Angielski unit 5

 0    106 flashcards    flowerix
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
tworzyć miejsca pracy
start learning
create workplaces
dynamiczny
start learning
vibrant
niewolnictwo
start learning
slavery
niszczyć środowisko
start learning
destroy the natural environment
promować nieuczciwą konkurencję
start learning
encourage unfair competition
bieda
start learning
poverty
tożsamość narodowa
start learning
national identity
język ojczysty
start learning
a mother tongue
lewicowy
start learning
left-wing
różnica dochodów
start learning
income gap
antyglobalista
start learning
antyglobalisation activist
wzybywać się uprzedzen
start learning
end prejudice
ułatwiać kontakt, komunikację
start learning
improve communication
promować porozumienie międzykulturowe
start learning
promote cultural understanding
zmniejszać bezrobocie
start learning
reduce unemployment
zwiększać przepaść między bogatymi a biednymi ludźmi
start learning
widen the gap between rich and poor people
spowodować
start learning
bring about
poruszać jakąś kwestię
start learning
bring up
zgromadzić
start learning
bring together
zmienić coś
start learning
make a difference
podejmować próbę
start learning
make an attempt
uświadamiać coś komuś
start learning
make sb aware
korupcja
start learning
corruption
zmniejszać się
start learning
diminish
dawać, ofiarować (zadatek)
start learning
donate
urządzenia, infrastruktura
start learning
facilities
zbiórka pieniędzy
start learning
fundraiser
pomoc pieniężna
start learning
monetary/financial help
zbiórka pieniędzy na cele charytatywne
start learning
money-raising event
ruszać do przodu
start learning
move forward
uprzywilejowany
start learning
privileged
obiekty publiczne
start learning
public facilities
zamozny
start learning
wealthy
głęboko niepokojący
start learning
deeply disturbing
z powodu korupcji
start learning
due to corruption
proszę rozważyć wysłanie
start learning
please consider sending
wylaniajace sie trendy
start learning
emerging trends
dalekosiężne skutki
start learning
far-reaching implications
nieuniknione zmiany
start learning
inevitable changes
prawdopodobne konsekwencje
start learning
likely consequences
znaczący wplyw
start learning
major impact
silny wplyw
start learning
powerful influence
akceptować, akceptacja
start learning
accept, acceptance
przyznawać, wstęp
start learning
admit, admission
złożony, złożność
start learning
complex, complexity
wnioskować, wniosek
start learning
conclude, conclusion
bronić, obrona
start learning
defend, defence
chętny, chęć
start learning
eager, eagerness
istnieć, istnienie
start learning
exist, existence
rozszerzać się, wzrost
start learning
expand, expansion
zapominalski, roztargnienie
start learning
forgetful, forgetfulness
prowadzić, wskazówka
start learning
guide, guidence
najezdzac, inwazja
start learning
invade, invasion
miły, uprzejmość
start learning
kind, kindness
motywować, motywacja
start learning
motivate, motivation
zezwalac, pozwolenie
start learning
permit, permission
możliwy, możliwość
start learning
possible, possibility
wolec, preferencja
start learning
prefer, preference
prawdopodobny, prawdopodobieństwo
start learning
probable, probability
gotowy, gotowość
start learning
ready, readiness
prawdziwy, rzeczywistość
start learning
real, reality
odpowiedzialny, odpowiedzialność
start learning
responsible, responsibility
czysty, czystość
start learning
tidy, tidiness
tolerować, tolerancja
start learning
tolerate, tolerance
chętny, chęć
start learning
willing, willingness
pochwalać coś
start learning
approve of something
podejście stosunek do czegoś
start learning
attitude to something
radzić sobie z czymś
start learning
deal with sth
zdecydować się na coś
start learning
decide on something
nalegać na coś
start learning
insist on something
zależeć od czegoś
start learning
depend on something
wpływ na coś
start learning
impact on something
niezadowolony z czegoś
start learning
dissatisfied with something
angażować się w coś
start learning
engage in something
przeciwny czemuś
start learning
opposed to something
sprzeciw wobec czegoś
start learning
opposition to something
zaangażowany w coś
start learning
involved in something
brak czegoś
start learning
lack of sth
śmiać się z kogoś
start learning
laugh at someone
sprzeciwiać się czemuś
start learning
object to something
popularny wśród
start learning
popular with sb
stanowić zagrożenie dla czegoś kogoś
start learning
pose a threat to something
specjalista w jakiejś dziedzinie
start learning
specialist in sth
być dumnym z czegoś
start learning
take pride in sth
typowe dla kogoś
start learning
typical of sth/sb
troszczyć się dbać o coś zajmować się
start learning
care about sth/care for sb
dobry w
start learning
good at sth
dobrze sobie z kimś radzić
start learning
good with sb
dobry korzystny dla kogoś
start learning
good for sb
doprowadzać do czegoś
start learning
result in something
wynikać z czegoś
start learning
result from something
pożegnać się
start learning
say goodbye
przeprosić
start learning
Say sorry
stwierdzić oczywistość
start learning
Say the obvious
odmawiać modlitwę
start learning
say a prayer
mówić to co się myśli
start learning
speak your mind
wychwalać kogoś
start learning
speak highly of someone
powiedzieć prawdę
start learning
tell the truth
podać godzinę
start learning
tell the Time
rozróżnić coś
start learning
tell the difference
zdradzić sekret
start learning
tell a secret
wysoce produktywny
start learning
enormously productive
rzeczywiście przydatny
start learning
genuinely useful
niezmiernie korzystny
start learning
highly beneficial
niezwykle satysfakcjonujący
start learning
immensely satisfying
na długo pozostający w pamięci
start learning
truly unforgettable

You must sign in to write a comment