Kurs 3 - zeszyt additional IV

 0    306 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ulice nieskazitelnie wypolerowane
start learning
streets immaculately polished
zręczny, zręczny
start learning
skillfull, artfull
szybki
start learning
swift
asfalt
start learning
tarmac
balustrada
start learning
handrail
sycząc
start learning
shoching
czmychnać
start learning
light out
swiat utopii
start learning
cloud cuckooland
ustanowić bardzo wysokie standardy w zakresie rzeczy...
start learning
set a very high standards in terms of things...
jest to dość łatwy kraj do życia
start learning
its fairly easy country to live in
wygoda wszystkiego, jak wszystko przemyślane, a ich dbałość o szczegóły jest niedościgniona
start learning
convenience of everything, how everything is thought out, and their attention to details is untouchable
labirynt krzywych ulic
start learning
maze of crooked streets
niesamowicie piękne miejsca
start learning
insanely beautiful places
prawie nie było słońca
start learning
there was hardly any sun
japonia wyznaczyła mi bardzo wysokie standardy w zakresie rzeczy, których oczekuję w życiu
start learning
japan has set of very high standards for me in terms of things i expect in my life
Japonia jest dość łatwym krajem do życia
start learning
japan is fairly easy country to live in
wygoda wszystkiego, jak wszystko przemyślane, a ich dbałość o szczegóły jest niedościgniony
start learning
the convenience of everything, how everything is thought out and their attention to detail is untouchable
niesamowicie piękne miejsca
start learning
insanely beautiful places
dobrze wychowany
start learning
well-mannered
szkoda, że wiele krajów nie może mieć tego samego
start learning
it's a shame a lot of the world can't have the same
rasistowskie zachowanie
start learning
the rasist behaviour
Byłem trochę oszołomiony, że wszyscy uśmiechali się cały czas
start learning
i was a bit freaked-out that everybody smiled all the time
gorące źródła i gejzery
start learning
hot springs and geysers
angażują wiele wysiłku aby
start learning
they go through a lot of effort to
dać komuś spokój
start learning
to give sb some slack
nie mogę wymyślić niczego, co naprawdę mnie denerwuje
start learning
i cant think of anything that genuinely annoys me
przemknąć się ukradkiem
start learning
sidle
kulturalna służalczość
start learning
a cultural cringe
przerażające drapieżniki
start learning
fearsome predators
mamy prawo do obywatelskiego nieposłuszeństwa
start learning
we are entitled to civil disobediance
japoński sposób myślenia polega na poddaniu się władzom
start learning
japanese mindset is to surrender to authorities
przymus, siła
start learning
coerce, force
ludzie są zmuszani do pewnych zachowań
start learning
people are coerced into behaving in certain ways
z groźbą zawstydzenia
start learning
with the threat of being ashamed
bolesne jest złapanie między zamykaniem drzwi
start learning
it's painful to get caught between closing door
to w twoim interesie powiedzieć
start learning
that's in your interest to say
Nie wierzę w media głównego nurtu, w szczególności telewizję
start learning
i dont believe in mainstream media, TV in particular
jest tu bardzo mało krytycznych mediów...
start learning
there is very little critical media here...
jedynym sposobem, w jaki rzeczy naprawdę mogą pójść naprzód, jest niezależność
start learning
the only way things really could move forward is through the independence
nie ma na to ram
start learning
there is not a framework for that
urządzenie zastraszające
start learning
intimidation device
istnieje prawdziwe przekonanie, że policja nie może zrobić nic złego
start learning
there is a genuine belief that police can do no wrong
w dzisiejszych czasach to się nie zdarza
start learning
it hardly happens these days
nie można pomylić, czym jest jedzenie i skąd ono pochodzi
start learning
there is no mistaking what the food is and where it came from
skrupulatny, sumienny
start learning
meticulous, conscientious
kilka ostatnich słów
start learning
a few final words
sb powiedział, chciałbym to powtórzyć!
start learning
sb said, i'd like to echo it!
