Łacińska terminologia prawnicza

 0    272 flashcards    antekczemplik
print play test yourself
 
Question Answer
Prawo
start learning
Ius
Sprawiedliwośc
start learning
iustitia
Prawo Natury
start learning
Ius Naturale
Prawo Stanowione
start learning
Ius Positivum
Prawo Cywilne
start learning
jus civile
Prawo Narodów
start learning
Iure gentium
Prawo Powszechne
start learning
Ius Commune
Prawo Wyjątkowe
start learning
Ius Singulare
Prawo Ziemii
start learning
Ius Soli
Prawo Krwi
start learning
Ius Sanguinis
Prawo Publiczne
start learning
Ius Publicum
Prawo Prywatne
start learning
Ius Privatum
Prawo względem osoby
start learning
Ius in Personam
Prawo względem rzeczy
start learning
Ius ad Rem
Prawo bezwzględnie obowiązujące
start learning
Ius Cogens
Prawo względnie obowiazujące.
start learning
Ius Dispositivum
Prawo Ogólne
start learning
Ius Generale
Prawo Szczegółowe
start learning
Ius Speciale
Prawo do dysponowania
start learning
Ius Disponendi
Prawo do posiadania
start learning
Ius Possiniendi
Prawo do używania
start learning
Ius Freundi
Prawo do nabywania
start learning
Ius Acquisitum
Prawo do odwołania do sądu
start learning
Ius Apellationis
Prawo do wniesienia zaskarżenia w procesie cywilnym
start learning
Ius Avocandi
Prawo do wniesienia zaskarżenia w procesie karnym
start learning
Ius Provocationis
Prawo do podjęcia działań prewencyjnych
start learning
Ius Cavendi
Prawo do karania
start learning
Ius Coercendi
Prawo do wykonywania kary śmierci
start learning
Ius Gladii
W prawie cywilnym każda definicja jest niebezpieczna, ponieważ rzadko się zdarza, aby nie można było jej podważyć
start learning
Omnis definito in iure civili periculosa est, parum est enim, ut non subverti posset
Prawo jest sztuką stanowienia tego co dobre i słuszne
start learning
Ius est ars boni et aequi
Prawo i podstęp nie mogą współżyć
start learning
Ius et fraus numquom cohabitant
Najwyższe prawo najwyższą niesprawiedliwością
start learning
Summum ius, summa iniuria
Regułą jest to, co opowiada o czymś w sposób skrócony. Prawo nie wynika z reguły, ale reguła wynika z prawa, które istnieje. Przy pomocy reguły krótko prezentujemy jakieś rozwiązanie
start learning
Regula est quae rem, quae est breviter enarrat. Non ex regula ius sumatur, sed ex iure, quod est, regula fiat. Per regulam igitur brevis rerum narratio traditur.
