Aplikacje podstawy

 0    79 flashcards    magdalenagrabarczyk2
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
zbiór poleceń zapisanych w określonym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w tym języku regułami
start learning
Program
proces tworzenia i testowania programu
start learning
Programowanie
posiada ściśle zdefiniowane reguły syntaktyczne i semantyczne, które opisują, jak należy budować poprawnie wyrażenia
start learning
Język programowania
zarezerwowane słowa, które w danym języku programowania mają ściśle określone znaczenie i mogą zostać użyte tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Są nimi m.in. nazwy poleceń
start learning
Słowa kluczowe
ciąg instrukcji i deklaracji zapisany w języku programowania. Opisuje operację, jakie powinien wykonać komputer. Składa się z jednego lub kilku plików tekstowych (przetwarzany na kod maszynowy lub pośredni)
start learning
Kod źródłowy
program służący do tłumaczenia programu zapisanego w języku programowania z postaci źródłowej do postaci wynikowej (kompilatory - języki wysokiego poziomu, asemblery - języki symboliczne)
start learning
Translator
program służący do tłumaczenia kodu zapisanego w języku źródłowym na odpowiadający mu kod w języku wynikowym (kod maszynowy najczęściej)
start learning
Kompilator
program, który analizuje kod źródłowy instrukcja po instrukcji i każdy przeanalizowany fragment kodu wykonuje na bieżąco
start learning
Interpreter
wydzielony fragment programu komputerowego (ułatwia pracę, kompilowane osobno)
start learning
Moduł
urządzenie służące do łączenia przekomplikowanych modułów w jeden plik wykonalny
start learning
Linker (konsolidator)
proces polegający na połączeniu skomplikowanych modułów i utworzeniu pliku wynikowego (mogą być dołączone biblioteki)
start learning
Konsolidacja
program użytkowy, wykonywujący konkretne zadania i oferujący interfejs użytkownika
start learning
Aplikacja
program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się z użytkownikiem poprzez sieć komputerową z wykorzystaniem przeglądarki internetowej
start learning
Aplikacja internetowa
niewielki program komputerowy, którego wykonanie jest możliwe tylko z poziomu innej aplikacji
start learning
Aplet
służy do tworzenia programów komputerowych, których zadaniem jest przetwarzanie danych, wykonywanie obliczeń i algorytmów (może zawierać konstrukcje składniowe)
start learning
Język programowania
zbiór reguł opisujących sposób definiowania struktur danych, rodzaje dostępnych słów kluczowych i symboli oraz zasad
start learning
Składnia
zbiór reguł definiujących znaczenie słów kluczowych i symboli ich funkcji w programie.
start learning
Semantyka
określają dostępne typy danych, ich właściwości oraz operacje, które mogą być wykonane na wartościach danego typu
start learning
Typy danych
przetwarzanie kodu źródłowego za pomocą preprocesora
start learning
Wstępne przetwarzanie kodu
sprawdzeniu, czy nie występują niedozwolone znaki, oraz na podzieleniu tekstu na jednostki odseparowane białymi znakami, analiza składni programu (analiza liniowa, skanowanie)
start learning
Analiza leksykalna
parser sprawdza kod źródłowy struktury składniowej i ustalenia, czy dane są poprawne składniowo, zgodność gramatyczna (hierarchiczna)
start learning
Analiza syntaktyczna (składniowa)
sprawdza poprawność programu na poziomie znaczenia poszczególnych instrukcji oraz programu jako całość, czy program może być skopmilowany
start learning
Analiza semantyczna (znaczeniowa)
sprawdzanie poprawności typów (w językach silnym typowaniem)
start learning
kontrola typów
sprawdzanie, czy instrukcje i wyrażenia mają sens w kontekście, w którym zostały użyte
start learning
kontrola poprawności instrukcji
sprawdzanie, czy nazwy jednoznacznie identyfikują funkcje, etykiety i inne konstrukcje języka programowania.
