Business and economics

 0    44 flashcards    paulinazielke
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
stale / wciąż
start learning
constantly
różnicuje
start learning
diversifies
wynagrodzenia
start learning
salaries
świadczenia socjalne
start learning
fringe benefits
zwolnień
start learning
redundancies
utrzymuj koszty ogólne przez produkcję
start learning
keep overheads down by manufacturing
Akcjonariusze
start learning
shareholders
reklama w celu budowania świadomości marki
start learning
advertising to create brand awareness
Dostawcy
start learning
suppliers
kreatywna księgowość
start learning
creative accounting
zwiększyć udział w rynku
start learning
gain market share
zysk, strata
start learning
profit, loss
dochód, wydatki
start learning
income, expnditure
gwałtowny wzrost, kryzys
start learning
boom, slump
wierzyciele, dłużnicy
start learning
creditors, debtors
dostarczyć, zapotrzebowanie
start learning
supply, demand
aktywa, pasywa
start learning
assets, liabilities
połączenie, przejęcia
start learning
mergers, acquisitions
kredyty hipoteczne, kredyt
start learning
mortgages, loans
dotacja
start learning
subsidiary
niestabilny rynek
start learning
volatile market
tymczasowy / tymczasowy
start learning
interim/temporary
podrabiany
start learning
counterfeit
dokonać przejęcia
start learning
make a acquisition
bankructwo
start learning
bankruptcy
iść do administracji
start learning
go into administration
gospodarka podrzędna
start learning
undergraund economy
konkurencyjny rynek
start learning
competitive market
trwały wzrost
start learning
sustained growth
zobowiązanie podatkowe
start learning
tax liability
wzrost (np. cen)
start learning
surge
saldo handlu
start learning
balance of trade
lotny
start learning
tariffs
sprzedaży detalicznej
start learning
retail outlet
Niepowodzenie biznesu
start learning
The failure Of a business
nie oryginalne / oryginalne produkty
start learning
not genuine/orginal products
pieniądze zarobione ze sprzedaży w danym okresie
start learning
money earned from sales during a particuar period of time
sklepy
start learning
shops
okres ujemnego wzrostu
start learning
a period of negative growth
firmy będące własnością lub kontrolowane przez większe przedsiębiorstwo
start learning
companies owned or controlled by a larger company
kiedy jedna firma kupuje inną firmę
start learning
when one Company buys another company
Ogólny wzrost cen
start learning
The general rise in prices
Różnica między wartością importu i eksportu danego kraju
start learning
The difference between the value of a country's imports and exports
ujemne saldo obrotów
start learning
a negative balance of trade

You must sign in to write a comment