2. Flight Planning

 0    56 flashcards    puscianek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Evaluation
to consider or study something carefully and decide how good or bad it is
start learning
Ocena
rozważać lub studiować coś uważnie i decydować, jak dobre lub złe to jest
Layout
the way in which the parts of something are arranged
start learning
układ, plan
sposób, w jaki elementy czegoś są ułożone
unlike
The furniture was unlike anything she had ever seen.
Jackie's really clever, unlike her sister.
start learning
w przeciwieństwie, niepodobne do
Meble są niepodobne do niczego, co kiedykolwiek widziała.
Jackie jest naprawdę mądra, w przeciwieństwie do swojej siostry.
become familiar
start learning
zaznajomić się
Dealing
start learning
Postępowanie
Refer
He promised not to refer to this situation any more.
start learning
Odnosić się
On obiecał, że już nie będzie nawiązywał do tej sytuacji
treat
He treated my suggestion as a joke
The paramedic treated the victim at the accident scene
start learning
traktować, udzielić pomocy
Traktował moją sugestię jako żart
Ratownik medyczny udzielił pomocy medycznej ofierze na miejscu wypadku
beneath
He hid the letter beneath a pile of papers.
under something, or in a lower position than something
start learning
Pod, poniżej
Ukrył list pod stosem papierów.
pod czymś lub w niższej pozycji niż coś
Sight
the ability to use your eyes to see
something that you see, especially something interesting
start learning
Widok, wzrok, pole widzenia
umiejętność używania oczu do patrzenia
coś, co widzisz, zwłaszcza coś ciekawego
Sensible
She's intelligent and sensible
Your plan to save money sounds sensible
start learning
Sensowny, rozsądny, praktyczny
Ona jest inteligentna i rozsądna
Twój plan oszczędzania pieniędzy brzmi sensownie
Conclude
We concluded a contract yesterday. They concluded that this issue is irrelevant.
The concert concluded with a firework display. I would like to conclude by thanking you all for attending.
start learning
zakończyć, zawierać (np. umowę), dochodzić do wniosku
My zawarliśmy wczoraj umowę. Oni doszli do wniosku, że ten problem nie ma znaczenia
Koncert zakończył się pokazem sztucznych ogni. Chciałbym zakończyć, dziękując wszystkim za udział.
accordance
I noticed the book's accordance to historical facts.
Both companies have insisted that they were acting in accordance with the law.
start learning
Zgodność
Zauważyłem zgodność książki z faktami historycznymi
Obie firmy nalegały, aby działały zgodnie z prawem.
Agreement
a situation in which people have the same opinion as each other
a promise or decision made between two or more people
start learning
Porozumienie, umowa
sytuacja, w której ludzie mają taką samą opinię nawzajem
obietnica lub decyzja między dwiema lub więcej osobami
Laid out
start learning
Ustalony, określony
Heading
words at the top of a piece of writing that tell you what it is about
start learning
nagłówek, Dział, rubryka
słowa na górze pisma, które mówią, o co chodzi
subdivide
Each chapter is subdivided into smaller sections.
to divide something into smaller parts
start learning
Dzielić
Każdy rozdział jest podzielony na mniejsze sekcje.
podzielić coś na mniejsze części
contingency
They are prepared for every possible contingency
an event or situation that might happen in the future, especially one that could cause problems
start learning
Przypadek, ewentualność
Oni są przygotowani na każdą możliwą ewentualność
zdarzenie lub sytuację, która może się zdarzyć w przyszłości, szczególnie taka, która może powodować problemy
auxiliary
providing extra help or support
start learning
Pomocniczy
zapewnienie dodatkowej pomocy lub wsparcia
APU - Auxiliary power unit
start learning
Pomocniczy zespół napędowy
Top of descent
start learning
Początek zejścia
Figures
a particular type of person, often someone important or famous
start learning
Cyfry, postać, figura
konkretny typ osoby, często ktoś ważny lub sławny
Rerouting
to change the route of something
start learning
Przekierowanie
Zmienić trasę czegoś
Expect
start learning
Oczekiwać, wymagać, spodziewać się
Remainder
He drank the remainder of his coffee and got up to leave.
He should have killed you with the remainder of family
start learning
Reszta, pozostałość
Wypił resztę kawy i wstał, aby wyjść.
