Funkcje Sejmu i Senatu (oprócz ustawodawczej)

 0    37 flashcards    mayaa
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Wymień 5 funkcji Sejmu i Senatu.
start learning
utrojodawcza, ustawodawcza, współuczestniczenia w określaniu polityki państwa (przede wszystkim funkcja budżetowa), kreacyjna, kontrolna (nad rządem, egzekwowanie jego odpowiedzialności politycznej), funkcja europejska/integracyjna
JAk została zmieniona funkcja europejska po wejściu w życie traktatu lizbońskiego?
start learning
Po wejściu w życie traktatu lizbońskiego wzrosła rola Sejmu i Senatu w systemie zapewniania zachowania zasady pomocniczości. Sejmowi i Senatowi powinny być przedkładane projekty wszystkich aktów prawnych UE, Sejm/Senat może uznać je za niezg. z zas. pom.
Co to jest procedura kładki?
start learning
Jest to zmiana sposobu podejmowania uchwał z jednomyślności na większość kwalfikowaną.
Jak dzielimy funkcje parlamentu ze względu na sposób ich realizacji?
start learning
Funkcje parlamentu dzieliy na: realizowane przez Zgr. Nar., wykonywane przez Sejm przy współudziale Senatu, należące do Sejmu dział. samodzielnie, wykonywane tylko przez Senat (wyrażenie zgody na rozpisanie przez Prez. referendum ogólnokrajowego)
Na czym polega funkcja ustrojodawcza Sejmu i Senatu?
start learning
Funkcja ustrojodawcza polega na możliwości uchwalenia i zmiany ustawy zasadniczej.
Omów tryb wprowadzania zmian do Konstytucji.
start learning
Inicjatywa: 1/5 posłów, Senat, Prezydent. W Sejmie 2/3 glosów w Senacie bezwzględna większość. Senat musi wyrazić zgodę na cały projekt, sprzeciwy ->rozpoczęcie całej procedury z uwzględnieniem sugestii senatorów.
Co to jest ustawa budżetowa?
start learning
Ustawa budżetowa to dokument uchwalany przez Sejm przy udziale Senatu określająca dochody i wydatki państwa na rok kalendarzowy. Prowizorium budżetwe obowiązuje krócej niż rok.
Jakie odmienności przewiduje konstytucja dla ustawy budżetowej?
start learning
Inicjatywę ust. ma tylko RM (3mies. przed zakoń. roku budż.), I czytanie odbywa się zawsze na Zgr. Plenarnym, komisja Finansów publ. sporządza opinię i sprawozd. dla izby, zakaz popraw. w postaci zwięk. defic., Senat ma 20dni na ustos., nie może odrz., może uchw. popr
Co dzieje się w przypadku nieuchwalenia ustawy budżetowej?
start learning
W przypadku nieuchwalenia ustawy budżetowej obowiązuje prowizorium budżetowe, jeżeli nie ma również uchwalonego prowizorium obowiązuje projekt zlożony do Sejmu. Jeż. w ciągu 4mies. od dn. zł. projektu nie zost. uchw. budżet Prez. jest uprawn. w ciągu 14dni...
Jakie funkcje w określaniu polityki państwa, poza uchwalaniem budżetu, ma Sejm?
start learning
Sejm uchwala inne ustawy dot. finansów publ., a zwłaszcza okr. zasady zac. długu publ. i udziel. gwar. finan., udziela poparcia dla programu nowej RM (wotum zauf.), uchwala rezolucje i apele (nie mają mocy prawnie wiążącej)
Kiedy Sejm może podjąć uchwałe o stanie wojny?
start learning
Sejm może podjąc uchwałę o stanie wojny w przypadku ataku zbrojnego na państwo polskie lub jeżeli RP jest zobowiązana umowa międzynarodową do wspólnej obrony.
Co powinno być podstawą stanowiska Rm podczas rozpatrywania projektu w RADZIE UE?
start learning
Podstawą stanowiska RM powinna być opinia sejmowej Komisji do spraw UE. Opinia ta nie wiąże jednak RM, nie wywołuje skutków prawnych.
Jakie instrymenty, niezależne od RM, wpływające na politykę integracyjną mają izby parlamentu?
start learning
Izby parlamentu mogą zgłaszać zastrzeżenia, a nawet przeciw bezpośrednio do organów Unii jeżeli jej działania zagrażają suwerenności państwa, np. poprzez procedurę kładki, albo w zasadę pomocniczości (zawężanie zakresu uprawnień parl. narod.)
Czy prawo do powołania na jakieś stanowisko oznacza automatyczne prawo do odwołania z tego stanowiska?
start learning
Prawo powołania nie oznacza automatcyznego prawa do odwołania. Odowłac można tylko jeżeli taką mozliwość przewiduje Konstytucja lub ustawy i tylko w przypadkach okreslonych w przepisach.
Jakie znasz uprawnienia kreacyjne przyznane pralamentowi?
start learning
1) wykonywane wyłącznie przez Sejm 2) wykonywane przez Sejm przy uczestnictwie Senatu 3) wykon. przez Sejm na wniosek Prezyd. 4) część składy danego organu wybierana przez Sejm a część przez Senat
Jakie są kompetencje kreacyjne wykonywane wyłącznie przez Sejm?
start learning
Kompetencjami kreacyjnymi wykonywanymi wylącznie przez Sejm są: wybór Prezesa RM, konstruktywne wotum nieufności, wybór całego składy Tk oraz wybór zastępców przewodniczącego TS i członków TS.
