Kurs 3 - zeszyt additional III

 0    166 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Tajemnica historia
start learning
mystery story
chciwość
start learning
greed
rozsierdzić
start learning
to send sb mad
W regularnych odstępach
start learning
at regular intervals
ścigać
start learning
chase, to be after sb
pomylić czegoś do czegoś
start learning
to mistake sth for sth
tak nieustraszony jak ogień
start learning
as fearless as fire
aby wziąć ostatni oddech
start learning
to braethe his last breathe
rozpaczliwie szukać
start learning
to desperate for something
obowiązujące ograniczenia
start learning
restrictions in force
ogłosić czerwony allert
start learning
declare red allert
zanieczyszczenie znacznie ponad dziesięciokrotnie bezpieczne
start learning
pollution well over ten times safe level
podjąć kosztowne kroki w celu ograniczenia użytkowania samochodu
start learning
take the costly steps of limitating car use
na czerwonym allercie
start learning
on red allert
smog pochłania stolicę
start learning
smog engulfs the capital
zelżeć
start learning
let up
zaprzeczać, konfrontować
start learning
contadict, confront
idź za mną
start learning
follow my lead
zalany, pijany
start learning
sloshed
stępić zmysły
start learning
to dull your senses
złudzenie kontroli
start learning
illusion of control
nie utrata kontroli, ale wyzwolenie
start learning
not a loss of control but liberation
gryzoń
start learning
rodent
paproć
start learning
fern
bliskość do domu
start learning
proximity to home
stopnieć
start learning
melt away
wolna wola
start learning
free will
kibic, widz
start learning
spectator
pogodzić się z czymś, przyzwyczaić się
start learning
resign oneself to something, get used to
pogodziłem się z życiem pełnym wyrzeczeń
start learning
i resigned myself to a life of renunciation
odpychający, obrzydliwy
start learning
repulsive, disgusting
uczyniłem to punktem honoru
start learning
i made it a point of honour
przestrzegać reżimu ścisłej czystości
start learning
obey the regime of strickt cleanliness
nienaganna, wzorowa
start learning
impeccable, exemplary
cuchnęło, jakbyś nie mógł sobie nawet wyobrazić
start learning
i reeked like you cant even imagine
cierpki zapach moczu, słodyczy i rozkładu
start learning
acrid smell of urine, sweet and decay
umorusane ulice
start learning
grimy streets
ponury
start learning
grimmy
udo
start learning
tigh
ze względu na, na skutek
start learning
owing to, due to
zwariowany, szalony
start learning
wacky, crazy
tylko nieliczni potrafią się oprzeć
start learning
few are those who can resist
wynikać z
start learning
to result from
nie więcej nie mniej
start learning
no more, no less
lato nagle się skończyło
start learning
summer came to a sudden end
żerować na coś
start learning
to forage for something
nie przegap żadnych szczegółów
start learning
dont miss out on any details
bądź ostrożny z nią
start learning
be cautious with her
ostatni, ale nie mniej ważny
start learning
last but not least
zdradzić zaufanie SB
start learning
betray sb's trust
złamać obietnicę lub umowę
start learning
break a promise or agreement
czuć się kiepsko
start learning
to feel blue/low/down
smutno mi
start learning
i'm down in the dumps
wstrząśnięty nie mieszany
start learning
shaken not stirred
straszny przypadek
start learning
spooky coincidence
upiorny
start learning
spooky
przestraszyłeś mnie na śmierć
start learning
you scared me to death
przestraszyłeś mnie do diabła
start learning
you scared the hell out of me
trząść się jak liść. ------- Trzęsłem się jak liść po wskazaniu złodzieja
start learning
to shake like a leaf. ------- I was shaking like a leaf after the thief pointed
daje mi gęsią skórkę
start learning
it gives me goosebumps
to dość niespodzianka
start learning
it's quite a surprise
współpracować, współpracować, być członkiem
start learning
cooperate, collaborate, be a member of
pracować niezależnie
start learning
work indpendently
Jestem zawalony pracą
start learning
i'm swamped with work/ snowed under with the work
przytłoczony moim obciążeniem pracą
start learning
overwhelmed with my workload
pracuję w napiętych terminach
start learning
i work on tight deadlines
przynosić korzyści
start learning
provide benefits
być dyżurnym po godzinach pracy
start learning
be on call after office hours
znaczące wyzwanie
start learning
significant challenge
osoby zarządzające
start learning
managing people
Nie wspominając o tym, że...
