Angielski w pracy

 0    892 flashcards    sarabieszk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
sprzedawca
start learning
sales person
Krajowy Dyrektor Sprzedaży
start learning
National Sales Manager
Dyrektor Regionalny
start learning
Area Manager
przedstawiciel handlowy
start learning
sales representative
naturalnie, oczywiście
start learning
naturally
cel do osiągnięcia
start learning
target to meet
zarabiać
start learning
earn
płaca zasadnicza
start learning
basic salary
promocyjna cena
start learning
price discount
rynku docelowego
start learning
target market
interesować się czymś
Interesuję się sztuką współczesną.
start learning
be interested in something
I'm interested in modern art.
reklamować
start learning
advertise
wzrost / przyrost
start learning
increase
cel
Musisz trafić w cel strzałą.
start learning
a target
You need to hit the target with your arrow.
wzrost czegoś
start learning
growth of something
zwiększenie czegoś
start learning
increase something
udział w rynku
Jaki mamy udział w rynku?
start learning
market share
What is our market share?
w każdym razie
start learning
anyway
podjąć ryzyko
Ola podjęła ryzyko i zmieniła pracę.
start learning
take a risk
Alex has taken the risk and changed her job.
zwiększenie sprzedaży
start learning
boost sales
sugerować
Sugeruję, żebyśmy pouczyli się do egzaminu końcowego.
start learning
to suggest
I suggest we study for the final exam.
kluczowy
start learning
key
wstań z
start learning
get up from
zacząć od
start learning
start from
sugerować, proponować
start learning
suggest, propose
poszukiwanie czegoś
start learning
search for something
rabat
start learning
a discount
nieoprocentowany kredyt
start learning
interest-free credit
gwarancja
start learning
a guarantee
kupno na raty
start learning
installment buying
okazja
Ten zestaw w cenie 20 dolarów to prawdziwa okazja.
start learning
a bargain
At $20, this set is a real bargain.
paragon
Nie wyrzucaj paragonu, może ci się przydać w przyszłości.
start learning
a receipt
Don't throw away the receipt, you might need it in the future.
faktura
Czy możemy to wziąć na fakturę?
start learning
an invoice
Can we get it on an invoice?
sprzedawać
start learning
sell
zakup
start learning
purchase
reklamować
start learning
advertise
dostarczać
start learning
deliver
nadawać przesyłkę
start learning
dispatch
oferować zniżkę
start learning
offer a discount
przechowywać
start learning
store
składać zamówienie
start learning
place an order
odbierać towary
start learning
receive goods
okazja cenowa
start learning
price bargain
zachęcać
start learning
attract
grupa docelowa (odbiorców produktu)
start learning
target group
mówić z, rozmawiać z
start learning
speak to
odniesieniu do
start learning
regard to
trochę podekscytowany
start learning
bit excited
współwłaściciel czegoś
start learning
a part-owner of sth
firma import-eksport
start learning
an import-export company
z drugiej strony
Chciałbym wkrótce założyć rodzinę. Z drugiej strony lubię imprezować, więc nie wiem, czy to się stanie.
start learning
on the other hand
I'd like to have a family soon. On the other hand, I like partying so I'm not sure this is going to happen.
na zewnątrz
start learning
outsite
nowiutkie
start learning
brand new
przypuszczać
start learning
presume
pojawić się
start learning
appear
na schodach
start learning
on the stairs
nawigacja satelitarna
start learning
a sat-nav
rozkład dnia / jazdy / plan zajęć / grafik
start learning
schedule
wzdłuż czegoś
start learning
along a sth
przyjmować wiadomość
Przykro mi, nie ma szefa w biurze, ale mogę przyjąć wiadomość, jeśli Pan sobie życzy.
start learning
take a message
I'm sorry the boss is not at the office but I can take a message if you wish.
Siedziba
start learning
a head office
przełożony
start learning
a supervisor
pracodawca
start learning
an employer
zatrudniony
start learning
an employee
spotkać klienta
start learning
meet a customer
jeździć w podróże służbowe
start learning
go on bussines trips
dostarczać towary
start learning
supply goods
robić księgowość
start learning
do the books
odebrać telefon
start learning
answer the phone
uczestniczyć w posiedzeniach
start learning
attend meetings
porządkować dokumenty
start learning
organise documents
okazja, targować się
start learning
bargain
producent / wytwórca
start learning
manufacturer
dać więcej szczegółów
start learning
to give more details
wyroby delikatesowe
start learning
specialite food
sieci sklepów detalicznych
start learning
retail chain stores
główny dział
start learning
central departament
badanie rynku
start learning
market research
reklamować
start learning
advertise
ulotki sprzedażowe
start learning
sales leaflets
broszura
start learning
brochure
rozwijać promocję
start learning
develop promotions
tabela, wykres
start learning
a chart
głównie
Pełne pokrycie chmurami, głównie słabymi i umiarkowanymi opadami deszczu oraz kilkoma dużymi burzami.
start learning
mainly
Full cloud coverage with mainly weak to moderate rainfall and some heavy thunderstorms.
marketing internetowy
start learning
a web marketing
dotrzeć do naszych klientów docelowych
start learning
to reach our target customers
zamieszczać
start learning
to place
internetowe wydanie gazety
start learning
online newspaper sites
przekierować na naszą stronę internetową
start learning
to linke back to our website
darmowa próbka
start learning
a free sample
gama produktów
start learning
a product range
wydajny, skuteczny w działaniu
start learning
efficient
chciałbym, z miłą chęcią
start learning
I'd love to
naprzeciwko
Ona mieszka po przeciwnej stronie ulicy.
start learning
opposite
She lives on the opposite side of the street.
kawałek papieru
start learning
a piece of paper
ograniczony
Wszyscy pracownicy będą mieli dziś ograniczony dostęp do Internetu.
start learning
limited
All the employees will have limited access to the Internet today.
siedzieć na / w
start learning
sit in
być może
Być może moglibyśmy wysłać jej kwiaty?
start learning
perhaps
Perhaps we could send her some flowers?
obecnie, w dzisiejszych czasach
start learning
these days
rodzaj
Jaki rodzaj książek czytasz?
start learning
sort
What sort of books do you read?
