Genetyka - dna, replikacja, transkrypcja, LO

4  1    62 flashcards    oo2o
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
nazwa DNA
start learning
kwas deoksrybonukleinowy
nazwa RNA
start learning
kwas rybonukleinowy
występowanie DNA
start learning
u eucariota: -jądro -mitochondrum. u procariota: -genofor
cząsteczka DNA jest...
start learning
polimerem złożonym z monomerów
Nukleotyd słkłada się z:
start learning
cukru- pentozy reszty kw. fosforowego- PO4 3- zasady azotowej
zasade azotową w DNA tworzą
start learning
Puryny: - Adenina - Guanina Pirymidy: - Cytozyna - Tymina
RNA występuje w:
start learning
u eucariota i procariota: - w cytoplaźmie - rybosomach
rodzaje RNA: ... RNA jest jednoniciowe
start learning
mRNA - matrycowy tRNA - transportujący rRNA - rybosomalny różnią się jednym cukrem
W komórce nie dzieloącej się nić DNA stanowi-
start learning
chromatyna
W każdej komórce człowiek ma
start learning
2 metry DNA
Stan nie podziału to:
start learning
interfaza
Podczas podziału w metafazie powstają pałeczkowate struktury zwane
start learning
chromosonami
odcinki DNA, które chronią zawartość chromosomu, znajdują się na jego końcach
start learning
telomery
rodzaje chromosomów:
start learning
metacentryczny, subcentryczny, akrocentryczny, telocentryczny,
2n to komórka ciała, jest
start learning
diploidalna
człowiek ma ... chromosomów, czyli...
start learning
46, czyli 23 pary
pierwsze 22 pary chromosomów, to
start learning
autosomy
23 para, to tzw...
start learning
chromosom płci K - XX M - XY
ilość chromosomów charakterystyczna dla danego gatunku, to
start learning
kariotyp
1n to komórka
start learning
haploidalna
komórka haploidalna posiada
start learning
23 chromosomy, u człowieka, są to komórki rozrodcze- plemniki, kom. jajowe
Replikacja
start learning
to proces powielania dwuniciowej cząsteczki DNA w skutek którego powstają dwie dwuniciowe cząsteczki.
Replikacja jest półzachowawcza, co znaczy, że
start learning
każda dobudowana cząst. DNA składa się z jednej starej nici i jednej nowej, komplementarnie dobudowanej.
Proces replikacji zachodzi w
start learning
interfazie, przed podziałem w okresie zwanym S
Celem replikacji jest:
start learning
zwielokrotnienie materiału genetycznego, aby po podziale mejotycznym lub mitotycznym komórki miały właściwą ilość DNA.
mitoza
start learning
dwie komórki
mejoza
start learning
cztery komórki
Etapy replikacji:
start learning
inicjacja, elongacja, terminacja
Inicjacja
start learning
pękają wiązania wodorowe, między nuklenoidami. Miejsce inicjacji tworzy okienko zwane ori- miesce w którym pękło
Replikon
start learning
to odcinek DNA, który jest replikowany jako całość
bakterie mają tylko jeden
start learning
replikon
Elongacja- wydłużenie
start learning
jest to komplementarne dobudowywanie. Enzym polimeraza.
Polmeraza
start learning
enzym, w procesie elongacji wędruje po nici od 3' do 5', rozpoznaje nukleotydy i dobudowuje komplementarnie do nich. Nowa nić powstaje od 5' do 3'.
Nić wiodąca
start learning
to nić powstająca w kierunku do widełek.
Nić opóźniona
start learning
nić powstająca w kierunku od widełek, powstaje w fragmentach zwanych Okazaki. Wymaga czasu na rozklejenie kawałków, stąd nazwa.
Ligaza
start learning
enzym łączący fragmenty okazaki.
Terminacja- zakończenie
start learning
polega na połączeniu wszystkich fragmentów nowych nici. Powstają dwie dwuniciowe cząsteczki DNA
Kod genetyczny
start learning
to sposób odczytywania informacji zapisanych w języku nukleoidów na aminokwasy w białkach
Cechy kodu: (6)
start learning
trójkowy, bezprzecinkowy, uniwersalny, jednoznaczny, zdegenerowany, kolinearny
kod jest trójkowy
start learning
każde 3 kolejne nukleotydy kodują jeden aminokwas. Jest nie nakładający się.
Kod jest bezprzecinkowy
start learning
między trójkami nukeotydów nie ma dodatkowych nukleoidów
Kod jest uniwersalny
start learning
ten sam sposób odczytu u wszystkich gatunków
Kod jest jednoznaczny
start learning
konkretny rodzaj trójki koduje tylko i wyłącznie jeden aminokwas
Kod jest zdegenerowany
start learning
istnieje kilka rodzajów trójek, kodujących ten sam aminokwas
Kod jest Kolinearny
start learning
kolejność aminokwasów jest warunkowana kolejnością trójek.
Gen
start learning
to taki fragment DNA, który służy do zakodowania jednego białka (łańcucha polipeptydowego) lub jednego rodzaju RNA
Rodzaje genów:
start learning
geny niepodzielne - u bakteri; geny podzielne - u jądrowych; geny nakładające
intromy
start learning
odcinki nie kodujące
geny nakładające się
start learning
występują tylko u niektórych rodzajów wirusów, mają onę krótką nić materiału, na bazie swojego materiału mogą wyprodukować minimalnie 2 białka.
Ekspresja
start learning
ujawnienie cechy w dwóch etapach- transkrypcji -> translacji
nić matrycowa
start learning
to ta z której polimeraza odczytuje
nić kodująca
start learning
nie używana nić
czynniki niezbędnę do translacji
start learning
aminokwasy, mRNA, energia- ATP, tRNA- transportuje aminokwasy do rybosomu; rybosom
antykodon
start learning
cząsteczka komplementarna do kodonu na mRNA
RNA żyje krótko
start learning
od kilku minut do kilku dni
obróbka posttranslacyjna
start learning
to usuwanie pierwszego aminokwasu
Cele regulacji procesu ekspresji
start learning
produkowanie tylko potrzebnych białek; oszczędzanie energii; oszczędzanie aminokwasów; zróżnicowanie aktywności różnych komórek
Operon
start learning
to mechanizm regulacji procesu u procariota.
Operon składa się z kilu genów
start learning
regulatorowy; promotor; operator;
Gen regulatorowy
start learning
służy do zakodowania białka regulatorowego. Białko to przyłącza się do operatora.
Promotor
start learning
jest rozpoznawany przez polimeraze
Opreator
start learning
przypina białko regulatorowe

You must sign in to write a comment