anatomy of the haed and neck part4

 0    25 flashcards    eciunia199210
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
korzeń a trzon
start learning
na granicy szkliwa i cementu- szyjka- tam anatomicznie klinicznie- to co wystaje z zebodołu
równik zęba
start learning
największy obwód korony
pow. korony zęba
start learning
1. przedsionkowa (wargowa lub policzkowa) 2. językowa lub podniebienna 3. styczna- medialna i dystalna 4. brzeg lub pow. żucia- siekacze i kły maja brzeg sieczny
siekacze
start learning
-1 korzeń - na krawędzi siecznej 3 małe ząbki - pow. wargowa wypukła w strone mezjalną - pow. podniebienna wklęsła, otoczona rowkami- w miejscu połączenia tych rąbków- guzek zębowy
głębokie, wąskie zagłębienie pod guzkiem zębowym
start learning
otwór ślepy
najmniejszy ząb u człowieka
start learning
siekacz dolny przyśrodkowy
siekacze górne a dolne
start learning
1. Górne są większe. bardziej łopatowate. dolne mniejsze. bardziej dłutowate. 2. Korona górnych siekaczy jest szersza. dolnych węzsza' 3. Korzenie gornych siekaczy Są mniej spłaszczone. bardziej okrągłe na przekroju: korzenie dolnych mają przekroj bardziej owalny. są spłaszczone w kierunku mezjalno-dystalnym. 4' Siekacz gorny przyśrodkowy jest Znaczn|e większy od bocznego' dolnv boczn5, zas nieco większy od przyśrodkowego.
zęby przedtrzonowe
start learning
2 guzkowe- policzkowy i językowy (połączone listewkami brzeżnymi) na górnych często 2 krzenie na dolnych kanał okrągły, pojedynczy
zęby trzonowe
start learning
- na pow. żucia 4-5 guzków oddzielonych od siebie bruzdą międzyguzkową bruzda ta może być podzielona na 2 odcinki przez grzebień poprzeczny lub grzebień trójkątny. trzonowce szczęki 3 korzenie-2policzkowe i podniebienny, żuchwy- 2 mezjalny i dystalny
ząb trzonowy górny pierwszy
start learning
najwiekszy z zębów, 4 guzki-2policzkowe i 2podniebienne, podniebienny mezjalny największy, podniebienny dystalny najmniejszy
ząb trzonowy górny drugi
start learning
3 lub 4 guzki
ząb trzonowy górny trzeci
start learning
różna ilość guzków- często 3(policzkowe i 1 językowy)
trzonowe dolne
start learning
Zęby te mają korony prostokątne o 4 lub 5 guz, kach. Bruzda międzyguzkowa ma kształt krzyża o dłuzszym ramieniu mezjalno-dystalnym i krótszym policzkowo-językowym. Jeśli występuje 5 guzkow, to dystalny koniec ramienia mezjalno-dystalnego bruzdy jest rozszczepiony. Ramiona bruzdy dzielą powierzchnię zucia na nierowne pola. Bruzda mczjalno-dystalna jest przesunięta w kierunku językowym, językowo-policzkowa zaŚ w kierunku dystalnym. Dlatego guzki językowe mają mniejszą powierzchnię; ich wierzchołki
zęby mleczne
start learning
- siekacze i kły- jednoguzkowe - górny pierwszy trzonowiec-3 drugi-4 guzki - dolny pierwszy trzonowiec ma 4 drugi 5 guzków
przedtrzonowe
start learning
pierwszy górny- najczęściej 1 korzeń pierwszy dolny- korzeń owalny, pojedynczy drugie- korzeń pojedyńczy
szczelina wargowa zajęcza- boczna
start learning
)j e s t s z c z e l i n ą t y l k o c z ęśc im i ę k k i c h, biegnącq ku górze po bocznej stronie wargi gornej. Wada ta polega na braku zrostu pomiędzy srodkowym i bocznym wyrostkiem nosowym oraz wyrostkiem szczękowym. Może byc jedno- lub obustronna. Występuje częściej po stronie lewej
szczelina wargi i podniebienia
start learning
polcga na niecałkowitym zroŚcie lub zupełnym braku zrostu wyrostkow podniebiennych' Jest częstą wadq rozwojową. Jeze| i zachodzi całkowity brak zrostu pomiędzy obydwoma wyrostkami podniebiennymi i przt'grodq nosa,. to mamy do czyniónia ze szczeliną ciągnqcą się przez całe podniebicnie twarde i miękkie. Przez szczelinę tę widać zwisającą przt'grodę nosa. Istniejc wtedy bezpośrednic połqczenie między jamq ustną a jamq nosowq po obydwu stronach przegrody nosa
środkowa szczelina wargi górnej
start learning
p o w s t a j e p r z e z n i e - całkowite wykształcenie się przyśrodkowego wyrostka nosowego. W przypadkach daleko posuniętych dochodzi do szerokiej iuki w środku wargi górnej, najczęściej łqczqcej się z innymi ciężkimi wadami rozwojowymi, jak brak przegrody nosa' a nawet części mozgowia.