baner reklamowy
start learning
banner ad
całkiem, w miarę
start learning
quite
zamiast czegoś
start learning
instead of
odpowiedź
start learning
replie
opłacalne
start learning
cost effective
pozycja w spisie
start learning
item
w całości
start learning
in total
lokowanie produktu
Lokowanie produktu w grach video jest częścią nowej strategii reklamodawców, mającej na celu pozyskanie młodego konsumenta.
start learning
product placement
Product placement in video games is part of a new strategy to reach the young consumer.
marki produktów
start learning
product brands
wymagania, potrzeby
start learning
needs
prognoza sprzedaży
start learning
sales forecast
marketing bezpośredni
start learning
direct marketing
wydrukować / wydrukować
start learning
to print out / print off
sięgać, dosięgnąć
start learning
to reach
porównać z
start learning
compare with
dlatego
start learning
which is why
koncepcja marketingowa
start learning
a marketing concept
zaspokajać potrzeby klientów
start learning
meet customer needs
osiągać zysk
Zakładam, że firma osiągnie zysk w wysokości 200 mln zł w tym roku.
start learning
make a profit
I assume the company will make a profit of 200 million zlotys this year.
ponieść stratę
start learning
make a lost
lokowanie produktu
Lokowanie produktu w grach video jest częścią nowej strategii reklamodawców, mającej na celu pozyskanie młodego konsumenta.
start learning
product placement
Product placement in video games is part of a new strategy to reach the young consumer.
sponsorowanie imprez
start learning
sponsoring of events
specjalna funkcja, cecha
start learning
a special feature
analiza udziału w rynku
start learning
a market share analysis
liderem na rynku
start learning
a market leader
segment rynku
start learning
a market segment
rynek masowy
start learning
mass market
rynek niszowy
start learning
niche market
cena rynkowa
start learning
a market price
reforma rynku
start learning
market reform
baner reklamowy
start learning
a banner advertisement
konto internetowe / internetowe
start learning
an internet / online account
konto e-mail
start learning
an e-mail account
nazwa użytkownika
start learning
a user name
wyszukiwarka internetowa
start learning
a search engine
wpisać coś w wyszukiwarkę
start learning
type sth into a search engine
wejść na stronę internetową
start learning
go to a website
do niedawna
start learning
until recently
rywalizować
start learning
compete
aktualizacja
start learning
upgrade
oszczędzać
start learning
economize, save
polepszyć
start learning
improve
wpływ na coś
start learning
impact on something
rywal
Moim największym rywalem w wyścigu jest mój starszy brat, który jest bardzo szybki na torze.
start learning
rival
My biggest rival in the race is my big brother, who is very fast on the track.
zwrócić uwagę
start learning
draw attention
na początku czegoś
start learning
at the beginning of sth
spowodowany czymś
start learning
due to sth
udział
start learning
share
pozostawać
Ta różnica wciąż pozostaje poważnym powodem do niepokoju.
start learning
remain
This difference still remains a serious cause of concern.
wynik czegoś
start learning
result of sth
stopniowy
start learning
gradual
zgodny
start learning
consistent
szczyt czegoś
start learning
peak of sth
rodzaj czegoś
start learning
sort of sth
wydawać pieniądze na
start learning
spend money on
reklama telewizyjna
start learning
a TV commercial
wchodzić, wspinać się, wzrastać
start learning
go up
Nadchodzący
Nadchodzący rok będzie kluczowy dla naszych inwestycji.
start learning
upcoming
Upcoming year will be crucial for our investments.
pozostawać
Ta różnica wciąż pozostaje poważnym powodem do niepokoju.
start learning
remain
This difference still remains a serious cause of concern.
kwadrans, kwartał, ćwierć
start learning
quarter
zmniejszyć o
start learning
decrease by
zmniejszyć do
start learning
decrased to
roczny obrót
start learning
annual turnover
natychmiast, od razu
start learning
straight away
przedszkole
start learning
daycare
asortyment
start learning
range
rywal
Moim największym rywalem w wyścigu jest mój starszy brat, który jest bardzo szybki na torze.
start learning
rival
My biggest rival in the race is my big brother, who is very fast on the track.
którykolwiek z, żaden z
start learning
any of
promować mocno
start learning
promote hard
nagle
start learning
suddenly
Proszę mi wybaczyć.
start learning
Please excuse me.
klikać
start learning
click on
uderzać, klikać
start learning
hit
dokonywać zamówień on-line
start learning
make on-line ordering
zarys projektu
start learning
outline of the project
proszę śmiało
start learning
please go ahead
rozpoznawalność marki
start learning
branding
spotkanie
start learning
appointment, meeting
stopniowy przyrost czegoś
start learning
gradual sth increase
Powolny spadek sprzedaży
start learning
slow sales decrease
rosnąć, wzrastać
start learning
to rise
rywalizować z kimś
Tomek wciąż rywalizuje ze swoim starszym bratem.
start learning
compete with somebody
Tom is still competing with his older brother.
wykres słupkowy / wykres słupkowy
start learning
a bar chart / a bar graph
wykres kołowy
start learning
a pie chart
wykresem liniowym
start learning
a line graph
przeskoczyć do
start learning
a leap to
skok w dół
start learning
a dive
w górę o 10%
start learning
go up by 10%
iść w dół o 10%
start learning
go down by 10%
pozostawać bez zmian
start learning
remain steady
nagle iść w górę
start learning
suddenly go up
pozostań taki sam / pozostań stabilny / pozostań na tym samym poziomie,
start learning
stay the same / remain steady / remain at the same level,
szczyt / najwyższy poziom
start learning
the peak of / the highest level
Najniższy punkt sprzedaży
start learning
the lowest point of sales
reklama / reklama / reklama
start learning
an ad / an advert / an advertisement
reklama w gazecie
start learning
a newspaper advertisement
reklama radiowa / reklama radiowa
start learning
a radio commercial / a radio advertising
mądry - mądrzejszy - najmądrzejszy
start learning
clever - cleverer - (the) cleverest
informacyjny, zawierający sporo informacji
start learning
informative
zapadający w pamięć
Wczorajszy koncert był zapadającym w pamięć wydarzeniem.
start learning
memorable
Yesterday's concert was a memorable event.
szeroka gama produktów / usług
start learning
a wide range of products/services
nowoczesna technologia
start learning
up-to-date Technology
dobrze znana marka
start learning
a well-known brand
elastyczny
start learning
flexible
przynieść
start learning
bring
przychodzić / pochodzić
Skąd pochodzisz?
