70-762

 0    63 flashcards    lukaskorol
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
vast
I saw a vast ocean ahead.
start learning
obszerny, ogromny, rozległy, nieprzebrany
Zobaczyłem przede mną ogromny ocean.
majority
We hire less than 100 employees, the majority of whom are in Iraq.
start learning
większość
Zatrudniamy mniej niż 100 pracowników, z których większość z nich jest w Iraku.
contrive
Couldn't you contrive a meeting between them? I think they'd really like each other.
start learning
zaaranżować
Czy nie mógłbyś zorganizować spotkania między nimi? Myślę, że naprawdę by się lubili.
comprise
Their team comprises only professionals.
start learning
zawierać, obejmować, składać się (z czegoś)
Ich zespół składa się jedynie z profesjonalistów.
refine
Engineers spent many months refining the software.
start learning
doskonalić (np. metodę), ulepszać (np. plan)
Inżynierowie spędzili wiele miesięcy na ulepszaniu oprogramowania.
leave off
Leave me off. I'm tired of your squawk.
start learning
dać spokój, przestać
Daj mi spokój. Mam dosyć twojego zrzędzenia.
squawk (v)
The baby never stopped squawking all night.
start learning
gderać, zrzędzić
Dziecko nigdy nie przestawało zrzędzić całą noc.
troublesome
Stanley is a very troublesome child.
start learning
dokuczliwy, nieznośny
Stanley jest bardzo nieznośnym dzieckiem.
state
The rules weren't explicitly stated.
start learning
określać, wskazywać
Zasady nie były wyraźnie określone.
delve
The book delves into political issues.
start learning
zagłębiać (się w coś), dociekać, badać
Książka zagłębia się w kwestie polityczne.
make up something
Can you make a salad up from these ingredients?
start learning
tworzyć coś, sumować coś
Czy możesz stworzyć sałatkę z tych składników?
reside
Do you know where he resides at the moment?
start learning
mieszkać, rezydować, przebywać
Czy wiesz, gdzie on teraz przybywa?
arise
I seized the opportunity as soon as it arose.
start learning
nadarzać się, powstawać, pojawiać się (o problemie, trudnej sytuacji)
Skorzystałem z okazji, kiedy tylko się nadarzyła.
entirety
I've never actually read the book in its entirety.
start learning
całość
Tak naprawdę nigdy nie czytałem książki w całości.
crop up
Such a problem has never cropped up before, so I don't really know what to do.
start learning
pojawiać się (np. problem)
Taki problem jeszcze nigdy się nie pojawił, więc naprawdę nie wiem, co robić.
fetch
He fetched the dictionary.
start learning
przynieść (pójść po coś lub kogoś i wrócić)
On poszedł i przyniósł słownik.
overhead
Your overhead was high, and your net profits were low.
start learning
koszty ogólne, koszty pośrednie, koszty stałe
Twoje koszty ogólne były wysokie, a twoje zyski niskie.
restraint
In this age of austerity, we need to show restraint.
start learning
powściągliwość, umiar, opanowanie, pohamowanie
W obecnych czasach zaciskania pasa musimy wykazać się powściągliwością.
merit
My husband was promoted because of merit, not because of friendship.
start learning
wartość, zaleta, zasługa, wyróżnienie
Mój mąż został awansowany z powodu zasługi, a nie przez przyjaźń.
overlap
We will ensure that any overlap of these tasks and duplication of work is avoided.
start learning
częściowe pokrywanie się, kolizja
Dopilnujemy, aby nie dochodziło do pokrywania się zakresu tych zadań i powielania prac.
misuse
She was accused of misusing company funds.
start learning
nadużywać, źle używać, sprzeniewierzyć
Została oskarżona o niewłaściwe wykorzystanie funduszy firmy.
considerably
Sound travels considerably faster through water than through air.
start learning
znacznie, w znacznym stopniu
Dźwięk przemieszcza się znacznie szybciej w wodzie niż w powietrzu.
certainly
Well, it certainly wasn't an easy question.
start learning
z pewnością, na pewno
To z pewnością nie było łatwe pytanie.
hover
The helicopter hovered over the landing pad.
start learning
unosić się, wisieć w powietrzu
Helikopter wisiał w powietrzu nad lądowiskiem.
indication
If history is any indication, he will be available for quite some time.
start learning
oznaczenie, znak, oznaka, przejaw, objaw, symptom, zwiastun, wskazówka
Jeżeli historia miałaby być jakąś wskazówka, on on będzie dostępny jeszcze przez jakiś czas.
evidence (n)
There is no scientific evidence to prove this theory.
start learning
dowód, dowody
Nie ma naukowych dowodów, aby udowodnić tę teorię.
evidence (v)
As evidenced by recent studies, global warming is unavoidable.
start learning
udowodnić, dowodzić słuszności czegoś
Jak zostało to udowodnione przez ostatnie badania, globalne ocieplenie jest nieuniknione.
troubleshoot
A top German engineer has been appointed to troubleshoot the cause of the accident.
start learning
rozwiązywać problemy, usuwać usterki
Czołowego niemiecki inżynier został wyznaczony do rozwiązania przyczyny wypadku.
variety
What makes nature so beautiful is its variety.
start learning
różnorodność, rozmaitość, zróżnicowanie, urozmaicenie
To, co czyni naturę tak piękną, to jej różnorodność.
simplification
The organization advises on the simplification of trade procedures.
start learning
uproszczenie (np. problemu)
Organizacja doradza w zakresie uproszczenia procedur handlowych.
concurrency
There is general concurrency that the rule concerning the writing of thank-you notes still pertains.
