Dom, życie, rodzina

 0    752 flashcards    Senser
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Ratherclaim
Poland has a claim to Germany because Germany to destroy Poland during Second World War. I have a claim from My friends.
start learning
roszczenie, deklaracja, prośba
Polska ma roszczenie w stosunku do Niemiec ponieważ zniszczyli Polskę podczas Drugiej Wojny Światowej.
advantage
Clients have advantage If buy from one comapny service with goods.
start learning
korzyść, profit
Klient ma korzyść jeśli kupuje od jednej firmy usługę z towarem.
aisle
start learning
korytarz, przejście, alejka
asleep
My Cat very often is asleep. When I`am asleep then I do not mind.
start learning
uśpiony, pogrążony we śnie
Mój kot bardzo często jest pogrążony we śnie. Kiedy jestem pogrążony we śnie nic mi nie przeszkadza.
bees
Bees make honey. Bees are needed for life all world.
start learning
pszczoły
Pszczoły robią miód. Pszczoły są potrzebne do życia na całym świecie.
behavior
Children not always have a good behavior.
start learning
zachowanie, maniery
Dzieci nie zawsze mają dobre maniery.
belongings
I have all Mine belongings in My home.
start learning
dobytek, mienie ruchome, manatki
Ja mam cały dobytek w Swoim domu.
calm
Dont forget, You always must be calm!
start learning
opanowany, wyciszenie
Nie zapominaj, zawsze musisz być opanowany!
carry on
I do not want to carry on this discussion.
start learning
prowadzić, kontynuować, toczyć
competence
I have no competence.
start learning
kompetencja, uzdolnienie
Nie mam kompetencji.
domestic
I can to buy this catalyst in the domestic market.
start learning
krajowy, wewnętrzny
Mogę kupić ten katalizator na krajowym rynku.
environment
Whole Mine environment is the place in which I can to rest. Everyone must take of the care environment.
start learning
środowisko, otoczenie, okolica
Cała moja okolica jest miejscem w którym mogę odpocząć. Każdy musi dbać o środowisko.
certain
I was the certain that we know each other?
start learning
pewny, pewien, jakiś
Byłem pewny że my się skąś znamy.
fraud
start learning
oszustwo, oszustka, oszust
held
Held - this word is from verb "hold"
start learning
trzymany, trzymać, zatrzymać
Held to słowo pochodzi od czasownika "hold".
inprovment
I want to inprovment pyrolitic oil.
start learning
poprawa
Chcę polepszyć olej pirolityczny.
increasing
Increasing proces reception of refugees does not end well.
start learning
nasilający się, powiększający się
Nasilający się proces przyjmowania uchodźców nie skończy się dobrze.
increasingly
increasingly english language is neede for me.
start learning
coraz bardziej
Coraz bardziej język angielski jest mi potrzebny.
interpreter
Sometimes intepreter is needed for to good communiactions.
start learning
tłumacz ustny, komentator
Czasem tłumacz jest potrzebny do dobrej komunikacji.
afford
Rich man can afford a lot.
start learning
pozwolić sobie, pozwalać sobie
Bogaty człowiek może sobie na wiele pozwolić.
meaningless
This conversation was meningless.
start learning
bez znaczenia, bez sensu
Ta rozmowa była bez sensu.
worse
Now is a worse time.
start learning
gorszy, gorzej
Teraz jest gorszy okres.
within
Within 24 hours it will be stop raining.
start learning
w, w ciągu, w ramach, w obrębie
W ciągu 24 godzin przestanie padać deszcz.
to catch up
I must to catch up backlog in english language.
start learning
dogonić
Muszę nadrobić zaległości z angielskiego.
brave, courageous, daring
You have to be brave to come here
start learning
dzielny, odważny, śmiały
Musisz być odważnym żeby tu przyjść.
suffer
Jesus Christ had to suffer for all people.
start learning
cierpieć, ponieść, boleć
Jezus Chrystus musiał cierpieć za wszystkich ludzi.
repeatedly
I have to repeat the same words repeatedly while learning English.
start learning
wielokrotnie, powtórnie
Muszę powtarzać wielokrotnie te same słowa wielokrotnie podczas nauki angielskiego.
meanwhile
Meanwhile, I need something else. Meanwhile I can to take care to this.
start learning
tymczasem, w międzyczasie
Tymczasem muszę się zająć czymś innym. W międzyczasie mogę się tym zająć.
to cope
I have to cope. Sometimes I have to cope with serious matters.
start learning
dać radę, radzić sobie, dawać radę
Muszę sobie dawać radę. Czasem muszę się mierzyć z poważnymi sprawami.
competing
start learning
rywalizujący, konkurujący
although
Although we do not know you, I do not want to deceive you.
start learning
mimo że / chociaż
Pomimo że się nie znamy, nie chcę Cię oszukać.
noise
I can not sleep when there is a lot of noise
start learning
hałas, szum, zgiełk
Nie mogę spać kiedy jest duży hałas
themselves
start learning
same w sobie
convenient
It is most convenient not to commute to work. My lugagge is convenient.
start learning
poręczny, wygodny, praktyczny
Najwygodniej jest nie dojeżdżać do pracy. Mój bagaż jest poręczny.
almost
I almost lost a lot of money.
start learning
prawie, niemal
Niemalże straciłem duże pieniądze.
renamed
start learning
przemianowany
injured
start learning
ranny
growing
start learning
rosnący, rozwojowy, powiększający się
fiercely
Today men must fiercely fight for money.
start learning
zaciekle, zażarcie
Dziś człowiek musi zaciekle walczyć o pieniądze.
also
I also share your view.
start learning
również
Ja również podzielam Twój pogląd.
suburbs
I live in the suburbs of Grodzisk Mazowiecki
start learning
obrzeża, przedmieścia.
