Algorytmy001

 0    11 flashcards    bmrao
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Algorytm
start learning
Ściśle określona procedura obliczeniowa, która dla właściwych danych wejściowych generuje Ŝądane dane wyjściowe zwane wynikiem działania algorytmu
Wynik działania algorytmu to inaczej
start learning
dane wyjściowe
Algorytm2
start learning
Środek umoŜliwiający rozwiązanie konkretnego problemu obliczeniowego
problem obliczeniowy
start learning
a) Postawienie problemu polega sprecyzowaniu wymagań dotyczących relacji między danymi wejściowymi a wyjściowymi b) Algorytm zapewnia, Ŝe relacja ta zostanie osiągnięta
ciąg wejściowy
start learning
egzemplarz problemu sortowania
Egzemplarz problemu składa się z:
start learning
określonych danych wejściowych (spełniających warunki podane w opisie problemu) potrzebnych do obliczenia rozwiązania problemu
Algorytm poprawny
start learning
a) dla kaŜdego egzemplarza problemu zatrzymuje się i daje dobry wynik b) Poprawny algorytm rozwiązuje zadany problem obliczeniowy
Algorytm niepoprawny
start learning
nie zatrzymuje się lub daje zły wynik
Przykłady problemów rozwiązywanych za pomocą algorytmów
start learning
Sekwencjonowanie genomu ludzkiego Wyszukiwanie informacji w Internecie Kryptografia Podział zasobów dający największe korzyści Wyznaczanie najkrótszej drogi Problem komiwojaŜera Problem plecakowy Przykłady
Struktury danych
start learning
Środek słuŜący do przechowywania i organizowania danych w celu ułatwienia dostępu do nich oraz ich modyfikacji
RóŜne struktury danych nadają się do
start learning
róŜnych celów – konieczna jest znajomość mocnych stron i ograniczeń poszczególnych ich rodzajów

You must sign in to write a comment