English is my hobby!

 0    282 flashcards    tomaszewskam
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
slur
start learning
slur
overdo
start learning
overdo
oszczerstwo, obelga, afront, potwarz
start learning
slur
legato
start learning
slur
oczerniać, bełkotać
start learning
slur
przytulić, obejmować
start learning
hug
uznany/ceniony
start learning
acclaimed
uznany autor
start learning
acclaimed author
wstyd
start learning
shame
pożądanie
start learning
lust
do przyjęcia
start learning
plausible
dopuszczać, pozwalać
start learning
allow
przekonująco
start learning
plausibly
przyziemne życie
start learning
mundane life
doczesny, przyziemny, prozaiczny
start learning
mundane
znikać, zniknąć
start learning
disappear
liczny
start learning
numerous
wysiłek
start learning
effort
oświadczenie
start learning
statement
łapczywie, zachłannie
start learning
greedily
otrzymać
start learning
receive
osiągać, zdobywać
start learning
achieve
niepewny, wątpliwy, ryzykowny, chwiejny
start learning
unsteady
zatem, dlatego też
start learning
therefore
w złym humorze, zrzędliwy, gderliwy
start learning
grumpy
zapytać, pytać, prosić
start learning
enquire
prześlij dalej, do przodu, naprzód
start learning
forward
godziny szczytu
start learning
rush hour
szczyt góry
start learning
peak
odpowiedni / odpowiednia, właściwy
start learning
appropriate
poprzedni, wcześniejszy
start learning
previous
przejście podziemne
start learning
underpass
chodnik
start learning
pavement
odnowić, przedłużyć (np. ważność dokumentu)
start learning
renew
przejście dla pieszych
start learning
a pedestrian crossing
miejski
start learning
urban
zasługiwać na coś
start learning
deserve sth
cały, kompletny
start learning
entire
troska, dotyczyć, martwić
start learning
concern
przypuszczać, zakładać
start learning
assume
okazja / możliwość
start learning
opportunity
plasterek, kawałek
start learning
slice
niesamowity, niewiarygodny
start learning
incredible
urok, wdzięk
start learning
charm
łąka
start learning
a meadow
żądanie, prośba, wniosek
start learning
request
zatoka
start learning
bay
odrzucać, odmawiać,
start learning
reject
zapewniać, dostarczać, zaopatrywać
start learning
provide
gęsty las
start learning
dense forest
staw
start learning
a pond
brzeg rzeki
start learning
bank
szafka
start learning
locker
wydmy
start learning
dunes
żądanie, prośba
start learning
request
podejście, zbliżać się, zwracać się
start learning
approach
odlot samolotu / odjazd
start learning
departure
skarżyć się, narzekać
start learning
complain
przedkładać, składać, dostarczać (dokumenty)
start learning
submit
niewdzięczność
start learning
ingratitude
dotrzeć, osiągać, uzyskać
start learning
reach, get, arrive
imponować, robić wrażenie
start learning
impress
uniknąć, ominąć
start learning
avoid
między, wśród, pośród
start learning
among
zdenerwowany, zasmucony, zmartwiony
start learning
upset
samobójstwo, samobójca
start learning
suicide
rana, zranić
start learning
wound
dąsać się
start learning
sulk
przytulny
start learning
cosy
potwierdzać; potwierdź logowanie do internetu
start learning
confirm; confirm login to the internet
Zdecydowana większość
start learning
vast majority
zatrudniony (osoba zatrudniona)
start learning
employee
zatrudniać
start learning
employ
nagły wypadek, sytuacja kryzysowa, awaria
start learning
emergency
dom parterowy
start learning
a bungalow
szkoda / krzywda
start learning
damage
wątpliwość, wątpić
start learning
doubt
występować, pojawić się, zdarzać się
start learning
occur
szyderczy, drwiący, kpiarski
start learning
mocking
podejrzany
start learning
suspect
próba, próbować, starać się, usiłować
start learning
attempt
próba, usiłowanie, próbować, usiłować
start learning
attempt
wpływ
start learning
impact
własność, mienie, posiadłość, nieruchomość
start learning
property
zapewniać
start learning
to assure
bez względu na coś, niezależnie od czegoś, pomimo wszystko, i tak...
