legal english

 0    205 flashcards    mamisiowiec
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nadużycie
start learning
abuse
spółka przejmowana
start learning
acquired company
nabywca
start learning
acquirer
spółka przejmująca
start learning
acquiring company
nabycie udziałów większościowych
start learning
acquisition of controlling shares
odszkodowanie za udowodnione szkody
start learning
actual damages
oświadczenie złożone pod przysięgą
start learning
affidavit
zbywalność
start learning
alienability
walne zgromadzenie
start learning
annual general meeting (AGM)
odpowiedź na pozew
start learning
answer
antykonkurencyjny
start learning
anti-competitive
domniemane pełnomocnictwo
start learning
apparent autority
apelujący
start learning
appellant
sąd apelacyjny
start learning
appellate court = Court of Appeal
arbitraż
start learning
arbitration
umowa spółki
start learning
articles of association
mienie
start learning
asset
cedować
start learning
assign
cesjonariusz
start learning
assignee
cesja umowy
start learning
assignment of contract
cesja praw
start learning
assignment of rights
cedent
start learning
assignor
zajęcie/zatrzymanie
start learning
attachement
oferowany kapitał zakładowy
start learning
authorised share capital = nominal capital
funkcjonariusz sądowy
start learning
bailiff
naruszenie umowy
start learning
breach of contract
kontroferta
start learning
counteroffer
hipoteka
start learning
mortgage
odszkodowanie
start learning
compensation
pozwany
start learning
defendant
adwokat
start learning
advocate
oferta
start learning
offer
spadek
start learning
inheritance
bilans
start learning
balance sheet
odsetki
start learning
interest
powód
start learning
reason
naruszenie
start learning
violation
spór
start learning
dispute
kapitał
start learning
capital
zgoda
start learning
an agreement
beneficjent
start learning
beneficiary
weksel trasowany
start learning
bill of exchange
zarząd i rada nadzorcza w jednym
start learning
board of directors
naruszenie umowy
start learning
breach of contract
struktura kapitałowa
start learning
capital structure
świadectwo depozytowe
start learning
certificate of deposit
certyfikat rejestracji spółki
start learning
certificate of incorporation
powód
start learning
claimant
przedmiot zabezpieczenia
start learning
collateral
rokowania zbiorowe
start learning
collective bargaining
rejestr spółek
start learning
Companies House
pozew
start learning
complaint
przymusowa likwidacja
start learning
compulsory winding-up = (US) involuntary bankruptcy
nadać przyznać obdarzyć
start learning
confer
świadczenie
start learning
consideration
fuzja unijna
start learning
consolidation
zmiana umowy spółki
start learning
constitutional amendment
ład korporacyjny
start learning
corporate governance
zasłona korporacyjna
start learning
corporate veil
kontroferta
start learning
counteroffer
niespełnienie obowiązki
start learning
default
pozwany
start learning
defendant
stanowić
start learning
constitute
ustawa
start learning
a bill
dłużnik
start learning
debtor
zobowiązanie
start learning
commitment
odpowiedzialność
start learning
responsibility
przekazywać obowiązki
start learning
delegate
niepełnosprawność
start learning
disability
zwolnić z obowiązku
start learning
discharge
disclamer
start learning
disclamer
dywidenda
start learning
dividend
przymus
start learning
duress
obowiązek należytej staranności
start learning
duty of care
służebność
start learning
easement
efektywność ekonomiczna
start learning
Economic efficiency
indos
start learning
endorsement
egzekwowalny
start learning
enforceable
przejście na własność skarbu państwa
start learning
escheat
warunek konieczny umowy
start learning
essential term
posiadanie wyłączne
start learning
exclusive possession
odszkodowanie za utracone korzyści
start learning
expectation damages
egzekwowalny
start learning
enforceable
złożyć coś w
start learning
file with
pierwszy w czasie
start learning
first in time
obciazenie stale
start learning
fixed charge
obciążenie zmienne
start learning
floating charge
przewidywalność
start learning
foreseeability
zamiar
start learning
intent
tytuł prawny do nieruchomości bez ograniczeń czasowych
start learning
freehold estate
domniemana umowa
start learning
implied contract
w toku działalności
start learning
in the course of business
niejasny nieokreślony
start learning
indefinite
nakaz lub postanowienie sadu nakladajaca obowiazek dzialania lub zanichania
start learning
order or court order imposing an obligation
niewyplacalny
start learning
tha
dokument
start learning
instrument
zamiar
start learning
intent
aktualny kapitał zakładowy
start learning
issued share capital
służebność osobista
start learning
personal servitude
służebność gruntowa
start learning
predial servitude
nieruchomość obciążona
start learning
servient estate
nieruchomość władnąca
start learning
dominant estate
przyleganie do siebie
start learning
continguity
bliskość
start learning
proximity
być wystarczającym
start learning
be sufficient
czerpać
start learning
derive
służebność bierna
start learning
negative servitude
nałożyć coś na kogoś
start learning
impose something on somebody
powstrzymywać się od
start learning
abstain from
służebność nabyta przez zasiedzenie
start learning
servitude acquired by acquisitive prescription
służebność drogowa
start learning
servitude of passage
użytkowanie
start learning
usufruct
