czasowniki ważne 8

 0    25 flashcards    agawuj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
sprawiać przyjemność
Jego komplementy sprawiły mi prawdziwą przyjemność.
start learning
to please
His compliments really pleased me.
wymagać
Ta praca wymaga dużo cierpliwości.
start learning
to require
This job requires a lot of patience.
pozwalać
Szef nareszcie pozwolił mi jechać na wakacje!
start learning
to allow
My boss finally let me go on holidays!
ryzykować
Czy zaryzykowałbyś życie dla twojej żony?
start learning
to risk
Would you risk your life for your wife?
trwać
Chciałbym, by wakacje trwały wiecznie!
start learning
to last
I wish holidays could last forever!
jeść lunch
W Polsce zazwyczaj nie jemy lunchu.
start learning
to eat lunch
In Poland, we don't usually eat lunch.
gotować
Mój mąż nie powinien gotować, wszystko przypala.
start learning
to cook
My husband shouldn't do the cooking, he burns everything.
sugerować
Sugeruję, żebyśmy pouczyli się do egzaminu końcowego.
start learning
to suggest
I suggest we study for the final exam.
kopać
Jeszcze nie wykopał dołka na drzewko.
start learning
to dig
He hasn't dug a hole for the tree yet.
kłamać
Marcin często kłamie, więc bądź ostrożny.
start learning
to lie
Martin often tells lies so be careful.
znikać
Zniknął i nigdy już go nie widzieliśmy.
start learning
to disappear
He disappeared and we never saw him again.
wykonywać
Odmawiam wykonania rozkazu.
start learning
to execute
I refuse to execute the order.
pozostawać
Ta różnica wciąż pozostaje poważnym powodem do niepokoju.
start learning
to remain
This difference still remains a serious cause of concern.
niszczyć
Czasami jeden fakt może obalić całą teorię.
start learning
to destroy
Sometimes one fact can damage the whole theory.
łamać
Spadł ze schodów i złamał nogę.
start learning
to break
He fell down the stairs and broke his leg.
być cicho
Czy ona zawsze jest taka cicha?
start learning
to be silent
Is she always so silent?
rodzić się
Nie urodziłem się wczoraj.
start learning
to be born
I wasn't born yesterday.
kłaść
Położyłem głowę na poduszce i zasnąłem.
start learning
to put
I laid my head on the pillow and fell asleep.
przypuszczać
Nikt nie przypuszczał, że oni wygrają.
start learning
to suppose
Nobody supposed that they would win.
padać
Miało dziś nie padać.
start learning
to rain
It wasn't supposed to rain today.
nagrywać
Ta rozmowa jest nagrywana.
start learning
to record
This conversation is being recorded.
przyjeżdżać
Autobus przyjeżdża na stację o 17.
start learning
to arrive
The bus arrives at the station at 5pm.
powodować
Palenie powoduje problemy ze zdrowiem.
start learning
to cause
Smoking causes health issues.
studiować
Co zamierzasz studiować po ukończeniu liceum?
start learning
to study
What are you going to study when you finish high-school?
oferować
Bank zaoferował mi pożyczkę.
start learning
to offer
The bank offered me a loan.

You must sign in to write a comment