start learning
regardless
rozwiązanie problemu
start learning
solution
rozważać
start learning
to consider (doing)
przyznać
start learning
to admit
cel
start learning
a target
zamiast
start learning
instead of
natychmiast
start learning
straightaway
dokładny
start learning
exact
wymagać
start learning
to demand
zwiewny
start learning
floaty
zdobycz, zdobyć, schwytać, złapać
start learning
capture
podpisy, napisy, np. w filmie
start learning
captions
znikać
start learning
disappear
pożyczka, kredyt, pożyczać, wypożyczać
start learning
loan
zdolność, umiejetność
start learning
ability
pomoc, wsparcie
start learning
assistance
zdobyć, zyskać, osiągnąć
start learning
gain
zakładać się, obstawiać
start learning
bet
kontynuować
start learning
to go on
podziwiać
start learning
to admire
odrzucać
start learning
to turn sb (sth) down
opiekować się
start learning
to take care of sth/sb
polubić
start learning
fancy
niewątpliwie
start learning
beyond doubt
Ponadto, co więcej, poza tym
start learning
beyond that
Książka na półce była poza moim zasięgiem.
start learning
The book on the shelf was beyond my reach.
oszałamiający, zachwycający
start learning
stunning
Nigdy nie zakładaj niczego.
start learning
Don't ever assume anything.
zwykły, normalny
start learning
sheer
jak dotąd, do tej pory, dotychczas
start learning
so far
jak na razie dobrze
start learning
so far, so good
trochę, nieco, nieznacznie
start learning
slightly
niestety
start learning
unfortunately
szczęśliwie
start learning
happily
chociaż
start learning
even though
zaskakująco
start learning
surprisingly
najwyraźniej
start learning
apparently
Można to przesunąć nieco w lewo?
start learning
Can you move it slightly to the left?
faktycznie
start learning
actually
szybki, gwałtowny
start learning
rapid
rozpiętość, rozprzestrzeniać, rozprowadzać, rozkładać
start learning
spread
niewinny
start learning
innocent
dziwaczny, ekstrawagancki
start learning
quirky
zamieszać, wymieszać, pobudzać
start learning
stir
rozkład dnia / jazdy / plan zajęć / grafik
start learning
schedule
doceniać, być wdzięcznym za coś, dziękować
start learning
appreciate
upoważniać, uprawniać
start learning
empower
nieoceniony, bezcenny
start learning
invaluable
istotny, kluczowy, zasadniczy
start learning
crucial
ilość, liczba, wielkość
start learning
amount
rozwiązanie problemu
start learning
solution
próba
start learning
attempt
rozpoznać, zidentyfikować
start learning
recognise
słaby / marny
start learning
weak
oddalony / oddalona / odległy / zdalny
start learning
remote
dosłownie, słowo w słowo
start learning
verbatim
prześcieradło, pościel; kartka; arkusz
start learning
sheet
brakować czegoś, kończyć się, brak
start learning
lack
objętość, pojemność, zdolność np do uczenia się
start learning
capacity
podpowiadać, sugerować
start learning
prompt, suggest
zbadać, sprawdzić, skontrolować
start learning
examine
starożytny, wiekowy, bardzo stary
start learning
ancient
przestronny
start learning
spacious
sufit
start learning
ceiling
Czy możesz mówić ciszej?
start learning
Can you keep your voice down?
centralne ogrzewanie
start learning
central heating
numer gazety / kwestia, sprawa, zagadnienie
start learning
issue
ulga, ukojenie, wsparcie, pomoc
start learning
relief
zasługiwać na coś
start learning
deserve sth
piekarnik
start learning
an oven
koc
start learning
blanket
uczęszczać (np. do szkoly), uczestniczyć, odwiedzać
start learning
attend
To może chwilę potrwać.
start learning
It may take a while.
za jakiś czas, za chwilę
start learning
in a while
Nie przeszkadzaj mi, gdy pracuję.
start learning
Do not disturb me when I work.
niepokój, obawa, lęk
start learning
anxiety
Trafiłeś we właściwe miejsce.
start learning
You’ve come to the right place.
pisanie na maszynie/klawiaturze
start learning
typing
uzasadnione wątpliwości/wątpliwość
start learning
reasonable doubt
satysfakcjonujący / opłacalny
start learning
rewarding
Chociaż się z tobą zgadzam, obawiam się...
start learning
Although I agree with you, I'm afraid...