Mieszkam na przedmieściach Grodziska Mazowieckiego
several
Several people were late for the plane.
start learning
kilka, kilku, kilkoro
Kilkoro ludzi spóźniło się na samolot.
strange
Sometimes this world is strange.
start learning
dziwny, obcy
Czasem ten świat jest dziwny.
nurse
Where is the nurse?
start learning
pielęgniarka
Gdzie jest pielęgniarka
remain
I have to remain this time.
start learning
pozostać, zostać, pozostawać
Muszę przetrwać ten czas.
lazy
Man is naturally lazy.
start learning
leniwy
Człowiek jest z natury leniwy.
pedestrian
Pedestrian is often see in Lusaka
start learning
pieszy
Pieszy to częsty widok w Lusace.
fundations
Every building has foundations.
start learning
fundamenty
Każdy budynek ma fundamenty.
divided
The Polish nation is divided by manipulation.
start learning
podzielony
Polski naród jest podzielony za pomocą manipulacji.
become
In the following pages you will find useful websites to become an active citizen.
start learning
zostać, stać się
Znajdziesz tu przydatne strony, które pomogą ci zostać aktywnym obywatelem.
belong
Everyone must belong to the community.
start learning
należeć, przynależeć
Każdy musi należeć do społeczności.
newsstand
Where is the newsstand?
start learning
kiosk z gazetami
Gdzie jest kiosk z gazetami?
while
while I talk to you, the plane will run away.
start learning
podczas / w trakcie, czas chwila
Kiedy z Tobą rozmawiam ucieknie mi samolot.
ordinary
This day was ordinary
start learning
zwykły
Ten dzień był zwykły
interfere
Will the delay not interfere with the next outlet
start learning
ingerować, kolidować
Czy opóźnienie nie będzie kolidować z kolejnym wylotem
entire
Entire productions will be sold
start learning
cały, całość
Całość produkcji zostanie sprzedana.
Entrepreneur
Entrepreneur it`s very risky profession in Poland
start learning
Przedsiębiorca
Przedsiębiorca to bardzo ryzykowny zawód w Polsce.
Acquaintance
My acquaintance run business in Africa
start learning
znajomy, znajomość, znajoma
Mój znajomy prowadzi biznes w Afryce.
To bathe
I have to take a bath
start learning
Brać kąpiel
Muszę wziąć kąpiel
Rust
This Car is rusty.
start learning
Rdza
Ten samochód jest zardzewiały.
Vocabulary
Vocabulary it`s no a vegetables
start learning
Słownictwo
Słownictwo to nie warzywa.
Vegetables
Where can I buy vegetables?
start learning
Warzywa
Gdzie mogę kupić warzywa?
Too early
It is still too early
start learning
Za wcześnie
Jest jeszcze za wcześnie.
General basics
I must to begin from general basics.
start learning
Ogólne podstawy
Muszę zacząć od ogólnych podstaw.
Cheat sheet
When I writing cheat sheet I learning faster
start learning
Ściągawka
Kiedy piszę ściągawkę wtedy uczę się szybciej.
A sheet of paper
I need a sheet of paper.
start learning
Kartka papieru
Potrzebuję kartkę papieru.
Pronunciation
Pronunciation this word is dificualt
start learning
Wymowa
Wymowa tego słowa jest trudna.
Quote
I want to quote one proverb
start learning
cytat, oferta cenowa
Chcę zacytować jedno przysłowie.
remind me of
Remaind me this word
start learning
przypomnij mi o
Przypomnij mi o tym słowie.
It doesn’t solve the problem
start learning
To nie rozwiązuje problemu
to solve
It doesn’t solve the problem
start learning
rozwiązać, rozwiązywać, rozpuszczac
To nie rozwiązuje problemu
Method
start learning
Metoda
Employer
Who in this city is the biggest employer?
start learning
Pracodawca
Kto w tym mieście jest największym pracodawcą?
Employee
The best motivation for an employee is to share in the profit
start learning
pracownik, pracownica
Najlepszą motywacją dla pracownika jest udział w zysku
Terrible
The movie was terrible.
start learning
straszny, okropny
Film był straszny.
To bear
start learning
nosić, urodzić, znieść
Unbearable
The apartment in the block was unbearable.
start learning
Nie do zniesienia
Mieszkanie w bloku było nie do zniesienia.
Bench
Is this bench free?
start learning
Ławka
Czy ta ławka jest wolna?
Curious
I was curious at his statement.
start learning
ciekawy, ciekaw
Byłem zaciekawiony jego wypowiedzią.
Economic expansion
start learning
Ekonomiczna ekspansja
Bearable
The taste of this cake was bearable.
start learning
Znośny
Smak tego ciasta był znośny.
taste
The taste of this cake was bearable.
start learning
smak
Smak tego ciasta był znośny.
Solution
A good solution is known after the fact.
start learning
Rozwiązanie
Dobre rozwiązanie znane jest po fakcie.
Driving license
I lose my driving license few times.
start learning
Prawo jazdy
Straciłem swoje prawo jazdy kilkakrotnie.
effective
I found an effective way.
start learning
efektywny, skuteczny
Znalazłem skuteczny sposób.
approach
I must approach this solution
start learning
podejście, dojazd, nadejście
Muszę podejść do tego rozwiązania.
To approach
start learning
aby zbliżyć, podejść
Conclusion
The conclusion is that the basis is trust.
start learning
wniosek, konkluzja, zakończenie
Wniosek jest taki, że podstawą jest zaufanie.
Parallelly
Parallel way.
start learning
Równolegle
Równoległy sposób.
Octopus
I saw the octopus with my own eyes,
start learning
Ośmiornica
Widziałem ośmiornicę na moje własne oczy.
