ang studia

 0    144 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być uzależnionym od / uzależnienie / uzależniony
start learning
to get addicted / an addict / addictive
czynniki ryzyka
start learning
risk factors
picie do upadlego
start learning
binge drinking
umiarkowane używanie alkoholu
start learning
moderate use of alcohol
przezwyciężać coś
start learning
to overcome sth
zaburzenie dwubiegunowe
start learning
Bipolar disorder
samoleczenie
start learning
to self-medicate
oblać zajęcia
start learning
to flunk classes
zaniedbywać
start learning
to neglect
zaangażowanie
start learning
commitment
kac / jesteśmy na kacu
start learning
hangover / to be hung over
uspokoić siebie
start learning
to self-soothe
zmniejszyć stres
start learning
to relieve stress
współmałżonek
start learning
spouse
zachowanie
start learning
conduct
tolerancja
start learning
tolerance
wycofanie
start learning
withdrawal
niepokój
start learning
anxiety
pocić się
start learning
to sweat
bezsenność
start learning
insomnia
wymioty
start learning
nausea / vomit
zmęczenie
start learning
fatigue
dziury w pamięci
start learning
lapses in memory / black out
odmowa
start learning
denial / refusal
odmawiać
start learning
to deny
nie doceniać
start learning
underestimate
bagatelizowanie
start learning
to downplay
przesadzać
start learning
to exaggerate
rzucić
start learning
to quit
doradztwo
start learning
counseling
wsparcie grupy
start learning
support group
pragnąć / pragnienie
start learning
to crave / a craving
hospitalizacja / ambulatoryjnie
start learning
an inpatient / outpatient
wyzdrowieć
start learning
to recover / recovery
nadmiernie przytłaczający
start learning
overwhelming / overwhelm
leczenie
start learning
treatment
przekupić
start learning
to bribe sb
kazanie
start learning
to preach
kompulsywny
start learning
compulsive
godność
start learning
dignity
trzeźwy / trzeźwość
start learning
sober / sobriety
wspierać
start learning
to foster
ochrona / prewencja
start learning
to prevent / prevention
odstawienie
start learning
withdrawal
siła woli
start learning
willpower / strong will
podatny
start learning
prone to / vulnerable
mieć wpływ
start learning
to impact
nawracający / nawrót
start learning
relapsing / to relapse
utrudniać
start learning
to hamper
całkowite wyzdrowienie
start learning
sustained recovery
presja rówieśników
start learning
peer pressure
stawiać opór
start learning
to resist
przemoc domowa
start learning
domestic violence
obsesyjno-kompulsywne zaburzenie
start learning
obsessive-compulsive disorder
stres pourazowy
start learning
post-traumatic stress disorder
ośrodek nagrody
start learning
reward circuit
wzmocnić
start learning
to reinforce
nagradzać
start learning
to reward
leczyć / zdrowe podejście
start learning
to treat / treatment approach
dostosowane do potrzeb
start learning
tailored to sb's needs
współwystępować
start learning
to co-occur
nadużywanie narkotyków
start learning
drug abuse
karny
start learning
punitive
współczucie
start learning
compassion
zakłócać / zakłócający / zakłócenie
start learning
to disrupt/ disruptive/ disruption
nadmierna stymulacja
start learning
to overstimulate
system nagrody
start learning
reward system
kolidować z czymś
start learning
to interfere with something
wzór wzmacniający
start learning
reinforcing pattern
nagradzać / satysfakcjonujący / nagroda
start learning
to Reward / rewarding / a reward
przypływ
start learning
surge
uzależnienie od substancji
start learning
substance dependence
nielegalny
start learning
illict / illegal
dostosować / dostosowanie
start learning
to adjust - adapt / adjustment - adaptation
bliska rodzina / środowisko
start learning
immediate family / environment
mieć napady złości
start learning
to have a temper tantrums
koncentracja uwagi
start learning
to attain / attainment
rywalizacja rodzeństwa
start learning
siblings rivalry
obrażać
start learning
to insult
wulgarny język
start learning
foul language
chodzić na wagary
start learning
to play truant / truancy
obojętny na coś / obojętność
start learning
indifferent to something / indifference
zaniedbanie
start learning
negligence
niewystarczający / wystarczający
start learning
insufficient / sufficient
przemijający
start learning
transient
brak czegoś
start learning
to lack sth
zaradzić
start learning
to remedy
zaszkodzić, osłabić
start learning
to impair (have a negative effect)
wymagać / wymaganie
start learning
to require / requirement
lekceważyć coś
start learning
to disregard something
buntować się
start learning
to rebel / rebellious
osiągnięcie naukowe
start learning
academic attainment
dojrzałość / niedojrzałość
start learning
maturity / immaturity
niechęć
start learning
reluctant / reluctance
doceniać
start learning
to appreciate
świadomy (świadomość)
start learning
aware(ness)
skłonić
start learning
to induce
schronienie
start learning
shelter
uznanie
start learning
recognition
prowadzić / przewodnictwo
start learning
to guide / guidance
zjawisko / zjawiska
start learning
phenomenon / phenomena
główny nurt edukacji
start learning
mainstream education
szkolenie zawodowe
start learning
vocational training
wartości
start learning
values
okoliczności
start learning
circumstances
umiejętności radzenia sobie
start learning
coping skills
przestępczość nieletnich
start learning
juvenile delinquency
dorastający
start learning
an adolescent
pomoc / pomagać
start learning
Aid / to aid
przestępca / przestępstwo
start learning
offender / an offence
atak fizyczny
start learning
assault
prowadzić pod wpływem alkoholu
start learning
DUI / drive under the influence
włamanie
start learning
a burglary
kradzież pieniędzy
start learning
mugging
podpalenie
start learning
an arson
oszustwa
start learning
fraud
kradzieże w sklepach
start learning
shoplifting
podporządkować się np. zasadom
start learning
to conform to e.g. rules
włuczęgostwo / włóczęga
start learning
vagrancy / vagrant
menel
start learning
hobo
porzucenie / porzucić
start learning
A dropout / to drop out
uraza
start learning
resentment
napięcie
start learning
tension / tense
pogarda
start learning
contempt
coś wyrasta z czegoś
start learning
to stem from sth
surowa dyscyplina
start learning
harsh discipline
hodować
start learning
to breed
ubóstwa
start learning
poverty
mniejszości grupowe
start learning
minority group
kara cielesna
start learning
corporal punishment
kurator rodzinny
start learning
probation officer
kurator sądowy
start learning
parole officer
dom zastępczy
start learning
foster-home
uwolnić kogoś
start learning
to release someone
drobne przestępstwo
start learning
A minor crime
zawód
start learning
trade
szkoła zawodowa
start learning
vocational school
środek leczniczy
start learning
A measure of treatment
podopieczny jakiejś instytucji
start learning
inmate
opieka postpenitencjarna
start learning
aftercare
doradztwo
start learning
counseling
przeznaczyć
start learning
to allot money
lepsze
start learning
decent
zwalczać np. przestępczość
start learning
to combat e.g. crime

You must sign in to write a comment