Oni się nawzajem rozumieją.
start learning
They relate to each other.
prawidłowo, właściwie, jak należy
start learning
right, right, right
Ona jest taką osobą, którą albo kochasz, albo nienawidzisz.
start learning
She's the kind of person you either love or hate.
subtelna różnica
start learning
subtle difference
kosmetyczka
start learning
a beautician
personel
start learning
staff
Oni nie zdążyli na swój lot.
start learning
They missed their flight.
pilny, naglący
start learning
urgent
przerwać, przeszkadzać
start learning
interrupt
Pamiętaj, bądź dokładny!
start learning
Remember, be precise!
awaria sprzętu
start learning
equipment malfunction
awaria komputera
start learning
computer failure
rzadko
start learning
seldom, rarely
możesz korzystać tylko na miejscu
start learning
you can use only on-site
hydraulik
start learning
a plumber
Musisz sprecyzować swoje oczekiwania, nie będziemy zgadywać.
start learning
You have to define your expectations, we won't guess.
przedostatni
start learning
the last but one
wcześniejsza rezerwacja
start learning
advance booking
niewątpliwie, zdecydowanie, na pewno, ostatecznie
start learning
definitely
opóźnienie, opóźniać
start learning
delay
co jakiś czas
start learning
ever and again
od czasu do czasu
start learning
now and then, from time to time
Jeśli chcesz dostawać, musisz też coś dać.
start learning
If you want to receive, you also have to give.
obecnie
start learning
these days
Ten film został przyjęty całkiem dobrze przez krytyków.
start learning
This movie has been received pretty well by the critics.
Taka okazja może się drugi raz nie powtórzyć.
start learning
Opportunity seldom knocks twice.
Dlaczego nie wziąłeś mnie pod uwagę, gdy to planowałeś?
start learning
Why didn't you account me when you planned it?
Uważaj - to jest istotne.
start learning
Pay attention - this is important.
Mężczyzna przy kasie przesunął moją kartę kredytową przez czytnik.
start learning
The man at the check-out swiped my credit card.
wyłącznie, całkowicie, jedynie
start learning
solely
wyszukiwanie informacji
start learning
information retrieval
odzyskiwanie danych
start learning
data retrieval
Ona powoduje wiele problemów.
start learning
She causes a lot of trouble.
Jest to opcja domyślna.
start learning
It is the default option.
utrata danych
start learning
data loss
zimny pot
start learning
cold sweat
Strzałka wskazuje w lewo.
start learning
The arrow is pointing left.
kaszel
start learning
a cough
rozmyte, nieostre
start learning
blurry, unfocused
zgasnąć, blaknąć
start learning
fade
Chcesz, żebym oprowadził cię dookoła?
start learning
Do you want me to show you around?
za dwa dni
start learning
in two days' time
Czego oczekujesz?
start learning
What do you expect?
dokladnie naprzeciwko
start learning
directly opposite
Cokolwiek powie, i tak mu nie uwierzę.
start learning
Whatsoever he says, I won't believe him anyway.
Mam dwie wejściówki na koncert.
start learning
I have two passes for the concert.
On uczynił wobec niej zobowiązanie, ale nigdy go nie dotrzymał.
start learning
He made a commitment for her, but never fulfilled it.
Twój punkt widzenia różni się od mojego.
start learning
Your angle differs from mine.
Tymczasem, wypijmy filiżankę herbaty.
start learning
Meanwhile, let's have a cup of tea.
Ten film nie jest odpowiedni dla dzieci.
start learning
That film is not appropriate for children.
Pojawił się znikąd.
start learning
He appeared out of nowhere.
Oni żyją tak, jak gdyby nic nigdy się nie stało.
start learning
They live as if nothing ever happened.
Jeśli czegokolwiek potrzebujesz, po prostu daj mi znać.
start learning
If you need anything, just let me know.
Wzdłuż tej drogi rosną drzewa.
start learning
There are trees alongside that road.
Wszystkie miejsca są już zarezerwowane.
start learning
All the seats are already reserved.
„Podasz nam hasło?” „Obawiam się, że muszę odmówić”.
start learning
"Will you give us the password?" "I'm afraid I have to refuse."