start learning
not to mention the fact that...
radzić sobie z konkurencją rynkową
start learning
deal with market competion
odpieraj zaciekłych rywali
start learning
fight off fierce rivals
zapewnić najlepszą jakość usług
start learning
assure the best quality of services
przełożony sprawuje kontrolę nad takimi sprawami
start learning
a supervisor has control over such matters
silna konkurencja i globalizacja
start learning
haevy competition and globalisation
przewidzieć ryzyko
start learning
predict the risks
rozpocząć świetną kampanię marketingową
start learning
launch a great marketing campaign
spada popyt na produkt
start learning
a demand for a product falls
najdłużej szefujący
start learning
the longest serving chief
samozwańczy prorok
start learning
self-styled prophet
pamiątki
start learning
memorabilia
zadławić sth
start learning
choke on sth
niezasłużony ból
start learning
unearned pain
gorliwie broniłem boga
start learning
i defended god zealously
Uderzyłem w twarz mężczyzny
start learning
i bashed in mans face
kawalerka / apartament
start learning
studio flat/apartment
przychodzi z własnej woli
start learning
it comes of its own accord
gawron
start learning
rook
ascetyczny
start learning
ascetic
ptak drapieżny
start learning
raptor
opiekun
start learning
attendant guardian
gąsienica
start learning
catterpillar, cutworm
co roku wracamy na ten szczyt
start learning
we keep coming back every year on this peak
być w złej formie
start learning
be in poor form
kapryśny, nastrojowy, kapryśny
start learning
capricious, moody, whimsical
urządzenia do wspinaczki/ przeszkody zręcznościowo-gimnastyczne
start learning
climbing frame/ jungle gym
ogromna niewiedza natury
start learning
vast ignorance of nature
agonia wywołana przez zimno
start learning
the agony inflicted by the cold
rozdarty, poszarpany(rana)
start learning
lacerated (wound)
krępować, ograniczać
start learning
to shackle sb
dryfujący - bez celu - bezcelowy
start learning
adrift - without a purpose - aimless
wasze zmysły zanikają niepostrzeżenie az do stanu zagubienia
start learning
your senses decline imperceptibly untill you are adrift
wykluczone ze świata
start learning
exluded from the world
ku mojemu zdziwieniu
start learning
to my astonishment
z ciężkim sercem musiałem zaakceptować
start learning
with a heavy heart i had to accept
nie mogłem dłużej żyć na zewnątrz
start learning
i couldn't continue living outdoors much longer
ulga w znalezieniu schronienia zmieszała się z nowym uczuciem
start learning
the relief of finally finding shelter was mingled with a new feeling
w dziwny sposób
start learning
in an odd way
łasica
start learning
weasel
nie jestem tutaj, aby cię przekonać
start learning
i'm not here to try to convince you
wymierne korzyści
start learning
tangible benefit
namacalnym dowodem
start learning
tangible proof
biadolić
start learning
whimper
udaje, że oszalał, by móc domagać się szaleństwa
start learning
he's pretending to be out of his mind so he can claim insanity
zbierz jak najwięcej informacji
start learning
assemble as much information as possible
ledwo tolerują twoje...
start learning
they barely tolerate your...
