ŁACINA LEX - IUS

 0    72 flashcards    klaudynakas
print play test yourself
 
Question Answer
ustawa, uchwała, prawo stanowione
start learning
lex
ustawa ogólna
start learning
lex generalis
ustawa szczególna
start learning
lex specialis
ustawa późniejsza
start learning
lex posterior
ustawa wcześniejsza
start learning
lex anterior
ustawa wyższej rangi
start learning
lex superior
ustawa niższej rangi
start learning
lex inferior
ogłoszenie ustawy
start learning
promulgatio legis
publikacja ustawy
start learning
publicatio legis
spoczynek ustawy
start learning
vacatio legis
uchylenie ustawy w całości
start learning
abrogatio
częściowe uchylenie ustawy
start learning
derogatio
pośrednie uchylenie ustawy
start learning
obrogatio
wykładnia prawa
start learning
interpretatio legis
racja prawna
start learning
ratio legis
uzasadnienie decyzji
start learning
ratio decidendi
duch prawa
start learning
mens legis
zamysł ustawodawcy
start learning
mens legislatoris
wyrok, orzeczenie sądowe
start learning
sententia
sens ustawy, intencje ustawy
start learning
sententia legis
brzmienie ustawy
start learning
verba legis
przeciw prawu
start learning
contra legem
mimo ustawy
start learning
praeter legem
z punktu widzenia przyszłej ustawy
start learning
de lege ferenda
z punktu widzenia obowiązującego prawa
start learning
de lege lata
zgodnie z zasadami sztuki
start learning
lege artis
ustawa, która ma być wniesiona
start learning
lex ferenda
ustawa obowiązująca
start learning
lex lata
system prawny, prawo, prawodawstwo
start learning
ius
sprawiedliwość
start learning
iustitia
sprawiedliwy
start learning
iustus
niesprawiedliwy
start learning
iniustus
prawa
start learning
iura
bezprawie, niesprawiedliwość
start learning
iniuria
prawo bezwzględnie obowiązujące, od którego norm strony nie mogą odstąpić
start learning
ius cogens
prawo względnie obowiązujące, które zezwala stronom na wprowadzenie drogą umowy odstępstw od przepisów ustawy
start learning
ius dispositivum
prawo pisane
start learning
ius scriptum
prawo zwyczajowe
start learning
ius non scriptum
prawo przedmiotowe
start learning
lex obiectivum
prawo podmiotowe
start learning
iuris subiectivum
znajomość prawa
start learning
iuris prudentia
nieznajomośc prawa
start learning
Ignorantia iuris
nieznajomość stanu faktycznego
start learning
ignorantia facti
wątpliwość prawna
start learning
dubium iuris
bez wątpienia
start learning
sine dubio
w razie wątpliwości
start learning
in dubio
norma prawna
start learning
regula iuris
prawo obowiązujące w miejscu siedziby sądu
start learning
ius vigens
prawo do posiadania, używania i pobierania pożytków
start learning
ius possidendi, utendi et fruendi
prawo karne
start learning
ius criminale (poenale)
na mocy prawa
start learning
iure
na mocy samego prawa
start learning
ipso iure
z mocy prawa
start learning
ex iure
według prawa
start learning
de iure
jakim prawem?
start learning
quo iure?
błąd co do prawa
start learning
error iuris
błąd co do faktu
start learning
error facti
względy ścisłego prawa
start learning
stricti iuris ratio
warunek prawny, przesłanka prawna
start learning
condicio iuris
warunek konieczny do spełnienia
start learning
condicio sine quo non
sposób działania, wykonania
start learning
modus faciendi
sposób działania
start learning
modus operandi
modus postępowania
start learning
modus procendi
sposób życia
start learning
modus vivendi
przepis prawa, nakaz prawa
start learning
praeceptum iuris
prawo cywilne
start learning
ius civile
prawo publiczne
start learning
ius publico
prawo prywatne
start learning
ius privatum
prawo ludzkie
start learning
ius humanum
prawo boskie
start learning
ius divinum
prawo świeckie
start learning
ius profanum
prawo kościelne
start learning
ius ecclasiae

You must sign in to write a comment