start learning
come
Where do you come from?
oszacować
start learning
assess
kłócić się
start learning
have argument
spierać się z
start learning
argue with
dogadywać się dobrze
start learning
get on well
dogodny, wygodny (posiadanie)
start learning
convenient
prom
start learning
a ferry
statek
start learning
a ship
motorówka
start learning
a motorboat
taksówka, dorożka
start learning
a cab
tramwaj
start learning
a tram
motocykl
start learning
a motorcykle
Podziemny /
start learning
an underground / subway
lot
start learning
a flight
stanowisko odprawy pasażerskiej
start learning
a check-in desk
bramka (na lotnisku)
start learning
a gate
(miejsce) przy przejściu
start learning
an aisle seat
miejsce przy oknie
start learning
a window seat
wyruszać z / odlatywać z
start learning
depart from
przyjeżdżać do / przylatywać do
start learning
arrive in
być opóźnionym
start learning
be delate
odprawa celna
Został zatrzymany podczas odprawy celnej i przesłuchany.
start learning
customs
He was stopped at customs and questioned.
nadbagaż
start learning
excess baggage
płacić za nadbagaż (dodatkowy bagaż)
start learning
pay excess baggage charge
bezpośredni samolot
start learning
a direct plane
tablica odlotów
start learning
a departure board
tablica przylotów
start learning
an arrival board
hala odlotów
start learning
a departure lounge
odebrać telefonu
start learning
pick up the phone
sposób
Jaki jest najlepszy sposób na zrobienie tego?
start learning
way
What's the best way of doing it?
plan lotów
start learning
a plane timetable
tamten, tamta, tamto, owi
start learning
those
przyjechać, przybyć
start learning
arrive
odlot samolotu
start learning
departure
wystarczająco dużo czasu,
start learning
enough time
przy okazji
start learning
by the way
polecać coś do kogoś
start learning
reccomend sth to sb
na pewno, z pewnością, oczywiście
start learning
certainly, of course
bądź, zarówno, też
start learning
either
chociaż / nawet jeśli
start learning
even though / although
na wydatki (wrzucić w koszta)
start learning
on expenses
nie ma sensu robić czegoś
start learning
there is no point in doing sth
cena pokoju
start learning
room rate
jako że
start learning
but as
protokół
start learning
minutes
lot
Poranne loty zostały odwołane z powodu mgły.
start learning
flight
Morning flights were cancelled due to fog.
odstąpić, odjechać z
start learning
depart from
miejsce (spotkania)
start learning
venue
ocena w skali gwiazdkowej
start learning
star rating
dzień wolny
start learning
a day off
w sieci
start learning
on the internet
wymagania (w stosunku do kandydata)
start learning
requirements
kod bezpieczeństwa, kod bezpieczeństwa
start learning
security code, safety code
data ważności
start learning
expiry date
dochodzić do skutku
Spotkanie biznesowe doszło do skutku mimo spóźnienia wielu uczestników.
start learning
go through
The business meeting went through despite the fact that many participants were late.
nurkować
Jadę do Chorwacji, ponieważ tamtejsze morze jest świetne do nurkowania.
start learning
dive
I'm going to Croatia because the sea there is great for diving.
skok
start learning
leap
zamiast
start learning
rather than
być na spotkaniu
start learning
be at the appointment
wysłać coś mailem do kogoś
start learning
to email somebody
nadmiar bagażu
start learning
an excess baggage
rozmieszczenie
start learning
stowage
nakaz rewizji, aresztowania
start learning
a search warrant
silnik odrzutowy
start learning
a jet engine
przeszukanie (rewizja osobista)
start learning
a body search
przymierzalnia
Przepraszam, czy mógłby pan wskazać mi przymierzalnię?
start learning
fitting room
Excuse me, could you show me where the fitting room is?
ładować
Muszę ładować komórkę dwa razy w tygodniu.
start learning
to charge
I have to charge my mobile twice a week.
ocena zdolności kredytowej
start learning
credit rating
koszt / wydatek
start learning
expense
tankowiec
Tankowiec zatonął we wtorek u wybrzeży Hiszpanii.
start learning
tanker
An oil tanker sank off the coast of Spain on Tuesday.
ciężarówka
Ciężarówka przewożąca szklane butelki przewróciła się na autostradzie M6.
start learning
lorry
The lorry carrying glass bottles overturned on the M6.
spotkanie
Muszę odwołać nasze spotkanie.
start learning
meeting
I must cancel our meeting.
przyspieszyć spotkanie
start learning
bring a meeting forward
anulować spotkanie
start learning
cancel a meeting
odłożyć coś / przełożyć coś
start learning
postpone a sth
przełożyć termin czegoś
start learning
reschedule a sth
uczęszczać na coś / brać udział w czymś
start learning
attend a sth
zorganizować spotkanie
start learning
arrange a meeting
przewodniczyć czemuś
start learning
chair a sth
spóźnić się na coś (? przyjść spóźnionym)
start learning
come late to a sth
przyjdź wcześnie na spotkanie
start learning
come early to a meeting
przegapić coś
start learning
miss a sth
Czy możemy się spotkać, aby porozmawiać o
start learning
Can we meet to talk about
Czy jesteś wolna w sobotę?
start learning
Are you free on Saturday?
mieć coś zrobić / powstać z powodu czegoś (być zobowiązanym do zrobienia czegoś)
start learning
be due to
gałąź, oddział, filia
start learning
branch
ubezpieczenie
Będziesz musiał wykupić ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.
start learning
insurance
You'll need to take out accident insurance.
ubezpieczenia, firma ubezpieczeniowa
start learning
insurance company
anulować, odwołać
Odwołaj rezerwację.
start learning
cancel
Cancel the reservation.
rozwiązać problem
start learning
solve a problem
wcześnie, przedwcześnie, z początku
start learning
early
tymczasowy
start learning
provisional
zakładać (robić założenie)
start learning
assume
przeklinać pod nosem
start learning
swear under breath
mieć dość czegoś / kogoś
start learning
be fed up with sth/sb
poprawiać, przemieniać
start learning
to re-arrange
ostatecznie, mimo wszystko
start learning
after all
burza mózgów
Zróbmy burzę mózgów i spróbujmy wykombinować kilka pomysłów.
