Kadencja i zasady działania Sejmu i Senatu

 0    11 flashcards    mayaa
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Kiedy rozpoczyna się i kiedy kończy kadencja Sejmu i Senatu?
start learning
Kadencja ta rozpoczyna się z chwilą zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie, kończy się w przeddzień zebrania sę nowo wybranego Sejmu.
Czy Senat uczestniczy w jakiś sposób w procedurze samorozwiązania parlamentu?
start learning
Senat w żaden sposób nie uczestniczy w procedurze samorozwiazania parlementu. Decyzję o rozwiązaniu izby podejmuje Sejm większościa 2/3 ustawowej liczby posłów, co pociąga za sobą skutek w postaci rozwiązania Senatu.
Kiedy Prezydent fakultatywnie rozwiązuje Sejm?
start learning
Prezydent może rozwiązać Sejm w sytuacji, gdy w ciągu 4 miesięcy od przedłożenia Sejmow ustawy budżetowej przez RM nie zostanie ona przedłożona Prezydentowi do podpisu.
Kiedy Prezydent obligatoryjnie skraca kadencję Sejmu?
start learning
W przypadku nieudzielenia wotum zaufania dla rządu mianowanego przez Prezydenta, RM wybeira/powołuje Sejm. Jeżeli tego nie zrobi Prezyd. sam powołuje nowego RM, członków RM, jeżeli w ciągu 14 dni tak powołanej RM nie zost. udziel. w.z. Prez. skraca kadencję.
Jak funkcjonuje parlament po uchwale Sejmu bądź decyzji Prezydenta o skróceniu kadencji?
start learning
Parlament po decyzji o rozwiązaniu nadal pełni swoje funkcje, do dnia poprzedzającego pierwsze posiedzenie nowego parlamentu. Okres decyzji o skróceniu do wyborów nie może być dłuższy niz 45 dni, a od dnia wyborów do pierwszego posiedzenia 15 dni.
Czy jest możliwe przedłużenie kadencji Sejmu i Senatu?
start learning
Jest to możliwe, gdy koniec kadencji przypada na czas trwania stanu nadzwyczajnego lub 90 dni po jego zakończeniu. W tym czasie nie może byc skrócona kadencja parlamentu ani nie mogą odbyć się wybory.
Wymień wyjątki od zasady dyskontynuacji.
start learning
Obywatelska inicjatywa ustawodawcza, wnioski o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej, rozpatrzanie sprawozdań komisji śledczej poprzedniego parlamentu.
Co oznacza zasada permamencji?
start learning
Zasada permamencji oznacza, że parlement może obradować przez cały okres trwania swojej kadencji. O terminach posiedzeń decydują wyłącznie organy wewnętrzne bez żadnych formalnych ograniczeń czasowych.
Wyjątki od zasady jawności obrad Sejmu i Senatu.
start learning
Jawność jest wyłączana z mocy prawa podczas rozpatrywania wniosku o wyłączenie jawności. Jawność może być wyłączona bezwzględną większośc ią głosów członkow izby.
Czy zasada jawności rozciąga sie na posiedzenia komisji?
start learning
Zasada jawności nie rozciąga się na posiedzenia komisji. Regulamin Sejmu przewiduje możliwość dopszczenia przez przewondniczącego komisji do obrad osób niebędących parlamentarzystami. W przypadku Senatu zasada jawności w pracach komisji obowiązuje.
Jakie funkcje ma marszałek Sejmu?
start learning
przewodn. obradom, reprez. na zewnątrz, strzeż. praw izb, wył. prawo wniosk. w niekt. sprawach, zwoł. posiedzeń, ustalanie porz. dzienn. kier. prac. prezydiów, przew. Konwent. Seniorów, policja sesyjna, ocena pracy izb, obniż. uposażeń/diet, wstępna kontr. inicj. ust.

You must sign in to write a comment