Sprawiedliwość jest stałą i trwałą wolą oddania każdemu, co mu się należy
start learning
Iustitia ens constans et perpetua voluntas ius sum cuique tribuendi
Nakazy prawa to: żyć uczciwie, nie wyrządzać szkody innemu, oddać każdemu co jego
start learning
Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere
Nie powinniśmy źle używać naszego prawa
start learning
Male iure nostro uti non debemus
Nie wszystko co dozwolone jest uczciwe
start learning
Non omne quod licet, honestum est
Nieznajomość prawa szkodzi
start learning
Ignorantia iuris nocet
Prawo cywilne jest tworzone dla osób starannych, nie przyszło przychodzić z pomocą głupim
start learning
Ius civile vigilantibus scriptum est, nec stulis solere succuri
Prawem publicznym jest to, które ma na względzie dobro państwa rzymskiego, prywatnym - które ma na względzie dobro jednostek
start learning
Publicum ius est quod ad statum rei romanae spectat, privatorum quod ad singulorum utilitatem
Prawo publiczne nie może zostać zmienione przez prywatną umowę
start learning
Ius publicum privatorum pactis mutari non potest
Porozumienie prywatne nie uchyla prawa publicznego
start learning
Privatorum conventio Iuri publico non derogat
Prawo niedoskonałe
start learning
lex imperfecta
prawo mniej niz doskonałe
start learning
LEX MINUS QUAM PERFECTA
prawo doskonałe
start learning
LEX PERFECTA
prawo wiecej niz doskonałe
start learning
LEX PLUS QUAM PERFECTA
porządek prawny ze względu na zamieszkanie
start learning
LEX DOMICILII
porzadek prawny ze wzgledu na obywatelstwo
start learning
LEX PATRIAE
porządek prawny ze względu na siedzibe sądu
start learning
LEX FORI
porządek prawny ze względu na miejsce dokonania aktu prawnego
start learning
LEX LOCI ACTUS
porządek prawny ze względu na dokonanie uroczystego aktu prawnego
start learning
LEX LOCI CELEBRATIONIS
porządek prawny ze względu na miejsce zawarcia umowy
start learning
LEX LOCI CONTRACTUS
porządek prawny ze względu na miejsce położenia rzeczy
start learning
LEX REI SITAE
twarde prawo, ale prawo
start learning
DURA LEX, SED LEX
prawo niesprawiedliwe nie jest prawem
start learning
LEX INIUSTA NON EST LEX
Jeśli znika uzasadnienie ustawy znika tez ustawa
start learning
CESSANTE RATIONE LEGIS, CESSAT IPSA LEX
Ustawa późniejsza uchyla wcześniejsza
start learning
LEX POSTERIOR DEROGAT PRIORI
Późniejsze prawo ogólne nie uchyla wcześniejszego szczegółowego
start learning
LEX POSTERIOR GENERALIS NON DEROGAT LEGI PRIORI SPECIALI
Prawo szczegółowe uchyla prawo ogólne
start learning
LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI
Prawo wyższego rzędu uchyla prawo niższego
start learning
LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIORI
Prawo nie działa wstecz
start learning
LEX RETRO NON AGIT
Milczą ustawy wobec oręża
start learning
SILENT LEGES INTER ARMA
Nie ma kary bez ustawy
start learning
NULLA POENA SINE LEGE
Nie ma przestępstwa bez ustawy
start learning
NULLUM CRIMEN SINE LEGE
Nie ma przestępstwa bez kary
start learning
NULLUM CRIMEN SINE POENA
Ustawy wtedy są właściwiej interpretowane, gdy zachowuje się ich ducha
start learning
BEIGNIUS LEGES INTERPRETENDAE SUNT, QUO VOLUNTAS EARUM CONSERVETEUR -
Znawstwo ustawy nie polega na przyswojeniu sobie jej słów ale treści i mocy prawnej
start learning
SCIRE LEGES NON HOC EST VERBA EARUM TENERE, SED VIM AC POTESTATEM
W ustawach bardziej podoba się prostota jak trudność