start learning
brainstorming
Let's have a brainstorming session and try to rustle up a few ideas.
miejscem = miejsce
start learning
a venue = a place
osoba przewodnicząca
start learning
a chair person
porządek obrad
start learning
an agenda
przerwać coś
start learning
interrupt a sth
zgadzam się z kimś / czymś
start learning
agree with somebody / something
nie zgadzać się z kimś
Często nie zgadzam się z moją siostrą, bo mamy inne charaktery.
start learning
disagree with somebody
I often disagree with my sister because we have different characters.
przenieść spotkanie wcześniej
start learning
bring a meeting forward to
wspólne konto
start learning
a joint account
może być w stanie
start learning
may be able to
przekroczenie konta bankowego, czek bez pokrycia
start learning
overdraft
bankomat
start learning
cash machine, bank machine
odsetki, oprocentowanie
start learning
interest
odsetki od czegoś
start learning
interest on sth
oszczędność
start learning
saving
konto oszczędnościowe
start learning
saving account
wycofać, podjąć pieniądze z bankomatu
start learning
withdraw
chociaż
Zaprosiłem ją, choć wiedziałem, że ​​nie przyjdzie.
start learning
even though
I invited her, even though I knew she won't come.
niedrogi
start learning
inexpensive
koszty stałe
start learning
fixed costs
czynsz, wynajem
start learning
rent
pożyczka
start learning
loan
płacić za coś w miesięcznych ratach
start learning
pay for sth in monthly instalments
ustalić tymczasową datę
start learning
make a provisional date
przestawić, zmienić (datę)
start learning
rearrange
nastrój
start learning
mood
oczywiście / w oczywisty sposób
start learning
obviously
w dniu, w ciągu dnia
start learning
in the day
późny wieczór
start learning
late-night evening
potrzebować
start learning
do need
prawidłowo, poprawnie
start learning
properly
pozwolić sobie
start learning
afford
wyciągi bankowe
start learning
bank statements
konto oszczędnościowe
start learning
savings account
rachunek bieżący
start learning
current account
przesadzony, przekroczony
start learning
overdrawn
polecenia zapłaty, stałe zlecenie (z konta)
start learning
direct debits
przelać pieniądze
start learning
transfer a money
nie ma sensu
start learning
there is no point
oprocentowanie od, odsetki od
start learning
interest on
oszczędzanie / oszczędności
start learning
saving / savings
Stopa procentowa na moim koncie oszczędnościowym
start learning
rate of interest on my savings account
włóż kartę
start learning
insert a card
rachunek bieżący jest przekroczony, mieć debet na rachunku bieżącym
start learning
current account is overdrawn
debet
start learning
an overdraft
portmonetka
start learning
a purse
Oprocentowanie
start learning
an interest rate
kasjer
W naszym oddziale obsługą płatności zajmuje się pięciu kasjerów.
start learning
a cashier
We have five cashiers handling payments in our branch.
portfel
start learning
a wallet
podpis
start learning
a signature
waluta
start learning
currency
monety
start learning
coins
stypendium, dotacja
start learning
a grant
rachunek
Co miesiąc musimy płacić rachunki za prąd.
start learning
a bill
We have to pay our electricity bills every month.
wymiana
start learning
exchange
pożyczka
start learning
a loan
kurs walutowy
start learning
an exchange rate
bezrobocie
Czy znasz aktualny wskaźnik bezrobocia?
start learning
unemployment
Do you know the present unemployment rate?
pożyczać od kogoś
start learning
borrow
pożyczać komuś
start learning
lend
powodem tego spotkania
start learning
reason for this meeting
przede wszystkim, po pierwsze
start learning
first of all
poczekać do grudnia
start learning
wait till December
tuż przed
start learning
just before
Moim zdaniem
start learning
To my mind
propozycja
Mam dla ciebie propozycję.
start learning
proposal
I've got a proposal for you.
liczyć się z kimś/czymś
start learning
reckon with
rozważać
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.
start learning
consider
We'll have to consider all pros and cons.
zapewniać
start learning
provide
saldo rachunku
start learning
balance
przekazywać pieniądze na coś
start learning
donate money on sth
kredyt hipoteczny
start learning
mortgage credit
kilka
Spotkałem kilku przyjaciół.
start learning
a few
I met a few friends.
mało
start learning
few
zamożny
Pochodzę z bogatej rodziny.
start learning
wealthy
I come from a wealthy family.
dziedziczyć
start learning
inherited
wielki
start learning
large
zachęcić kogoś do zrobienia czegoś
start learning
encourage sb to do sth
projektant oprogramowania
start learning
software designer
nowomodny, aktualny, nowoczesny
start learning
up-to-date
sięgnąć do, sięgać przed siebie
start learning
reach forward to
włącz / wyłącz
start learning
turn on/off
na szczycie czegoś
start learning
on top of sth
Oto nadchodzi, robi się
start learning
here it comes
wskazywać na coś / kogoś
start learning
point to something / someone
być przed sth
start learning
be ahead of sth
koszty zmienne
start learning
variable costs
odliczać
start learning
deduct
wielkość sprzedaży
start learning
sales figure
marża brutto
start learning
gross margin
startować, zdejmować (odejmować)
start learning
take off
wydatki na sprzedaż
start learning
selling expenses
papierowa tablica
start learning
flip chart
koszty ogólne
start learning
overheads
koszty stałe
start learning
fixed costs
zysk przed opodatkowaniem / zysk przed opodatkowaniem
start learning
profit before tax/ pre tax profit
zestaw czegoś, zestawienie czegoś
start learning
set of sth
bilans transakcji
start learning
balance sheet transactions
codziennie
start learning
a daily basis
dłużnicy
start learning
a deptors
zawdzięczać komuś pieniądze, być dłużnym komuś pieniądze
start learning
owe sb money
bilans
start learning
a balance sheet
wierzyciele
start learning
creditors
płatność
start learning
a payment
być coraz
start learning
be getting
zmieszany
start learning
confused
tymczasowo
start learning
temporarily
poradzić sobie bez, obchodzić bez
start learning
to do without
pożyczki długoterminowe
start learning
long-term loans
koszty zmienne
start learning
variable costs
zysk brutto
start learning
gross profit
krótkoterminowy
start learning
short-term
akcje (papiery wartościowe)
start learning
stocks
makler
start learning
a stockbroker
liczby, cyfry
start learning
figures, digits
ilość czegoś
start learning
an amount of sth
giełda
start learning
stock exchange
brutto
start learning
gross
netto, po opodatkowaniu
start learning
net, post-tax
płatność
start learning
a payment
przelew bankowy
start learning
a bank transfer
raty
start learning
installments
przepływy pieniężne
start learning
a cash flow
numer konta
start learning
an account number
obrót
start learning
turnover
zmieścić się w budżecie
start learning
stay within budget
przekroczyć budżet
start learning
go over budget
zbankrutować
Firma mojego wujka zbankrutowała na początku roku.
