FINANSE ZALICZENIE

 0    58 flashcards    pjackiewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
PKB
start learning
3,2
Inflacja
start learning
-0,5
Finanse
start learning
- zasoby pieniężne, - ogól zjawisk ekonomicznych związanych z gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych, - są gdy jest pieniądz i jego ruch między uczestnikami gospodarki
Ruch pieniądz
start learning
- tworzenie (kreacja) w systemie bankowym, - cyrkulacja (krążenie) między różnymi jednostkami gospodarczymi i ich grupami, - kumulowanie się w postaci oszczędności i rezerw pieniężnych
Finanse podział ze względu na przedmiot
start learning
1) transakcja 2) transfery 3) pożyczki
Finanse podział ze względu na instrument
start learning
- rynku pieniężnego (bony, czeki, weksle) - rynku kapitałowego (akcje, obligacje, listy zastawne), - instrumenty pochodne, - instrumenty rynku walutowego
Finanse podział ze względu na instytucje
start learning
bank centralny, bank komercyjny, organizacje finansów publicznych i ubezpieczeniowe
System finansowy
start learning
układ wzajemnie powiązanych instytucji finansowych, rynków finansowych oraz elementów infrastruktury systemu finansowego.
Za pomocą czego warunkuje się system finansowy
start learning
Określonych narzędzi i instytucji, politykę realizowaną przez poszczególne podmioty gospodarcze.
Ogniwa rynkowego systemu finansowego
start learning
instrumenty finansowe, rynki finansowe, instytucje finansowe
Ogniwa publicznego systemu finansowego
start learning
instrumenty budżetowe, instrumenty fiskalne, publiczne instrumenty finansowe, instytucje fiskalne
Cele polityki fiskalnej
start learning
1) stabilizacja gospodarki 2) stabilizacja pieniądza 3) zapewnienie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa systemu finansowego
Ryzyko gospodarcze
start learning
spadek zbytu, wzrost konkurencji, nieprzewidziane straty, problem terminowego regulowania zobowiązań
Im większa skala oczekiwań zysku...
start learning
... w stosunku do zaangażowanego kapitału, tym większa skala ryzyka.
Przejawy ryzyka
start learning
utrata zdolności finansowej
Źródła ryzyka
start learning
zewnętrzne uwarunkowane działaniami państwa, błędy w zarządzaniu (polityka personalna)
Związek finansów z innymi naukami
start learning
1) mikroekonomia 2) makroekonomia 3) etyka 4) psychologia 5) prawo 6) rachunkowość 7) socjologia 8) statystyka
Koniunktura gospodarcza
start learning
Wahania cykliczne kształtują podstawowe wielkości makroekonomiczne, np. inflacja, PKB, bezrobocie.
Koniunktura gospodarcza
start learning
W okresie ożywienia gospodarczego wzrasta sprzedaż, zmniejsza się ryzyko gospodarcze, rośnie znaczenie i wolumen kredytu handlowego
Cel koniunktury gospodarczej
start learning
utrzymanie zdolności płatniczej
Inflacja
start learning
1) znajduje wyraz we wzroście poziomu cen 2) zagraża deprecjacji realnej wartości kapitału własnego, należności i zasobów pieniężnych
Na co wpływa inflacja
start learning
na poziom nominalnych odsetek kredytów, co podnosi ryzyko upadku podmiotów korzystających z kredytów bankowych
Gdzie może się ujawnić inflacja?
start learning
paradoksalnie może się ujawnić we wzroście popytu na określone produkty i usługi
Polityka monetarna
start learning
jest realizowana przez bank centralny, ryzyko stopy oprocentowania
Gdzie znajduje odbicie polityka monetarna?
start learning
W regulowaniu podaży i ceny kredytu - polityka drogiego i trudnego pieniądza/polityka taniego i łatwego pieniądza
Interwencjonizm państwowy
start learning
ulgi podatkowe, np. ulgi w podatku dochodowym uzyskiwane w przypadku przeprowadzenia określonych działań
Interwencjonizm państwowy przykłady
start learning
1) dopłaty do różnicy oprocentowania oraz poręczenia kredytów udzielanych na określone cele, 2) polityka celna - finansowanie operacji towarowych za granicą (dopłaty do eksportu)
Polityka fiskalna
start learning
odgrywa istotne znaczenie, ponieważ wywiera wpływ na sytuację finansową podmiotów gospodarczych - przejmuje część ich przychodów
Polityka fiskalna
start learning
1) niezbędna jest znajomość systemu podatkowego i jego tendencji, 2) ważna jest orientacja do polityki budżetowej rządu w zakresie równoważenia dochodów i wydatków budżetu.