start learning
współbieżność, zgodność, wielodostęp
Istnieje ogólna współbieżność, że nadal obowiązuje zasada dotycząca pisania notatek z podziękowaniami.
occur
The robbery occurred the night we were not at home.
start learning
zdarzać się, wydarzać się, występować, pojawiać się
Kradzież zdarzyła się tej nocy, kiedy nie było nas w domu.
defer
My bank has agreed to defer the repayments on my loan.
start learning
odraczać (np. wyrok), opóźniać (np. odjazd), wstrzymywać (np. decyzję)
Mój bank zgodził się na odroczenie spłaty kredytu.
point out
I would like to point out how important she is to us.
start learning
zauważać, zaznaczać, zwracać uwagę na
Chciałbym zaznaczyć, jak bardzo ona jest dla nas ważna.
detriment
Are you sure that I can follow this diet without detriment to my health?
start learning
szkoda, uszczerbek, krzywda
Czy na pewno mogę stosować tę dietę bez uszczerbku dla zdrowia?
stiff
He was feeling stiff and tired.
start learning
zdrętwiały, zesztywniały (np. o ciele, mięśniach)
On czuł się zdrętwiały i zmęczony.
squarely
She looked squarely at him.
start learning
bezpośrednio, wprost
Ona spojrzała bezpośrednio na niego.
hinder
Her progress certainly hasn't been hindered by her lack of experience.
start learning
powstrzymywać, przeszkadzać, utrudniać, ograniczać, bruździć
Jej doświadczenie z pewnością nie było utrudnione przez brak doświadczenia.
smallish
The pool is smallish and more crowded than most.
start learning
maleńki
Basen jest niewielki i bardziej zatłoczony niż większość.
prior to something
I never spoke English prior to living in Ireland.
start learning
przed czymś, wcześniej od czegoś
Nigdy wcześniej nie mówiłem po angielsku, zanim zamieszkałem w Irlandii.
subtle
He didn't understand the subtle irony in her voice.
start learning
subtelny, delikatny (trudny do uchwycenia lub zrozumienia)
On nie zrozumiał delikatnej ironii w jej głosie.
arguably
He is arguably the world's best football player.
start learning
prawdopodobnie, możliwe, zapewne
Jest prawdopodobnie najlepszym piłkarzem na świecie.
breadth
Thanks to the breadth of his knowledge, I could always count on him.
start learning
rozległość (np. wiedzy, zainteresowań)
Dzięki rozległości jego wiedzy, zawsze mogłam na nim polegać.
fringe
These fringe cases need old-fashioned police work to solve them.
start learning
uboczny, poboczny
Te poboczne sprawy wymagają staromodnej, policyjnej roboty, by je rozwiązać.
attendee
Every attendee gets a schedule of the event.
start learning
uczestnik, uczestniczka
Każdy uczestnik otrzymuje plan wydarzenia.
expandability
Using a foreign key gives you easy expandability.
start learning
rozszerzalność
Użycie klucza obcego zapewnia łatwą rozbudowę.
denote
What does this symbol denote?
start learning
oznaczać, symbolizować
Co oznacza ten symbol?
pertain
books pertaining to the country's history
start learning
dotyczyć, odnosić się
Książki dotyczące historii kraju
violate
People violate law all the time.
start learning
naruszać, zakłócać (np. porządek)
Ludzie naruszają prawo cały czas.
twofold
The aims of the study are twofold.
start learning
dwojaki, podwójny, dwukrotny
Cele badania są dwojakie.
grasp
I'm starting to grasp what you had in mind.
start learning
pojmować, rozumieć
Zaczynam rozumieć co miałeś na myśli.
admittedly
Admittedly, I could have tried harder but I still don't think all this criticism is fair.
start learning
co prawda, wprawdzie, bezspornie, bezsprzecznie
Wprawdzie mogłem bardziej się starać, ale nadal nie sądzę, aby cała ta krytyka była sprawiedliwa.
stand-in
The lecturer didn't turn up, so we had to find a stand-in.
start learning
zastępca (np. w pracy)
Wykładowca się nie pojawił, więc musieliśmy znaleźć zastępcę.
suffice
One room will suffice for us.
start learning
wystarczać, zadowalać
Jeden pokój nam wystarczy.
imperceptibly
Gradually, almost imperceptibly, her condition had worsened.
start learning
niezauważalnie, nieuchwytnie, niepostrzeżenie
Stopniowo, prawie niezauważalnie, jej stan się pogorszył.
strip / strip off
She stripped naked.
start learning
rozbierać się
Ona rozebrała się do naga.
pull
Stop pulling my hair!
start learning
ciągnąć
Przestań ciągnąć mnie za włosy!
bundle
I can bundle those services up for you.
start learning
zaoferować w pakiecie
Mogę państwu zaoferować te usługi w pakiecie.
seemingly
He is seemingly nice, but don't let that fool you.
start learning
pozornie, na pierwszy rzut oka
On jest pozornie miły, ale nie pozwól, by cię to zmyliło.
capture
The prisoner was captured soon after he had escaped.
start learning
schwytać (np. złodzieja, wroga)
Więzień został złapany wkrótce po tym, jak uciekł.
severity
The severity of this recession will cause more pain before it ends.
start learning
powaga, dotkliwość, srogość (np. zimy), ostrość (np. krytyki), surowość (kary)
Surowość tego kryzysu spowoduje jeszcze wiele cierpienia zanim się zakończy.
alike
He and his father are alike in many ways.
start learning
podobny, taki sam, jednakowy
On i jego ojciec są podobni pod wieloma względami.
solitary
Winning was their solitary goal.
start learning
jeden, jedyny
Wygrana była ich jedynym celem.

You must sign in to write a comment