Historia - daty, pojęcia i osoby

 0    114 flashcards    maras99
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski
Answer język polski

776 r. p. n. e.
start learning
pierwsze igrzyska olimpijskie

753 r. p. n. e.
start learning
założenie Rzymu

490 r. p. n. e.
start learning
bitwa pod Maratonem

480r. p. n. e.
start learning
bitwa pod Termopilami i Salaminą

73-71 r. p. n. e.
start learning
powstanie Spartakusa

27 r. p. n. e.
start learning
upadek republiki rzymskiej, powstanie Cesarstwa Rzymskiego

upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego

powstanie Islamu, ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny

koronacja Karola Wielkiego na cesarza

traktat w Verdun

chrzest Polski

bitwa pod Cedynią

męczeńska śmierć św. Wojciecha

zjazd gnieźnieński

pokój w Budziszynie

koronacja Bolesława Chrobrego

schizma wschodnia

Wilhelm Zdobywca podbija Anglię

sobór w Clermont

pierwsza wyprawa krzyżowa

konkordat wormacki

testament Krzywoustego, początek rozbicia dzielnicowego

sprowadzenie Krzyżaków do Polski

upadek Akki – ostatniej twierdzy krzyżowców

koronacja Przemysła II

utrata Pomorza Gdańskiego, zajęci go przez Krzyżaków

koronacja Władysława Łokietka

śmierć Łokietka, koronacja Kazimierza Wielkiego

pokój wieczysty z Krzyżakami w Kaliszu

założenie Akademii Krakowskiej

przywilej koszycki

unia w Krewie

bitwa pod Grunwaldem

I pokój toruński

bitwa pod Warną

początek wojny trzynastoletniej z Zakonem Krzyżackim

II pokój toruński

odkrycie Ameryki przez Kolumba

wystąpienie Marcina Lutra

hołd pruski

powstanie kościoła anglikańskiego (Henryk VIII)

pokój w Augsubrgu

1545-1563 r.
start learning
sobór trydencki

unia lubelska

pierwsza wolna elekcja (Henryk Walezy)

dymitriada

bitwa pod Kłuszynem

1618-1648 r.
start learning
wojna trzydziestoletnia

pokój w Polanowie

wybuch rewolucji angielskiej

wybuch powstania Chmielnickiego (kozackiego)

liberum veto – po raz pierwszy

ugoda w Perejesławiu

1655-1660 r.
start learning
potop szwedzki

traktaty bydgosko-welawskie

bitwa o Wiedeń (odsiecz wiedeńska)

"sławetna rewolucja"

powstanie Wielkiej Brytanii (Anglia + Szkocja)

sejm 'niemy'

ostatnia wolna elekcja (Stanisław August Poniatowski)

I rozbiór Polski

"herbatka bostońska"

deklaracja niepodległości USA

konstytucja USA

wybuch rewolucji francuskiej

konstytucja 3. maja

powstanie republiki francuskiej; konfederacja targowicka

II rozbiór Polski

powstanie kościuczkowskie

III rozbiór Polski

powstanie Legionów Polskich we Włoszech

Napoleon cesarzem Francji; kodeks cywilny Napoleona

bitwa pod Austerlitz

powstanie Księstwa Warszawskiego

wyprawa rosyjska Napoleona

bitwa pod Lipskiem

bitwa pod Waterloo

1814-1815 r.
start learning
kongres wiedeński ("kongres tańczący")

wybuch powstania listopadowego

powstanie chłopów w Galicji (rabacja)

Wiosna Ludów w Europie

1861-1865 r.
start learning
wojna secesyjna

1863-1864 r.
start learning
powstanie styczniowe

wojna prusko-austriacka

zjednoczenie Niemiec

rewolucja w Rosji

1914-1918 r.
start learning
I wojna światowa

rewolucja lutowa i październikowa w Rosji; akt 5. listopada

pokój w Brześciu Litewskim; koniec I wojny światowej, pokój w Compiegne; Polska niepodległa

wiek in Polish
100 lat

okres w dziejach, zwykle zapoczątkowany jakimś doniosłym wydarzeniem

zamknięty w określonych ramach czasowych fragment dziejów

nauka o przeszłości

źródła historyczne
start learning
wszystko, skąd możemy czerpać wiedzę o przeszłości

homo sapiens
start learning
człowiek rozumny

koczowniczy tryb życia
start learning
tryb życia oparty na braku stałego miejsca zamieszkania, ciągłym przemieszczaniu się

osiadły tryb życia
start learning
tryb życia polegający na stałym miejscu zamieszkania bez migracji

rewolucja neolityczna
start learning
proces przechodzenia ludzkości z koczowniczego na osiadły tryb życia (10 000 - 4000 r. p. n. e)

Mezopotamia
start learning
starożytna kraina na Bliskim Wschodzie, leżąca w dorzeczu Tygrysu i Eufratu

pismo klinowe
start learning
jedna z najstarszych na świecie odmian pisma, postała na Bliskim Wschodzie, stworzona najprawdopodobniej przez Sumerów ok. 3500 r. p. n. e.

wiara w wielu bogów

mezopotamska świątynia o zmniejszających się schodkowo kolejnych tarasach

kodeks Hammurabiego
start learning
babiloński zbiór praw z XVIII w. p. n. e. zredagowany za panowania króla Hammurabiego; "oko za oko, ząb za ząb"

sieć nawadniająca (irygacyjna)
start learning
system nawadniania, polegający na dostarczaniu wody do gleby w miejsca suche, w celu uprawy roślin, po raz pierwszy zastosowany w starożytnym Egipcie i Mezopotamii

władca starożytnego Egiptu

monarchia despotyczna
start learning
ustrój, w którym cała władza skupiona jest w ręku jednej osoby, tytułującej się królem lub cesarzem (np. starożytny Egipt i faraonowie)

budowla w kształcie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, służąca jako grobowiec lub podbudowa dla świątyni, charakterystyczne dla kultury starożytnego Egiptu oraz prekolumbijskiej Ameryki

hieroglify
start learning
pismo obrazkowe w starożytnym Egipcie

materiał pisarski otrzymywane z tzw. trzciny papirusowej, w starożytności powszechnej dla delty Nilu, używany w starożytnym Egipcie

zdobiona trumna w kształcie skrzyni ceramicznej lub kamiennej, dekorowana techniką malarską lub rzeźbiarską, znana od czasów starożytnych

mumifikacja
start learning
proces konserwacji zwłok, zapobiegający ich rozkładowi

wiara w jednego Boga

Arka Przymierza
start learning
obiekt będący dla Żydów jednym z elementów ich przymierza z Bogiem Jahwe, miała zawierać kamienne tablice z tekstem Dekalogu

Ziemia Obiecana
start learning
biblijne miejsce, do którego Mojżesz prowadził Izraelitów po wyprowadzeniu ich z Egiptu i przeprowadzeniu przez Morze Czerwone.


You must sign in to write a comment