użytkownik
start learning
usufructuary
służebność mieszkania
start learning
servitude of habitation
zużycie rzeczy będące normalnym następstwem
start learning
normal wear and tear
wygaśnięcie prawa
start learning
expiration/ expiry of a right
obciążyć
start learning
charge, burden, encumber
obciążenie
start learning
charge burden encumberance
zbyć
start learning
dispose of, alienate
zbycie
start learning
disposal, alienation
upływ
start learning
elapse
udzielić nadać przyznać
start learning
confer on, vest in, grant to
naruszyc
start learning
infringe, breach, violate
nieważny
start learning
invalid, null and void
na rzecz
start learning
for the benefit of
sposób wykonywania
start learning
mode of exercise
ustanowić
start learning
establish
zasiedzenie
start learning
acquisitive prescription
przedawnienie
start learning
prescription, limitation
niewykonywanie
start learning
nonuse
bieg przedawnienia rozpoczyna się w dniu
start learning
prescription begins to run from the date
brak przedawnienia
start learning
imprescriptibility
odpowiedzialność solidarna
start learning
joint and several liability
niezbywalny
start learning
inalienable
uzyskać pełnoletność
start learning
reach the age of majority
umowa dwustronna
start learning
bilateral agreement
umowa wzajemna
start learning
commutative contract
wynajmujący
start learning
landlord
wydzierżawiający
start learning
lessor
najemca
start learning
tenant
dzierżawca
start learning
lessee
zgoda
start learning
consent
nieruchomość
start learning
immovable, real property, real estate
ruchomość
start learning
movable, personal property
materialny
start learning
tangible
niematerialny
start learning
intangible
przedmiot najmu
start learning
object of the lease
na czas oznaczony
start learning
for a fixed term
na czas nieoznaczony
start learning
for an indeterminate
wydać rzecz
start learning
deliver the thing
oddać w podnajem
start learning
underlet
najem lokalu użytkowego
start learning
commercial tenancy
pogorszenie rzeczy
start learning
deterioration
ulepszenia
start learning
improvements
przywrócić stan poprzedni
start learning
restore the thing to its former condition
przedłużyć najem
start learning
extend the term of the lease
listem poleconym
start learning
by registered mail
listem poleconym z potwierdzeniem odbioru
start learning
by certified mail with return receipt requested
wykonywać prawo
start learning
exercise the right
bezpłatny
start learning
gratuitious, free of charge
wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia
start learning
terminate the contract without notice
płatny z dołu
start learning
payable in arrears
zastaw
start learning
pledge
ponosić koszty
start learning
to incur/ bear/ cover
zwrócić komuś poniesione koszty
start learning
to reimburse somebody for the costs incurred
dopuszczać się zwłoki z zapłatą
start learning
be in arrears with payment, be in delay
termin zapłaty
start learning
date of payment/ time limit for payment
hipoteka
zaciągnąć kredyt hipoteczny
start learning
mortgage
to take out a mortgage
wierzyciel hipoteczny
start learning
mortgagee
dłużnik hipoteczny
start learning
mortgagor
narosłe odsetki
start learning
accrued interest
uprawniony
Jej szef upoważnił ją do użycia firmowej karty kredytowej, aby mogła kupić artykuły biurowe.
start learning
empowered
Her boss authorised her to use the company credit card so she could buy new stationery for the office.
hipoteka przymusowa ustanowiona na mocy postanowienia sądu
start learning
judicial mortgage
uzyskać
Uzyskaliśmy to, czego chcieliśmy.
start learning
obtain
We have obtained what we wanted.
kontynuować
Kontynuował koszenie trawnika, mimo że zaczęło padać.
start learning
proceed
He carried on mowing the lawn despite the fact that it started to rain.
prawomocny
start learning
final and non-appealable
wierzytelność
start learning
receivable / debt claim
dokument na okaziciela
start learning
bearer paper
przynależności
start learning
accessory things
zajęcie
start learning
foreclosure / seizure
pobierać czynsz
start learning
collect rent
mieć moc wsteczną
start learning
apply retroactively
prawo materialne
start learning
substantive law
prawo proceduralne
start learning
procedural law
zdolność prawna
start learning
legal capacity
zdolność do czynności prawnych
start learning
capacity to make legal acts
ubezwłasnowolnienie całkowite/częściowe
start learning
full / limited interdiction
miejsce zamieszkania
start learning
domicile
uznanie za zmarłego
start learning
declaration of death
powoływać się na nieznajomość prawa
start learning
avail oneself of ignorance of the law
osoba fizyczna / prawna
start learning
natural / legal person
urodzenie dziecka żywego/ martwego
start learning
live/ still birth
ciężar dowodu spoczywa na
start learning
the burden of proof lies on
domniemywać
start learning
presume
osobowość prawna
start learning
legal personality
warunek rozwiązujący
start learning
dissolving condition
prawo rzeczowe
start learning
right in rem/ real right
wada oświadczenia woli
start learning
vice of consent
potrącić
start learning
set off
wykonywać świadczenie
start learning
provide consideration
oświadczenie woli
start learning
declaration of will
bezpodstawne wzbogacenie
start learning
unjust enrichment
poręczenie
start learning
suretyship
poręczyciel
start learning
surety
zawiadomienie
start learning
notice

You must sign in to write a comment