Buzz Phrases

 0    8 flashcards    Johnniestrong
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Tôi cần thêm một số thông tin về điều đó. Ok, hãy trao đổi nhanh vào tuần tới.
start learning
I need some more info on that. Ok, let's touch base next week.
Vì tôi đã ở ngoài địa điểm trong tuần này. Vui lòng cập nhật giúp tôi về những gì đã xảy ra tại văn phòng.
start learning
Since I've been off-site this pass week. Please bring me up to speed on what's happened at the office.
Tôi đang chuyển tiếp cho bạn email của anh ấy. Bạn có thể liên lạc với anh ấy càng sớm càng tốt không?
start learning
I'm forwarding you his email. Can you reach out to him ASAP?
Này John, bạn đã xem ngân sách chưa? Không, tôi có kế hoạch nghiên cứu kỹ những con số đó vào ngày mai.
start learning
Hey John, have you taken a look at the budget yet? No, I plan on doing a deep dive on those figures tomorrow.
Chà, có lẽ chúng ta có thể thảo luận điều đó trong cuộc họp tiếp theo. Không, hãy thảo luận riêng.
start learning
Well, maybe we could discuss that at the next meeting. No, let take that offline.
Chà, có lẽ chúng ta có thể thảo luận điều đó trong cuộc họp tiếp theo. Không, hãy thảo luận riêng.
start learning
Well, maybe we could discuss that at the next meeting. No, let take that offline.
Chúng ta cần một người có thể mang tới một chút suy nghĩ sáng tạo.
start learning
We need someone who can bring some blue-sky thinking on the table.
Vâng, đó là tất cả thông tin tôi có. Ok, nhưng luôn cập nhật thông tin cho tôi.
start learning
Well, that is all the information I have. Ok, but keep me on to the loop.

You must sign in to write a comment