4.3 Racism and xenophobia

 0    118 flashcards    bytommagdalena
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rasizm
start learning
racism
ksenofobia
start learning
xenophobia
niesprawiedliwy
start learning
1. unfair 2. unjust
agresywne traktowanie
start learning
aggressive treatment
rasa
start learning
race
strach
start learning
fear
nienawiść
start learning
hate / hatred
obcokrajowiec
start learning
a foreigner
wyzwanie
start learning
challenge
społeczeństwo
start learning
society
badanie, sondaż
start learning
study, survey
niepokojący poziom
start learning
worrying level
rasistowskie incydenty
start learning
racist incidents
dyskryminacja
start learning
discrimination
nietolerancja
start learning
intolerance
wrogie podejście
start learning
hostile attitude
agresywne (brutalne) zachowanie
start learning
aggressive (violent) behavior
negatywne stereotypy
start learning
negative stereotypes
imigrant
start learning
immigrant
mniejszość
start learning
a minority
niezadowolenie
start learning
dissatisfaction
warunki życia
start learning
living conditions /condintions of life
strach przed bezrobociem
start learning
fear of unemployment
małe zaufanie
start learning
low confidence
władze publiczne
start learning
public authorities
niepewność przyszłości
start learning
insecurity about the future
dyskryminacja rasowa
start learning
racial discrimination
naruszenie praw człowieka
start learning
violation of human rights
prawo do życia
start learning
right to life
godność
start learning
dignity
równe traktowanie
start learning
equal treatment
głęboko zakorzeniona podejrzliwość
start learning
deep-rooted suspicion
niebezpieczeństwo
start learning
danger
uchodzća
start learning
refugee
demokracja
start learning
democracy
osoba poszukująca azylu
start learning
asylum seeker
złodzej pracy
start learning
job stealer
pasożyt, darmozjad
start learning
sponger
zagrożenie
start learning
threat
dobrobyt
start learning
well-being
ofiara
start learning
victim
ataki rasistowskie
start learning
racist attacks
radziź sobie z (2 znaczenia)
start learning
deal with/ to cope with
mniejszość etniczna
start learning
ethnic minority
Karaib
start learning
Caribbean
klęska żywiołowa
start learning
a natural disaster
głód
start learning
famine
niewykwalifikowany
start learning
unskilled
przyuczony
start learning
semi-skilled
duża fala
start learning
great wave
duże społeczności
start learning
sizeable communities
wachlarz programów socjalnych
start learning
range of social programs
komisja
start learning
committee/commission
zajmować się
start learning
to be involved in
równość szans
start learning
equality of opportunity
dobre stosunki
start learning
good relations
antyrasistowskie prawa
start learning
anti-racist law
winić
start learning
blame
złe warunki mieszkaniowe
start learning
poor housing conditions
wpuścić
start learning
to admit
przyciągnąć
start learning
attract
narody zdjednoczone
start learning
united nations
znaleźć azyl
start learning
find asylum
przyjąć
start learning
to accept
odsetek
start learning
percentage
zapewnić schronienie
start learning
provide shelter
migrant
start learning
migrant
ludność
start learning
population
popularny cel podróży
start learning
popular destination
ksenofobiczny
start learning
xenophobic
sprzeciwiać się imigracji
start learning
to object to immigration
znacząca liczba
start learning
a significant number of
pochodzenie
start learning
origin
obelgi, wyzwiska
start learning
verbal abuse
kolor skóry
start learning
skin color /tone
społeczność cygańska
start learning
roma/Gypsy community
brutalny atak
start learning
brutal attack
przeprowadzić
start learning
carry out
lokalni mieszkańcy
start learning
local citizens
przemoc
start learning
violence
opieka zdrowotna
start learning
health care
powszechny (na w
start learning
widespread
negatywne zjawisko
start learning
negative phenomenon
stosunki społeczne
start learning
social relations
wywołać, sprowokować
start learning
provoke
niewolnictwo
start learning
slavery
kolonializm
start learning
colonialism
ludobójstwo
start learning
genocide
cierpieć na
start learning
to suffer from
wykluczenie, wyłączenie
start learning
exclusion
złe warunki życia
start learning
poor living conditions
brak środków
start learning
lack of the means
zarabiać na życie
start learning
to earn a living/ to earn a livehood
nikłe perspektywy integracji
start learning
poor prospects of integration
ubóstwo, bieda
start learning
poverty, poverty
trudności, ubóstwo
start learning
hardship
równość
start learning
equality
sprawiedliwość
start learning
justice
rozwój społeczny
start learning
social development
globalizacja
start learning
globalisation (BrE) / globalization (AmE)
masowa migracja
start learning
mass migration
rozwój osobisty
start learning
personal growth / self-advancement
grzech
start learning
sin
szukać lepszego życia
start learning
seek a better life
uciec
start learning
to escape
prześladowanie
start learning
persecution
wygląd zewnętrzny
start learning
look/physical appearance
postrzegać
start learning
perceive
zagrożenie
start learning
threat
gospodarność
start learning
thrift
ciężka praca
start learning
hard work
przedsiębiorczość, inicjatywa
start learning
enterprise
przyczynić się do wspólnego dobra
start learning
contribute to the common good
pokojowe współistnienie
start learning
peaceful coexistence
wzbogacać społeczeństwo
start learning
enrich the society
dokładać wszelkich starań
start learning
to put all one's efforts
polityka stwarzająca podziały
start learning
divisive policy
mimo, iż
start learning
in spite of

You must sign in to write a comment