start learning
go bankrupt
My uncle's company went bankrupt at the beginning of the year.
spójrz
start learning
have a look
oprócz, dodatkowo
start learning
in addition
jasny
Mój pokój jest bardzo jasny.
start learning
bright
My room is very bright.
radzić sobie z czymś
start learning
deal with sth
dojść do porozumienia
start learning
to come to a consensus
świnka skarbonka
start learning
a piggy bank
spóźniony, spóźnialski
start learning
latecomer
wziąć udział w
start learning
take part in
uczestnik
Prosimy wszystkich uczestników o pozostanie na miejscach.
start learning
participant
All the participants are asked to remain seated.
uczestniczyć w
start learning
participate in
dąb
Tata Gillian zawiesił dla niej huśtawkę na starym dębie.
start learning
oak
Gillian's dad put a swing up for her in the old oak tree.
wzajemnie
start learning
likewise
tygodniówki
start learning
wages
korzyści, świadczenia
start learning
benefits
uprawnienie
start learning
entitlement
emerytura
start learning
pension
elastyczne godziny pracy
start learning
flexible hours
szczególnie
start learning
particularly
mieć młodą rodzinę, dopiero co założyć rodzinę
start learning
have a young family
odpowiedni / odpowiednia
start learning
appropriate
urlopu macierzyńskiego / ojcowskiego
start learning
maternity leave/ paternity leave
siła robocza
W krajach zachodnich występuje niedobór siły roboczej.
start learning
workforce
There is a shortage of workforce in western countries.
w niepełnym wymiarze godzin
start learning
part-time
trzy czwarte
start learning
three- quarters
pełen etat
Chwilowo pracuję tylko w 2 dni w tygodniu, ale chciałbym mieć pełen etat.
start learning
full-time
At the moment I'm only working two days a week but I would like to work full-time.
nadgodziny
Chyba zapytam, czy mogę wziąć nadgodziny.
start learning
overtime
I think I'll ask if I can work overtime.
wypracowywać nadgodziny
Łukasz wypracowuje nadgodziny w pracy, za które mu nie płacą.
start learning
do overtime
Luke does overtime at work, for which he's not getting paid.
płatny urlop
start learning
paid holiday
dzień ustawowo wolny od pracy
start learning
statutory holiday
system emerytalny
start learning
a pension scheme
ubezpieczenie zdrowotne
start learning
healthcare insurance
właśnie wtedy
start learning
just than
aspekty prawne
start learning
legal matters
umowa
Podpisałem umowę bez zrozumienia.
start learning
agreement
I signed the agreement without really understanding it.
dobrze wykształcony
start learning
well–educated
doświadczony w
start learning
experienced in
doświadczony
start learning
experienced
przygotowany / wykwalifikowany
start learning
qualified
pracowity
start learning
hard-working
oddany
start learning
devoted
rozsądny / rozsądna
start learning
reasonable
dodatek do wynagrodzenia / dodatkowe uposażenie
start learning
a perk
przejść na emeryturę
Mam zamiar przejść na emeryturę w wieku 67 lat.
start learning
retire
I'm going to retire at the age of 67.
być na zwolnieniu lekarskim
start learning
be on sick leave
posiadać kwalifikacje w
start learning
have qualifications in
być w czymś dobrym
Ania jest dobra językach obcych, mówi biegle czterema.
start learning
be good at something
Ann is good at foreign languages, she speaks four fluently.
surowce
Dostawa surowców jest opóźniona i nie możemy rozpocząć produkcji.
start learning
raw materials
Delivery of raw materials is delayed and we can't start the production.
surowy
Czy jadłaś kiedyś surowe mięso?
start learning
raw
Have you ever eaten raw meat?
prawo do czegoś, być uprawnionym do czegoś
start learning
be entitled to sth
umowa o pracę na czas nieokreślony
start learning
a permanent job contract
zgoda
start learning
an agreement
prowizja
start learning
comission
pomimo czegoś
start learning
despite sth
mimo
start learning
despite
według
start learning
according to
dokumentacja
start learning
records
pomieszanie, pomylenie
start learning
a mix-up
obciążać kogoś
start learning
charge sb
wcale nie
start learning
not at all
oddzwonić zadzwonić później
start learning
to ring back
plan zajęć, rozpiska
start learning
a timetable
głęboki
Jak głębokie jest to jezioro? Weź głęboki oddech
start learning
deep
How deep is this lake? Take a deep breath.
produkty gotowe, produkty końcowe
start learning
finished products (goods)
surowy materiał, surowce
start learning
raw materials
chodzić po magazynie
start learning
walk around the warehouse
tam na dole
start learning
down there
dostawca
Nasz dostawca zmienił ceny.
start learning
supplier
Our supplier has changed the prices.
ciężarówka
Potrzebujesz specjalnego pozwolenia, żeby prowadzić ciężarówkę.
start learning
truck
You need a special permission to drive a truck.
kolejny etap czegoś
start learning
next stage of sth
składnik
Czy masz wszystkie, niezbędne składniki do upieczenia ciasta?
start learning
ingredient
Have you got all the necessary ingredients for the cake?
włożyć coś w coś
start learning
put into a sth
mieszać
start learning
to blende
mieszać razem
start learning
to blende thogether
wydaje się, że
start learning
seems to be
zafascynowany czymś
start learning
fascinated by something
linia montażowa
start learning
assembly line
poniżej
start learning
below
zwracać uwagę na
start learning
pay attention to
wiedza
Moja wiedza historyczna jest nikła.
start learning
knowledge
My knowledge of history is very limited.
