lekcja 2 praca

 0    217 flashcards    katarzynalasz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ciężko się zbliżyć
start learning
hard to approach
podejście
start learning
approach
dokładnie
start learning
exactly
sugerować
start learning
suggest
dzięki, że dałeś mi znać
start learning
thanks for letting me know
właściciel firmy
start learning
business owner
prowadzić firmę
start learning
to lead the company
przedsiębiorczość / zaradność
start learning
resourcefulness
autorytatywny
start learning
authoritarian
paternalistyczny
start learning
paternalistic
demokratyczny
start learning
democratic
dodatkowo
start learning
additionaly
członkowie drużyny
start learning
team members
recenzja
start learning
review
poważny
start learning
major
szczątki
start learning
remains
odległy
start learning
distant
podwładni
start learning
subordinates
ten styl jest ograniczony
start learning
this style is limiting
bardziej przystępny
start learning
more approachable
przyczynić się
start learning
contribute
dać szansę na wniesienie wkładu
start learning
give the chance to contribute
do podejmowania decyzji
start learning
to decision-making
jednakże
start learning
however
nikt
start learning
no one
powolny proces
start learning
slow process
poprawić morale
start learning
improve morale
zaletą tego
start learning
advantage of this
polepszyć
start learning
improve
ważne decyzje
start learning
major decisions
wzmacnia pracowników
start learning
empowers the workers
nikt
start learning
no one
w zależności
start learning
depending
w zależności od charakteru busines
start learning
depending on the nature of the busines
zrobić lub złamać firmę
start learning
make or break your company
ponowna ocena
start learning
reassessing
podwładni
start learning
subordinates
ograniczenie
start learning
limiting
ambicja
start learning
ambition
konsultować
start learning
consult
przedsiębiorczość / zaradność
start learning
resourcefulness
paternalistyczny
start learning
paternalistic
wydajność
start learning
productivity
stwórz więcej problemów z rozwiązaniami
start learning
create more problemsthanit solves
praktyczny
start learning
practical
dotyczy
start learning
involves
skarżyć się
start learning
complain
podejście
start learning
approach
ciężko się zbliżyć
start learning
hard to approach
dokładnie
start learning
exactly
sugerować
start learning
suggest
nawet
start learning
even
nawet komentować
start learning
even comment
dzięki, że dałeś mi znać
start learning
thank’s for letting me know
notatka
start learning
memo
sugerując
start learning
suggesting
przyjąć
start learning
adopt
natychmiast
start learning
instantly
osiągać
start learning
achieve
klapa
start learning
flop
klapa
start learning
a flop
dowiedzieć się
start learning
find out
zidentyfikowane
start learning
identified
dowiedzieć się
start learning
find out
oddzielny
start learning
separate
nieudany
start learning
unsuccessful
role
start learning
roles
roślina
start learning
plant
rozwiązuje
start learning
solves
niekonwencjonalne
start learning
unconventional
bezstronna
start learning
impartial
wyroki
start learning
judgements
praktyczność
start learning
practicality
przedstawione pomysły
start learning
ideas put forward
koncentrując
start learning
focusing
obiektywny
start learning
objective
delegat
start learning
delegate
odpowiednio
start learning
appropriately
badacz zasobów
start learning
resource-investigator
przegląd
start learning
reviewing
przegląd informacji
start learning
overview of information
przeglądanie informacji
start learning
reviewing information
poza
start learning
beyond
realizatorzy
start learning
implementers
praktyczny
start learning
practical
skutecznie je realizuj
start learning
carry them out efficiently
zbliża
start learning
nears
zbliża się do końca
start learning
nears completion
zawodnicy kończący
start learning
competer finishers
cierpliwość
start learning
patience
rozpatruje
start learning
scrutinize
harmonijny
start learning
harmonious
stworzyć harmonijny
start learning
create a harmonious
kształt
start learning
shape
prosperować
start learning
thrive
ciśnienie
start learning
pressure
pasja / pożądanie
start learning
passion
pasja / pożądanie
start learning
passion
prześlij dalej
start learning
forward
napędza zespół do przodu
start learning
drives the team forward
napędza zespół do przodu
start learning
drives the team forward
zapewnia
start learning
provides
dogłębne
start learning
in-depth
szczególności przedmiotem
start learning
particular subject
zaangażowany
start learning
involved