mieć wiedzę na temat głębszych części społeczeństwa
start learning
have some grasp of deeper parts of society
nieudolny społecznie
start learning
socialy inept
grawitowaliśmy ku sobie
start learning
we gravitated towards each other
rozpowszechniony
start learning
pervasive
przekonujące, przekonujące
start learning
persuasive, convincing
ocyganić
start learning
diddle
nikt mnie nie ocyganił z niczego
start learning
nobody diddled me out of anything
łup
start learning
loot
Steve myślał o wiele szerzej niż tylko technologia
start learning
steve thought much more broadly than just technology
zawsze miał pojęcie prostoty
start learning
he always had the notion of simplicity
Gats przyćmił bardziej pewny siebie Jobs
start learning
Gats was overshadowed by the more confident Jobs
zawsze dominował w rozmowie
start learning
he always dominated the conversation
umiejętność ingerowania w ludzi
start learning
the ability to interfere with people
antypatia częściowo wyrosła z dwóch rzeczy...
start learning
the antipathy partly grew out of two things...
trudno nam było sobie z nim poradzić
start learning
we found him difficult to deal with
powściągliwość
start learning
restraint
Osoby ubiegające się o glamour
start learning
glamour seekers
miał urok i dynamizm
start learning
he had glamour and dynamism
hojny i lojalny przyjaciel
start learning
giving and loyal friend
zahipnotyzowany, oczarowany
start learning
mesmerised, charmed
jego łut losu miał wkrótce nadejść
start learning
his run of good luck was about to come
zatrzymać się gwałtownie
start learning
to abrupt halt
wyobraź sobie, wyobraź sobie
start learning
envision, imagine
zdradzony, oszukany, rozczarowany
start learning
betrayed, cheated, disillusioned
sprzeciwić sie
start learning
stand up to somebody
uwiedziony, ignorowany, nękany
start learning
seduced, ignored, scourged
wszystko zależało od tego, czy cię potrzebował, czy nie
start learning
it all depended on whether he needed you or not
najlepsze było dopiero przed nami
start learning
the best was yet to come
byliśmy zaskoczeni owacją na stojąco
start learning
we were taken aback by the standing ovation
u szczytu twórczego geniuszu
start learning
at the peak of creative genoius
kolejne lata były kolejką górską nadziei i rozpaczy
start learning
the years that followed were a rollercoaster of hope and despair
wzruszająco
start learning
poignantly
zapytano go, co może przynieść następne lata
start learning
he was asked what the next few years might hold
przyszłość jest długa
start learning
future is long
uśmiech i chichot
start learning
smile and chuckle
mamy jeszcze kilka przygód. we never did
start learning
we're going to have some more adventures to come.
zrobił to z dużym rozmachem i stylem
start learning
he did it with a lot of panache and style
dziedzictwo, dziedzictwo
start learning
legacy, heritage
pozostawił dziedzictwo, które zmieniło świat
start learning
he left the legacy that has changed the world
taki jest wpływ
start learning
that's the impact
w łańcuch niezliczonych żywych istot
start learning
in a chain of innumerable living beings
odnieśli sukces na Ziemi
start learning
they succeeded one another on Earth
wulkany - dają wgląd w to, jak wyglądała nasza Ziemia w chwili narodzin
start learning
volcanos- they offer a glimpse of what our Earth was like at it's birth
zmieniać, zmieniać, modyfikować
start learning
to alter, change, modify
gazowy jak para, stały jak lód
start learning
gaseous as vapour, solid as ice
samowystarczalny, niezależny
start learning
self-sufficient, independent
subtelna, delikatna harmonia
start learning
a subtle, fragile harmony
rozbicie (zdrowie, złudzenia, marzenia)
start learning
shatter (health, illusions, dreams)
rafa koralowa
start learning
coral reef
szczyt, szczyt, szczyt
start learning
pinnacle, peak, summit
drzewa rosną niespiesznie ku słońcu, które odżywia ich liście
start learning
trees grow unhurriedly towards the sun that nourishes their foliage
wszystkie się równoważą
start learning
they all balance out
oczekiwana długość życia jest krótka i ciężka praca ma swoje żniwo
start learning
life expectancyis short and hard labour take its toll
niepewności natury obciążają codzienne życie
start learning
the uncertainties of nature weigh on daily life
poczucie słabości
start learning
the sense of weakness
na pustym brzuchu
start learning
on an empty stomache
Naszym głównym codziennym zadaniem jest wyżywienie się
start learning
our principal daily concern is to feed yourself
możemy podjąć ogromny wysiłek, aby wydobyć z ziemi wystarczająco dużo, by żyć
start learning
we can deploy prodigious effort to extract from the land enough to live on
uprawiać ziemię ręcznie
start learning
till the soil by hand
pracy na ziemi
start learning
work the land
warunek konieczny do przetrwania
start learning
prerequisite, requirement of survival
uwolnić się od kontroli dorosłych
start learning
break free of adult control
uwolnij się z kajdan czasu
start learning
break free of shackles of time
wykorzystać fenomenalną rewolucyjną moc
start learning
to harness the phenomenal, revolutionary power
nadwyżki wynikające z nowoczesnego rolnictwa
start learning
surpluses engendered by modern agriculture
... wygody, o których moglibyśmy tylko pomarzyć...
