LTP paremie pol.-łac. i łac.-pol. NSP UAM

 0    38 flashcards    adamaszekn
print play test yourself
 
Question Answer
Prawo jest sztuką tego co dobre i słuszne.
start learning
Ius est ars boni et aequi.
Prawo nie działa wstecz.
start learning
Lex retro non agit.
Rzecz osądzona.
start learning
Res iudicata.
Umów należy dotrzymywać.
start learning
Pacta sunt servanda.
Ciężar dowodu.
start learning
Onus probandi.
Potrącenie.
start learning
Compensatio.
Dzięcko poczęte, lecz jeszcze nienarodzone.
start learning
Nasciturus.
Wychodząc z przeciwnego założenia.
start learning
A contrario.
Wyjątek potwierdza regułę.
start learning
Exceptio probat regulam.
Przedmiotowo isotne składniki czynności prawnej.
start learning
Essentialia negotii.
Regulacja szczegółowa uchyla/znosi regulację ogólną.
start learning
Lex specialis derogat legi generali.
Ustawa późniejsza uchyla/znosi ustawę wcześniejszą.
start learning
Lex posterior derogat legi priori.
Sąd zna prawo.
start learning
Iura novit curia.
Daj mi fakty, a dam Ci prawo.
start learning
Da mihi factum, dabu tibi ius.
Niech będzie wysłuchana i druga strona.
start learning
Audiatur et altera pars.
Ciężar dowodu spoczywa na powodzie.
start learning
Actor incumbit onus probandi.
Pozwany w zakresie zarzutu staje się powodem.
start learning
Reus in excipiendo fit actor.
Rzecz osądzona - nie orzeka się o niej ponownie.
start learning
Res iudicata - ne bis in idem.
Powód podąża za sądem pozwanego.
start learning
Actor sequitur forum rei.
Norma bezwzględnie wiążąca.
start learning
Ius cogens.
Norma względnie wiążąca.
start learning
Ius dispositivum.
Pod rygorem nieważności.
start learning
Ad solemnitatem.
Zobowiązanie do świadczenia niemożliwego nie wiąże.
start learning
Impossibilium nulla obligatio est.
Od (samego) początku.
start learning
Ex tunc.
Od danego momentu.
start learning
Ex nunc.
Rzekomy pełnomocnik.
start learning
Falsus procurator.
"Tak jak się rzeczy mają".
start learning
Rebus sic stantibus.
Nadmierne pokrzywdzenie.
start learning
Laesio enormis.
Szkoda.
start learning
Damnum.
Szkoda (strata) rzeczywista.
start learning
Damnum emergens.
Utracone korzyści.
start learning
Lucrum cessans.
Warunek konieczny.
start learning
Sine que non.
Z deliktu.
start learning
Ex delicto.
Z kontraktu.
start learning
Ex contractu.
Jakby z deliktu.
start learning
Quasi ex delicto.
Jakby z kontraktu.
start learning
Quasi ex contractu.
Wina.
start learning
Culpa.
Odpowiedzialność przedkontraktowa.
start learning
Culpa in contrahendo.

You must sign in to write a comment