z jakiegoś powodu / z tego powodu
start learning
for some reason/ due to the fact
im szybciej ta historia zostanie wyjaśniona
start learning
the sooner this story gets cleared up
jest to powszechne w społeczeństwie, w którym przetrwanie nie jest już walką
start learning
it's a commonplace in a society where survival is no longer a struggle
najechać, podbiec do kogoś
start learning
invade, run in to someone
Szperałem w domu, żądny skarbów, tajemnic, tajemnic
start learning
i rummaged through the house, eager for treasures, secrets, mysteries
w biały dzień, w środku dnia
start learning
in broad daylight, in the middle of the day
bajoro
start learning
morass
Slicker City jest przyzwyczajony do życia w mieście
start learning
city slicker is accustomed to live in the city
irytacja
start learning
huff
a jednak
start learning
and yet
osłupiały, zagubiony w słowach, oniemiały
start learning
dumbstruck, lost for words, speechless
z równą przyjemnością
start learning
with equal pleasure
kiczowate reklamy
start learning
trashy commercials
uwiedziony komfortem odłożyłem swoją podróż
start learning
seduced by comfort i put my journey on hold
wszystko zostało odłożone na bok i zastąpione przez przytulną błogość
start learning
it was all put aside and replaced bya cosy torpor
wyglądać jak święty wśród wiernych
start learning
look like a saint among faithful
Miałem swoje znaczenie, z rytuałami, kodeksami i ofertami
start learning
i had its own meanings, with its rituals, its codes, its offerings
tajemnicza pielgrzymka, której istnienie było znane tylko wtajemniczonym
start learning
a mysterious pilgrimage whose very existence was known only to the initiated
transakcje przebiegły bezproblemowo
start learning
transactions went smoothly
miła atmosfera
start learning
convivial atmosphere
porywczy / impulsywny
start learning
hotheaded / impulsive
odwoływać się do znaczenia wzajemnego zaufania
start learning
to invoke the importance of mutual trust
potrzebujesz wystarczającej pokory, aby tego nie okazywać
start learning
you need enough humility not to make a show of it
zaostrzone ołówki
start learning
sharpened pencils
wyszlifowany praktyką
start learning
honed with practice
umieram i odradzam się co sekundę. cykl za cyklem pędzi w szale
start learning
i die and i'm reborn every second. cycle after cycle rushing by in a frenzy
cisza spłaszcza wszystko, zakrywając to, co nieistotne
start learning
silence flattens everything, shedding the inessential
zaczynam zauważać tutaj wzór
start learning
i'm starting to notice a pattern here
robactwo (liczba mnoga)
start learning
vermin (plural)
cicha armia pasożytów, którymi zostałem zaatakowany, zniknęła
start learning
the silent army of parasites that i was infested with disappeared
zdumiewające przychody, wydajność
start learning
astounding revenue, performance
wściekać się
start learning
to fume at
popadłem w rutynę
start learning
i led myself fall into routine
wróć na nogi
start learning
get back on my feet
skrytka, schowałem jej prezent pod łóżko
start learning
stash, I stashed a present for her under my bed
nacieszyć czymś oczy
start learning
feast your eyes on sth/sb
byłem oszołomiony, oszołomiony
start learning
i was stunned by, bewildered
ostry tłum
start learning
pungent crowd
nagle, od razu, nagle
start learning
suddenly, all at once, all of a sudden
nie do pokonania, nie do pokonania
start learning
insurmountable, insuperable
Odstraszający od przestępczości
start learning
detterent to crime
przejść na emeryturę i podjąć zbieranie znaczków
start learning
retire and take up stamp collecting
liczy się to, kim jesteśmy
start learning
it's who we are that counts
odciagasz mnie od tematu
start learning
there you go getting me off the point
kultura i gościnność
start learning
culture and hospitality
w odległości spaceru od
start learning
within walking distance of
w pobliżu
start learning
within easy reach of
w granicach
start learning
within limits
w zasięgu słuchu
start learning
within earshot of sb

You must sign in to write a comment