Destination C1 C2 Unit 2 part 1

 0    42 flashcards    sonruler1998
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
assess(v)
start learning
đánh giá, định mức
assume (v)
start learning
re vẻ, giả bộ / cho là đúng, giả sử
baffle (v)
start learning
làm trở ngại, cản trở
biased (a)
start learning
thiên vị
concentrate (v)
start learning
tập trung
consider (v)
start learning
xem xét, cân nhắc
contemplate(v)
start learning
dự tính/ ngắm
cynical(a)
start learning
hay chỉ trích cay độc
deduce(v)
start learning
suy ra, suy luận
deliberate(v)
start learning
suy nghĩ, thận trọng
dilemma (n)
start learning
tiến thoái lưỡng nan
discriminate (v)
start learning
so sánh /phân biệt đối xử
dubious (a)
start learning
đáng ngờ, mơ hồ
estimate (v)
start learning
ước tính
estimate(n)
start learning
sự ước tính
faith (n)
start learning
sự tin tưởng
gather (v)
start learning
thu thập (v)
genius(n)
start learning
thiên tài (n)
grasp (v)
start learning
nắm bắt, hiểu vấn đề
guesswork (n)
start learning
phỏng đoán
hunch (n)
start learning
linh cảm
ideology(n)
start learning
hệ tư tưởng
ingenious(a)
start learning
khéo léo, tài tình, mưu trí
inspiration(n)
start learning
nguồn cảm hứng (n)
intuition(n)
start learning
trực giác
justify(v)
start learning
biện minh
naive(a)
start learning
ngây thơ
notion (n)
start learning
khái niệm, quan niệm
optimistic (a)
start learning
lạc quan (a)
paradox (n)
start learning
Nghịch lý, ngược đời
pessimistic (a)
start learning
bi quan
plausible(a)
start learning
có vẻ hợp lý
ponder(v)
start learning
suy ngẫm, cân nhắc
prejudiced(s)
start learning
thành kiến ​​(s)
presume(v)
start learning
cho là, coi như là
query(n)
start learning
câu hỏi (n)
query(v)
start learning
hỏi, chất vấn
reckon(v)
start learning
coi, cho là
reflect(v)
start learning
suy ngẫm, ngẫm nghĩ
sceptical/skeptical(a)
start learning
hoài nghi / hoài nghi (a)
speculate(v)
start learning
suy đoán
suppose(v)
start learning
giả sử, cho rằng

Destination C1 C2 Unit 2 part 1

Learning English for Vietnamese speakers is easier than you think. An explanation of difficult words can sometimes be insufficient, especially for destination C1 C2. Our lesson will explain to you the meaning of the most difficult words in an easy way.

You must sign in to write a comment