członek zespołu
start learning
team member
najprawdopodobniej
start learning
most likely
kształt
start learning
shape
współpracownik
start learning
team worker
koordynator
start learning
coordinator
zasoby-inwestować
start learning
resource-invest
zasób
start learning
resource
sugerować
start learning
suggest
porozumienie
start learning
accord
wymyślanie pomysłów
start learning
coming up with ideas
osoby kończące karierę
start learning
completer-finishers
wnioskować
start learning
inferred
udany
start learning
succesful
role
start learning
roles
zespół badawczy
start learning
reasearch team
strategia
start learning
strategy
prosperować
start learning
thrive
Oświadczenia
start learning
statements
poprzedni
start learning
previous
wieloraki
start learning
multiple
wielokrotność
start learning
multiple
wielu koordynatorów
start learning
multiple coordinators
oparty na członkach
start learning
member based
członek
start learning
member
odgadnąć
start learning
guess
argument
start learning
argu
kłócić się z kimś o czymś
start learning
arguing with someone about something
kłutnia
start learning
arguing
kłócąc się
start learning
arguing over
zmierzać
start learning
tend
całkiem wydajny
start learning
pretty efficient
ponowna ocena
start learning
reassessing
pozostać
start learning
remain
Zachęcam do
start learning
urge to
włączając w to
start learning
inclusive of
podejście
start learning
approach
podejście
start learning
approach
brak
start learning
failure
projekt może doprowadzić do sukcesu lub porażki firmy
start learning
the project could lead to the success or failure of the company
porażka
start learning
defeat
usuń z grupy
start learning
remove form the group
Zachęcam do
start learning
urge to
porada
start learning
advice
kierownik jest twardy
start learning
manager is firm
dotyczy
start learning
involves
na praktyczność pomysłów
start learning
on the practicality of ideas put forword
odpowiednio
start learning
appropriately
czuły
start learning
responsive
brać pod uwagę, rozważać
start learning
considers
wymagające
start learning
demending
wyniki
start learning
results
niesprawiedliwy
start learning
unfair
stosunek do czegos
start learning
attitude to something
merytoryczny
start learning
meritorical
utrzymać
start learning
maintain
własność, posiadanie
start learning
owner ship
zaangażować kogoś w coś
start learning
involve somebody in something
brać udział w sth
start learning
be involved in sth
niegrzeczny
start learning
rude
możliwość
start learning
possibility
polegać na
start learning
rely on
zależeć
start learning
depend on
liczyć na
start learning
count on
urlop
start learning
leave
osiągać
start learning
achieve
stabilność
start learning
stability
wyrzut adrenaliny
start learning
boost adrenaline
decydującym czynnikiem
start learning
decisive factor
możliwość
start learning
oportunity
szansa
start learning
chance
szukać
start learning
seek
odkryć
start learning
uncover
korzeń
start learning
root
Przyczyny
start learning
causes
przyczyny pierwotne
start learning
root causes
kwesita
start learning
issue
wydajność
start learning
performance
roczne
start learning
annualy
polityka (zasady działania)
start learning
policy
natychmiastowy
start learning
immediate
bieżąca informacja zwrotna
start learning
ongoing feedback
spersonalizowany
start learning
personalized
tożsamość
start learning
identity
tożsamość osobista
start learning
personall identity
par
start learning
peer
ciśnienie
start learning
pressure
Stereotypy
start learning
stereotypes
powieść
start learning
novel
móc; forma czasu Past Simple od czasownika 'may'
start learning
might
nie zgadzać się
start learning
disagree
grzecznie
start learning
politely
pospolity
start learning
common
starszy
start learning
elderly
należeć
start learning
belong
wpływ
start learning
influence
rola
start learning
rolues
poruszający
start learning
moving
poczucie tożsamości
start learning
sense of identity
rodzinny tło
start learning
familly backgroud
życiowe cele
start learning
life goals
pozycja w społeczeństwie
start learning
position in society
Oświadczenia, sprawozdania
start learning
statements
poprzedni
start learning
previous
odgadnąć
start learning
guess
ponowna ocena
start learning
reassesing
rozpatruje
start learning
scrutinize
mimo że / chociaż
start learning
although
przedstawione pomysły
start learning
ideas put forward
odpowiednio
start learning
appropriately
uniknąć
start learning
avoid
rzeczy, których należy unikać
start learning
things to avoid
cel
start learning
purpose

You must sign in to write a comment