angielski 21-22

 0    227 flashcards    karolinka0150
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przedmiot akademicki
start learning
academic subject
roczna
start learning
annual
przeciętna
start learning
average
dług
start learning
debt
stopień
start learning
degree
szkolnictwo / wykształcenie wyższe
start learning
higher education
koszty utrzymania
start learning
living costs
doktorant / magister
start learning
postgraduate student
nagroda
start learning
a prize
kwalifikacje
start learning
qualifications
stypendium
start learning
a scholarship
bezzwrotny grant / wsparcie finansowe
start learning
student grant
kredyt na studia
start learning
student loan
opłata za studia
start learning
tuition
bez tytułu licencjackiego
start learning
undergraduate student
stopa bezrobocia
start learning
unemployment rate
kurs szkolenia zawodowego
start learning
vocational training course
kurs
start learning
a course
wnikliwy i analityczny umysł
start learning
enquiring and analytical mind
wpasować się dobrze
start learning
fit in well
ukończyć szkołę
start learning
to graduate school
lubić wyzwania
start learning
be keen to be challenged
nieograniczony
start learning
limitless
różnorodność
start learning
diversity
studia na dwóch kierunkach jednocześnie
start learning
joint honours
studia na głównym kierunku oraz z innego przedmiotu w mniejszym wymiarze godzin
start learning
major / minor degree
magister zarządzania
start learning
MBA (Master of Business Administration)
okazja / sposobność
start learning
opportunity
zajęcia przygotowujące do podjęcia studiów na poziomie magisterskim
start learning
pre-professional courses
ewentualność / możliwość
start learning
possibility
studia na jedynym kierunku
start learning
single honours
tętniący życiem
start learning
vibrant
zadanie
start learning
assignment
powszechna krytyka
start learning
common criticism
zajęcia na uniwersytecie
start learning
contact hours
odpowiednik
start learning
counterpart
być uprawnionym do...
start learning
be eligible for...
pomoc finansowa
start learning
financial aid
warunki przyjęcia
start learning
entry requirements
umożliwić studentom spróbowanie wielu przedmiotów
start learning
expose students to a range of subjects
udogodnienia
start learning
facilities
finansować (swoje studia)
start learning
fund (one's studies)
(kilka dni) z rzędu
start learning
(several days) in a row
intensywność kursów
start learning
intensiveness of courses
wykłady
start learning
lectures
specjalizować się w historii
start learning
major in history
"pamiętaj jednak o tym, że..."
start learning
mind you
zmotywowany
start learning
motivated
spłacać swoje długi
start learning
pay one's debts of
"chodzi mi o to, że..."
start learning
The point I'm trying to make is that
dobrze coś spożytkować
start learning
put sth to good use
świeżo upieczony absolwent
start learning
recent graduate
być znanym z
start learning
(have) a reputation for
osoba wszechstronnie wykształcona
start learning
a rounded individual
motywacja wewnętrzna
start learning
self-motivation
życie towarzyskie
start learning
social life
wziąć kredyt studencki
start learning
take out a student loan
niecodziennych punkt widzenia
start learning
unique perspective
ilość pracy
start learning
workload
Ty nie żartujesz
start learning
You're not kidding
co zechcesz
start learning
you name it
złożyć podanie / aplikować
start learning
apply to
czerpać korzyści z
start learning
benefit from
kontynuować
start learning
carry on
typowa ścieżka kariery
start learning
conventional career path
opowiadać kawał
start learning
crack a joke
robić obchód
start learning
do rounds in the hospital
nie ukończyć szkoły
start learning
drop out
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
rozwijać różne zainteresowania
start learning
explore different interests
załatwił mi okienko
start learning
he got me a slot
tracić pewność siebie
start learning
lose confidence
nigdy nie patrzę wstecz
start learning
I never look back
pacjent
start learning
a patient
wykazać / udowodnić swoją wartość
start learning
prove one's worth
wydawnictwo
start learning
publishing company
asystent ds. badań
start learning
research assistant
okienko (w czasie antenowym)
start learning