na końcu / pod koniec
start learning
at the end
forma
start learning
a mould
kształtować, nadawać kształt
start learning
to shape
stamtąd, z tego miejsca
start learning
from there
przenośnik taśmowy
start learning
the conveyer belt
niegotowane, niepieczone
start learning
uncooked
piekarnik, piec
start learning
baking oven
pieczenie
start learning
baking
Przepisy BHP
start learning
The Health and Safety regulations
rygorystyczne przepisy
start learning
strict rules
musiał by
start learning
would have to
ochraniacze obuwia
start learning
shoe coverings
degustować, pobierać próbki
start learning
to sample
proces produkcyjny
start learning
manufacturing process
rzemieślnik
start learning
a craftsman
kask
W wielu sportach trzeba nosić kask dla ochrony głowy.
start learning
a helmet
In many sports you have to wear a helmet to protect your head.
odzież ochronna
start learning
protective clothing
słoik czegoś
start learning
a jar of sth
puszka
start learning
a tin
karton, pudełko kartonowe
start learning
a cardboard box
stal nierdzewna
start learning
a stainless steel
beton
start learning
concrete
skóra
start learning
leather
porcelana
start learning
china
tkanina
start learning
a fabric
z mojego punktu widzenia
start learning
from my point of vue
zapewniać, dostarczać
start learning
provide
być odpowiedzialnym za coś
start learning
be in charge of sth
rozejrzeć się
start learning
have a look around
dochodzić do skutku
Spotkanie biznesowe doszło do skutku mimo spóźnienia wielu uczestników.
start learning
go through
The business meeting went through despite the fact that many participants were late.
przejść przez jakość
start learning
go through quality
zakład produkcyjny
start learning
prodaction facility
iść zgodnie z planem, być zgodnym z harmonogramem
start learning
be on schedule
kontynuować
start learning
proceed
dane kontaktowe
start learning
contact details
zrobić część
start learning
make a part
podjąć decyzję o
start learning
decide to
rozejrzeć się dookoła
start learning
have a look around
zdobyć
start learning
to gain
dostać awans
start learning
be promoted
podlegać bezpośrednio
start learning
to report directly to
flota samochodów
start learning
fleet of cars
w ciągu lat
start learning
over the years
trudności
start learning
difficulties
dostosować
start learning
to adjust
zdołać zrobić
start learning
manage to do
osiągnąć
start learning
to achieve
Cele, zadania, cele
start learning
objectives, targets, goals
miejmy nadzieję,
start learning
hopefully
obecnie
start learning
presently
ostatnio, niedawno
start learning
lately, recently
w celu
start learning
in order to
przezwyciężać
start learning
overcome
wzrost
start learning
a rise
tam
start learning
over there
machać
start learning
to wave
odmachać
start learning
to wave back
podejść do kogoś
start learning
walk over somebody
jak dotąd
start learning
so far
członek
start learning
a member
członek klubu
start learning
a member of a club
przetwarzanie zamówień
start learning
order processing
schodzić
start learning
walk down
iść korytarzem
start learning
walk down a corridor
przyjąć zamówienie
start learning
take order
zarabiać pieniądze
Zarabianie pieniędzy nie jest celem życia.
start learning
make money
Making money isn't the aim of life.
być bez pracy
start learning
be out of a job
przez e-mail, drogą mailową
start learning
by email
dostać zamówienie
start learning
get order
przez telefon
start learning
over the telephone
detaliczny
start learning
retail
czas realizacji
start learning
lead time
czas realizacji na coś
start learning
lead time on sth
znaczyć / oznaczać
start learning
to mean
Mam na myśli to
start learning
I mean it
zajmować się czymś, obsługiwać
start learning
to handle something
powództwo, skarga
start learning
complaint
narzekać
Czy Polacy dużo narzekają?
start learning
to complain
Do Polish people complain a lot?
przeprowadzać badanie
start learning
conducted a survey
doradzać
Możesz doradzić mi co robić?
start learning
to advise
Can you advise me what to do?
być poza, wyczerpać się
start learning
be out of
data sprzedaży
start learning
sell-by date
minęła data przydatności do
start learning
past its sell-by date
usterka czegoś, wada czegoś
start learning
a fault in sth
szkolenie z czegoś
start learning
training course on sth
umiejętność
start learning
ability
zdolność do
start learning
ability to
dopasowywać/dostosowywać się do kogoś/czegoś
Powiedz, jaka pora ci odpowiada, a ja się dostosuję.
start learning
fit in with somebody/something
Tell me what time suits you and I'll fit in with you.
tutaj też
start learning
here either
polityka
start learning
a policy
pusty frazes
start learning
empty phrase
daleko
Dlaczego Białołęka musi być tak daleko?!
start learning
far
Why Białołęka has to be so far?!
fantazyjny
start learning
fancy
przytulna atmosfera
start learning
cosy atmosphere
wysyłka, wydanie
start learning
despatch
brak towaru
start learning
to be out of stock
przebieralnia
start learning
changing room
kolejka
start learning
a queue
etykietka
start learning
a label
brak produktów / brak produktów
start learning
a lack of products / no products
centrum handlowe
start learning
a shopping mall
różnorodność
Film dokumentalny poruszył wiele różnorodnych tematów.
start learning
variety
The documentary covered a variety of topics.
sklep spożywczy, sklep za rogiem
start learning
a corner shop
instrukcja obsługi
start learning
a user manual
Zadowolenie konsumentów
start learning
consumer satisfaction
odszkodowanie, rekompensata
start learning
compensation
wymiana
start learning
a replacement
serwis posprzedażowy
start learning
after-sales service
pomimo, że, chociaż
start learning
although / even though
jednakże
start learning
however
Mimo, pomimo
start learning
despite, in spite of
być zadowolony z czegoś
start learning
be satisfied with sth
być niezadowolonym z czegoś
start learning
be desatisfied with sth
złożyć skargę
start learning
make a complaint
zaloguj się na konto
start learning
logg into account
zarejestrować
start learning
register
przeliteruj to
start learning
spell that
za kilka dni
start learning
in a few days
zawiadamiać
Proszę zawiadomić cały zespół.
start learning
notify
Please notify all the staff.
