Lesson next9

 0    118 flashcards    petr
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
hodować
Utrzymuję się z hodowli psów - głównie mopsów, ale również jamników.
start learning
breed
I breed dogs for a living. Mostly pugs, but also some dachshunds.
Jaka jest rasa twojego psa?
start learning
What's the breed of your dog?
rasa
start learning
breed
posłuszny
start learning
obedient
pojąć
start learning
comprehend
znęcać się
start learning
abuse
porzucić
start learning
abandon
pomagać niepełnosprawnym
start learning
assist handicapped
unikalne cechy
start learning
unique traits
idiota
start learning
moron
odwieczny, niepamiętny
start learning
immemorial
zależeć
start learning
depend on
udomowienie
start learning
domestication
Stworzenie
Stworzenie w jeziorze wyglądało jak pół-ryba, pół człowiek.
start learning
Creature
The creature in the lake appeared to be half-fish, half-person.
zwrócić się do
start learning
turn to
trwały, wytrzymały
start learning
enduring
bestia, zwierz
start learning
beast
osiedlić się
start learning
settle around
towarzyszy nam
start learning
accompany us
wiele sposobów
start learning
multitude of ways
pomoc i pomoc dla ludzi
start learning
aid and assistance of humans
1. pomoc 2. zasiłek, wsparcie
start learning
aid
rzekomo
start learning
allegedly
być oswojonym
start learning
be tamed
ze względu na ich unikalny zestaw cech
start learning
due to their unique set of traits
chęć do zabawy, posłuszeństwo, złożoność
start learning
playfulness, obedience, complexity
niezastąpione u naszego boku
start learning
irreplaceable by our sides
ciągnięcie ładunków
start learning
pulling loads
ochrona gospodarstw domowych
start learning
protecting households
pomoc osobom niepełnosprawnym
start learning
assisting handicapped individuals
drastycznie
start learning
drastically
Dzięki temu
start learning
Owing to the fact
być dostrojonym do ludzkich emocji
start learning
to be attuned to people’s emotions
oceniaj nasz nastrój
start learning
judge our mood
ogólne samopoczucie
start learning
general well-being
służy i uczestniczy w naszym życiu
start learning
serves and participates in our lives
towarzysze broni
start learning
brothers-in-arms
wojna pancerna
start learning
armoured warfare
pojazdy opancerzone
start learning
armored vehicles
niezbędny
start learning
indispensable
niezastąpiony
start learning
irreplaceable
bez narzekania, bez końca lojalny wobec
start learning
without complaining, endlessly loyal to
przy
start learning
alongside
władca zagroził zniszczeniem
start learning
ruler threatened to destroy
do odzyskania
start learning
to be retrived
zdolność do pracy
start learning
ability to work
w stanie wyczuć obecność ludzi
start learning
able to sense the presence of people
umiejętność znalezienia drogi do domu
start learning
ability to find their way home
zarówno w czasie wojny, jak i w czasie pokoju
start learning
during wartime and peacetime alike
Wynalezienie radia
start learning
invention of the radio
porozumiewać się ze swoją siedzibą główną
start learning
communicate with their headquarters
siły mobilne
start learning
mobile forces
zyskał szeroką sławę
start learning
gained widespread fame
został zestrzelony
start learning
it was shot down
został zastrzelony
start learning
it was shot
co oznacza
start learning
which stands for
bohaterka
start learning
heroine
zostać uwięzionymi za liniami wroga
start learning
become trapped behind enemy lines
przyjazny ogień
start learning
friendly fire
z powodu błędu lub niedokładności
start learning
due to a mistake or inaccuracy
został wysłany z komunikatem
start learning
was dispatched with a message
pod warunkiem,
start learning
provided
podająca wiadomość
start learning
giving a message
żołnierzy
start learning
troopers
Przerwać ogień
start learning
cease fire
został postrzelony przez pierś
start learning
was shot through the breast
postrzelony
start learning
shot
kura
start learning
hen
gołębica
start learning
dove
bezlitosnymi oprawcami wielu zwierząt
start learning
ruthless torturers to many animals
Wszyscy słyszeliśmy raporty
start learning
We have all heard reports
usługi, korzyści i przywiązanie, które otrzymujemy od naszego "małego rodzeństwa"
start learning
service, benefit, and affection we receive from our “little siblings
bezinteresowność
start learning
selflessness
lojalność i poświęcenie
start learning
loyalty and dedication
ludzkość
start learning
humanity
człowieczeństwo
start learning
humanity
złożył podanie o to stanowisko
start learning
he applied for this position
Władca groził zniszczeniem
start learning
The ruler threatened to destroy
wyczuwaj obecność ludzi
start learning
sense the presence of humans
Są w stanie pracować
start learning
They are able to work
nadal udało się przekazać wiadomość.
start learning
it still managed to pass on the message.
zawierać
start learning
include
do wiązania, wiązać
start learning
to bond
trwały
start learning
enduring
przewodnik
start learning
a handler
wdzięczny
start learning
graceful
niezbędny
start learning
indispensable
uznanie
Mam nadzieję, że po wygłoszeniu tej prezentacji w pracy otrzymasz uznanie, na jakie zasługujesz.
start learning
recognition
I hope you get the recognition you deserve after you give this presentation at work.
utrzymywać np. komputer w dobrym stanie
To ten człowiek utrzymuje naszą bazę danych.
start learning
to maintain
He is the person, who maintains our database.
wzajemny
start learning
mutual
umiejętność
start learning
an ability
piersi
start learning
a breast
bezwzględny
start learning
ruthless
usposobienie
start learning
a disposition
Zaliczka
start learning
an advance
inspirować
Twoja przemowa naprawdę mnie zainspirowała.
start learning
to inspire
Your speech has really inspired me.
usługi
start learning
a service
Poświęcenie
start learning
a dedication
uczucie
start learning
an affection
przywiązanie do człowieka
start learning
attachment to man
bezinteresowny
Jestem pewna, że twój bezinteresowny czyn zostanie doceniony.
start learning
selfless
I'm sure your selfless act will be appreciated.
pochodny
start learning
derived
nadużycie
start learning
an abuse
błagać
Błagam cię o litość.
start learning
to beg
I'm begging you for mercy.
żebrać
start learning
beg
wobec
start learning
considering
podwładny
start learning
a subordinate
jeździec
start learning
an equestrian
walka
start learning
warfare
Zasada
start learning
a principle
niemy
start learning
mute
tortury
start learning
a torture
oprawca
start learning
torturer
lojalny
start learning
loyal
trwający
start learning
pending
bez końca
start learning
endlessly
pies
start learning
a canine
szczęśliwie
start learning
fortunately

You must sign in to write a comment