Tens of meters
start learning
Dziesiątki metrów
Suppose
I suppose that will cause problems
start learning
przypuszczać, domyślić się
Przypuszczam, że wynikną z tego problemy.
both
Comparison both machines is difficult.
start learning
oba / obaj / obie / oboje
Porównanie obu maszyn jest trudne.
mesh
What is the content this mesh oil in %?
start learning
oka, mieszanka, mieszanina
Jaki jest skład tej mieszanki oleju w %?
content
What is the content this mesh oil in %?
start learning
treść, zawartość, materiał
Jaka jest zawartość tej mieszanki oleju w %?
derived
The pyrolitic oil is derived from tires
start learning
pochodny, wywodzący się, pochodzący
Olej pirolityczny wywodzi się z opon.
hurry up
We have to hurry up!
start learning
pospieszyć się
My musimy się pospieszyć!
until
until the moment
start learning
do, aż do
aż do momentu
temporary
This is temporary solution.
start learning
tymczasowy, przejściowy
To jest tymczasowe rozwiązanie.
flow
River Wisła have many other flow
start learning
przepływ, dopływ
Rzeka Wisła ma wiele dopływów
perhaps
Perhaps it is possible scenario
start learning
być może
Być może jest to możliwy scenariusz
to insist
I will insist to my own
start learning
upierać się, uprzeć, uprzeć się
będę się upierać przy swoim
meal
I want to order one meal
start learning
posiłek
Chcę zamówić jeden posiłek.
boiling
Boiling water.
start learning
wrzątek, ukrop
Wrząca woda
arguing
start learning
argumentując
slowly
The finale is slowly approaching.
start learning
powoli
Powoli zbliża się finał.
approaching
The finale is slowly approaching.
start learning
zbliżający się
Powoli zbliża się finał.
else
Nothing else.
start learning
więcej, jeszcze, inny
Nic więcej.
somewhere
somewhere is the solution
start learning
gdzieś
gdzieś jest rozwiązanie
enjoy
Now I will enjoy
start learning
cieszyć się, lubić, zażywać
teraz będę cieszyć się
seem
It may seem like a good business
start learning
wydawać się, zdawać się, jawić się
Może się wydawać że jest to dobry biznes.
to consist
start learning
składać
pleasure
I have pleasure to meet you.
start learning
przyjemność
Mam przyjemność Cię poznać.
miserable
start learning
zły, smutny, biedny, ubogi
at least
at least I know where they are ringing
start learning
przynajmniej / co najmniej
przynajmniej wiem gdzie dzwonią
to belong
start learning
należeć, przynależy
gloves
start learning
rękawiczki
sauce
The sauce is great!
start learning
sos
Ten sos jest wielki!
to wonder
I wonder why?
start learning
zastanawiać się
Zastanawiam się dlaczego?
I could not do it
start learning
Nie mogłem tego zrobić
patient
start learning
cierpliwy, wytrwały
unreasonable
It was an unreasonable step
start learning
nieracjonalny, nieprawdopodobny, wygórowany
to był nieracjonalny krok
interesting
It was interesting in this movie
start learning
interesujący, ciekawy, oryginalny
interesujące było w tym filmie
interested
The movie was interesting
start learning
zainteresowany
zainteresowany interesowny
goods
Many goods are transported by this airport
start learning
towary
Wiele towarów jest transportowanych przez to lotnisko
singular
start learning
liczba pojedyńcza
plural
start learning
liczba mnoga
I try to
I try to understand it
start learning
Staram się
Staram się to zrozumieć.
I will try to
start learning
postaram się, spróbuje
waste
In Ghana is a lot of plastic waste
start learning
odpady
W Ghanie jest dużo odpadów plastikowych
dependig
Depending on what the results will be
start learning
zależność, w zależności od
W zależności od tego jakie będą wyniki
batch
From this batch we have in offer
start learning
seria, partia, grupa
Z tej partii mamy w ofercie
follow
In the forty years that followed
start learning
śledzić, następować, nastąpić
w ciągu następnych 40 lat
bring
helped bring mass
start learning
przynieść, wnieść, przywieźć
pomógł przenieść masę...
feature
start learning
cecha, artykuł, reportaż
reach
Passengers could reach the upper deck through
start learning
dotrzeć, osiągać, uzyskać
Pasażerowie mogli dotrzeć do górnego pokładu
early
start learning
wczesne, wczesna, wczesny
were
Airlines at first were doubtful
start learning
były, byli
Linie lotnicze były niepewne
doubtful
Airlines at first were doubtful
start learning
wątpliwy, trudny do przewidzenia
Linie lotnicze były niepewne
enough
they could fill up the new jumbo with enough passengers in order to make money with the new plane
start learning
dosyć / wystarczająco
mogliby napełnić nowy jumbo wystarczająco dużo pasażerów, aby zarabiać na nowym samolocie
in order
start learning
w porządku, w kolejności
fewer
fewer passengers
start learning
mniej
mniej pasażerów
attract
fleets attracted
start learning
zachęcenia, przyciągać
przyciągać floty
bought
were bought by airlines around the globe
start learning
kupić, kupować, nabyć
Zostały kupione przez linie lotnicze na cały świecie. Bezokolicznik czasownika bought: to buy
since
Since its birth in 1969 the 747 has succeeded
start learning
od, od czasu
Od urodzenia w 1969 roku udało się 747
succeeded
Since its birth in 1969 the 747 has succeeded
start learning
odnieść sukces, osiągnąć sukces, nastąpić
Od urodzenia w 1969 roku udało się 747
to observe
Here you can to observe the progress of my work.
start learning
obserwować
W tym miejscu możesz obserwować postępy mojej pracy
spread
that are spread
start learning
rozpiętość, rozstęp
są rozproszone
bookshelves / bookshelf
She admits that the store could get much smaller if the digital revolution gets to the bookshelves.
