Law & safety 1

 0    30 flashcards    monikamrugala
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zakaz
start learning
ban
zabić czymś
start learning
to kill with
popełnić samobójstwo
start learning
to commit suicide
kara
start learning
penalty, punishment
zniżkowy, skierowany w dół, w dół
Jeżeli wpadniesz w spiralę, sytuacja staje się coraz gorsza: Musimy unikać spirali spadkowej, w której bezrobocie prowadzi do bezdomności, a następnie do przestępczości.
start learning
downward
If you enter a downward spiral, you got into a situation that gets worse and worse: We have to avoid the downward spiral in which unemployment leads to homelessness and then to crime.
ukarany za
start learning
punished for
inwigilacja, obserwacja, nadzór
To część rosnącego inwigilowanego społeczeństwa.
start learning
surveillance
It's a part of the growing surveillance society.
kamery przemysłowe
zamknięta sieć telewizyjna
start learning
CCTV cameras
closed-circuit television
kamery uliczne
start learning
street level cameras
najechać, wtargnąć
start learning
invade
zamach
start learning
assassination
powystrzelać z odległości
Powystrzelał ich jednego po drugim.
start learning
to pick off
He picked them off one by one.
wymknąć się
start learning
to sneak out
ukryć
Jego maska nie ukrywa jego tożsamości.
start learning
to disguise
His mask doesn’t disguise his identity.
przebranie
Włożył duży kapelusz i okulary jako przebranie i miał nadzieję, że nikt go nie rozpozna.
start learning
disguise
He put on a large hat and glasses as a disguise and hoped no one would recognize him.
zagrażający
Została oskarżona o prześladowanie aktorki poprzez wielokrotne dzwonienie do niej i wysyłanie listów z pogróżkami w ciągu ostatnich kilku miesięcy.
start learning
threatening
She was accused of stalking the actress by repeatedly calling her and sending threatening letters over the past few months.
groźba
start learning
threat
skradać się
start learning
to sneak - snuck - snuck (ed)
zapiąć pasy bezpieczeństwa
start learning
fasten the seat belts
zamachowiec samobojca
start learning
suicide bomber
wywinąć się od czegoś (i uniknąć kary)
Jeśli wywiniesz się ze zrobienia czegoś złego, nie zostaniesz złapany i ukarany za to. Pomyślała, że mogłaby wywinąć się z oszukiwania na podatkach.
start learning
get away with something
If you get away with doing something wrong, you are nor caught or punished for it. She thought she could get away with cheating on her taxes.
siła (fizyczna, naukowa, naturalna)
Policja była w stanie kontrolować tłum (olbrzymią) liczbą sił. Siła grawitacji. Rybacy zawsze są na łasce sił natury. Siła przyzwyczajenia
start learning
force
The police were able to control the crowd by sheer force of numbers. The force of gravity. Fishermen are always at the mercy of the forces of nature. Force of habit.
zmuszać do, forsować (wywarzać)
Szpitale są zmuszane do zamykania oddziałów z powodu braku pieniędzy. Przepchnęła się przez tłum. Policja sforsowała drzwi, ponieważ nikt nie odpowiedział. Włamywacz sforsował wejście (zbił okno, drzwi, aby dostać się do domu).
start learning
to force to
Hospitals are being forced to close departments because of lack of money. She forced her way through the crowd. The police had forced open the door because nobody had answered. The burglar forced an entry (broke a window, door to get into the house).
siły powietrzne
Siła robocza. Wstąpił do policji tuż po ukończeniu studiów.
start learning
Air Force
Work force. He joined the police force right after graduating.
przemoc
Twórcy programów odrzucają pogląd, że oglądanie przemocy w telewizji ma szkodliwy wpływ na dzieci. W tym tygodniu audycja zawiera raport na temat ofiar przemocy w rodzinie.
start learning
violence
The programme makers reject the notion that seeing violence on television has a harmful effect on children. This week's broadcast features a report on victims of domestic violence.
nagły i związany z przemocą
Sytuacja w której ludzie są ranni lub zabici. Chociaż przestępstwa seksualne i przemoc wzrosły o 10%, pozostają tylko niewielką częścią całkowitej liczby przestępstw popełnianych każdego roku. Jej rodzina wciąż próbuje pogodzić się z gwałtowną śmiercią.
start learning
violent
Situation in which people are hurt or killed. Although sexual and violent crimes have increased by 10%, they remain only a tiny fraction of the total number of crimes committed each year. Her family is still trying to come to terms with her violent death.
gwałtowny
Ma gwałtowny temperament. Gwałtowne burze z piorunami. Prelegent przeprowadził gwałtowny atak na prezydenta (wypowiedział stanowczo przeciwko).
start learning
violent
He has a violent temper. Violent thunderstorms. The speaker launched into a violent attack on the president's policies (spoke forcefully against).
sprawdzać (żeby potwierdzić prawdę)
Sprawdźmy ukryte kamery, zobaczymy to co zobaczymy.
start learning
to check out
Let`s check out the hidden surveillance cameras and we`il see what we see.
akt wandalizmu
start learning
act of vandalism
wandal
Wandale rozbijali okna i przewracali samochody w śródmiejskiej dzielnicy handlowej.
start learning
vandal
Vandals smashed windows and overturned cars in the downtown shopping district.

You must sign in to write a comment