start learning
... comforts we could only dream of...
koniec taniej ropy jest już bliski, ale nie chcemy w to uwierzyć
start learning
the end of cheap oil is imminent but we refuse to believe it
pragnienie energii
start learning
the thierst for energy
nadmierne wydobycie
start learning
excessive mining
wyczerpujemy to, co zapewnia natura
start learning
we are depleting what nature provides
wyczerpany, poważnie wyczerpany lub zagrożony taką sytuacją
start learning
exhausted, severly depleted or in danger of beeing so
woda kopalna
start learning
fossil water
kopać gołymi rękami
start learning
to dig with bare hands
miraż / złudzenie może nadal prosperować
start learning
mirage / delusion can continue to prosper
niedobory wody mogą wpływać na...
start learning
water shortages can affect...
nie znamy ani ich bogactwa, ani roli
start learning
we know neither their richness nor their role
bagna zostały osuszone
start learning
marshes were drained
to znaczy, to znaczy
start learning
that is to say, it means
olej palmowy zaspokaja nasze rosnące zapotrzebowanie na żywność
start learning
palm oil caters to our growing demand for food
eukaliptus służy do produkcji masy papierniczej
start learning
eucalyptus is used to make paper pulp
szczególne znaczenie dzisiaj
start learning
particular relevance today
to tylko jedna z wielu teorii
start learning
it's only one of a number of theories
żyć poniżej granicy ubóstwa
start learning
to live under the poverty line
połowa biednych ludzi na świecie żyje w krajach bogatych w zasoby
start learning
half of the world's poor live in the resource-rich countries
przepaść między bogatymi a biednymi powiększyła się bardziej niż kiedykolwiek
start learning
the gap between rich and poor has grown wider than ever
różnice w czymś (w bogactwie)
start learning
disparities in something (in wealth)
chęć przetrwania
start learning
the urge to survive
terytorium nietknięte wcześniej
start learning
previously unspoiled territory
kwoty, ilości
start learning
amounts, quantities
równowaga klimatyczna
start learning
the climatic balance
lodowce znikają, kurczą się z roku na rok
start learning
glaciers disappear, shrink year by year
proces ocieplenia nabiera tempa
start learning
the warming process gathers pace
to zasób do udostępnienia
start learning
it's an asset to share
zjawiska migracyjne są nieuniknione
start learning
migratory phenomena are inevitable
poddane niesprawiedliwemu lub okrutnemu traktowaniu
start learning
subjected to unfair or cruel treatment
wkraczać do dużych miast
start learning
encroach on major cities
stworzyliśmy zjawiska, których nie możemy kontrolować
start learning
we created phenomena we cant control
jest to odbicie ludzkiego zachowania
start learning
its a reflection of human behaviour
ukształtowaliśmy Ziemię na nasz obraz
start learning
we have shaped the Earth in our image
średnia temperatura była najwyższą zarejestrowaną w historii
start learning
the average temperature has been the highest ever recorded
uchodźca klimatyczny
start learning
climate refugee
przerwać łańcuch ludzkiej solidarności
start learning
break the chain of human solidarity
powalić każdą ścianę
start learning
knock down every wall
solidarność między ludźmi jest silniejsza niż egoizm narodów
start learning
solidarity betwen people is stronger than the selfishness of nations
prosperować i zarabiać przyzwoite życie
start learning
prosper and earn a decent living
od nas zależy, co będzie dalej
start learning
it's up to us to write what happens next
jesteśmy ewolucyjnym błyskiem na patelni (chwilowym wyczynem)
start learning
we are evolutionary flash in the pan
chciwość - fatalne pragnienie
start learning
greed- fatal desire
współczujący / sympatyczny
start learning
compassionate / symphatetic
egocentryczny, lekkomyślny
start learning
egocentric, reckless
nienasycona chciwość