rozsądny / rozsądna
start learning
reasonable
łapówka
start learning
a bribe
akcje (papiery wartościowe)
start learning
stocks
wydajność
start learning
output
realizacji zamówienia
start learning
to process an order
doradzać
start learning
to advise up
opłacalna, dochodawa inwestycja
start learning
profitable investment
biuro bezpieczeństwa
start learning
safety officer
dochód
Nasze wydatki przekraczają przychód.
start learning
income
Our expenses exceed income.
brak czegoś
start learning
a lack of sth
jego, jej, swój, ów
start learning
its
w tamtych czasach, w tym czasie, ówcześnie
start learning
at that time
blisko czegoś
start learning
close to something
zabierać/odbierać
start learning
pick up
dostać się gdzieś
start learning
get to somewhere
typowy
start learning
typical
rodzinna restauracja
start learning
family-owned restaurant
podejść do kogoś
start learning
come up to sb
chodź tędy
start learning
come this way
raczej
To dość skomplikowane.
start learning
rather
It's rather complicated.
musujący
start learning
sparkling
woda gazowana
start learning
sparkling water
mieć na sobie
start learning
be wearing
napełniać
start learning
fill
zajrzeć do czegoś
start learning
look into sth
spojrzeć sobie w oczy
start learning
look into each other’s eyes
wędzony
start learning
smoked
danie główne
Co zamówimy jako główne danie?
start learning
main course
What shall we order for the main course?
mieszany
start learning
mixed
główny posiłek
start learning
main meal
odmiany
start learning
varietres
wyglądać jak, wygląda na to
start learning
look like
od siebie, nawzajem
start learning
each other, one another
nie móc się doczekać
start learning
be looking forward to
przystawka
start learning
a starter, appetiser
Za coś (toast)
start learning
Here's to sth
na danie główne
start learning
for the main course
kelnerka
start learning
a waitress
kelner
Poprośmy kelnera, żeby przyniósł nam kartę win.
start learning
a waiter
Let's ask the waiter to bring us the wine card.
porcelana
start learning
crockery
kieliszek wina
start learning
a wine glass
napiwek
Spodobała mi się ta kelnerka, zostawię jej hojny napiwek.
start learning
a tip
I like this waitress, I'm going to give her a generous tip.
serwetka
start learning
a napkin
gość
start learning
a guest
Właściciel restauracji
start learning
a restaurant owner
zarezerwowany stolik
start learning
a reserved table
sztućce
start learning
cutlery
plama
start learning
a stain
publiczność
Gdy zespół wszedł na scenę, publiczność oszalała.
start learning
an audience
When the band took to the stage, the audience went crazy.
plakat
start learning
a poster
oklaskiwać, bić brawo
start learning
applaud
występ
start learning
a performance
opłata za wstęp
Aby wejść do muzeum musisz uiścić opłatę za wstęp.
start learning
an entrance fee
In order to enter the museum you need to pay an entrance fee.
pierwszy rząd
start learning
the first row
kasa biletowa
W tej kasie sprzedawane są tylko bilety międzynarodowe.
start learning
a ticket office
This ticket office only sells international tickets.
Domowe jedzenie
start learning
Home-made food
jedzenie na wynos
start learning
takeaway
niedoświadczony
start learning
inexperienced
określić, ustalić
start learning
to set
cel, meta
start learning
goal
poprzedni
Jego wcześniejsza książka była znacznie lepsza od tej.
start learning
previous
His previous book was much better than this one.
słabość
start learning
weakness
być nie asertywnym
start learning
be unassertive
zależało na czymś
start learning
keen on something
kwaśny
Lubię kwaśne cukierki.
start learning
sour
I like sour candy.
łagodny
Preferuję łagodne smaki.
start learning
mild
I prefer mild flavours.
dowiedzieć się
start learning
find out
wzajemnie, o sobie
start learning
eatch other
kurier
start learning
a courier
zręczność, umiejętność
start learning
skill
być dobrym w
Paul jest dobry z matematyki, liczy tak szybko jak komputer.
start learning
to be good at
Paul is good at mathematics, he counts as fast as a computer.
siedziba
start learning
headquarters
zarząd
start learning
a board of management
sala konferencyjna
start learning
a boardroom
główny księgowy
start learning
a chief accountant
ukończyć uniwersytet
start learning
graduate from university
ścieżka kariery
start learning
a career path
drabina kariery
start learning
a career ladder
dostać awans
start learning
be promoted
być zdegradowany
start learning
be demoted
wzrost wynagrodzeń, podwyżka
start learning
a pay rise
być odwołani / zwolniony / zwolniony
start learning
be dismissed / fired / sacked
przekwalifikować
start learning
retrain
skupić się na
start learning
focus on
pod presją
start learning
under pressure
literatura faktu
start learning
non-fiction
zrelaksować się przed telewizorem
start learning
relax in front of the TV
lubić
start learning
be fond of
utrzymywać kondycję
Ćwiczę 3 razy w tygodniu, żeby utrzymać kondycję.
start learning
keep fit
I exercise three times a week to keep fit.
wydźwignąć, pomagać w trudnej sytuacji
start learning
help out
badania do czegoś, nad czymś
start learning
research into sth
umierać na coś
Zbyt wielu ludzi umiera na raka.
start learning
die of something
Too many people die of cancer.
choroba serca
start learning
heart disease
chętnie, przepadać
start learning
keen on
powieść
Ona pisze powieści dla młodzieży.
start learning
novel
She writes novels for young people.
jazda konna
start learning
horse riding
nurkowanie
start learning
scuba diving
narciarstwo biegowe
start learning
cross-country skiing
wspinaczka
start learning
climbing
nurkowanie
start learning
snorkeling
narty wodne
start learning
jet skiing
siłownia treningu
start learning
gym workout
kij do golfa
start learning
a club
namiot
Pogoda była paskudna, więc spędziliśmy większość czasu w namiocie.
start learning
a tent
The weather was ghastly so we spent most of the time in our tent.
