A (business english)

 0    236 flashcards    ssiedlecka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zmartwiony, zdenerwowany
start learning
upset
przedsiębiorstwo
start learning
a company
praca na pół etatu
start learning
part-time job
być bez pracy
start learning
to be out of work
niepokoić się
start learning
to get anxious
żyć na zasiłku
start learning
to be on the dole
płacić swoje rachunki
start learning
pay one's bills
zrobić ile w czyjejś mocy
start learning
to do one's fest
reklama, ogłoszenie
start learning
advertisement
odpowiedni dla
start learning
suitable for
stała praca
start learning
permanent job
ubezpieczenie zdrowotne
start learning
health insurance
pójść na urlop
start learning
take leave
samozatrudniony
start learning
self-employed
pełny etat
start learning
full time job
pracować do późna
start learning
to work long hours
nadgodziny
start learning
to work overtime
warunki pracy
start learning
employment conditions
godziny pracy
start learning
working hours
40-godzinny tydzień roboczy
start learning
40-hour working week
pracować na zmiany
start learning
to work shifts
urlop płatny
start learning
paid holiday
urlop zdrowotny
start learning
sickness leave
przedłużyć umowę
start learning
extend the contract
rozwiązać umowę
start learning
to terminate a contract
warunki płacy
start learning
payment conditions
pensja miesięczna
start learning
a salary
przedział płacowy na stanowisku
start learning
salary range for the position
tygodniówka
start learning
wages
stawka za godzinę
start learning
an hourly rate
pensja początkowa
start learning
a starting salary
pensja podstawowa
start learning
basic salary
podwyżka
start learning
a pay rise
premia
start learning
bonus
system premii
start learning
bonus scheme
dodatki
start learning
perks
pakiet socjalny
start learning
benefits package
opieka medyczna
start learning
Medical benefits
fundusz socjalny
start learning
social activities fund
ubezpieczenie emerytalne
start learning
pension scheme
wolny etat
start learning
a vacancy for
dać ogłoszenie o pracy
start learning
advertise a vacancy
zatrudnić na etacie
start learning
fill a vacancy for
nie ma wolnych miejsc
start learning
'no vacancies'
wyższe stanowisko
start learning
senior position
zrezygnować ze stanowiska
start learning
resign (from) one's post
zajmować stanowisko
start learning
hold a position of
objąć stanowisko
start learning
take up a post of
stanowisko kierownicze
start learning
a management post
rzucić posadę
start learning
give up/ quit one's job
stanowisko
start learning
position
okres próbny
start learning
trial
zależny od wyników pracy
start learning
performance- based
zagraniczny
start learning
offshore
produkt uboczny
start learning
by-product
brak, niedobór
start learning
deficiency
siła robocza
start learning
workforce
rotacja kadry
start learning
turnover
zaawansowane technologie
start learning
high-tech
pękać w szwach
start learning
burst at the seams
miejsce tętniące efektywnością
start learning
hive of activity
centrum informatyczne
start learning
IT hub
pracownik umysłowy
start learning
white-collar worker
pracownik fizyczny
start learning
a blue collar worker
marka
start learning
brand
badanie i rozwój
start learning
research and development
znakomity
start learning
top- notch
obniżyć koszty
start learning
cut costs
oddział
start learning
branch
hossa
start learning
boom
strefa biznesowa
start learning
industrial park
władze lokalne
start learning
local authorities
zadanie drugorzędne
start learning
non-core operation
fuzja
start learning
merger
być winnym
start learning
owe
płaskowyż
start learning
plateau
sąsiedztwo
start learning
vicinity
zniszczenie
start learning
pollution
nieznośny
start learning
unbearable
nieskazitelny
start learning
immaculate
firm internetowa
start learning
dot- com
praca
start learning
labour
duchowny
start learning
crevical
wkład
start learning
contribution
ksero
start learning
handout
obszar
start learning
area
wykres kolumnowy
start learning
bar chart
wykres liniowy
start learning
graph
diagram kołowy
start learning
pie chart
udział na rynku
start learning
share of the market
załączyć życiorys
start learning
to enclose a CV
tytuł licencjata
start learning
bachelor's degree
tytuł magistra
start learning
Master's degree
tytuł doktora
start learning
a doctor of philosophy
znać na poziomie podstawowym
start learning
to have a working knowledge of
opis osiągnięć
start learning
track record
wymagający
start learning
demanding
takie na którym można polegać
start learning
reliable
odporny na stres
start learning
resistant to stress
radzić sobie w trudnych sytuacjach
start learning
to handle complex situations
zdobyć
start learning
gain
kurs obsługi komputera
start learning
Clait course
oczekiwania finansowe
start learning
salary requirements
koperta, warstwa
start learning
envelope
oprowadzać kogoś
start learning
to show sb round
sekretariat
start learning
general office
chodźmy dalej
start learning
let's move on
korytarz
start learning
a corridor
dział kadr
start learning
Human recourses
personel
start learning
staff
należeć do
start learning
belong to
dział finansów
start learning
finance
zająć się, uporać się z
start learning
to deal with
na początek
start learning
for a start
identyfikator
start learning
id card
wchodzić
start learning
to enter
współpracownik
start learning
a colleague
dyrektor sprzedaży
start learning
