kinds of financial markets

 0    77 flashcards    anitasobotka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rynek pieniężny
start learning
money market
rynek kapitałowy
start learning
capital market
papier wartościowy
start learning
security
państwowe papiery wartościowe
start learning
government securities
akcept bankowy
start learning
banker’s acceptance
termin wykupu
start learning
maturity
akcje
start learning
equities
kapitał własny
start learning
equity
dłużne papiery wartościowe
start learning
debt securities
płynność
start learning
liquidity
przepływ środków pieniężnych/ przepływy pieniężne
start learning
cash flow
papiery wartościowe reprezentujące własność
start learning
equity securities
nadwyżka gotówki
start learning
cash surplus
rynek pierwotny
start learning
primary market
rynek wtórny
start learning
secondary market
pozyskiwanie funduszy
start learning
raise funds
emisja (papierów wartościowych)
start learning
issue (of securities)
plasowanie
start learning
placement
plasowanie niepubliczne
start learning
direct allocation (=private placement)
plasowanie publiczne
start learning
public placement (=free retention)
papiery wartościowe w obiegu
start learning
outstanding securities
emitent
start learning
issuer
rynek zobowiązań
start learning
debt market
rynek akcji
start learning
equity market
pożyczki
start learning
loans
kredyt bankowy
start learning
bank loan / bank credit
pożyczka konsorcjalna
start learning
syndicated loan
oprocentowanie
start learning
interest
wykup, spłata; umorzenie
start learning
redemption
o terminie wykupu...
start learning
redeemable at...
papiery wartościowe zmienne
start learning
convertibles
własność
start learning
ownership
dywidenda
start learning
dividend
akcje przynoszące dochód w postaci dywidendy
start learning
income shares
akcje wzrostowe
start learning
growth shares
gwarancja, ubezpieczenie, przyjęcie emisji, przeprowadzenie i gwarantowanie emis
start learning
underwriting
dom emisyjny
start learning
issuing house
ustalenie ceny emisji przed wyborem instytucji obsługującej emisję
start learning
advanced pricing
wstępne ustalenie ceny
start learning
open pricing
wprowadzić akcje do obrotu publicznego, sprzedawać akcje lub obligacje na rynku
start learning
to float
IPO, pierwsza oferta publiczna
start learning
IPO, initial public offering
oferta publiczna
start learning
public offering
dom maklerski
start learning
brokerage house
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (US)
start learning
SEC Securities and Exchange Commision
Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji
start learning
Securities and Investments Board (SIB)
dom maklerski obsługujący (oferujący) emisję
start learning
issue broker
nadzwyczajne walne zgromadzenie
start learning
Extraordinary General Meeting (EGM)
wniosek o zezwolenie na publiczną emisję lub dopuszczenie do obrotu publicznego
start learning
Registration Statement
prospekt emisyjny
start learning
IPO-Prospectus
sprawozdanie finansowe
start learning
financial statement
sprawozdanie finansowe
start learning
financial statement
biegły rewident
start learning
certified accountant /chartered accountant
Umowa i statut spółki
start learning
Memorandum and Articles of Association
wstępna wersja prospektu emisyjnego skierowana do maklerów, a by zapoznać ich wc
start learning
red herring
umowa z obsługującym emisję przewidująca jedynie najwyższą staranność w procesie
start learning
best effort arrangement
umowa o pełnym gwarantowaniu/ubezpieczeniu
start learning
underwritten arrangement
cena emisyjna
start learning
issue price
marża za gwarancję, dyskonto przy objęciu emisji przez gwaranta
start learning
underwriter’s spread
konsorcjum gwarancyjne
start learning
underwriting syndicate
bank prowadzący emisję, organizujący konsorcjum emisyjne
start learning
leading bank
plasowanie publiczne, sprzedaż publiczna
start learning
public placement (=free retention)
plasowanie niepubliczne
start learning
private placement (=direct allocation)
subskrypcja publiczna
start learning
public subscription
tworzenie księgi popytu, budowanie portfela zamówień
start learning
book building
sesja specjalna
start learning
special session
emitować celem sprzedaży w przetargu
start learning
to issue for tender
cena wywoławcza
start learning
reserve price
sprzedaż całej emisji papieru wartościowego jednemu inwestorowi;
start learning
outright sale
spotkanie z potencjalnymi inwestorami, mające na celu wysondowanie, jakie parame
start learning
road show
emisja praw poboru
start learning
rights issue
emisja akcji gratisowych
start learning
bonus issue (=script issue)
operacje rynku wtórnego
start learning
secondary market operations
działalność maklerska
start learning
brokerage
działalność dealerska
start learning
dealing
animacja rynku
start learning
market making
kreator rynku
start learning
market maker
rynek pozagiełdowy
start learning
over-the-counter market

You must sign in to write a comment