(time) slot
absolwenci szkół
start learning
school-leavers
zapisać kogoś na kurs
start learning
sign sb up for a course
występ rozrywkowy jednego artysty
start learning
stand-up comedy
studencka stacja radiowa
start learning
Student radio station
skorzystać z nadarzającej się okazji
start learning
take advantage of opportunities
trudny
start learning
tough
strata czasu
start learning
waste of time
Akademia Sztuk Pięknych
start learning
The Academy of Fine Arts
w sumie / ogólnie
start learning
all in all
odnieść korzyści z wymiany Erasmus
start learning
benefit from an Erasmus Exchange
koszty życia
start learning
cost of living
skorzystać z doświadczenia
start learning
draw on the experience
zarejestrować się na kurs
start learning
enrol on a course
doświadczać życia za granicą
start learning
experience life abroad
tęsknić za domem
start learning
feel homesick
sztandarowy edukacyjny program wymiany
start learning
flagship educational exchange programme
zdobyć życiowe doświadczenie i niezależność
start learning
gain life experience and independence
skorzystać z
start learning
get the best of
grafika
start learning
graphics arts
praktyczne podejście do przedmiotu
start learning
a hands-on approach to the subject
nawiązać wiele przydatnych kontaktów
start learning
make lots of useful contacts
otworzyć wiele drzwi w moim przyszłym życiu zawodowym
start learning
open lots of doors in the future career
rozwój osobisty
start learning
personal development
pozytywny czynnik
start learning
positive factor
zastosować coś w praktyce
start learning
put sth into practice
program
start learning
scheme
zmagać się z językiem
start learning
struggle with the language
popierać
start learning
support
nauczyciel opiekujący się danym studentem
start learning
tutor
niezapomniane doświadczenie
start learning
an unforgettable experience
konto bankowe
start learning
Bank account
pozwolić sobie na studia
start learning
afford to study
ustalić pewną wysokość kredytu
start learning
agree a loan for certain amount
doradca banko
start learning
bank adviser / advisor
pobierać opłatę
start learning
charge
pokryć wszystkie wydatki
start learning
cover all expenses
wymagania dla kandydatów na studia
start learning
entry requirements
przewyższyć
start learning
exceed
zrobię co w mojej mocy, żeby odpowiedzieć
start learning
I'll do my best to answer
dochód
start learning
income
wysokość odsetek jest ustalona na 4%
start learning
interest is fixed at 4%
całkowity limit
start learning
overall limit
płacić odsetki od kredytu
start learning
pay interest on the loan
program dostosowany do każdego studenta
start learning
programme tailored to each student
spłata
start learning
repayment
bliskie związki z biznesem
start learning
strong links with business
warunki
start learning
terms
czesne
start learning
tuition fee
(nie)pewny
start learning
(un)sure
gromadzić
start learning
accumulate
licencjat z nauk przyrodniczych
start learning
Bachelor of Science (BSc)
kosmetyczka
start learning
beauty therapist
urodzić się
start learning
be born
hodować węże
start learning
breed snakes
ochrona środowiska
start learning
conservation
jadowity wąż
start learning
deadly snake
przeprowadzić badania biologiczne
start learning
do a biological survey
dopingować kogoś do zrobienia czegoś
start learning
drive sb to do something
kompletnie wymarły
start learning
effectively extinct
wejść na rynek pracy
start learning
enter the job market
całe obszary usiane są minami lądowymi
start learning
entire areas are lanced with land mines
powszechnie lubiane
start learning
everyone's favourites
rozpaść się
start learning
fall apart
praca w terenie
start learning
fieldwork
wyrosnąć z czegoś
start learning
to grow out of something
garść
start learning
handful
znawca gadów i płazów
start learning
herpetologist
niezwykle zyskowny
start learning
highly lucrative
zawody wymagające wysokich kwalifikacji
start learning
highly skilled jobs
jak obchodzić się z jadowitym wężami
start learning
how to handle venomous snakes
kierować własną firmą
start learning
in charge of their own business
dzieciak
start learning
kid
patrzeć pogardliwie na kursy zawodowe
start learning
look down one's nose at vocational courses
grafik komputerowy
