Kenia biling

 0    15 flashcards    ziomekkat
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wspieranie usług takich jak apteka i proces fakturowania
start learning
i will log out as a doctor and login as salesman
przygotowałem się do programu dla NIHF
start learning
i have prepared for scheme for NIHF
cena w każdej umowie może być inna i może pochodzić z cennika lub może być specyficzna dla tej umowy, ze specjalnymi zniżkami
start learning
the price in each contract can be different and it can come from the pricelist or it can be specific for this contract, with special discounts
w definicji naszego produktu możemy powiedzieć, jaka jest cena, jaka jest kwota płatności pacjenta lub jaki jest limit dla kontrahenta
start learning
in the definition of our product we can say what the price is, what is the patient copayment or what is the limit for the contractor
mamy abonamenty i zryczałtowaną stawkę, a dla nich możemy zdecydować, że miesięcznie będziemy musieli płacić tę samą cenę, a aol ludzie w tej umowie będą mogli korzystać z tych usług
start learning
we have subscriptions and a flat rate and for them we can decide that per month we have to pay the same price and aol people in this contract will be able to use these services
korzystamy z głównego cennika, ale może istnieć więcej niż jeden cennik, możemy mieć listę usług o różnych cenach
start learning
we use the primary pricelist, but there can be more than one pricelist, we can have a list of services with a range of price
kiedy ten konkretny cennik jest ważny
start learning
when this particular price list is valid
kiedy ten konkretny cennik jest ważny, ponieważ możemy przygotować specjalny cennik
start learning
when this particular price list is valid, because we can prepare a special price list
możemy mieć kilka cenników, a poprawny zostanie automatycznie sprawdzony
start learning
we can have a few price lists and the correct one will be automatically validated
przygotować fakturę dla umowy / firmy ubezpieczeniowej
start learning
prepare an invoice for a contract/insurance company
który kontrakt i miesiąc chcielibyśmy zawrzeć/ rozliczyć fakturę
start learning
which contract and month we would like to conclude / settle the invoice
lista wykonanych usług w ramach umowy
start learning
list of executed services under the contract
które usługi chcielibyśmy rozliczać, a następnie zatwierdzamy to i faktura jest generowana
start learning
which services we would like to settle, and then we approve this and the invoice is generated
każdy element można podzielić na wiele kont, zgodnie z jednostkami wykonawczymi
start learning
each item can be divided among many accounts, according to the executions units
konto jest automatycznie ustalane na podstawie jednostki, rodzaju sprzedaży itp.
start learning
the account is automatically determined according to the unit, type of sales etc

You must sign in to write a comment