sales manager
szef
start learning
head
dział reklamy
start learning
advertising
prowadzić kampanię
start learning
to run campaign
dział marketingu
start learning
marketing department
omówić
start learning
discuss
szczegół
start learning
detail
obowiązek, odpowiedzialność
start learning
responsibility
wyrazić
start learning
to express
dostępny, wolny
start learning
available
wydawac się
start learning
appear
być wspaniałym kandytatem na
start learning
to be perfect match for
ogłaszać, reklamować
start learning
advertise
życiorys, cv
start learning
resume
wskazywać, pokazywać
start learning
to indicate
środowisko biurowe
start learning
office environment
różnorodny
start learning
vired
pasować do
start learning
to fit into
wypełniać, wykonywać
start learning
to perform
zwracać uwagę na
start learning
pay attention to
podłapać (nowe umiejętności)
start learning
to pick up (new skills)
chętny
start learning
eager
wnosić swój wkład
start learning
to contribute to
wyniki, wydajność
start learning
performance
możliwość
start learning
opportunity
więc
start learning
therefore
umówić się
start learning
to arrange
odnośnie
start learning
regarding
rozważyć
start learning
consider
czekać z niecierpliwością
start learning
to look forward to
przejść na emeryturę
start learning
to retire
emerytura (stan)
start learning
pension
emerytura (okres)
start learning
retirement
wypowiedzenie, zawiadomienie, ogłoszenie
start learning
notice
zwolnić pracownika (bankructwo)
start learning
make redundant
zwolnić
start learning
to dismiss/ fire
odprawa
start learning
severance pay
związek zawodowy
start learning
a trade union
zasiłek dla bezrobotnych
start learning
jobseeker's allowance
płaca
start learning
wages
prowizja
start learning
commission
opłata, honorarium
start learning
fee
płaca minimalna
start learning
minimum wage
chorobowe
start learning
sick pay
plan emerytalny
start learning
pension scheme
urlop macierzyński
start learning
maternity leave
samochód firmowy
start learning
company car
doświadczenie zawodowe w
start learning
work experience at
praktyka w
start learning
intership at
wolontariat w
start learning
voluntary work
biegłość w obsłudze komputera
start learning
computer literate
wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne
start learning
excellent comunication
negocjacje
start learning
Negotiations
zdolności prezentacji
start learning
presentation skills
zdolności techniczne
start learning
technical skills
oddany, zaangażowany
start learning
committed
sumienny, skrupulanty
start learning
diligent
zmotywowany
start learning
motivated
wytrwały
start learning
persistent
solidny
start learning
reliable
zręczny
start learning
skillful
godny zaufania
start learning
trustworthy
zorganizowany
start learning
organized
przedsiębiorczy
start learning
enterprising
indywidualny przedsiębiorca
start learning
sole trader
złożyć wnieść
start learning
file
deklaracja podatkowa
start learning
tax return
podatek od dochodów osobistych
start learning
income tax
wpłaty, składki
start learning
contributions
składki na ubezpieczenie społeczne
start learning
national insurance contributions
zysk
start learning
profit
brytyjski urząd skarbowy
start learning
HM revenue & customs
odpowiedzialny za
start learning
liable for
dług
start learning
debt
wpaść w dług
start learning
get into debt
rejestr
start learning
register
rocznie, co roku
start learning
annually
spółka osobowa
start learning
partnership
wspólnik
start learning
partner
umowa spółki osobowej
start learning
partnership agreement
podpisać
start learning
sign
utworzyć
start learning
form
kapitał
start learning
capital
wnieść, wpłacić
start learning
contribute
ponieść strate
start learning
loss
rozwiązać spółke
start learning
to dissolve
czas trwania
start learning
duration
określony
start learning
indefinite
ustalić
start learning
set
każdy
start learning
each
sprawozdanie finansowe
start learning
financial statement
roczny raport
start learning
annual report
cyfra, liczba
start learning
figure
wyniki półroczne
start learning
interim/ preliminary results
biegły rewident
start learning
auditor
bilans
start learning
balance sheet
rachunek strat i zysków
start learning
loss and profits account
sprawozdaniez przepływu środków pieniężnych
start learning
cashflow statement
przychody ze sprzedaży
start learning
sales revenue
koszty sprzedanych produktów
start learning
cost of sales
zysk brutto
start learning
gross profit
koszty sprzedaży (ogólne i administracyjne)
start learning
selling, general and administrative costs
zysk operacyjny przed amortyzacja
start learning
earning before interest
amortyzacja
start learning
depreciation and amortization
zysk operacyjny (zysk przed odliczeniem podatków i odsetek)
start learning
earnings before interest and tax
saldo przychodów i kosztów finansowych
start learning
interest expences
podatek dochodowy
start learning
corporation tax
zysk netto
start learning
net profit
kredyt hipoteczny
start learning
mortgage
debet na rachunku
start learning
overdraft
rata
start learning
instalment
odsetki
start learning
interest
stopa oprocentowania
start learning
interest rate
opłata, prowizja
start learning
fee
zabezpieczenie
start learning
security
limit kredytowy
start learning
credit limit
pożyczyć
start learning
lend
pozyczyc od kogos
start learning
to borrow
obciazyc kogos
start learning
charge

You must sign in to write a comment