start learning
regały / półki z książkami
Przyznaje się, że w przypadku, gdy rewolucja cyfrowa dotrze do półek na książki, sklep stanie się znacznie mniejszy.
catchword
start learning
slogan, motto
instead of
instead of on paper
start learning
zamiast, raczej
zamiast papieru
on the move
You can load books onto small computers to read while you are on the move.
start learning
w ruchu
Książki można ładować na małych komputerach do czytania podczas gdy jesteś w ruchu,
there
start learning
tam
bound
Some are really computers and may even be bound in leather to look like a real book.
start learning
przywiązany, skok
Niektóre są naprawdę komputerami, a nawet mogą być opasane w skórę, aby wyglądały jak prawdziwa książka.
leather
start learning
skóra, skórzany
portable
start learning
przenośny, nośny
then
start learning
to następnie, wtedy, potem
borrow
start learning
pożyczać od kogoś
store
start learning
sklep
view
start learning
pogląd
built-in
start learning
wbudowany
campaign
actions that lead to more people buying the item
start learning
kampania
Kampania dzięki której klienci kupią przedmiot
handheld
start learning
przenośny, kieszonkowy
paperback
start learning
książka w miękkiej oprawie
lasts
start learning
trwa, dotrwać, starczyć
thick
start learning
gruby
developed
start learning
rozwinięty, wyrobiony
influenced
start learning
wpływ
at once
They are delivered at once around the world
start learning
natychmiast, odrazu, jednocześnie
Są dostarczane natychmiast na całym świecie
informal
The language used in emails is simple and informal.
start learning
nieformalny
Język używany w emailach jest nieoficjalny.
recipient
start learning
odbiorca
being
start learning
bycie, istota
author
start learning
autor
tears
start learning
płacz, łzy
sense
start learning
poczucie, sens, rozsądek, zmysł
necessary
start learning
niezbędny / potrzebny
impression
start learning
wrażenie
ugliest
start learning
najbrzydszy
efforts
start learning
starania
expanded
start learning
rozszerzony, rozbudowany
at the turn of the year
start learning
na przełomie roku
in relation to
In relations to that was opened this connection
start learning
w związku z
w związku z tym że zostało otwarte to połączenie
I can get there
start learning
Mogę tam dotrzeć
public transport
start learning
transport publiczny
is cleaner
start learning
jest czystsze
in each
start learning
W każdym, w każdej
to withdraw from
start learning
wycofać się z
ability
start learning
zdolność, umiejętność, talent
to notice
I to notice that for better sepak in english better is to learn polish to english
start learning
zauważyć / zwrócić uwagę
Zauważyłem, aby lepiej mówić po angielsku lepiej jest się uczyć tłumaczenia z polskiego na angielski
Disadvantages
Disadvantages of emails
start learning
Wady
Wady e-maili
currently
currently I`m not a participant in any course
start learning
obecnie
aktualnie nie jestem uczestnikiem żadnego kursu
drought
drought worsens Zambia`s energy crisis
start learning
susza
susza pogarsza Zambijski kryzys energetyczny
participant
currently I`m not a participant in any course
start learning
uczestnik
aktualnie nie jestem uczestnikiem żadnego kursu
worsens
drought worsens Zambia`s energy crisis
start learning
pogarsza
susza pogarsza Zambijski kryzys energetyczny
happen
power is going to fail but it will happen just like every day
start learning
przypaść
Prąd zniknie ale jest to przypadłość każdego dnia
now we are producing
the impact is there caus now we are producing
start learning
teraz produkujemy
obecnie powodem jest że pracujemy
less
we are producing less windows frames
start learning
mniej
produkujemy mniej ram okiennych
nowadays
start learning
obecnie teraz w dzisiejszych czasach
crippling
Zambia is suffering from a crippling
start learning
paraliżujący, wyniszczający
dwindling due
power and water levels of the reservois are dwindling due
start learning
malejący z powodu
poziom energii i wody w zbiornikach jest malejący
enviromental factors
here is a combination of the enviromental
start learning
Czynniki środowiskowe
tu jest kombinacja czynników środowiskowych
beyond
start learning
poza, poprzez, po drugiej stronie
hardly
hardly any solar energy
start learning
zaledwie, ledwie, ledwo, raptem
prawie nie ma solarnej energii
shortage
start learning
brak, niedobór, niedostatek
eternal
start learning
wieczny
hurt
start learning
zranić
economy forcing
start learning
zmuszanie gospodarki
introduce
goverment can introduce the solar panels
start learning
wprowadzać
rząd może wprowadzić panele słoneczne
appointment
Make a potential appointment
start learning
spotkanie, wyznaczenie
umówić a potential appointment
wage
start learning
płaca / zarobki
unemployment
start learning
bezrobocie
scientists
start learning
naukowcy
seldom
My son seldom
start learning
rzadko kiedy
Mój Syn rzadko
neighbour
start learning
sąsiad
praise
My boss always praise
start learning
pochwała
Mój szef zawsze chwali
appropriate
I used appropriate word?
start learning
odpowiedni / odpowiednia
Czy użyłem właściwego słowa?
Closer
Which question is closer to correct?
start learning
Bliżej
Które pytanie jest bliżej poprawności?
consistent
The problem in these exercises is consistent with mistakes in my homework
start learning
spójny, stały, konsekwentny
Problem w tych ćwiczeniach jest spójny z błędami w mojej pracy domowej
exercises
start learning
ćwiczenia
attachment
In attachment is files
start learning
przywiązanie, nasadka
W załączniku jest plik.