start learning
kontrola nazw
są czynności mające na celu przyspieszenie działania programu lub zmniejszenie jego objętości (analizy przepływu sterowania i przepływu danych)
start learning
Optymalizacja kodu wynikowego
W wyniku kompilacji na podstawie kodu źródłowego generowany jest kod języka niskiego poziomu, kod wykonywalny, lub kod w języku pośrednim
start learning
Generowanie kodu
program napisany w języku skryptowym, który jest wykonywany wewnątrz aplikacji.
start learning
Skrypt
język programowania służący do wykonywania wyspecjalizowanych czynności. tworzone z myślą o interakcji z użytkownikiem. Często są wykorzystywane do zadań administracyjnych, w stronach dynamicznych
start learning
Język skryptowy
zawierają definicje typowych operacji wykonywalnych w programach
start learning
biblioteki standardowe
Typowe biblioteki standardowe to:
start learning
Operacje na ciągach tekstowych, na typach danych oraz funkcje do zarządzania nimi, Obsługa wejścia-wyjścia, plików, wielowątkowości, zarządzanie pamięcią
dołączone do programu na etapie konsolidacji
start learning
Biblioteki statyczne
ładowane przez program na etapie wykonywania
start learning
Biblioteki dynamiczne
zestaw ścisłe określonych czynności, prowadzących do wykonania pewnego zadania. Określa sposób rozwiązania problemu
start learning
Algorytm
Zapis algorytmu w wybranym języku programowania
start learning
implementacją algorytmu
operacje, które należy wykonać, są zapisywane za pomocą zwykłego tekstu (wstępna faza)
start learning
Opis słowny
opis słowny, który może zawierać instrukcje z języka programowania
start learning
pseudokod
operacje które należy wykonać zapisane są w postaci numerowanego kroku
start learning
Lista kroków
reprezentacja graficzna algorytmu, może zostać przedstawione jako graf, wyróżnia się: korzeń, gałęzie, liście
start learning
Drzewo algorytmu
operacje, które należy wykonać, są przedstawiane w postaci graficznej z użyciem symboli
start learning
Schemat blokowy
algorytm powinien zwracać poprawne wyniki, odzwierciedlające rzeczywistość
start learning
poprawność
algorytm powinien przy takim samym zbiorze danych wejściowych zwracać takie same wyniki
start learning
Jednoznaczność
dla każdego zbioru poprawnych danych wejściowych algorytm powinien zwracać wyniki w skończonej liczbie kroków
start learning
Skończoność
algorytm powinien prowadzić do rozwiązania problemu w jak najmniejszej liczbie kroków
start learning
Efektywność
cechy algorytmów to:
start learning
Poprawność Jednoznaczność Skończoność Efektywność
Specyfikacja algorytmu powinna zawierać
start learning
podanie danych wejściowych; określenie wyniku, warunków jakie mają spełniać, podanie zmiennych pomocniczych
problem, który należy rozwiązać, jest dzielony na kilka mniejszych, a te znowu są dzielone aż do uzyskania problemów łatwych do rozwiązania.
start learning
Dziel i zwyciężaj
Problem, który należy rozwiązać jest dzielony na kilka mniejszych. Wyniki analizy cząstkowych problemów wykorzystuje się do rozwiązywania głównego problemu
start learning
Programowanie dynamiczne
nie jest przeprowadzana dokładna analiza problemu, tylko wybierane jest rozwiązanie, które w danym momencie wydaje się najskuteczniejsze
start learning
Metoda zachłanna
przeszukiwany jest zbiór danych aż do znalezienia rozwiązania. przeszukiwany jest zbiór danych aż do znalezienia rozwiązania. przeszukiwany jest zbiór danych aż do znalezienia rozwiązania.
start learning
Poszukiwanie i wyliczanie
na podstawie niepełnych danych tworzony jest algorytm, który działa w sposób najbardziej prawdopodobny
start learning
Heurystyka
Klasyfikacja algorytmów ze względu na sposób konstruowania algorytmu.
