BBC News 400

 0    55 flashcards    rbkowski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ludzie mogą być otyli ale medycznie sprawnie
start learning
people can be fat but medically fit
Mówią eksperci występujący w Portugalii
start learning
say experts speaking in Portugal
ten pomysł to mit
start learning
The idea is a myth
Pomysł, że ludzie mogą być otyli, ale medycznie sprawni to mit
start learning
The idea that people can be fat but medically fit is a myth
Jeszcze nieopublikowane
start learning
as yet unpublished
Ich wczesne prace, jeszcze nieopublikowane
start learning
Their early work, as yet unpublished
zaangażowane w badania zapisów lekarzy 3,5 miliona osób
start learning
involved looking at the GP records of 3.5 million people
ludzie Którzy nie mają początkowych objawów choroby serca
start learning
people who had no initial signs of heart disease
ludzie Którzy nie mają początkowych objawów choroby serca, cukrzycy
start learning
people who had no initial signs of heart disease, diabetes
oni Nie byli chronieni przed chorobami w późniejszym życiu
start learning
they were not protected from ill health in later life
Sprzeczne z poprzednimi badaniami.
start learning
contradicting previous research.
bogaci Lubią myśleć, że stanie się bogatym wymaga umiejętności i hartu
start learning
Rich people like to think getting rich takes skill and grit
wycofać się
ona wycofała się ze swej obietnicy (słowa)
start learning
go back on sth
She's gone back on her word
wycofać się
rząd wydaje się wycofywać ze swej decyzji
start learning
go back on sth
The government looks likely to go back on its decision
wycofać się
on nigdy nie wycofuje się z danych obietnic
start learning
go back on sth
He never goes back on his word
aby odzyskać moją równowagę
start learning
to recover my equilibrium
Ciągle jestem napięty
start learning
I constantly being constrained
motywy, pobudki, siła napędowa
start learning
motives
co za przyjemność być tutaj
start learning
what a delight to be here
głęboko ważne
start learning
profoundly important
głęboko ważne
start learning
profoundly important
to nie było nic ważnego
start learning
it was nothing to major
niewiele więcej niż
start learning
not much more than that
niewiele więcej niż to
start learning
not much more than that
zrozumiałeś?
start learning
have you got it?
unikanie emocjonalne
start learning
emotional avoidance
lekliwa wyobraźnia
start learning
fearful imagination
strach przed uczuciami
start learning
fear of feelings
z grubsza przyjrzeć się całości
start learning
taking a crude look at the whole
Jest trzewne uczucie
start learning
There is a visceral feeling
presja na rynek pracy i głód radykalnych ideologii.
start learning
pressure on the labour market and a hunger for radical ideologies.
okresy wstrząsów
start learning
periods of upheaval
skrupulatnie odtwarzające historie ludności
start learning
painstakingly reconstructing population histories
pieczołowicie, skrupulatnie
start learning
painstakingly
pozostawia jego zaprzeczenia w absolutnych strzępach
start learning
leave his denials in absolute tatters
pozostać słabym, niewyraźnym
start learning
remain faint
szczęśliwy zbieg okoliczności
start learning
serendipity
prawo przypadkowości
start learning
the law of serendipity
jest to zbyt okropne do zniesienia
start learning
this is too terrible to bear
Ta zgubna i systematyczna pogarda dla
start learning
This disastrous and systematic contempt for
długotrwałe skutki
start learning
long term effects
długoterminowe skutki nawykowego unikania
start learning
long term effects of habitual avoidance
który uchwycił tęsknotę za milszym światem
start learning
that captures a yearning for a kinder world
uważaj, aby mocno nie trzymać się wszelkich przekonań
start learning
be wary of holding on to any belief to tightly
jaki jestem naprawdę
start learning
what I'm really like
Zacząłem wątpić w siebie
start learning
I started doubting myself
Czy odczuwasz bóle stawów z tą wysypką?
start learning
Have you been feeling any joint aches with that rash?
zadaniem rządu jest uporządkowanie tego bałaganu
start learning
it’s the job of government to sort this mess out
odzwyczaić nas od uzależnienia od energii
start learning
to wean us off our addiction to energy
To polityczne wyrównanie
start learning
This political realignment
To rozłączenie wartości było widoczne na wiele sposobów.
start learning
This disconnect in values was apparent in a number of ways.
Partia Pracy w szerszym ujęciu nie reprezentuje już wartości wyborców w swoich środkowych siedzibach
start learning
the Labour Party more broadly no longer represents the values of voters in its heartland seats
wyborcy bardziej przeciwni zmianom
start learning
voters more adverse to change
brak zasięgu mobilnego
start learning
no mobile coverage
Dziwnie sprzeczne z intuicją, jak się wydaje
start learning
As weirdly counterintuitive as it feels to acknowledge

You must sign in to write a comment