start learning
insatiable greed
nierozerwalnie związane z
start learning
inextricably linked to
pogodzić się z czymś
start learning
come to terms with something
uderzająco oryginalna propozycja
start learning
strikingly original proposal
zostać potrąconym przez meteor
start learning
get hit by a meteor
skrajna nędza
start learning
abject poverty
Wszystkie kultury oferują jakiś przepis na nieśmiertelność
start learning
All cultures offer some recipe for immortality
nasza tożsamość będzie się utrzymywać z czasem
start learning
our identity will persist over time
to, co naprawdę pogarsza sprawę, to
start learning
what really makes matters worse is
dążyć do chciwości
start learning
to tend towards greed
Ucz się o uznanie i poczucie własnej wartości
start learning
Yearn for recognition and self-esteem
Dominująca hierarchia
start learning
dominance hierarchy
wartości, które mogą być realistycznie osiągalne przez przeciętnego człowieka
start learning
values that can be realistically attainable by the average individual
bronić moje ego
start learning
to assert my ego
ciągłe dążenie do więcej
start learning
constant striving for more
wpojona jest w ciebie pewna ilość chciwości
start learning
a certain amount of greed is instilled into you
odporny na coś
start learning
immune from something
pozostać wiecznie młodzi
start learning
remain perpetually young
obrzucony obrazami komercyjnymi
start learning
pelted with commercial images
złote łuki
start learning
golden arches
świat radykalnie inny
start learning
world radically different
mózgi odpowiednio zmodyfikowane
start learning
brains modified accordingly
korzystać, wspierać, zachęcać
start learning
to advantage, foster, encourage
cykl, od którego nie jesteśmy w stanie się uwolnić
start learning
cycle that we are unable to find ourselves free from
jest to rodzaj efektu zapadkowego
start learning
this is sort of ratchet effect
skonsumowane konsumpcją
start learning
consumed with consumption
własność naszych zasobów
start learning
ownership of our resources
chrześcijańscy misjonarze
start learning
christian missionaries
w głębi swojego umysłu
start learning
in the back of your mind
bezpośrednio lub pośrednio korzystać z innych osób
start learning
directly or indirectly take advantage of other people
dosłownie iw przenośni
start learning
literally and figuratively
dosłownie i symbolicznie nierozerwalnie związane
start learning
literally and symbolically inextricably connected
wieża babel symbol braku umiaru
start learning
tower of babel the symbol of self-indulgence
kiedy ludzie dążą do bycia bogami, dzieją się złe rzeczy
start learning
when human aspire to be gods bad things happen
przeciwnik kapitalizmu
start learning
the opponent of capitalism
Zachód wzbogacił się kosztem trzeciego świata
start learning
the west has enriched itself at the expense of third world
na masową skalę
start learning
on a massive scale
w sposób sprzeczny z całą ludzkością
start learning
in the manner that is contrary to all humanity
pycha panów finansów można wyjaśnić w kilku słowach
start learning
the hubris of the lords of finance is explicable in a few words
szacunek dla osób, które wydają się mieć zdolność generowania nieskończonych kwot pieniędzy
start learning
regard for people who appear to have the capacity to generate infinite amounts of money
wielbić, pielęgnować, adorować, czcić
start learning
worship, cherish, adore, venerate
pieniądze stały się nowym bogiem i rodzajem świeckiego wszechświata
start learning
money has become the new godand kind of secular universe
to jest szczególnie haniebne
start learning
this is especially heinous
bieda zestawiona z nadmiernymi bogactwami
start learning
there is poverty juxtaposed with inordinate riches
jak duzo wystarczy
start learning
how much is enough
umysłowo niezdolny do patrzenia w przyszłość
