Fizykochemia ćw.1

 0    20 flashcards    ewson
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
skala pH
start learning
ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych. Skala ta jest oparta na aktywności jonów hydroniowych [H3O+] w roztworach wodnych.
iloczyn jonowy wody
start learning
wielkość obrazująca stan równowagi pomiędzy uwodnionym jonem wodorowym a jonem wodorotlenowym
aktywność jonu
start learning
Zmniejszone(na skutek różnorakich procesów), efektywne stężenie jonów w roztworze. Roztwór mocnego elektrolitu zachowuje się tak, jakby jego stężenie było mniejsze od rzeczywistego.
siła jonowa roztworu
start learning
wielkość wyrażająca wpływ wszystkich jonów obecnych w roztworze
stała równowagi
start learning
współczynnik opisujący stan równowagi odwracalnych reakcji chemicznych. Stała ta jest równa ilorazowi reakcji w stanie doskonałej równowagi
stała hydrolizy
start learning
reakcja chemiczna zachodząca zaraz po dysocjacji elektrolitycznej soli w trakcie rozpuszczania ich w wodzie. Reakcja ta powoduje, że roztwory wielu soli nie mają obojętnego pH lecz są bardziej lub mniej kwaśne lub zasadowe.
stopień hydrolizy
start learning
stosunek liczby cząsteczek zhydrolizowanych(lub stężenia formy zhydrolizowanej), do początkowej liczby molekuł (lub stężenia początkowego)
roztwory buforowe
start learning
są to roztwory słabego kwasu(np. CH3COOH) i jego soli(np. CH3COONa) lub słabej zasady(NH3aq) i jej soli(np. NH4Cl)
pojemność buforu
start learning
stosunek stężenia dodanego kwasu lub zasady do zmiany pH
teorie kwasów i zasad
start learning
1. teoria Arrheniusa(kwasy to substancje które w roztworach wodnych odszczepiają jon wodorowy, a zasady to substancje odszczepiające jon wodorotlenowy)2. teoria Lowry'ego-Bronsteda(dysocjacja jest bardziej złożonym procesem związanym z reakcją substancji rozpuszczonej z rozpuszczalnikiem) 3. teoria Lewisa(kwasem jest każdy związek będący akceptorem pary elektronowej, zasadą jej donor)
dysocjacja elektrolityczna
start learning
proces rozpadu cząsteczek związków, pod wpływem rozpuszczalnika, na większą ilość niezależnych fragmentów-> jonów(kationy i aniony)
stała dysocjacji
start learning
wielkość będąca iloczynem kolejnych wartości Kp, opisujących kolejne etapy jonizacji molekuły
stopień dysocjacji
start learning
stosunek liczby moli cząsteczek danego związku chemicznego, które uległy rozpadowi na jony do łącznej liczby cząsteczek tego związku, znajdującego się w roztworze, fazie gazowej lub stopie, w którym zaszło zjawisko dysocjacji elektrolitycznej
słabe elektrolity
start learning
roztwory w których równowaga dysocjacji nie jest przesunięta bardziej w stronę jonów, słabo przewodzą prąd
mocne elektrolity
start learning
roztwory w których równowaga dysocjacji przesunięta jest bardziej w stronę jonów(m.e.: wszystkie sole, kwasy i zasady w których przeważa jonowy charakter wiązania między wodorem lub metalem a resztą wodorotlenową lub kwasową), dobrze przewodzą prąd
wskaźniki pH
start learning
związki chemiczne, których barwa zmienia się zależnie od pH środowiska, w którym się znajdują(np. zieleń malachitowa, otanż metylowy, czerwień metylowa)
mechanizm działania indykatorów
start learning
są to związki organiczne posiadające zdolność do zmiany barwy pod wpływem kwasu lub zasady, ich budowa jest różnorodna, cechą wspólną jest to, że w roztworach wodnych ulegają dysocjacji kwasowej bądź zasadowej i są słabymi elektrolitami
iloczyn rozpuszczalności
start learning
zależność mówiąca że w nasyconym roztworze np. soli trudno rozpuszczalnej, iloczyn stężeń produktów dysocjacji pozostaje stały
efekt solny
start learning
wprowadzenie do roztworu (np. soli trudno rozpuszczalnej), znajdującego się w równowadze z osadem, elektrolitu z którym nie posiada ona wspólnych jonów, pociąga za sobą wzrost jej rozpuszczalności
efekt wspólnego jonu
start learning
konieczność zachowania stałej wartości iloczynu rozpuszczalności, niezależnie od środowiska, pociąga za sobą zmniejszenie rozpuszczalności np. soli trudno rozpuszczalnej

You must sign in to write a comment