start learning
multimedia designer
jaszczurka
start learning
lizard
menażeria
start learning
menageire
osoby z zewnątrz
start learning
outsiders
nadzorować / koordynować projekt
start learning
oversee a project
jej pasja rozkwitła wcześnie
start learning
her passion bloomed early
postrzeganie / opinia
start learning
perception
doktor (stopień naukowy)
start learning
PhD (Doctor of Philosophy)
głęboki dół
start learning
pit
szeroko rozpowszechniony
start learning
prevalent
najlepszy przykład
start learning
prime example
kosztorysant budowlany
start learning
quantity surveyor
uważany za
start learning
regarded as
gad
start learning
a reptile
być odpornym na większość sposobów leczenia
start learning
resist most treatments
absolwenci szkół
start learning
school leavers
być samozatrudnionym
start learning
be self-employed
krokodyl syjamski
start learning
Siamese crocodile
wykwalifikowany pracownik
start learning
skilled practitioner
torować sobie drogę w gęstym lesie
start learning
slash the way through a thick rainforest
węże prześlizgują się między stopami
start learning
snakes slither underfoot
bastion
start learning
stronghold
niepopularny
start learning
not everyone's cup of tea
studiować medycynę
start learning
train as a doctor
stąpać ostrożnie
start learning
tread carefully
obszary nietknięte przez cywilizację
start learning
unspoilt places
dziewicze lasy deszczowe
start learning
untouched rainforests
jadowity wąż
start learning
venomous snake
złośliwy szczep malarii
start learning
virulent strain of malaria
kursy zawodowe
start learning
vocational courses
sieć
start learning
web
dzika fauna i flora
start learning
wildlife
chodzić na wykłady
start learning
attend lectures
być w takiej samej sytuacji
start learning
be in the same boat
wspólne życie
start learning
communal life
ciągły bałagan
start learning
constant mess
zakłócenie spokoju
start learning
distraction
kłócić się z kimś
start learning
fall out with somebody
kolega ze studiów
start learning
fellow student
znaleźć swoje miejsce
start learning
find their feet
pierwszoroczniak
start learning
fresher
zaznajamiać się
start learning
get acquainted with
być w dobrych relacjach z współlokatorami
start learning
get along with one's flatmates
wymaga odrobię kompromisu
start learning
it requires a bit of give and take
akademik
start learning
hall of residence
to zależy od Ciebie
start learning
it's up to you
wziąć udział w oferowanych zajęciach
start learning
join in with the activities on offer
spleśniałe jedzenie
start learning
mouldy food
wręcz przeciwnie
start learning
on the contrary
grać muzykę na cały regulator
start learning
play music at full blast
praktyczne rzeczy
start learning
practical stuff
znosić coś w granicach rozsądku
start learning
put up with certain things within reason
zaklimatyzować się
start learning
settle in
wyrzucać z
start learning
throw out of
posprzątać swój bałagan
start learning
tidy up your mess
używać czegoś efektywnie
start learning
use something effectively
osiągnięcie
start learning
achievement
składać podanie na uniwersytet
start learning
apply to the university
oceniać
start learning
assess
atrybuty
start learning
Attributes
ścieżka kariery
start learning
career path
pokazać swoje zdolności i umiejętności
start learning
demonstrate your skills and abilities
wytyczne / zalecenia
start learning
guidelines
zajmować odpowiedzialne stanowisko
start learning
hold a position of responsibility
uważam, że jestem bardzo zmotywowany
start learning
I consier myself to be highly motivated
zawierać / obejmować
start learning
include
wyczekiwać
start learning
look forward to
osoby z różnych środowisk
start learning
people from different backgrounds
oświadczenie wymagane przy składaniu dokumentów na uczelnię, przedstawiające profil kandydata na dany kierunek studiów
start learning
personal statement
zaoferować w zamian
start learning
offer in return
za granicą / za morzem
start learning
overseas
satysfakcjonujący
start learning
rewarding
inwentaryzacja
start learning
stocktaking
podać odpowiedzi
start learning
supply answers
podejmować zadania takie jak
start learning
undertake tasks such as
unikatowy
start learning
unique

You must sign in to write a comment