start learning
IN LEGIBUS MAGIS SIMPLICITAS QUAM DIFFICULTAS PLACET
Zwyczaj jest najlepszym sposobem interpretowania ustawy
start learning
CONSUETUDO EST OPTIMA LEGUM INTERPRES
Tam, gdzie prawo nie rozróżnia, nie powinniśmy rozróżnienia wprowadzać
start learning
UBI LEX NON DISTINGUIT, NEC NOS DISTINGUERE DEBEMUS
Jest godziwe
start learning
FAS EST
Przeciw prawu boskiemu
start learning
CONTRA IUS FASQUE
wszelkimi dozwolonymi i niedozwolonymi środkami
start learning
PER FAS ET NEFAS
argument z większego na mniejsze
start learning
ARGUMENTUM A MAIORI AD MINUS
argument z mniejszego na większe
start learning
ARGUMENTUM A MINORI AD MAIUS
argument z przeciwieństwa
start learning
ARGUMENTUM A CONTRARIO
argument z podobieństwa
start learning
ARGUMENTUM A SIMILI
argument z analogii
start learning
ARGUMENTUM PER ANALOGIA
argument z milczenia
start learning
ARGUMENTUM EX SILENTIO
Prawo dotyczące osób
start learning
IUS QUOD AD PERSONAS PERTINET
Małżeństwo
start learning
MATRIMONIUM
żona
start learning
CONIUX / MARITA / UXOR
mąż
start learning
CONIUX / MARITUS / VIR
małżeństwo zgodne z prawem, skuteczne
start learning
MATRIMONIUM LEGITIMUM
małżeństwo domniemane, nieważne
start learning
MATRIMONIUM PUTATIVUM
rodzice
start learning
PARENTES / GENITORES
wstępni
start learning
ASCENDENTES
zstępni
start learning
DESCENDENTES
krewny ze wspólnym przodkiem (krewny poprzez krew)
start learning
COGNATUS
powinowaty
start learning
AFFINIS
męski zwierzchnik rodziny
start learning
PATER FAMILIAS
wszelkie prawo jest ustanowione z uwagi na człowieka
start learning
HOMINUM CAUSA OMNE IUS CONSTITUTUM SIT
prawem natury jest to czego matka natura nauczyła wszelkie stworzenia
start learning
IUS NATURALE ES QUOD NATURA OMNIA ANIMALIA DOCUIT
matka zawsze jest pewna
start learning
MATER SEMPER CERTA EST
ojcem jest ten na kogo wskazuje małżeństwo
start learning
PATER EST QUAM NUPITAE DEMONSTRAT
dobro
start learning
BONA/BONUM
rzeczy materialne i niematerialne
start learning
RES CORPORALES ET INCORORALES
władztwo
start learning
DOMINUM/PROPRIETAS
prawo na rzeczy cudzej
start learning
IURA IN RE ALIENA
powództwo o charakterze rzeczowym
start learning
ACTIO IN REM
skarga wydobywcza (wystąpienie o zwrot rzeczy) – z każdego powodu, z każdej przy
start learning
REI VINDICATIO
skarga negatoryjna
start learning
ACTIO NEGATORIA
nikt nie może przenieść an drugiego więcej praw niż sam posiada
start learning
NEMO PLUS IURIS AD ALIUM TRANSFERRE POTEST, QUAM IPSE HABET
to co na powierzchni, przypada gruntowi
start learning
SUPERFICIES SOLO CEDIT
służebność nie może polegać na działaniu
start learning
SERVITUS IN FACIENDO CONSISTERE NEQUIT
służebności używa się w sposób oględny
start learning
SERVITUTIBUS CIVILITER UTENDUM EST
nie może być służebności na służebności
start learning
SERVITUS SERVITUTIS ESSE NON POTEST
nie może być służebności na rzeczy własnej
start learning
NEMINI RES SUA SERVIT
zobowiązanie
start learning
OBLIGATIO
zobowiązanie powstałe na podstawie ustawy
start learning
OBLIGATIO EX LEGE
zobowiązanie powstałe na podstawie umowy
start learning
OBLIGATIO EX CONTRACTU
zobowiązanie powstałe na podstawie czynu niedozwolonego
start learning
OBLIGATIO EX DELICTO
zobowiązanie jak gdyby z kontraktu
start learning
OBLIGATIO QUASI EX CONTRACTU
zobowiązanie jak gdyby z deliktu
start learning
OBLIGATIO QUASI ES DELICTO
