dyscyplina wojskowa - podstawy

 0    28 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Kiedy jest Dzień Flagi RP
start learning
2 maja
gdzie powinno się odbywać uroczyste wręczenie żołnierzom broni
start learning
podczas uroczystej zbiórki na placu apelowym
ukaranie to
start learning
prawomocne wymierzenie kary dyscyplinarnej oraz prawomocne zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym z warunkowym zawieszeniem ich wykonania
Wyróżnieniami są 1-3
start learning
1) zatarcie ukarania przed upływem terminu określonego w ustawie; 2) pochwała; 3) list gratulacyjny;
Wyróżnieniami są 4
start learning
4) pismo pochwalne ze zdjęciem wyróżnionego żołnierza na tle: a) flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej lub wojskowej, b) sztandaru jednostki wojskowej lub bandery wojennej;
Wyróżnieniami są 5-12
start learning
5) urlop nagrodowy; 6) nagroda rzeczowa; 7) nagroda pieniężna; 8) wpisanie zasług żołnierza do kroniki jednostki wojskowej; 9) odznaka honorowa; 10) tytuł honorowy; 11) hon. broń biała; 12) wpisanie zasług żołnierza do Księgi Honorowej Wojska Polskiego.
Czy ukaranego żołnierza można wyróżnić?
start learning
nie, jeżeli jednocześnie nie jest mu udzielane wyróżnienie zatarcia ukarania
Urlopu nagrodowego jednorazowo udziela się na czas
start learning
od trzech do sześciu dni roboczych.
Łączny wymiar urlopów nagrodowych w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć
start learning
dwunastu dni, przy czym w przypadku pełnienia czynnej służby wojskowej przez okres krótszy niż rok, wymiar ten nie może przekroczyć liczby dni równej liczbie rozpoczętych miesięcy tej służby.
Nagrodę rzeczową może stanowić przedmiot o wartości
start learning
nie wyższej od dwukrotności najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, obowiązującego w dniu udzielenia tej nagrody.
Wysokość nagrody pieniężnej nie może być wyższa
start learning
od dwukrotności uposażenia zasadniczego ostatnio otrzymanego przez wyróżnionego żołnierza.
Wyróżnieniami dla pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych są
start learning
1) dyplom uznania; 2) wpisanie nazwy i osiągnięć pododdziału do kroniki jednostki wojskowej; 3) tytuł honorowy; 4) wpisanie nazwy i osiągnięć oddziału lub instytucji wojskowej do Księgi Honorowej Wojska Polskiego.
przełożony dyscyplinarny
start learning
przełożonego uprawnionego do wyróżniania, wszczynania postępowań dyscyplinarnych, wydawania orzeczeń związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w pierwszej instancji, a ponadto do podejmowania innych czynności w sprawach dyscyplinarnych
Każdy przełożony dyscyplinarny może wyróżnić
start learning
1) zatarcie ukarania przed upływem terminu określonego w ustawie; 2) pochwała; 3) list gratulacyjny; 5) urlop nagrodowy;
Dowódca jednostki wojskowej o stopniu etatowym co najmniej majora może wyróżnić
start learning
nagrodą rzeczową i pieniężną, wpisanie zasług żołnierza do kroniki jednostki wojskowej
Karami dyscyplinarnymi są 1-5
start learning
1) upomnienie; 2) nagana; 3) kara pieniężna; 4) ostrzeżenie o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku służbowym; 5) odwołanie z zajmowanego stanowiska służbowego;
Karami dyscyplinarnymi są 6
start learning
6) ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby kandydackiej, służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej albo do zawodowej służby wojskowej;
Karami dyscyplinarnymi są 7
start learning
7) usunięcie ze służby kandydackiej, służby przygotowawczej, z okresowej służby wojskowej albo zawodowej służby wojskowej.
każdy przełożony dyscyplinarny może ukarać
start learning
upomnieniem i naganą
przełożony dyscyplinarny zajmujący stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego kapitana (kapitana marynarki) albo wyższe lub kierownik instytucji cywilnej może ukarać
start learning
karą pieniężną
przełożony dyscyplinarny zajmujący stanowisko służbowe nie niższe niż dowódcy jednostki wojskowej lub kierownik instytucji cywilnej może ukarać
start learning
ostrzeżenie o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku służbowym, ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby kandydackiej, służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej albo do zawodowej służby wojskowej
ukarać karą odwołania z zajmowanego stanowiska służbowego może
start learning
przełożony dyscyplinarny zajmujący stanowisko służbowe nie niższe niż dowódcy jednostki wojskowej zaszeregowane do stopnia etatowego co najmniej podpułkownika (komandora porucznika) lub kierownik instytucji cywilnej;
karę usunięcia z zawodowej służby wojskowej może wymierzyć
start learning
organ wojskowy, który byłby uprawniony do powołania tego żołnierza do zawodowej służby wojskowej w chwili wymierzania kary, albo nadrzędne nad nim organy wojskowe
Środkami dyscyplinarnymi są 1-3
start learning
1) zobowiązanie do przeproszenia pokrzywdzonego; 2) zobowiązanie do wykonania dodatkowych zadań służbowych; 3) zobowiązanie do naprawienia wyrządzonej szkody;
Środkami dyscyplinarnymi są 4-5
start learning
4) pozbawienie prawa do noszenia odznaki honorowej lub odznaki tytułu honorowego oraz udziału w uroczystościach wojskowych i państwowych z udziałem wojska; 5) podanie informacji o ukaraniu do wiadomości innych osób.
Czy środki dyscyplinarne można stosować obok kary dyscyplinarnej?
start learning
tak
Jakie środki dyscyplinarne może stosować każdy przełożony dyscyplinarny?
start learning
1) zobowiązanie do przeproszenia pokrzywdzonego; 2) zobowiązanie do wykonania dodatkowych zadań służbowych; 5) podanie informacji o ukaraniu do wiadomości innych osób.
Jakie środki dyscyplinarne może stosować przełożony dyscyplinarny zajmujący stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego młodszego chorążego (młodszego chorążego marynarki) albo wyższe lub kierownik instytucji cywilnej
start learning
3) zobowiązanie do naprawienia wyrządzonej szkody; 4) pozbawienie prawa do noszenia odznaki honorowej lub odznaki tytułu honorowego oraz udziału w uroczystościach wojskowych i państwowych z udziałem wojska

You must sign in to write a comment