Lesson 02 - Prisca A.

 0    31 flashcards    zbigniewwlodarczyk2
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Toxic chemicals should be handled carefully.
start learning
Z toksycznymi chemikaliami należy obchodzić się ostrożnie.
Political backstabbing has created a toxic office environment.
start learning
Polityczne dźgnięcie w plecy stworzyło toksyczne środowisko biurowe.
We visited the Vatican City and went on tour of the Sistine Chapel.
start learning
Odwiedziliśmy Watykan i zwiedziliśmy Kaplicę Sykstyńską.
We took a short tour through the university campus.
start learning
Wzięliśmy krótką wycieczkę po kampusie uniwersyteckim.
I went on a tour of Italy during my summer vacation.
start learning
Podczas moich letnich wakacji pojechałem na wycieczkę po Włoszech.
I went on a tour of Europe after graduation.
start learning
Po ukończeniu szkoły pojechałem na wycieczkę po Europie.
We took a tour bus to the park
start learning
Pojechaliśmy autobusem do parku
Dylan had a reaction to the bee sting and was rushed to the hospital.
start learning
Dylan zareagował na użądlenie pszczół i został przewieziony do szpitala.
He suffered burns to his hands and feet trying to put out a fire in his apartment.
start learning
Odniósł oparzenia dłoni i stóp, próbując ugasić pożar w swoim mieszkaniu.
A new power plant is set to open here in two weeks' time.
start learning
Nowa elektrownia ma zostać otwarta tutaj za dwa tygodnie.
Toxic Lake Becomes Popular Instagram Selfie Spot
start learning
Toxic Lake staje się popularnym miejscem do selfie na Instagramie
Residents of a city in Siberia don't need to travel to other countries to take beautiful selfies.
start learning
Mieszkańcy miasta na Syberii nie muszą podróżować do innych krajów, aby robić piękne selfie.
Thousands of Novosibirsk residents have been busy posting pictures on their social media accounts near a bright blue lake which has been nicknamed the "Siberian Maldives."
start learning
Tysiące mieszkańców Nowosybirska były zajęte publikowaniem zdjęć na swoich kontach w mediach społecznościowych w pobliżu jasnoniebieskiego jeziora, które nazywa się „Syberyjskim Malediwami”.
"We can compare it only with photos of the Maldives," said Sergey Griva, a local who visited the lake, adding that he's never been to the Maldives and couldn't find it on a map.
start learning
„Możemy to porównać tylko ze zdjęciami Malediwów” - powiedział Siergiej Griva, miejscowy, który odwiedził jezioro, dodając, że nigdy nie był na Malediwach i nie mógł go znaleźć na mapie.
Some people have even paid professional photographers to take their wedding pictures in the area, while others have visited the lake on organized tours.
start learning
Niektórzy płacili nawet profesjonalnym fotografom za robienie zdjęć ślubnych w okolicy, podczas gdy inni odwiedzali jezioro podczas zorganizowanych wycieczek.
The reason the lake is blue, however, is due to toxic waste from a local power station. Environmentalists are warning people against coming into contact with the water from the lake.
start learning
Jednak jezioro jest niebieskie z powodu toksycznych odpadów z lokalnej elektrowni. Ekolodzy ostrzegają ludzi przed kontaktem z wodą z jeziora.
Dmitry Shakhov, a Russian environmentalist, said the water in the lake can cause allergic reactions or even chemical burns if touched.
start learning
Dmitrij Szachow, rosyjski ekolog, powiedział, że woda w jeziorze może powodować reakcje alergiczne, a nawet oparzenia chemiczne w przypadku dotknięcia.
The Siberian Generating Company, which runs the local power plant, said Friday it has sent guards to stop people from entering the area, but says the lake is not a danger to the environment.
start learning
Siberian Generating Company, która prowadzi lokalną elektrownię, powiedziała w piątek, że wysłała strażników, aby powstrzymać ludzi przed wejściem na ten obszar, ale twierdzi, że jezioro nie stanowi zagrożenia dla środowiska.
What has the blue lake in Novosibirsk been nicknamed?
start learning
Jak nazywano niebieskie jezioro w Nowosybirsku?
How many times has Sergey Griva been to the Maldives?
start learning
Ile razy Siergiej Griva był na Malediwach?
Why is the lake blue?
start learning
Dlaczego jezioro jest niebieskie?
What are your thoughts on the "Siberian Maldives"?
start learning
Co sądzisz o „Syberyjskich Malediwach”?
If you lived in Novosibirsk, would you visit the lake? Why? Why not?
start learning
Gdybyś mieszkał w Nowosybirsku, odwiedziłbyś jezioro? Dlaczego? Dlaczego nie?
If you could travel anywhere in the world to take a perfect selfie, where would you go? Why?
start learning
Gdybyś mógł podróżować w dowolne miejsce na świecie, aby zrobić idealne selfie, gdzie byś poszedł? Dlaczego?
Do you think you'd enjoy working as a professional photographer? Why? Why not?
start learning
Czy uważasz, że lubisz pracować jako profesjonalny fotograf? Dlaczego? Dlaczego nie?
What would you say is the best picture you've ever taken? Please explain your answer.
start learning
Co powiedziałbyś za najlepsze zdjęcie, jakie kiedykolwiek zrobiłeś? Proszę wyjaśnić swoją odpowiedź.
How often do you post photos online? Please explain your answer.
start learning
Jak często publikujesz zdjęcia online? Proszę wyjaśnić swoją odpowiedź.
Do you know anyone who spends too much time on social media? If so, please describe them.
start learning
Czy znasz kogoś, kto spędza zbyt dużo czasu w mediach społecznościowych? Jeśli tak, proszę je opisać.
Do you ever check social media when you're out with friends? Please explain your answer.
start learning
Czy zdarza ci się sprawdzać media społecznościowe, kiedy jesteś z przyjaciółmi? Proszę wyjaśnić swoją odpowiedź.
Would you rather go on holiday in Russia or the Maldives? Why?
start learning
Wolisz spędzić wakacje w Rosji lub na Malediwach? Dlaczego?
Social media is both the best and worst invention of the past few decades. – Unknown. Do you agree? Why? Why not?
start learning
Media społecznościowe to zarówno najlepszy, jak i najgorszy wynalazek ostatnich kilku dekad. - Nieznany. Czy sie zgadzasz? Dlaczego? Dlaczego nie?

You must sign in to write a comment