lesson6 Daily Routine part3

 0    15 flashcards    dacheza
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

to come back / to return
[kʌm ‘bæk] / [rɪ’tɜ: n]
start learning
возвращаться

before going to bed
[bɪ’fɔ: ‘ɡəʊɪŋ tə bed]
start learning
перед тем, как ложиться спать

to read before sleeping
[ri: d bɪ’fɔ: ‘sli: pɪŋ]
start learning
читать перед сном

to go to bed
[ɡəʊ tə bed]
start learning
ложиться спать

to fall asleep
[fɔ: l ə’sli: p]
start learning
засыпать

to mow a lawn
[maʊ ə lɔ: n]
start learning
стричь газон

to dig
[dɪɡ]
start learning
копать

to pull weeds
[pʊl wi: dz]
start learning
полоть сорняки

to water
[‘wɔ: tə]
start learning
поливать
w

irrigate
[‘ɪrɪɡeɪt]
start learning
орошать
i

to go on foot
[ɡəʊ ɒn fʊt
start learning
идти пешком, прогуливаться
g o f

to walk
wɔ:k
start learning
идти пешком, прогуливаться
w

to have a stroll
həv ə strəʊl]
start learning
идти пешком, прогуливаться
h s

to fatten
[‘fæt(ə)n̩
start learning
удобрять

to nourish
‘nʌrɪʃ
start learning
удобрять


You must sign in to write a comment