I mean
start learning
Mam na myśli
I'm dealing with
start learning
Mam do czynienia z
to enrol
start learning
przyjmować, zapisać się, zapisywać
harm
start learning
szkoda, uszkodzenie, paskuda
tens
start learning
kilkadziesiąt
earlier
Today you ready earlier free.
start learning
wcześniej
Dziś jesteś wcześniej wolny.
countable
start learning
policzalny
What do you do for a living?
start learning
Czym się zajmujesz? Jak zarabiasz na życie?
mother-in-law
start learning
teściowa
to grab
Do you want to grab a bite?
start learning
porwać, pochwycić, capnąć
Czy chcesz być ukąszony?
bite
Do you want to grab a bite?
start learning
ukąszenie
Czy chcesz być ukąszony?
especially
start learning
zwłaszcza / szczególnie
by myself, on my own
start learning
sam, na własną rękę
late in the morning
I like to eat late in the morning
start learning
późnym rankiem
lubię jeść późnym rankiem
unusual
start learning
niezwykły, niespotykany, nietuzinkowy
Multicomponent
start learning
Multicomponent
recently
start learning
ostatnio
dish
start learning
danie, potrawa
opportunity
start learning
okazja / możliwość
earn
start learning
zarabiać
mention
start learning
wzmianka, wspomnienie
notorious
start learning
znany, głośny, notoryczny
those
start learning
tamte, tamci
simply
start learning
po prostu, zwyczajnie, wprost
negatively
start learning
ujemnie
affected
start learning
sztuczny, usposobiony, afektowany
trade policy
start learning
Polityka handlowa
soundbite
start learning
krótka reklama radiowa slogan chwytliwe hasło krótki fragment wywiadu wyemitowany w wiadomościach telewizyjnych
aspiring
start learning
ambitny
unfair
start learning
niesprawiedliwy
blame
start learning
wina, potępienie, przewinienie
declining
start learning
opadający, malejący
proof
start learning
dowód
dorm
start learning
akademik
research study
start learning
Praca badawcza
aim
start learning
cel
to construct
start learning
konstruować, budować
assets
start learning
aktywa
sudden
start learning
nagły, raptowny
essence
start learning
istota, esencja
throw
start learning
rzucać, rzut, podrzut
caught
start learning
złapany
spent
start learning
wydany, spędzi
hired
start learning
zatrudniony, przyjęty
doorbell
start learning
dzwonek u drzwi
ring
start learning
pierścionek
luckily
start learning
na szczęście, szczęśliwie
ever-expanding
start learning
stale rozwija, coraz większa
purpose
start learning
cel
prying
start learning
ciekawski
aware
start learning
świadomy
disclose
start learning
ujawniać
crucial
start learning
istotny
to avoid
start learning
unikać, omijać, wystrzegać
liable
start learning
odpowiedzialność, odpowiedzialny
incur
start learning
ponieść
through
start learning
przez coś
improper
start learning
niewłaściwy, niesłuszny
sensitive
start learning
wrażliwy, czuły
harmful
start learning
szkodliwy, niebezpieczny, groźny
most
start learning
najbardziej, większość, najwięcej
identify
start learning
zidentyfikować, tożsamość
break down
Something break down our connection
start learning
psuć się/załamywać się
Coś przerywa, psuje, nasze połączenie
tempo
start learning
tempo
to find out
start learning
dowiedzieć się
I learned
I learned few month ago that Antonov plane was produced on Ukraine
start learning
Dowiedziałem się
Dowiedziałem się kilka miesięcy temu, że Antonow został wyprodukowany na Ukrainie.
tap water
start learning
woda z kranu
community
start learning
społeczność, wspólnota
the mercy
start learning
miłosierdzie
wilderness
start learning
puszcza, pustkowie, bezdroża
landscape`s
start learning
krajobraz
vast
start learning
rozległy, rozległe, olbrzymi
on foot
start learning
pieszo
on the right day
start learning
we właściwym dniu
challenge
start learning
wyzwanie
dozen
start learning
tuzin
rainfall
start learning
opad, opady
we largely live off the land
start learning
przeważnie żyjemy z ziemi
largely
start learning
w dużej mierze
harvest
start learning
żniwo, plon
catch
start learning
złapać
capture
start learning
wzięcie, pojmanie, zdobycie
might
start learning
moc, siła, zdolność, potęga
tight-knit community
start learning
zwarta społeczność
to be able to
start learning
móc, być w stanie
lake
start learning
jezioro
to bracket
start learning
napisać w nawiasie, pisać w nawiasie
to fool
start learning
uwieść, uwodzić, zmylić, oszukać
loved one
start learning
ukochany, bliska osoba
uncountable
start learning
bezkresny, niezliczony
to consort
start learning
obcować, pasować, harmonizować
elements
start learning
elementy, podstawy, składniki pierwiastki żywioły
wild meat
start learning
dzikie mięso, dziczyzna
predilection
start learning
skłonność, predylekcja, smykałka
distant
start learning
odległy, daleki, oddalony, nikły
command
start learning
komenda, dowództwo, zawołanie
question mark
start learning
znak zapytania
to pass
start learning
przekazać, zdać, płynąć
cottage
start learning
chatka
headache
start learning
ból głowy
gradually
start learning
stopniowo
appliances
start learning
Urządzenia
to operate
start learning
działać, funkcjonować
to admit
start learning
przyznać, przyznać się, przyznawać
review
start learning
recenzja
further
start learning
dalsze, dalszy, dalsza
I've had enough
start learning
Mam dość
downturn
start learning
spadek, schyłek, tendencja zniżkowa
annual income
start learning
wpływy roczne
trick
This excercises was a trick.
start learning
podstęp
To ćwiczenie było podstępne.
