czasowniki ważne 10

 0    52 flashcards    agawuj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zwalniać
Jeśli nie zwolnisz, wątpię, żebyśmy dojechali tam w jednym kawałku.
start learning
to slow down
If you don't slow down, I doubt we can get there in one piece.
smakować
Skosztuj zupy, jest przepyszna.
start learning
to taste
Taste the soup, it's delicious.
ciąć
Próbuję przeciąć deskę na pół.
start learning
to cut
I'm trying to cut this plank in half.
obserwować
Obserwujemy zachowanie wieloryba.
start learning
to observe
We're observing the behaviour of the whale.
chować
Przestańcie się przed nami chować!
start learning
to hide
Stop hiding from us!
kłaść się spać
Mój syn rzadko kiedy kładzie się spać przed północą.
start learning
to go to sleep
My son hardly ever goes to bed before midnight.
pakować
Nadal muszę spakować walizkę.
start learning
to pack
I still need to pack my suitcase.
kraść
Ktoś musiał ukraść jej torebkę, kiedy nie patrzyła.
start learning
to steal
Someone must have stolen her bag when she wasn't looking.
świętować (c)
Czy obchodzisz swoje urodziny?
start learning
to celebrate
Do you celebrate your birthday?
zarabiać
W tym miesiącu zarobiłem trochę dodatkowych pieniędzy.
start learning
to earn
I've earned some extra money this month.
podnosić (r)
Planujemy podnieść wynagrodzenie naszych pracowników
start learning
to raise
We're planning to raise our employees' wages.
dzielić
Dzielę mieszkanie z czworgiem francuskich studentów.
start learning
to share
I'm sharing the flat with four French students.
płynąć
Wisła płynie przez Warszawę.
start learning
to flow
The Vistula flows through Warsaw.
złościć się
Nie ma powodu by się złościć.
start learning
to get angry
There's no reason to get angry.
mijać
Minąłem ją w drodze do pracy.
start learning
to pass
I passed her on my way to work.
pić
Helen wypija dziennie dwie butelki wody mineralnej.
start learning
to drink
Helen drinks two bottles of mineral water a day.
pływać
Nauczyłam się pływać w wieku trzech lat.
start learning
to swim
I learned to swim at the age of three.
czyścić
Powinieneś natychmiast wyczyścić kuchnię.
start learning
to clean
You should clean the kitchen immediately.
piec
Upieczmy ciasto cytrynowe dziś wieczorem?
start learning
to bake
Let's bake a lemon cake tonight?
składać podanie (a)
Myślisz, że powinnam aplikować na to stanowisko?
start learning
to apply
Do you think I should apply for this position?
brać prysznic
Janek brał prysznic, kiedy zadzwonił dzwonek do drzwi.
start learning
to take a shower
John was having a shower when the doorbell rang.
podejrzewać
Mój syn jest podejrzany o kradzież.
start learning
to suspect
My son is suspected of a robbery.
odpoczywać (r)
Dziś, muszę odpocząć po pracy.
start learning
to rest
Today, I have to sit back after work.
ubierać
Wskoczył do basenu w ubraniu!
start learning
to dress
He jumped into the swimming pool fully clothed!
przyznawać
Muszę przyznać, że bardzo mi zaimponowałeś.
start learning
to admit
I must admit you really impressed me.
badać (e)
Ten proces wymaga dalszego badania.
start learning
to examine
This process needs to be further investigated.
wspierać
Wesprzesz moją kandydaturę?
start learning
to support
Will you support my candidature?
mieszać (m)
Wymieszaj razem składniki.
start learning
to mix
Mix the ingredients together.
zamawiać
Zamówiliście już coś?
start learning
to order
Have you ordered anything yet?
przygotowywać
Przygotuję ci twoje ulubione danie.
start learning
to prepare
I'll prepare your favourite dish for you.
uwielbiać
Młodzi ludzie uwielbiają Lady Gagę.
start learning
to adore
Young people adore Lady Gaga.
psuć
Ona znowu psuje zabawę.
start learning
to break
She is spoiling the fun again.
przeprowadzać się
Przeprowadziliśmy się do Londynu dwa lata temu.
start learning
to move
We moved to London two years ago.
informować
Prosimy o informację, jak tylko otrzymacie przesyłkę.
start learning
to inform
Please inform us as soon as you receive the package.
przedstawiać
Chciałabym przedstawić wam mojego chłopaka.
start learning
to introduce
I'd like to introduce my boyfriend to you.
unikać
Dlaczego wszyscy mnie unikają?
start learning
to avoid
Why is everybody avoiding me?
odmawiać (r)
Nie mogłam odmówić.
start learning
to refuse
I couldn't refuse.
zgadywać
Zgadnijcie kto wrócił?
start learning
to guess
Guess who's back?
padać (śnieg)
start learning
to snow
oznaczać
Co oznacza ten znak?
start learning
to mean
What does this sign mean?
rodzić
Urodziła zdrowego chłopca.
start learning
to give birth
She's given birth to a healthy boy.
myć
Dokładnie myje moje zęby, myje twarz i czesze moje włosy.
start learning
to wash
I carefully brush my teeth, wash my face and comb my hair.
uśmiechać się
Jest ładna i zawsze jest uśmiechnięta.
start learning
to smile
She's pretty and she's always smiling.
wrócić do robienia czegoś
Wrócił do pracy po tym, jak mu przerwano.
start learning
to resume
He resumed his work after he was interrupted.
brać rozwód
Wierzę, że moi rodzice nigdy się nie rozwiodą.
start learning
to get divorced
I believe my parents will never get divorced.
przyznawać (g)
Muszę przyznać, że bardzo mi zaimponowałeś.
start learning
to grant
I must admit you really impressed me.
uderzać (h)
Został uderzony w głowę ciężkim przedmiotem.
start learning
to hit
He was struck on the head with a heavy object.
zakładać, ustalać, dowodzić (e)
Załóż płaszcz, na zewnątrz jest zimno.
start learning
to establish
Put on your coat, it’s cold outside.
zmuszać
Nie możesz mnie zmusić, żebym cię kochała!
start learning
to force
You can't force me to love you!
spieszyć się
Wsiadłem do samochodu i popędziłem do domu.
start learning
to hurry
I got inside the car and sped home.
wyrzucać kogoś, zwalniać kogoś (z pracy)
start learning
lay sb off
zwalniać z pracy (2słowa)
start learning
fire/ sack

You must sign in to write a comment