start learning
mentally incapable of looking ahead
społeczeństwa upadają zaraz po tym, jak wydają się być w najbardziej pomyślnym momencie
start learning
societies collapse right after they appear to be at their most auspicious moment
łudzimy się
start learning
we are deluding ourselves
zapewnić każdemu z nich styl życia, którym obecnie cieszymy się na Zachodzie
start learning
provide each of them with the lifestyle that we in the West currently enjoy
bez zmieniania ziemi w pokornie niehamowaną stertę
start learning
without turning the earth into a humourly uninhibited heap
odpowiedzialny za nasze własne wyginięcie
start learning
responsible for our own extinction
złowieszczy, grzeszny
start learning
ominous, sinster
ludzkość jest jak teanager, nie martwią się o to, co stanie się jutro
start learning
mankind is like a teanager they dont worry about what is going to happen tomorrow
ostrzegaj, aby nie otwierać pudełka
start learning
warn not to open the box
pozostała tylko nadzieja
start learning
only hope was left inside
musimy ocenić nasze wartości
start learning
we have to evaluate our values
albo poddajecie się i rozpaczacie i nic nie robicie, albo robicie coś i robicie to z pasją i przekonaniem
start learning
you either give up and despair and do nothing or you do something and do it with pasion and conviction
idea minimalizmu przejawia się w naszej pracy
start learning
the idea of minimalism manifest itself in our work
doświadczenie bliskiej śmierci
start learning
near-death experience
zbudować mały stos
start learning
build up a little pile
wymagać trochę odwagi
start learning
to take some guts
pogodzić się z faktem, że pewnego dnia umrę
start learning
to come to terms with the fact that one day I'll die
mogliśmy z wdziękiem i pokorą zaakceptować fakt, że jesteśmy stworzeniami skończonymi...
start learning
if we could accept with grace and humility the fact that we are finite creatures...
skończony, nieskończony
start learning
finite, endless
istnienie bez celu jest bez znaczenia
start learning
existence without purpose is meaningless
szczerze skonfrontować ten fakt
start learning
sincerely confront the fact
szczęście znajduje się tam, gdzie jest wewnętrzne zadowolenie
start learning
the happiness is found where there is inner contentment
całkowicie przeciwne sobie
start learning
completely opposite of one another
chciwość jest skomplikowanym sojusznikiem sił motywacyjnych, które napędzają kreatywność, innowacje, odkrycia
start learning
greed is complicated ally of motivational forces that has driven creativity, innovation, discovery
błogosławieństwo i przekleństwo
start learning
a blessing and a curse
każda część naszego ciała, moja mowa i moje wzorce myślowe łączą się i wpływają na życie innych
start learning
every part of our body, my speech and my thought patterns interconnect and impact the lives of the others
potem wszystko jest możliwe
start learning
thereafter anything is possible
przez topnienie lodu w sercu człowieka
start learning
by meting the ice in the heart of man
zacząć mądrze wykorzystywać swoją wiedzę
start learning
to start using his knowledge wisely
nowoczesność
start learning
modernity
Jednym faktem, którego nie możemy zignorować, jest
start learning
one fact we can't ignore is
stale rosnąca liczba osób
start learning
ever-growing number of people
słabe wspomnienia
start learning
faint memories
związany ze społecznością
start learning
bound to a community
utrata tożsamości kulturowej
start learning
loss of cultural identity
zatrzymać lub odwrócić tę tendencję
start learning
to stop or reverse this tendency
niewiele można zrobić, aby zatrzymać...
start learning
there is little what can be done to stop...
aby zatrzymać rozwój
start learning
to bring development to a standstill
aby pokazać alternatywę dla...
start learning
to show the alternative to...