though
start learning
jednak, choć, mimo że
miss my word
start learning
Brakuje mi słowa
Practice makes perfect
start learning
Praktyka czyni mistrza
common denominator
start learning
wspólny mianownik
pumpkin
start learning
dynia
saint
start learning
święty
to forge
start learning
podrobić, wykuć
revenue agency
start learning
urząd skarbowy
priest
start learning
ksiądz
trick or treating
start learning
Cukierek albo psikus
customs
start learning
cło, urząd celny, zwyczaje
lit bonfires
start learning
zapalone ogniska
tried
start learning
wypróbowany
wearing
start learning
ma na sobie
ancient
start learning
starożytna, starożytny
goddess
start learning
bogini
All Saints’ Day
start learning
Dzień Wszystkich Świętych
will work better
start learning
będzie działać lepiej, będzie sprawniej
to shorten
start learning
skrócić, kurczyć
became
start learning
stało się
All Souls’ Day
start learning
Święto Zmarłych
prayed
start learning
modlił się
relative
start learning
krewny, krewna, krewniak
pagans
start learning
poganie
spirit
start learning
duchy, dusza
huge
start learning
ogromny, olbrzymi, wielki
bonfire
start learning
ognisko
treat
start learning
gratka, pyszność, smakołyk
costumes
start learning
kostiumy
hollowed out
start learning
wydrążony
crops
start learning
plony
to wander
start learning
błądzić, włóczyć się, wędrować
threaten
start learning
grozić
closely
start learning
ściśle, bardzo dokładnie, blisko
grave
start learning
grób
carve
start learning
rzeźbić, wyryć, wystrugać
according to
start learning
według
bad mood
start learning
zły nastrój
either
start learning
też, też nie, do tego
tempo
start learning
tempo
washing dishes
start learning
mycie naczyń
crave
start learning
pragnąć, łaknąć, bardzo pragnąć
bad witness to me
start learning
źle świadczy o mnie
flavor
start learning
smak
sewage
start learning
ściek
rotting
start learning
gnijący, butwiejący
rind
start learning
skórka
bitter
start learning
gorzki, gorzka, gorzkie
numb
start learning
drętwy, zdrętwiały
digger
start learning
koparka, górnik, kopacz
to fulfil
start learning
wywiązać się, spełnić
worth
start learning
wartość
to solidify
start learning
utrwalić, utrwalać, krzepnąć, stwardnieć
beard
start learning
broda
waiter / waitress
start learning
kelner / kelnerka
period
start learning
okres
exchange
start learning
wymiana
unless
start learning
chyba że, jeżeli nie, gdyby nie
computational level
start learning
poziom obliczeniowy
nickname
start learning
przydomek, pseudonim
dice
start learning
kości
I roll dice
start learning
Rzucam kostkami
perpetually
start learning
permanentnie
moral
start learning
moralny
stuff
start learning
rzeczy, coś, szmal
bling
start learning
błyskotki, świecidełko
fortunate
start learning
szczęśliwy
scholarship
start learning
stypendium naukowe
amass
start learning
zgromadzić
purse
start learning
portfel, torebka, portmonetka
skeptical
start learning
sceptyczny
disruptive
start learning
uciążliwy
basically
start learning
w zasadzie, właściwie
rethought
start learning
przemyślany, przemyśleć
scratch
start learning
rysa, zadrapanie
turned
start learning
obrócić, odwrócić, skręcić
timepiece
start learning
zegar, zegarek, czasomierz
wealth
start learning
bogactwo
along with
start learning
wraz z, oraz
oddly
start learning
dziwnie, osobliwe
nutrition
start learning
żywienie, odżywianie
equine
start learning
koński
sibling
start learning
rodzeństwo
no doubt
start learning
niewątpliwie
rather
start learning
raczej
curse
start learning
klątwa, przekleństwo
the greater
start learning
im większa
arrogant
start learning
arogancki
chimney
start learning
komin
to involve
start learning
obejmować, objąć
boring
start learning
nudny (przysłówek)
tedious
start learning
marudny, nudny, uciążliwy
to fill
start learning
wypełnić, zagościć
ensuring
start learning
zapewnienie
aesthetically
start learning
estetycznie
standing out
start learning
wyróżniać się
resume
start learning
życiorys
spin
start learning
rotacja, obrót
recent
start learning
niedawny
graduate
start learning
absolwent
enlivened
start learning
ożywiony
peers
start learning
rówieśnicy
comes
start learning
jest, pochodzi
resembles
start learning
przypomina
likeness
start learning
podobieństwo, wizerunek
featuring
start learning
z udziałem, gościnnie
to convey
start learning
przekazać, złożyć, rozwieźć
commitment
start learning
zobowiązanie / obowiązek
fertile
start learning
płodny
lift
start learning
dźwig, wznieść, podwiezienie
climb
start learning
wspinaczka, wejście, podejście
lent
start learning
Wielki Post
to carpet
start learning
wykładać wykładziną dywanową
part-time
start learning
w niepełnym wymiarze godzin
sitting
start learning
posiedzenie (sejmu, senatu)
badly
start learning
źle
turn on/off
start learning
włącz / wyłącz
chair
start learning
krzesło
appear
start learning
pojawić się, wyglądać
chef's
start learning
szef kuchni
plant grower
start learning
plantator roślin
breeding
start learning
hodowla
shape
start learning
kształt
carrot
start learning
marchew
celery
start learning
seler
leek
start learning
por
garlic
start learning
czosnek
banana
start learning
banan
parsley
start learning
natka pietruszki
devastating
start learning
niszczycielski
ultimately
start learning
docelowo, w końcu, ostatecznie
collapsed
start learning
zawalony, zapadanięty, upadł
disaster
start learning
kataklizm
indept
start learning
wdzięczny
privilege
start learning
przywilej
farming
start learning
rolnictwo
to get better
start learning
zdrowieć
involves
start learning
dotyczy, obejmuje
exceptional
start learning
wyjątkowy