zobowiązanie naturalne (bez przymusu)
start learning
OBLIGATIO NATURALIS
zobowiązanie cywilne (obowiązkowe)
start learning
OBLIGATIO CIVILIS
zobowiązanie solidarne
start learning
OBLIGATIO IN SOLIDUM
zobowiązanie podzielne
start learning
OBLIGATIO PRO RATA
przyczyna
start learning
CAUSA
przyczyna skierowana na nabycie
start learning
CAUSA OBLIGANDI VEL ACQUIRENDI
podstawa spełnienia zobowiązania
start learning
CAUSA SOLVENDI
podstawa darowizny
start learning
CAUSA DONANDI
wierzyciel/dłużnik
start learning
CREDITOR / DEBITOR
zobowiązanie jest węzłem prawnym
start learning
OBLIGATIO EST VINCULUM IURIS
spełnienie zobowiązania
start learning
SOLUTIO
swiadczenie w miejscu wykonania
start learning
DATIO IN SOLUTUM
zobowiązanie przemienne
start learning
OBLIGATIO ALTERNATIVA
upoważnienie przemienne
start learning
FACULTAS ALTERNATIVA
zwłoka
start learning
MORA
zwłoka dłużnika
start learning
MORA DEBITORIS
zwłoka wierzyciela
start learning
MORA CREDITORIS
zwłoka w zakresie świadczenia
start learning
MORA SOLVENDI
zwłoka w odbiorze świadczenia
start learning
MORA ACCIPIENTI
wezwanie do świadczenia
start learning
INTERPELLATIO
wezwanie do świadczenia
start learning
MORA EX REI FIT
złodziej zawsze jest postrzegany jako będący w zwłoce
start learning
FUR SEMPER MORAM FACERE VIDETUR
ryzyko
start learning
PERICULUM
ryzyko w czasie zwłoki
start learning
PERICULUM IN MORA
ryzyko zdarzeń losowych ponosi dłużnik
start learning
PERICULUM DEBITORIS
ryzyko ponosi najemca, dzierżawca
start learning
PERICULUM LOCATORIS
wina
start learning
CULPA
siła wyższa
start learning
VIS MAIOR
przypadek, sytuacja
start learning
CASUS
przypadek nieprzewidziany/zdarzenie przypadkowe
start learning
CASUS FORTUNIS
przypadek mieszany (połączenie dwóch sytuacji: niestaranności dłużnika oraz zdar
start learning
CASUS MIXTUS
zamiar
start learning
DOLUS
zamiar bezpośredni
start learning
DOLUS DIRECTUS
zamiar o szczególnym zabarwieniu. Wyst. przy przestępstwach kierunkowych. Wymaga
start learning
DOLUS DIRECTUS COLORATUS
zamiar ewentualny
start learning
DOLUS EVENTUALIS
zamiar zaplanowany
start learning
DOLUS PREMEDITATUR
zamiar bezpośredni nagły, bez zastanowienia
start learning
DOLUS DIRECTUS REPENTINUS
zamiar nastepczy
start learning
DOLUS SUBSEQUENS
niestarannośc/niedbalstwo
start learning
CULPA NEGLEGENTIA
grube niedbalstwo
start learning
CULPA LATA
lżejsze niedbalstwo
start learning
CULPA LEVIS
zaniedbanie staranności, takiej jaką się przykłada we włanych sprawach
start learning
CULPA LEVIS IN CONCRETO
zaniedbanie wzorcowej staranności
start learning
CULPA LEVIS IN ABSTRACTO
niedbalstwo przy zawieraniu umowy
start learning
CULPA IN CONTRAHENDO
niedbalstwo w nadzorze
start learning
CULPA IN CUSTODIENDO
niedbalstwo w wyborze
start learning
CULPA IN ELIGENDO
chcącemu nie dzieje się krzywda
start learning
VOLENTI NON FIT INIURIA
właściciel rzeczy ponosi skutki zdarzenia przypadkowego, powodującego uszkodzeni
start learning
CASUS SENTIT DOMINUS
nikt nie jest zobowiązany do świadczeń z powodu losowego zdarzenia
start learning
CASUS A NULLO PRESTANTUS
umowa
start learning
CONTRACTUS
elementy konieczne umowy
start learning
SUBSTANTIALIA CONTRACTUS
elementy dodatkowe umowy
start learning
ACCIDENTIALIA CONTACTUS
elementy obowiązujące z mocy prawa(niezawarte)
start learning
NATURALIA CONTRACTUS
dobra wiara/zła wiara
start learning
BONA FIDES / MALA FIDES