aby uczynić nasz świat bardziej zróżnicowanym
start learning
to make our world more diverse
zubożenie (czyniąc kogoś bardzo biednym)
start learning
impoverishment (making sb very poor)
w stopniu nieznanym wcześniej
start learning
to an extent never known before
pierwsze przykłady, które wspierają ten widok
start learning
top of mind examples which support this view
duszna (przytłaczająca) atmosfera
start learning
oppresive atmosphere
mówić na korzyść kogoś
start learning
to speak in favour of sb
bardzo trudno byłoby im orientować sie w terenie
start learning
they would find getting their way around very difficult
poprawność leksykalna
start learning
lexical correctness
wykluczyć użycie języków obcych ze sfery publicznej
start learning
exclude the use of foreign languages from the public sphere
nagie zdjęcia
start learning
nude photos
oznaczać
start learning
denote
wyjęta z kontekstu jej uwaga brzmiała jak obelga
start learning
taken out of context, her remark sounded like an insult
ociągać się, zwlekać
start learning
linger, stay in a place longer than necessary, typically because of a reluctance
temat baletnic
start learning
the theme of ballerinas
podjęta przez Degę
start learning
taken up by Dega
szkopuł,
start learning
snag,
zaczepić zahaczyć
start learning
to snag
zaczepiłem płaszcz o drut
start learning
i snagged my coat on the wire
przedzieraj się przez
start learning
trudge along, through
paradować
start learning
prance
Humor z przymrużeniem oka
start learning
light-hearted humour
beztrosko
start learning
light-heartedly
czas płynie, wlecze się
start learning
time drags on
ociagać sie
start learning
drag your feet
trzymać się z dala od grupy
start learning
keep apart from the group
po kilku minutach odpoczynku
start learning
after a respite of a few minutes
przywołać odwagę, siłę, uwagę
start learning
to summon up the courage, strenght, attention
wydostać (wyplatać się) się z czegoś
start learning
to extricate yourself from sth
napięte mięśnie
start learning
taut muscles
delektuj się posiłkiem
start learning
savour a meal
spieprzyć, schrzanić
start learning
muck sth up
bawić się (czymś), majstrować
start learning
to fiddle with sth
przestańcie majstrować przy włosach
start learning
stop fiddling with your hair
mity naukowe i nieporozumienia zdrowotne
start learning
science myths and health misconceptions
rozwiać mity
start learning
to dispel myths
otręby pszenne i pestki dyni zawierają znacznie więcej
start learning
wheat bran and pumpkin seeds contain far more
wytrzymać promieniowanie
start learning
withstand radiation
mieć ostatnie słowo
start learning
to have the last word
mity często powstają ze strachu
start learning
myths often arise from fear
przekręcać
start learning
misrepresent
stworzyć zamieszanie
start learning
to create a stir
przyjrzeć się bliżej
start learning
to take close look at
mało renomowany
start learning
not significantly reputable
To nie przypadek, że
start learning
it's no coincidence that the
drobne przestępstwo
start learning
petty crime
drobna kradzież
start learning
petty theft
mściwy
start learning
vengeful
ludzkość jest w przededniu wielkich zmian
start learning
humanity is on the eve of great change
kwitnący biznes
start learning
flourishing business
najbliżsi przyjaciele i rodzina
start learning
immediate friends and family
roboty - do podjęcia pracy i uczynienia nas niewolnikami
start learning
robots - to take our jobs and make us into slaves
wykorzystać każdą możliwość rozwoju
start learning
to utilize every possibility to develop
konwergencja, zbieżność
start learning
convergence
w wielu wymiarach
start learning
in multiply dimensions
osiągnąć, osiągnięcie
start learning
accomplish, achieve
podstawowym założeniem
start learning
basic assumption
wyszukiwarka stała się wyrocznią
start learning
the search engine has become an oracle
religia jest historią, która nadaje słuszność
start learning
religion is a story that gives legitimacy to human norms, values, laws
źródło władzy
start learning
the source of authority
neandertalczyk
start learning
neanderthal man
ostrzeżenia mają bardzo ograniczony wpływ na zachowanie
start learning
warnings have very limited impact on behaviour
odstraszać, zapobiegać
start learning
deter, prevent
zdjęcie na opakowaniach nie powstrzymuje palacza od palenia
start learning
picture on packages dont deter smoker from smoking
średnio jem dwa jabłka tygodni.
start learning
on average I eat two apples a week.
co sprawia, że ludzie zmieniają swoje zachowanie
start learning
what gets people to change their behaviour

You must sign in to write a comment