arrears
start learning
zaległości
cover letter
start learning
list motywacyjny
fabulous
start learning
fantastyczny, bajeczny, krociowy
no one
start learning
nikt
tile
start learning
płytka, kafelek, kafel
achievable
start learning
osiągalny, realizowalny
magnificent
start learning
wspaniały
incredibly
start learning
niesłychanie, niewiarygodnie
handful
start learning
garstka, garść, utrapienie
rooftop
start learning
dach, szczyt dachu
altogether
start learning
razem, wszystko, całkowicie
worn-out
start learning
zużyte
to implement
start learning
do wdrożenia
suffocating
start learning
duszący, duszno
below
start learning
poniżej
universe
start learning
wszechświat
summary
start learning
streszczenie
to acquaint
start learning
zapoznać, zawiadomić, informować
naughty
start learning
niegrzeczny
scarier
start learning
straszniejsze, bardziej przerażające
rapidly
start learning
gwałtownie
way
start learning
sposób
it turned out that
start learning
okazało się, że
to commit
start learning
popełnić, zobowiązać
churchgoer
start learning
praktykujący, religijny
firefighter
start learning
strażak
comprehension
start learning
zrozumienie, zdolność pojmowania
readily
start learning
ochoczo / chętnie
disease
start learning
choroba
wildfire
start learning
ciche wyładowanie elektryczne, pożar lasów, pożar traw
gunned down
start learning
zastrzelony
dash
start learning
myślnik, kropla, odrobina
mourning
start learning
żałoba
to impose
start learning
narzucać / narzucić
fear
start learning
strach
imprisonment
start learning
kara więzienia
fine
start learning
grzywna
subsequent
start learning
kolejny
led to
start learning
spowodowało
string
start learning
sznur, ciąg
guilt
start learning
wina, przestępstwo
But like I said
start learning
Ale tak jak powiedziałem
treatment
start learning
leczenie
led
start learning
doprowadziło
laughter
start learning
śmiech
showed up
start learning
pokazał się
gear
start learning
bieg, manele, sprzęt
terrified
start learning
przerażony
I kind of became
start learning
W pewnym sensie stałem się
conduit
start learning
przewód
subsequent
start learning
kolejny
anger
start learning
gniew, złość
yelled
start learning
wrzasnął
folks
start learning
ludzie
rarely
start learning
rzadko
nearly
start learning
prawie
we gave up
start learning
daliśmy sobie spokój
patterns
start learning
wzory
occurrence
start learning
zdarzenie
indicate
start learning
wskazać
junction
start learning
skrzyżowanie
The leaves
start learning
Liście
don't disturb
start learning
Nie przeszkadzać
queue
start learning
kolejka
loan
start learning
pożyczka
extraordinary
start learning
wspaniały / niespotykany / niezwykły
decency
start learning
przyzwoitość, dobre obyczaje
common
start learning
pospolity
desire
start learning
życzenie, chęć, pragnienie
elderly
start learning
starszy, stary
incredible
start learning
niesamowity, nie do wiary
countryside
start learning
wieś
pose
start learning
pozować
predict
start learning
przepowiadać
carmaker
start learning
Producenci samochodów
fuel-efficient
start learning
oszczędny, energooszczędny
reflection
start learning
odblask, odzwierciedlenie
You drove
start learning
Ty prowadziłaś
premonition
start learning
przeczucie
remembering
start learning
zapamiętywanie
fitted
start learning
wyposażone
vintage
start learning
zabytkowe
amid
start learning
wśród, pomiędzy
assembled
start learning
zgromadzony, zebrany, zmontowane
coveted
start learning
upragniony, pożądane
appearance
start learning
wygląd
thief
start learning
złodziej
flashlight
start learning
latarka, flesz
poke
start learning
szturchać
abscond
start learning
zbiec
gather
start learning
zbierać
surveillance
start learning
dozór / nadzór
basement
start learning
piwnica
dashing
start learning
ozdobny
theft
start learning
kradzież
headline
start learning
nagłówek
dent
start learning
wygięcie
vessel
start learning
statek, naczynie
building site
start learning
plac budowy
affluent
start learning
zamożny, bogaty
leads
start learning
wskazówki, tropy, ciężarki
footage
start learning
nagranie
despite
start learning
mimo, na przekór
brief
start learning
krótki
absconded
start learning
ucieczki
cruise
start learning
rejs
deaf
start learning
głuchy
procrastinator
start learning
prokrastynator
intend
start learning
zamierzać
by chance
start learning
przypadkowo, przez przypadek
extinguisher
start learning
gaśnica
simultaneously
start learning
jednocześnie, równolegle
flaws
start learning
wady
Overcoming
start learning
Pokonywanie
Guess
start learning
przypuszczenie, domysł, próba odgadnięcia
self-awareness
start learning
samoświadomość
too much
start learning
zbyt wiele, nadto
Thrilled
start learning
zachwycony, podekscytowany
Useful
start learning
Przydatne, użyteczny
laundry
start learning
pranie, pralnia
doomed
start learning
z góry skazany na zgubę, z góry skazany na przegraną
the napper
start learning
najeźdźca
split
start learning
rozłam
the perpetuator
start learning
opiekun
momentum
start learning
pęd, rozmach
phenomenon
start learning
zjawisko
likely
start learning
prawdopodobnie, możliwy
stuck
start learning
oblepiony
daunting
start learning
beznadziejny, zniechęcający
easily
start learning
łatwo
prioritize
start learning
priorytet
to conquer
start learning
podbić / podbijać
welfare
start learning
dobrobyt
gaining
start learning
zyskuje
considering
start learning
wobec
powerty line
start learning
granicy ubóstwa
intact
start learning
nietknięty, nienaruszony
booze
start learning
gorzałka, alkohol
laziness,
start learning
lenistwo,
therefore
start learning
zatem