Jakie sa kompetencje kreacyjne przypisane Sejmowi przy uczestnictwie Senatu?
start learning
Powoływanie RPO, RPD, Prezesa NIK, Prezesa IPN, Generalnego Inspektora Ochrony Dóbr Osobowych
Jakie są kompetencje kreacyjne Sjemu na wniosek Prezydenta|?
start learning
Powoływanie Prezesa NBP. Może odrzucić kandydaturę, ale nie może sama zaproponować kandydata.
Wymień kompetencje kreacyjne wykonywane odrębnie przez Sejm i Senat.
start learning
PowoływanieKRS, RPP NBP, KRRiT, Rady IPN, Krajowej Rady Prokuratury
Jakie rodzaje kontroli ze względu na stosowane kryterium sprawuje Sejm.
start learning
Sejm może psrawować kontrolę pod kątem legalności - zgodności z prawem i celowości - skuteczności działań.
Co jest podstawowym środkiem stosowanym przez Sejm przy kontroli rządu?
start learning
Podstawowym śrdokiem kontroli celowościowej jest wotum nieufnosci.
Czy parlament nmoże kontrolować działania Prezydenta pod katem celowości?
start learning
Parlament nie może kontrolować działań Prezydenta pod kątem celowościo, a jedynie Zgr. Nar. może kontrolować zgodność zachowań głowy państwa z Konstytucją i ustawami.
Jakie sa wyjątki od zasady, że parlament nie może kontrolowac Pre\ydenta pod kątem celowości jego działań?
start learning
Zgoda na ratyfikację umów mdzn. o szceg. znaczeniu dla państwa, zgoda na przedłużenie stanu wyjątkowego, uchylenie rozp. Prez. o wpr.st. wojen. lub wyj. Zgoda Senatu na rozpisanie ref. ogólnokrajowego.
Który organ jest głównym organem kontrolującym RM?
start learning
Głównym organem kontrolującym RM jest Sejm. Wynika to wyraźnie z art. 95ust.2. W art. tym od kontroli został odsunięty Senat. Senat i senatorowie mogą jednak żądać informacji i wyjaśnień od instyt. publ. w tym członków RM.
Co to jest absolutorium?
start learning
Absolutorium to stwierdzenie przez Sejm prawidłowości wykonania ustawy budżetowej przez RM.
W ajkim trybie udzielane jest absolutorium?
start learning
W ciągu 5 mięsięcy od zakończenia roku budżetowego RM ministrów przedkłada Sejmowi sprawozdanie z wykonania budżetu i inf. o st, zadł. państwa. Następnie jest to opiniowane przez NIK. Sejm w ciągu 90 dni od zapoznania się z opinią dziela lub odmawia udz. abs.
Czy rzad musi podac się do dymisji w przypadku nieuzyskania absolutorium?
start learning
Rząd nie musi podawać sie do dymisji w przypadku nieotrzymania absolutorium.
Kto ma prawo zwracania się do poszczególnych członkow RM o tzw. informacje bieżące?
start learning
W wnioskiem o wystąpienie do członka RM z żadaniem udzielenia infrmacji bieżących może wystąpić klub paralamentarny bądź grupa 15 poslów. O umieszcz. tej sprawy w porz. obrad dec. Prezydium po zas. opini Konw. W przypadku niejednolitości stan. w Konw. decyd. Sejm
Jaki obowiązek ma RM względem Sejmu i Senatu w kwestii integracji europejskiej?
start learning
RM musi przedstawiać bu izbom przynajmniej raz na 6 miesięcy sprawozdanie z udziału Polski w pracach UE.
Jaki znasz wyspecjalizowany organ kontrolny podległy Sejmowi?
start learning
Wyspecjalizowanym organem kontrolnym podległym Sejmowi jest nik, której Sejm może zlecić przeprowadzenie czynności kontrolnych.
Jakie uprawnienia kontrolne posiadają komisje sejmowe?
start learning
Komisje mogą żądać od kierowników instytucji państwowych obecności na swoich posiedzeniach i informacji o działaniu organu. mogą uchwalać dezyderaty (postulaty w okr. sprawach) i opinie (uchwały zaw. opinię w pewnych sprawach)
Do kogo moga być skierowane opinie i dezyderaty komisji?
start learning
Dezyderaty komisji mogą być skierowane do RM, jej członków, Prezesa NIK, Prezesa NBP, Prokuratora Generalnego i Głównego Inspektora Pracy. Opinie także do innych organów centralnych.
Czy istnieje obowiązek odpowiadania na opinie i dezyderaty komisji?
start learning
Na dezyderaty zawsze należy odpowiedzieć, na opinie tylko jeżeli komisja tego zażąda.
Wymień służby specjalne podległe Komisji do spraw Służb Specjalnych.
start learning
CBA, ABW, Agencja Wywiadu, Agencja Wywiadu Wojskowego, Agencja Kontrwywiadu Wojskowego. Komisja ds. służb specjalnych może liczyć maksymalnie 89 posłów.
Czym różnią się interpelacje od zapytań?
start learning
Interpelacje od zapytań różnią się tym, że interpelacje dotyczą spraw o zasadniczym charakterze, dot. polityki państwa. Zapytania składa sie w sprawach mniejszej wagi.
Opisz różnice między interpelacjami i zapytaniami a pytaniami w sprawach bieżących.
start learning
Zapytania i interpelacje wnosi sie w formie pisemnej, n pisemną odpowiedź organ ma 21 dni. Pytania zadaje się podczas obrad Sejmu ustnie, odpowiedź powinna być udzielona zaraz po pytaniu ustnie.
Co to jest informacja bieżąca"?
start learning
Z wnioskiem o udzielenie "informacji bieżącej moze wystąpić 15 posłów lub klub poselski"

You must sign in to write a comment