express publishing 14 state&society

 0    76 flashcards    konradzx4
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dojść (do władzy)
start learning
come (to power)
ciąć (podatki)
start learning
cut (taxes)
wygłosić (przemówienie)
start learning
give (a speech)
nakreślić (plan)
start learning
outline (plan)
uchwalić (ustawę)
start learning
pass (a law)
ubiegać się (o stanowisko)
start learning
run (for the position)
głosować (na kogoś)
start learning
vote (for sb)
wygrać (wybory)
start learning
win (an election)
być na bakier/ w zgodzie z prawem
start learning
be on the wrong / right side of the law
wobec prawa
start learning
in the eyes of the law
wziąć prawo w swoje ręce
start learning
take the law into one’s own hands
długie ramię sprawiedliwości
start learning
long arm of the law
oskarżony
start learning
accused
podpalacz
start learning
arsonist
włamywacz
start learning
burglar
złodziej samochodów
start learning
Car thief
prace społeczne
start learning
community service
miejsce zbrodni
start learning
crime scene
kara śmierci
start learning
death penalty
niewinny
start learning
innocent
porywacz
start learning
kidnapper
świadek
start learning
a witness
ława przysięgłych
start learning
a jury
bandyta
start learning
mugger
wandal
start learning
a vandal
wyrok
start learning
verdict
kraść
start learning
to steal
kampania
start learning
campaign
przestępstwo
start learning
offence
nadzór kuratorski
start learning
probation
proces
start learning
a trial
ostrzeżenie
start learning
warning
terroryzm
start learning
terrorism
dyskryminacja
start learning
discrimination
uprowadzić
start learning
abduct
prowadzić dochodzenie
start learning
investigate
wyrok
start learning
sentence
wtargnięcie, naruszenie własności
start learning
trespass
prawa człowieka
start learning
human rights
włamać się (do budynku)
start learning
break into (a building)
złamać prawo
start learning
to break the law
handel międzynarodowy
start learning
international trade
ubóstwo
start learning
poverty
uznać (kogoś) winnym (czegoś)
start learning
find (sb) guilty (of)
oskarżyć kogoś o coś
start learning
press charges
wyznaczyć komuś kuratora/ postawić kogoś przed sądem
start learning
put on probation/trial
wysłać do więzienia
start learning
send to prison
podłożyć ogień
start learning
set fire to
prawa zwierząt
start learning
animal rights
prawa dzieci
start learning
children’s rights
podatek dochodowy
start learning
income tax
ochrona środowiska
start learning
environmental protection
różnorodność etniczna
start learning
ethnic diversity
system prawny
start learning
legal system
równość rasowa
start learning
racial equality
zdetonować (bombę)
start learning
detonate (a bomb)
zabronić
start learning
prohibit
podnieść (świadomość)
start learning
raise (awareness)
dyplomata
start learning
a diplomat
spór
start learning
dispute
konflikt
start learning
conflict
uczestnicy zamieszek
start learning
rioters
wiec
start learning
rally
kurs
start learning
rate
rozwiązać (konflikt)
start learning
resolve (a conflict)
organizować (demonstrację)
start learning
hold (a demonstration)
osiągnąć (porozumienie)
start learning
reach (an agreement)
podpisać (petycję)
start learning
sign (a petition)
podjąć (działania)
start learning
take (action)
zakończyć
start learning
bring an end
przedsięwzięcie biznesowe
start learning
business venture
ogólnoświatowy problem
start learning
worldwide problem
koszt życia
start learning
Cost of living
interes rodzinny
start learning
family-run business
standard życia
start learning
standard of living
jednostka monetarna
start learning
unit of currency

You must sign in to write a comment