start learning
Dziel i zwyciężaj Programowanie dynamiczne Metoda zachłanna Poszukiwanie i wyliczanie Heurystyka
Klasyfikacja algorytmów ze względu na sposób wykonywania działań
start learning
Liniowy Warunkowy (z rozgałęzieniem) Z pętlą (cykliczne)
kolejne kroki w algorytmie wykonywane są w kolei jakiej zostały zapisane. Żaden krok nie może być pominięty ani powtórzony
start learning
Liniowy
Warunkowy (z rozgałęzieniem)
start learning
wykonywanie poleceń zależy od spełnienia lub niespełnienia określonego warunku
grupa poleceń jest powtarzana wielokrotnie.
start learning
Z pętlą (cykliczne)
Klasyfikacja algorytmów ze względu na sposób wykonywania operacji:
start learning
Sekwencyjne Inercyjne Rekrutacyjne
operacje w algorytmie są wykonywane w kolejności, w jakiej zostały opisane.
start learning
Sekwencyjne
niektóre kroki są powtarzane aż do spełniania wymaganego warunku.
start learning
Iteracyjne
formuła powtarzająca dane i odwołująca się do niej samej. Zakończenie wywoływania formuły następuje po spełnieniu warunku zakończenia
start learning
Rekurencyjne
Klasyfikacja algorytmów ze względu na obszar zastosowań.
start learning
Matematyczne Przeszukujące Porządkujące Rekurencyjne Szyfrujące
- program jest dzielony na fragmenty (procedury) wykonując ściśle określone operacje. Tworzone programy korzystają ze standardowych procedur wywoływanych podczas pracy programu.
start learning
Proceduralność
– procedury są wykonywane według kolejności ich wywołań. W danym momencie może być wykonywania tylko jedna procedura.
start learning
Praca sekwencyjna
pozwala na uruchomienie co najmniej dwóch procedur w tym samym czasie. Kolejne procedury wykonywane są sekwencyjnie, lecz kolejność ich wykonywania nie jest z góry określona.
start learning
Praca wielowątkowa
pozwala na uruchomienie wielu procedur w tym samym czasie
start learning
Praca równoległa
– procedura lub funkcja wywołuje sama z siebie aż do uzyskania ostatecznego wyniku.
start learning
Rekurencja
procedury i dane są definiowane jako klasa obiektów. Algorytmy mają znacznie drugorzędne. Programy są tworzone jako zbiory klas.
start learning
Obiektywność
decyzje dotyczące zachowania się algorytmu są podejmowane w sposób losowy. Działanie programu nie musi być poprawne, ale daje duże prawdopodobieństwo poprawności.
start learning
Algorytm probabilistyczny
Do najważniejszych technik implementacji algorytmów należy:
start learning
Proceduralność Praca sekwencyjna – Praca wielowątkowa Praca równoległa Rekurencja Obiektywność Algorytm probabilistyczny
ilość czasu potrzebnego do rozwiązania problemu w zależności od liczby danych wejściowych. (podawana w liczbie wykonanych operacji)
start learning
Złożoność czasowa algorytmu
operacją, której wykonanie wpływa bezpośrednio na czas wykonania całego algorytmu
start learning
Operacja dominująca
określa wielkość pamięci operacyjnej komputera, która jest potrzebna do przechowywania danych wejściowych, danych pośrednich oraz ostatecznych wyników obliczeń.
start learning
Złożoność pamięciowa algorytmu
określa zużycie zasobów dla najgorszego przypadku
start learning
złożoność: pesymistyczną
określa zużycie zasobów dla uśrednionych wszystkich możliwych przypadków lub dla typowych przypadkówv
start learning
złożoność oczekiwaną
określa zużycie zasobów dla najkorzystniejszego przypadku
start learning
optymistyczną złożoność
liczba wierzchołków pośrednich w drodze od korzenia do wybranego wierzchołka końcowego
start learning
Długość drogi
to największa długość drogi od korzenia do wierzchołka końcowego.
start learning
Wysokość drzewa
porządkowanie zbioru danych według określonych jego cech
start learning
Sortowanie liczb
algorytm szybkiego wyszukiwania elementu w zbiorze
start learning
Znajdowanie najmniejszego lub największego elementu w zbiorze

You must sign in to write a comment