jama nosowa
start learning
jest ograniczona pow. wewn. nosa zewnętrznego i kośćmi pokrytymi błoną śluzową - do przodu przez przedsionek jama nosowa otwiera się nozdrzami przednimi (nares), ku tyłowi łączy się z częścią nosową gardła przez nozdrza tylne (choanae) - pośrodkowo położona przegroda nosa (septum nasi) utworzona przez chrząstkę przegrody nosa (car-tilago septi nasi), lemiesz i blaszkę pionową kości sitowej dzieli jamę nosową na dwie części; prawą i lewą. Każda z nich ma 4 ściany: dolną czyli dno, górną czyli skl
błona śluzowa jamy nosowej
start learning
- w błonie śluzowej wyścielającej jamę nosową wyróżniamy dwie okolice różne pod względem strukturalnym i czynnościowym; okolicę oddechową i okolicę węchową. Okolicę węchową stanowi niewielki górny odcinek błony śluzowej jamy nosowej, pozostała, znacznie większa część tworzy okolicę odde-chową.
okolica oddechowa
start learning
- w blaszce właściwej błony śluzowej znajdują się gruczoły nosowe (glandulae nasales) produkujące wydzielinę zwaną śluzem nosowym, który zwilża powietrze oddechowe i na nim osiadają cząsteczki pyłu. Podczas kataru (nieżytu) gruczoły nosowe wytwarzają bogatą, rzadką wydzielinę. - nabłonek oddechowy jest nabłonkiem wielorzędowym z migawkami, których ruch powoduje prze-mieszczanie się cząsteczek pyłu do gardła
okolica węchowa
start learning
- jest u człowieka niewielka (ok. 2,5 cm2 po każdej str.) zajmując okolicę małżowiny nosowej górnej i najwyższej oraz odpowiednie przewody i przeciwległą część przegrody nosa. W porównaniu z błoną śluzową okolicy oddechowej jest słabiej unaczyniona i nie ma nabłonka migawkowego lecz spe-cjalnie zróżnicowany nabłonek węchowy zbudowany ze specyficznych komórek zmysłowych zwa-nych komórkami węchowymi i komórek podporowych. Komórki węchowe są pierwszymi neu-ronami drogi węchowej, są to komórki dwubi
unaczynienie tętnicze jamy nosowej
start learning
* część górno-przednia ściany bocznej i przeciwległej części przegrody nosa - t. sitowa przednia od t. ocznej * część dolno-tylna ściany bocznej i przeciwległej części przegrody nosa - t. klinowo-podniebienna od t. szczękowej, która oddaje tt. nosowe tylne boczne oraz tt. nosowe tylne przegrody * okolice zachyłka klinowo-sitowego - t. sitowa tylna od t. ocznej
unerwienie okolicy oddechowej
start learning
- cz. górno-przednia - gg. nosowe wewn. n. sitowego przedniego, wśród których wyróżnia się gg. no-sowe przednie przyśrodkowe - dla przegrody oraz gg. nosowe przednie boczne - dla bocznej ściany jamy nosowej - cz. dolno-tylna - gg. nosowe tylne ze zwoju skrzydłowo-podniebiennego, które dzielą się na dwie główne grupy: gg. górne (przyśrodkowe dla przegrody i boczne dla ściany bocznej jamy nosowej) oraz gg. dolne (dla bocznej ściany jamy nosowej). - gg. oczodołowe ze zwoju skrzydłowo-podniebiennego
unerwienie okolicy węchowej
start learning
- okolica ta posiada komórki zmysłowe - komórki węchowe, których dendryty dochodzą do recepto-rów węchu, tj. do włosków węchowych, natomiast neuryty tych komórek noszą nazwę nici węcho-we - w okolicy węchowej nosa występują także tzw. wolne zakończenia n. trójdzielnego wrażliwe praw-dopodobnie na parzące lub ostre zapachy. Obecnością tych zakończeń tłumaczy się fakt, że mimo uszkodzenia nici węchowych, np. w następstwie wypadku pewien rodzaj węchu jest odbierany

You must sign in to write a comment