użyteczne nie doznaje uszczerbku przez to co wadliwe
start learning
UTILE PER INUTILE NON VITIATUR
umów należy dotrzymywać
start learning
PACTA SUNT SERVANDA
każde przyrzeczenie jest pojmowane jako obowiązujące w określonych warunkach
start learning
REBUS SIC STANTIBUS OMNIS PROMISIO INTELLEGITUR
to, co niemożliwe nie jest zobowiązaniem
start learning
IMPOSSIBILIUM NULLA OBLIGATIO EST
zatwierdzenie równa się zleceniu
start learning
RATIHABITIO MANDATO COMOPARATUR
to co od początku jest wadliwe nie może być uzdrowione z upływem czasu
start learning
QUOD AB INITIO VITIOSUM EST, NON POTEST TRACTU TEMPORIS CONVALESCERE
nie wolno wystepowac przeciwko temu, co wynika z wlasnych czynów
start learning
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NEMINI LICET
nikt kto powołuje się na własną niegodziwośc nie bedzie wysłuchany
start learning
TURPITUDINEM SUAM ALLEGANS NEMO AUDITUR
podstępnie czyni ten, kto żąda czego co bedzie musiał zwrócić
start learning
DOLO FACIT QUI PETIT QUOD REDDITURUS EST
to co oczywiste nie podlega wykładni
start learning
CLARA NON SUNT INTERPRETANDA
w przypadku wątpliwości przeciw temu, kto wywołał wątpliwośc
start learning
IN DUBIO CONTRA PROFERENTEM
w przypadku wątpliwości przeciwko wierzycielowi stypulacyjnemu (kt. proponował t
start learning
IN AMBIGUITAS CONTRA STIPULATOREM
postanowienia umowne powodują podejrzliwośc
start learning
CLAUSULAE INSOLITAE INDUCUNT SUSPICIONEM
w umowach bardziej podoba się wola stron, jak uwzględnianie słów umowy
start learning
IN CONVENTIONIBUS CONTRAHENTIUM VOLUNTATEM POTIUS QUAM VERBA SPECTARI PLACUIT
w umowach w sposób milczący są zawarte elementy, wynikające z obyczajów i zwyczajów
start learning
IN CONTRACTIBUS TACITE INSUNT, QUAE SUNT MORIS ET CONSUETUDUNIS
spadek
start learning
HEREDITAS
dziedziczenie
start learning
SUCCESSIO
zmarły
start learning
DEFUNCTUS
dziedzic
start learning
HERES
czynności na wypadek smierci
start learning
MORTIS CAUSA
czynności za życia
start learning
INTER VIVOS
dziedziczenie na podstawie testamentu
start learning
EX TESTAMENTO
dziedziczenie beztestamentowe
start learning
AB INTESTADO
dziedziczenie przeciwtestamentowe
start learning
CONTRA TABULAS
wola spadkodawcy może być zmieniona aż do śmierci
start learning
AMBULATORIA ENIM EST VOLUNTAS DEFUNCTI USQUE AD VITAE SUPREMUM EXITUM
błędna przyczyna nie szkodzi
start learning
FALSA CAUSA NON NOCET
błędne oznaczenie nie szkodzi
start learning
FALSA DEMONSTRATIO NON NOCET
dziecko poczęte, uważane jest za już narodzone ilekroć chodzi o jego korzyść
start learning
NASCITURUS PRO IAM NATO HABETUR QUOTIENS DE COMMODIS EIUS AGITUR
więcej powiedziano, mniej napisano
start learning
PLUS NUNCUPATUM, MINUS SCRIPTUM
najnowsza wola jest wiążąca
start learning
NOVISSIMA VOLUNTAS SERVATUR
przychylna interpretacja testamentu
start learning
FAVOR TESTAMENTI
korpus prawa cywilnego
start learning
Corpus Iuris Civilis
To, co tobie nie szkodzi a drugiemu może przynieść korzyść nie jest zakazane
start learning
Quod tibit non novet et alli probest non prohibetur
najstarsze znaczenie prawa
start learning
fas
nadużycie nie niweczy używania = nadużycie nie jest argumentem za utratą
start learning
Abusus non tollit usum= ex abusu non est argumentum ad desuetudinem
wezwanie do sądu
start learning
In ius vocatio
orzeczenie
start learning
Ius superius
ustawa
start learning
Lex aquilia
