Łacińska terminologia prawnicza (cz.I) (umk)

 0    37 flashcards    adrianabromberg
print play test yourself
 
Question Answer
Gdzie społeczeństwo, tam prawo
start learning
Ubi societas, ibi ius
Gdzie ustawa, tam kara
start learning
Ubi lex, ibi poena
Prawo nie działa wstecz.
start learning
Lex retro non agit.
Twarde prawo, ale prawo.
start learning
Dura lex, sed lex.
Nowy władca, nowe prawo.
start learning
Novus rex, nova lex.
Podczas wojny milczą prawa.
start learning
Inter arma silent leges.
Podczas wojny milczą Muzy.
start learning
Inter arma silent Musae.
Nieznajomość prawa szkodzi.
start learning
Ignorantia iuris nocet.
Nieznajomość faktu nie szkodzi.
start learning
Ignorantia facti non nocet.
Konieczność łamie prawo.
start learning
Necessitas frangit legem.
Konieczność nie zna prawa.
start learning
Necessitas non habet legem.
Konieczność nie uchyla prawa, lecz (tylko je) zawiesza.
start learning
Necessitas non tollit ius, sed suspendi.
Nie ma przestępstwa bez ustawy.
start learning
Nullum crimen sine lege.
Nie ma przestępstwa bez winy.
start learning
Nullum crimen sine culpa.
Nie ma kary bez ustawy.
start learning
Nulla poena sine lege.
Umowa prywatna nie uchyla prawa publicznego.
start learning
Privatorum conventio iuri publico non derogat.
Czym są ustawy bez obyczaju?
start learning
Quid leges sine moribus?
Czyni wbrew prawu ten, kto czyni to, co ustawa zakazuje.
start learning
Contra legem facit, qui id facit, quad lex prohibet.
Ustawa szczególna uchyla ustawę ogólną
start learning
Lex specialis derogat legi generali.
Ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą.
start learning
Lex posterior derogat legi priori.
Ustawa wyższa rangą uchyla ustawę niższą rangą.
start learning
Lex superior derogat legi inferiori.
Ustawa późniejsza ogólna nie uchyla ustawy wcześniejszej szczególnej.
start learning
Lex posterior generalis non derogat legi priori speciali.
Ustawy przedkładają dobro ogółu obywateli nad dobro jednostki.
start learning
Leges salutem civitatis saluti singulorum anteponunt.
Zwyczaj jest przestrzegany w miejsce prawa.
start learning
Consuetudo pro lege servatur.
Ustawy niekiedy drzemią, nigdy nie umierają
start learning
Dormiunt aliquando leges, numquam moriuntur.
Ustawa nakazuje to, co należy czynić, a zakazuje rzeczy przeciwnych.
start learning
Lex iubet ea, quae facienda sunt, prohibetque contraria.
Daj mi fakt, a ja dam Ci prawo.
start learning
Da mihi factum, dabo tibi ius.
Gdy ustawa nie rozróżnia, i naszą rzeczą nie jest rozróżnianie.
start learning
Lege non distinuente nec nostrum est distinguere.
Pierwszy w czasie, lepszy w prawie.
start learning
Prior tempore, potior iure.
Dobro rzeczypospolitej (niech będzie) najwyższym prawem.
start learning
Solus rei publicae suprema lex (esto).
Nikt nie może przenieść na drugiego człowieka więcej prawa, niż sam posiada.
start learning
Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet.
Najwyższe prawo, największą niesprawiedliwością.
start learning
Summum ius, summa iniuria.
Gdy ustaje przyczyna wydania ustawy, traci moc i sama ustawa.
start learning
Cessante ratione legis cessat et lex ipsa.
Ustawa nie obowiązuje, jeżeli nie została ogłoszona
start learning
Lex non obligat nisi promulgata.
Prawo cywilne zostało napisane dla czuwających.
start learning
Ius civile vigilantibus scriptum est.
Oszustwem jest ukrywanie oszustwa.
start learning
Fraus est fraudem celare.
Wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna: rzadko bowiem się zdaża, aby nie można jej było wywrócić.
start learning
Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti potest.

You must sign in to write a comment