teleturniej / teleturniej
start learning
quiz show / game show
sąsiedztwo / okolica
start learning
neighbourhood
schronisko dla zwierząt
start learning
animal shelter
zaprzątać
start learning
preoccupy
trzymający w napięciu
start learning
gripping
zadowolony z
start learning
satisfied with
w jeziorach
start learning
in the lakes
niezdecydowany
start learning
indecisive
z natury
start learning
by nature
denerwować się (na kogoś)
start learning
get upset (with somebody)
planować ostrożnie
start learning
to plan carefully
robić rzeczy pod wpływem chwili
start learning
do things on the spur of the moment
delegować zadania
start learning
to delegate tasks
przekonywający
start learning
persuasive
lepiej w czymś
start learning
better at something
do pracy na własną rękę
start learning
to work on your own
motywująca
start learning
motivating
o szerokich horyzontach
start learning
open-minded
sprawiedliwy
start learning
just
pełen wiedzy
start learning
knowledgeable
charyzmatyczny
start learning
charismatic
warunki
start learning
terms of
opłata
start learning
charge
hurtowo
start learning
in bulk
Biorąc pod uwagę
start learning
Taking into consideration
przemyśleć to
start learning
think it through
odpowiadać przed kimś
start learning
report to sb
właśnie
start learning
about to
pod presją
start learning
be under pressure
wstawać
start learning
stand up
w sam raz
start learning
just in time
wymagać
start learning
require
wysiłek
start learning
effort
okazja / możliwość
start learning
opportunity
zwykły
start learning
ordinary
dowieść
start learning
prove
zredukować
start learning
reduce
być połączone z, być związane z
start learning
to be connected with
usiądź przy stole
start learning
sit round a table
aż do teraz
start learning
until now
Badania naukowe
start learning
scientific research
rzadko
start learning
rarely
robić kilka rzeczy jednocześnie
start learning
do a few things simultaneously
umówić się
start learning
make an appointment
nakładać się na siebie
start learning
overlap
spóźnialski
start learning
a latecomer
opóźniona (co do planu)
start learning
behind schedule
przed terminem (co do planu)
start learning
ahead of schedule
miesięczny, comiesięczny, całomiesięczny
start learning
monthly
coroczny, roczny
start learning
annual
właśnie zrobić coś
start learning
to be about to do sth
podział obowiązków
start learning
allocation of responsibilities
rozważać
start learning
consider
podwykonawstwo
start learning
subcontract
szczenięca miłość
start learning
puppy love
wziąć ślub
start learning
tie the knot, get hitched
wymyślić
start learning
come up with
w kształcie
start learning
in a shape of
groźba, zagrożenie
start learning
threat
wyzwanie
start learning
challenge
wchodzić
start learning
come into
Teoretycznie
start learning
Theoretically
we własnym zakresie rekrutacji
start learning
in-house recruitment
ufundować
start learning
to fund
punkt widzenia
start learning
a point of view
wpaść na pomysł
start learning
come up with an idea
przeszkodą
start learning
an obstacle
deska do rysowania
start learning
a drawing board
mieć wątpliwości
start learning
have doubts
pozyskiwania funduszy
start learning
raise funds
licencja
start learning
a licence
koncepcja produktu
start learning
a product concept
oszacowanie kosztów
start learning
estimate the costs
dotrzymać terminu
start learning
meet the deadline
dotrzymać terminu
start learning
meet the deadline
inaczej
start learning
otherwise
zaległości harmonogramem
start learning
fall behind schedule
zapadający w pamięć
start learning
memorable
nawet
start learning
even
zakomunikować / przedstawić / wyjaśnić
start learning
to put across
hurtowo
start learning
in bulk
zadowalający
start learning
satisfactory
z góry (o płatności)
start learning
in advance
przeszkoda
start learning
obstacle
projekt planu
start learning
draft plan
wiedzę
start learning
knowledgeable
plan roboczy
start learning
draft plan
jako pierwszy
start learning
be the first to
wiarygodny
start learning
reliable
dowód
start learning
proof
korzyść
start learning
benefit
pewność co do
start learning
certainty about
podwykonawstwo
start learning
sub-contract
zlecić
start learning
to sub-contract
obrót sprzedaży
start learning
rate of sales
logiczny
start learning
logical
budowanie
start learning
to build up
robić notatki
start learning
make notes
zarządzanie czasem
start learning
time management
z góry (o płatności), z wyprzedzeniem
start learning
in advance
przewidywać
start learning
foresee
umówić się na spotkanie
start learning
arrange a meeting
czasochłonne zadanie
start learning
a time –consuming task
utrzymanie w ramach budżetu
start learning
keep within the budget
przenieść
start learning
bring forward
odkładać
start learning
put off
zlecić coś komuś
start learning
contract out something to someone
zgłoś się do
start learning
report back to
spójrz na coś
start learning
look (something) over
utworzyć
start learning
set up
wchodzić
start learning
go up
odrzucać
start learning
turn down
upadać
start learning
fall down
liczyć na
start learning
count on
uporządkować
start learning
sort out
zyskać rozgłos
start learning
gain publicity
zdecyduj
start learning
make up the mind
przekonać
start learning
convince
na podstawie
start learning
based on
zatem
start learning
therefore
szacowane dochody
start learning
estimated income
dodatkowy
start learning
additional
pokaźny
start learning
substantial
prawdopodobnie
start learning
likely
zamierzać
start learning
intend
zmierzać
start learning
tend
projekcja sprzedaży
start learning
sales projection
części zamienne
start learning
spare parts
tego, jego
start learning
its
zdecydować się, podjąć decyzję
start learning
make up your mind
jednomyślny
start learning
unanimous
streszczać, podsumowywać
start learning
summarise
zorganizować
start learning
arrange
żałować
start learning
regret
bezsenną noc
start learning
a sleepless night
żałować
start learning
regret
korzyść
start learning
advantage
wada
start learning
disadvantage
wahać się
start learning
hesitate
zdecydowany
start learning
decisive
niezdecydowany
start learning
indecisive
zbierania informacji
start learning
collect information
osiągnąć coś
start learning
reach a something
zamienić z kimś słówko
start learning
have a word (with somebody)
porozmawiać
start learning
have a chat
ciągle zmieniaj zdanie
start learning
keep changing your mind
zameldować się, odprawić się
start learning
check-in
opatentować pomysł lub wynalazek
start learning
to patent an idea or invention
wzór, receptura
start learning
formula
wątpię
start learning
doubt it
pozostawać w tyle
start learning
stay behind
Zachować tajemnicę
start learning
to keep sth secret
cabrio samochód
start learning
a convertible car
telewizor z dużym ekranem
start learning
a wide-screen TV
kamera
start learning
a camcorder
suszarka do ubrań (elektryc