Ankieta jest całkowicie anonimowa.
start learning
The survey is completely anonymous.
badanie, sondaż, ankieta
start learning
survey
zbiór czegoś
start learning
body of something
Zmiany będą obowiązywać od następnego tygodnia.
start learning
These changes will apply as of next week.
talia
start learning
waist
Termin, planowana data
start learning
The due date
To może potrwać ponad godzinę.
start learning
It may take over an hour.
objąć, przytulić, uścisk
start learning
embrace
rozwiązać problem
start learning
solve a problem
sztuczna inteligencja
start learning
artificial intelligence
stanowisko
start learning
position
Poruszają/publikują tylko nieistotne tematy.
start learning
They carry only irrelevant topics.
Nikt nie przeżył katastrofy lotniczej.
start learning
No one survived the plane crash.
Średnik służy do oddzielania różnych części zdania.
start learning
The semi-colon is used to separate different parts of a sentence.
W końcu udało jej się pokonać strach.
start learning
She managed to overcome her fear at last.
Twój występ mnie zachwycił.
start learning
Your performance delighted me.
Sala wykładowa była wypełniona studentami.
start learning
The lecture hall was filled with students.
Zgodzę się z tobą, jeśli podasz mi dobry argument.
start learning
I'll agree with you if you give me a good case.
zastąpić
start learning
replace
Jaka będzie jutro pogoda?
start learning
What is the weather going to be like tomorrow?
Spędziłem dużą ilość czasu, naprawiając to.
start learning
I spent a large amount of time fixing it.
znany z czegoś
start learning
renowned for something
znany z czegoś
start learning
renowned for something
Dodatkowo chcę wspomnieć o dwóch ważnych rzeczach.
start learning
In addition, I want to mention two important things.
Dodatkowo chcę wspomnieć o dwóch ważnych rzeczach.
start learning
In addition, I want to mention two important things.
Podbiegł w jej kierunku.
start learning
He ran towards her.
Podbiegł w jej kierunku.
start learning
He ran towards her.
szczerze, z poważaniem
start learning
sincerely
przekonać
start learning
to convince
popierać
start learning
encourage
Sugeruję, żebyś tam poszedł.
start learning
I suggest that you go there.
Przypuszczam, że masz rację.
start learning
I suppose you're right.
nalegać na coś, domagać się
start learning
insist on something
uparcie twierdzić
start learning
insist
zgodnie z prośbą
start learning
as requested
Mogę ci pomóc, jeśli chcesz.
start learning
I can help you if you want me to.
Proszę się tu podpisać.
start learning
Please sign here.
samouk
start learning
self-taught
Nowy album zespołu ukaże się w sierpniu.
start learning
The new album of the band is due out August.
wpłynąć, oddziaływać na, mieć wpływ na
start learning
affect
wskazany, zasygnalizowany
start learning
indicated
Moje badania wskazują, że na Marsie jest życie.
start learning
My research indicates that there is life on Mars.
odmówić dostępu
start learning
deny access
odmówić dostępu
start learning
deny access
odmowa dostępu
start learning
access denied
Jestem ekspertem w udzielaniu informacji.
start learning
I am kind of an expert in giving information.
Kto napisał tę książkę?
start learning
Who was this book written by?
Kto wynalazł telefon?
start learning
Who invented the phone?
Przepraszamy za niedogodności.
start learning
We apologize for the inconvenience.
odmowa
start learning
refusal
Jeśli przyjdzie, pozdrów ją ode mnie.
start learning
If she comes, give her my regards.
Jeśli przyjdzie, pozdrów ją ode mnie.
start learning
If she comes, give her my regards.
Będzie ci to odpowiadać?
start learning
Will that suit you?
Wypełnij puste pole
start learning
Fill in the blank
elektronicznie
start learning
electronically
Myślnik jest dłuższy niż dywiz.
start learning
A dash is longer than a hyphen.
cenny
start learning
precious
Nie mogę przypomnieć sobie tytułu tego filmu.
start learning
I can't recall the title of this movie.
przypominać sobie
start learning
recall
Mimo wszystko, znaleźliśmy rozwiązanie.
start learning
After all, we found a solution.

You must sign in to write a comment