element czynności
start learning
Lex contractus
prawo boskie
start learning
Lex Divina
prawo ludzkie
start learning
Lex positiva seu humana
prawo patrzy w przyszłośc a nie w przeszłosc
start learning
Lex prospicit, non respicit
prawo działa wstecz, gdy służy łagodzeniu
start learning
Lex retro agit in mitius
sędziowie strażnikami wyborów
start learning
Iudices electionis custodes
skarb państwa nie rumieni się
start learning
Fiscus non erubescit
komputer jest skuteczniejszy niż liczydło
start learning
Machina computatoria efficentior est quam abacus
kto ustrzeże samych strzegących
start learning
Quis custodiet custodes ipsos
nie domniemywa się małżeństwa
start learning
Matrimonium non praesumitur
konsensus, zamiar pozostnania w małżeństwie
start learning
Consens/affectic maritalis
prawo macierzyste nie może być uchylone
start learning
Materna iura non possunt aboleri
płód podąża za kobietą, która urodziła dziecko
start learning
Partus sequitur ventrem
Władza ojcowska powinna polegać na trosce, nie na srogości
start learning
Patria potestas in pietate debet non atrocitate consistere
domniemywa się, że świadczący działa w swoim imieniu
start learning
Solvens praesumitur solvere suo nomine
uwiecznienie zobowiązania
start learning
Perpetuatio obligationis
cena z upodobania
start learning
Pretium affectionis
przekazany
start learning
Delegatus
odbiorca
start learning
Accipiens
Przekazany działa w ramach przekazującego
start learning
Assignatus utitur iure autoris
szkoda może stnieć bez bezprawia
start learning
Damnum sine iniuria esse potest
szkoda, której ktoś doznaje z uwagi na swoją winę, jego obciąża i nie może być przypisana komuś innemu
start learning
Damnum quod quis sua culpa sentit sibi debet, non aliis imputare
porozumienie
start learning
pactum
warunek
start learning
conditio
warunek wywołuje skutek od momentu dokonania czynności
start learning
Conditio existens ad initium negotii retrotrahitur
termin od kiedy / do kiedy
start learning
Dies – a quo/ ad quem
polecenie
start learning
modus
od momentu dokonania/ od momentu zaistnienia warunku
start learning
Ex tunc/ Ex nunc
posiadacz w dobrej wierze nie musi płacić wartości pożytków, które zużył
start learning
Bona fidei possessor fructus consumptos suos facit
dobra wiara jest domniemana
start learning
Bona fides praesumitur
w testamentach uwzględniamy pełną wolę testatora
start learning
In testamentis plenius voluntates testantium interpretamur
strona aktywna w procesie /powód/oskarżyciel
start learning
actor
strona, przeciwko której proces się toczy/pozwany
start learning
reus
nie ma sędziego bez powoda (nie prowadzi się postępowania jeśli nie została złoż
start learning
Nemo iudex sine actore
skarga, która raz zostanie skonsumowana, nie może być ożywiona
start learning
Actio semel extincta non reviviscit
stan rzeczy osądzonej / nie po raz drugi to samo
start learning
Res iudicata / ne bis in idem
rozstrzygnięcie uznaje się za prawdziwe
start learning
Res iudicata pro veritate accipitur
powód podąża za sądem pozwanego/ właściwy jest sąd pozwanego
start learning
Actor sequitur forum rei
nikt nie jest zobowiązany do oskarżania samego siebie
start learning
Nemo tenetur seipsum accusare
ciężar dowodu obciąża powoda= ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi a nie na tym, kto przeczy
start learning