Wysoki deficyt budżetowy skutkuje
start learning
możliwością wzrostu obciążeń podatkowych, emisji obligacji i bonów skarbowych o atrakcyjnym oprocentowaniu - ogranicza to podaż pieniądza na inne cele
Wydatki budżetu wywołują...
start learning
określony popyt w różnych sferach konsumpcji: w przypadku ograniczenia wydatków spada popyt
Podmioty gospodarcze
start learning
podmiot to określona forma organizacji, która podejmuje samodzielne decyzje, kieruje się własnym interesem i związanym z tym ryzykiem.
Wszystkie podmioty gospodarcze
start learning
są powiązane między sobą za pośrednictwem rynku
Gospodarka rynkowa
start learning
jest jednolitym mechanizmem funkcjonującym wg określonych praw ekonomicznych
Gospodarstwo domowe
start learning
dobrowolny związek ludzi wspólnie zamieszkujących i podejmujących decyzje finansowe dotyczące sposobu zarobkowania i wydawania pieniędzy
Warunek istnienia gospodarstwa domowego
start learning
przynajmniej jedna osoba uzyskuje dochody z tytułu pracy wg pewnych zasad
Na co są wydawane dochody?
start learning
1) bieżąca konsumpcja 2) edukacja 3) mieszkanie 4) tradycja 5) nawyki 6) moda
Jakie jest przesłanie gospodarstwa domowego?
start learning
gospodarstwa domowe tak wydatkują swoje pieniądze, aby uzyskać maksymalne zadowolenie lub maksymalną użyteczność płynącą z nabytych dóbr
Czym się kieruje g.d. podczas podejmowania decyzji?
start learning
1) cena 2) % 3) dywidenda 4) renty 5) tradycja 6) nawyki 7) moda
Jaki występuje problem przy g.d.?
start learning
Problem racjonalizacji wyboru, który prowadzi do maksymalizacji zadowolenia (użyteczności)
Istota przedsiębiorstwa
start learning
1) na własny rachunek 2) kierując się własnym interesem 3) w celu osiągnięcia określonych korzyści - zysku
Co wykorzystuje przedsiębiorstwo do osiągnięcia korzyści?
start learning
1) kapitał - oprocentowanie, 2) ziemia - dzierżawa, 3) praca - płaca
Co to jest zysk?
start learning
Różnica między przychodami a kosztami
Maksymalizacja zysku
start learning
1) wzrost cen - jeśli przedsiębiorstwo ma wpływ na ceny na rynku 2) spadek kosztów - wiąże się z nakładami 3) obniżenie ceny - zmniejsza się zysk jednostkowy, ale zwiększa się sprzedaż
Kryterium klasyfikacji przedsiębiorstw: zasięg rynku
start learning
lokalny, regionalny, kontynentalny, globalny, krajowy
Kryterium klasyfikacji przedsiębiorstw: rodzaj działalności
start learning
podział sektorowy, podział gałęziowo-branżowy
Kryterium klasyfikacji przedsiębiorstw: rodzaj własności
start learning
prywatna, publiczna, publiczno-prywatna
Kryterium klasyfikacji przedsiębiorstw: liczba właścicieli
start learning
jeden właściciel, spółka
Kryterium klasyfikacji przedsiębiorstw: pochodzenie kapitału:
start learning
krajowy, zagraniczny, mieszany
Kryterium klasyfikacji przedsiębiorstw: wielkość
start learning
mikro <9, małe 10-49, średnie 50-249, duże >249
Rynek finansowy dzieli się na:
start learning
KARTKA
Czy na rynku wtórnym występuje misja?
start learning
Nie, tylko obrót
2 Funkcje giełdy:
start learning
1) zasila przedsiębiorstwa w środki finansowe 2) umożliwia rynkową wycenę majątku przedsiębiorstwa
Kryteria klasyfikacji giełd:
start learning
1) forma prawna 2) funkcje 3) zasięg
Kryteria klasyfikacji giełd: Forma prawna
start learning
model amerykański i model niemiecki
Kryteria klasyfikacji giełd: Funkcje
start learning
uniwersalne i specjalistyczne
Kryteria klasyfikacji giełd: Zasięg
start learning
regionalne, krajowe, międzynarodowe, lokalne, światowe
Czynniki wyznaczające kurs akcji:
start learning
1) oprocentowanie wkładów TERMINOWYCH 2) perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa w kraju i na świecie 3) dywidenda 4) czynniki psychologiczne 5) czynniki polityczne

You must sign in to write a comment