incomprehensible
start learning
niezrozumiały
somewhere
start learning
gdzieś
diverse
start learning
różnorodny
well-off
start learning
bogaty, zamożny
widening
start learning
poszerzanie
to spoil
start learning
zepsuć się
evenly
start learning
równomiernie
to preserve
start learning
konserwować, zachować
demand
start learning
popyt, wymaganie, postulat
unfulfilling
start learning
niewdzięczny, nie dający satysfakcji
labor
start learning
praca
obstacle
start learning
przeszkoda
engage
start learning
angażować
needlessly
start learning
niepotrzebnie
entitlement
start learning
prawo, uprawnienie
embrace
start learning
objąć
consider
start learning
rozważać
cutting edge
start learning
krawędź tnąca
utilize
start learning
wykorzystać
workforce
start learning
siła robocza
dumbfounded
start learning
oniemiały
amount
start learning
ilość
typewriter
start learning
maszyna do pisania
expense
start learning
koszt / wydatek
antiquated
start learning
przestarzały
newfangled
start learning
nowomodny
unproven
start learning
niepotwierdzony
bother
start learning
kłopot, fatyga
patience
start learning
cierpliwość
handcuffs
start learning
kajdanki
enterprise
start learning
przedsiębiorstwo
clash
start learning
konflikt
efficient
start learning
wydajny
struggling
start learning
walczy o uznanie
retention
start learning
utrzymanie, zatrzymanie
schedule
start learning
rozkład dnia / jazdy / plan zajęć
to carter
start learning
adresować swoją ofertę
expectations
start learning
Oczekiwania
I am impressed
start learning
Jestem pod wrażeniem
Posture
start learning
Postawa
Insecure
start learning
Niepewny
Bleach
start learning
Wybielacz
Hunch
start learning
Przeczucie
to hunch
start learning
pochylać się, garbić
Responsible
start learning
Odpowiedzialny
punctual
start learning
punktualny
unpleasant
start learning
niemiły
doorstep
start learning
próg
issue
start learning
kwestia, sprawa, numer
assignments
start learning
zadania
struck
start learning
trafiony, uderzony
nonethless
start learning
niemniej jednak
fulfilling
start learning
satysfakcjonująca
flexibility
start learning
elastyczność
hire
start learning
wynajem
Done right
start learning
Zrobione poprawnie
preponderance
start learning
przewaga, wyższość
revenue
start learning
przychód
steady
start learning
stały
transition
start learning
przejście
associate
start learning
wspólnik, współpracownik
to charge
start learning
ładować
scary
start learning
straszny
livelihood
start learning
utrzymanie
stage
start learning
etap, stadium, scena
struggle
start learning
walka
truly
start learning
naprawdę, rzeczywiście
day-to-day
start learning
zwykły, codzienny
valid
start learning
ważny (aktualny)
conscious
start learning
świadomy, przytomny
unsure
start learning
niepewny
whom
start learning
który, kto, któryż
overdraft
start learning
debet w rachunku bieżącym
facility
start learning
możliwość, obiekt
beholden
start learning
wdzięczny, zobowiązany
to burst
start learning
wybuchać, wybuchnąć, pęknąć
icing
start learning
lukier
to flourish
start learning
kwitnąć
fed up
start learning
znudzony, rozdrażniony
sufficient
start learning
wystarczający, przewaga
transitioned
start learning
przeniesiony
instance
start learning
przykład, przypadek, instancja
willing
start learning
skłonny
to survive
start learning
przeżyć, przeżywać
envision
start learning
wyobrazić
variables
start learning
Zmienne
render
start learning
płatne w naturze
inert
start learning
obojętny
disinterest
start learning
brak zainteresowania
last-ditch
start learning
ostatni, ostateczny
available
start learning
dostępny
to scrap
start learning
złomować
near-failures
start learning
bliskie awarie
nowhere
start learning
nigdzie, do nikąd
acquired
start learning
nabyty
originated
start learning
zapoczątkowany, zrodzony
premise
start learning
założenie, przesłanka
resources
start learning
zasoby, środki
subset
start learning
podzbiór
backing
start learning
protekcja
rally
start learning
rajd
charitable
start learning
charytatywny
decent
start learning
porządny
traction
start learning
trakcja
to launch
start learning
odpalić, uruchamiać
extension
start learning
rozszerzenie / rozbudowa
pool
start learning
fundusz, pula/bilard tylko l.p
upport
start learning
wsparcie
third-party
start learning
innych firm
attempt
start learning
próba
storefront
start learning
witryna
pursuing
start learning
dążenie
striking
start learning
uderzający, trafny
hypotheticals
start learning
hipotetyczne
possibilities
start learning
możliwości, perspektywy
spinn-off
start learning
skutek uboczny
invent
start learning
wymyślać
advice
start learning
porada
landlord
start learning
właściciel, gospodarz
dimensions
start learning
wymiary
honest
start learning
uczciwy
next to
start learning
obok / przy
repeatable
start learning
powtarzalne
to bootleg
start learning
przemycać
provider
start learning
dostawca
to acquire
start learning
nabyć, uzyskać
dingy
start learning
obskurny
encouragement
start learning
zachęta
among
start learning
między
frugal
start learning
oszczędny
be pleased
start learning
miło
fairly
start learning
dość
moderate
start learning
umiarkowany, powściągliwy
survey
start learning
ankieta, sondaż
budget-minded
start learning
nastawiony na budżet
Purchasing-Power
start learning
Siła nabywcza
parity
start learning
parytet
aficionados
start learning
Miłośnicy
Consortium
start learning
Konsorcjum
bargain-hunting
start learning
polowanie na okazje
plenty
start learning
mnóstwo
vagrant
start learning
bezdomny
oddity
start learning
ciekawostka, osobliwość

You must sign in to write a comment