Actori incumbit onus probandi= Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat
pozwany jest powodem (podniesienie przez pozwanego zarzutu czyni go powodem/pozwany w zakresie podniesionego zarzutu jest powodem)
start learning
Reus excipiendo fit actor = Reus in exceptione actor est
nie powinno być dozwolone powodowi to czego nie wolno pozwanemu
start learning
Non debet actori licere quod reo non permittur
niech będzie wysłuchana druga strona
start learning
Audiatur et altera pars
– sędzia podejrzany/ sędzia niezdolny do orzekania w konkretnej sprawie
start learning
Iudex suspectus/ Iudex inhabilis
nikt nie może być sędzią we własnej sprawie= nie może być ktoś jednocześnie powodem i sędzią
start learning
Nemo est iudex in propria causa= nemo simul actor et iudex
sąd zna prawo
start learning
Iura novit curia
tam gdzie prawo, tak jest ochrona prawna i środek jego realizacji
start learning
Ubi ius ibi remedium
zadaniem sędziego jest stosować/wyrażać prawo a nie je tworzyć
start learning
Iudicis est ius dicere, non dare
w przypadku wątpliwości na korzyść oskarżonego/ jeśli jest wątpliwość, zasądza się mniej
start learning
In dubio pro reo / In dubio semper id quod minus est, debetur
sędzia nie da więcej jak sam powód wnosi/ nie ponad żądanie/oczekiwanie powoda
start learning
Iudex non dedit plus, quod petens ipse requirit/ ne ultra petita
zmiana na gorsze nie jest dozwolona sędziemu w apelacji (zmiana wyroku apelacyjnego na niekorzyść odwołującego się nie jest dozwolona)
start learning
Reformatio in peius iudici apellatio non licet
rozstrzygnięcie sądu
start learning
Ius superius
ustawa
start learning
Lex falcidia
element czynności
start learning
Lex contractus
stosujemy prawo właściwe danej sprawie
start learning
Lex causae
Zmienną jest wola spadkodawcy, aż do momentu, kiedy jego życie wygaśnie
start learning
Ambulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum
W testamentach zmierzamy do poznania pełnej woli spadkodawcy
start learning
Zmienną jest wola spadkodawcy, aż do momentu, kiedy jego życie wygaśnie
postępowanie, konflikt interesów
start learning
Proces
skarga o charakterze osobistym wygasa z chwilą śmierci (nie przechodzą na spadkobiorców) / czyny rodziców nie szkodzą dzieciom
start learning
Actio personalis moritur cum persona / delicta parentium liberis non nocet
Roszczenie raz wygasłe nie odżywa.
start learning
Actio semel extincta non reviviscit
Prawo mocne zakończenie sprawy wyklucza co do zasady możliwość ponownego postępowania / Rzecz osądzona traktowana jest jako prawdziwa
start learning
Res iudicata, ne bis in idem / res iudicata pro veritate accipitur
właściwy jest sąd miejsca zamieszkanie pozwanego
start learning
Actor sequitur forum rei (forum est ubi domicilim est)
Powód nie może być zasądzony.
start learning
Actor non condemnatur
Ciężar dowodu spoczywa na powodzie = C.D. spoczywa na tym kto mówi, a nie kto milczy
start learning
Actori incumbit onus probandi = Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat
podniesienie przez pozwanego zarzutu czyni go powodem / pozwany w zakresie podniesionego zarzutu jest powodem
start learning
Reus exceptiendo fit actor = Reus in exceptione actor est
Nie powinno być zezwolone powodowi to, na co nie zgadzamy się względme pozwanego (obie strony traktowane jednakowo)
start learning
Non debet actori licere, quor reo non permittur

You must sign in to write a comment