Powinien cię zabić z resztą rodziny
lighthouse
start learning
latarnia morska
Chimney
Does Santa really come down the chimney
start learning
Komin
Czy Mikołaj naprawdę wchodzi kominem
Built-up area
start learning
Obszar zabudowany
Prominent
Her prominent bust drew the attention of men
George Washington is a prominent figure in the history of the USA
start learning
Wybitny, widoczny
Jej widoczny biust przyciągał uwagę mężczyzn
George Washington jest wybitną postacią w historii USA
Launching by winch
start learning
Uruchomienie przez wyciągarkę
Major
Major issues were brought up during this meeting.
Unemployment is the major problem in my country
start learning
Główny, ważny
Ważne kwestie zostały poruszone podczas tego spotkania
Bezrobocie to główny problem w moim kraju
Minor
He suggested two minor changes and approved the rest
Most of the passengers suffered only minor injuries.
start learning
Drobny, niewielki
On zasugerował dwie niewielkie zmiany i zaakceptował resztę
Większość pasażerów poniosła jedynie niewielkie obrażenia.
accommodation
The last accommodation was inadequate for me.
start learning
Zakwaterowanie
Ostatnie miejsce zakwaterowania było dla mnie niedogodne.
Subgrade
start learning
Podłoże
Rigid
not able to bend or move easily
start learning
Sztywny, twardy
nie może łatwo zgiąć lub poruszyć
Disused
not used now
start learning
Nieużywany, zapomniane
Nieużywane teraz
Strips
start learning
Paski
Pattern
a particular way that something is often done or repeated
start learning
Wzór
Szczególny sposób, w którym coś jest często robione lub powtarzane
Circuit
start learning
Obwód
Execute
to do something, such as follow a plan or deal
I expect you to execute my orders
start learning
Wykonywa, wprowadzać w życie
Zrobić coś, co wynikało z planu lub umowy
Oczekuję, że wykonasz moje rozkazy
Preservation
We should focus more on the preservation of cultural heritage
keeping something the same or preventing it from being damaged or destroyed
start learning
Ochrona, zachowanie
Powinniśmy w większym stopniu skupić się na ochronie naszego dziedzictwa kulturowego
utrzymywanie czegoś bez zmian lub zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu
Funicular
a special type of railway that travels up and down steep slopes, with the carriages being pulled by a strong metal rope
start learning
kolejka linowa
specjalny rodzaj linii kolejowych, który porusza się po stromych zboczach, a wagony są ciągnięte przez mocną metalową linę
Ropeway
start learning
kolejka linowa
Memorial
an object, often large and made of stone, that has been built to honour a famous person or event
start learning
Pomnik
obiekt, często duży i wykonany z kamienia, zbudowany na cześć słynnej osoby lub wydarzenia
Valuation
At today's valuation, that would be USD 10 billion higher.
start learning
Oszacowanie
Według dzisiejszej wyceny byłoby to o 10 miliardów dolarów więcej
conscientious
He was a conscientious worker, always caring for details
putting a lot of effort into your work
start learning
sumienny
On był sumiennym pracownikiem, zawsze troszczącym się o detale
wkładać dużo wysiłku w swoją pracę
compelled
I felt compelled to tell her the truth
having to do something, because you are forced to or feel it is necessary
start learning
Zmuszony
Czułem się zmuszony, by powiedzieć jej prawdę
konieczności zrobienia czegoś, ponieważ jesteś zmuszony lub czujesz, że jest to konieczne
Refuse
to say that you will not do or accept something
start learning
Odmówić
powiedzieć, że nie zrobisz czegoś lub nie zaakceptujesz
Reliable
It's a very reliable source of information
start learning
Wiarygodny
To jest bardzo wiarygodne źródło informacji
Apt of entry
start learning
Zdolność wejścia
Suitable
This house is suitable even for a big family.
acceptable or right for someone or something
start learning
Odpowiedni
Ten dom jest odpowiedni nawet dla dużej rodziny
dopuszczalne lub dobre dla kogoś lub czegoś
commence
The exam hasn't commenced yet
I hesitated before commencing my speech
start learning
Rozpoczynać sie
Egzamin się jeszcze nie rozpoczął
Zawahałem się przed rozpoczęciem mojej mowy
displacement
to take the place of someone or something
The displacement of this event will not influence our preparations.
start learning
przesuniecie, wyparcie
zająć miejsce kogoś lub czegoś
Przełożenie tego wydarzenia nie wpłynie na nasze przygotowania
Relevant
If it's relevant to my work, I want to talk about it
related or useful to what is happening or being talked about
start learning
Istotny, związany
Jeżeli to jest związane z moją pracą, chcę o tym porozmawiać
związane lub przydatne dla tego, co się dzieje lub o czym rozmawia
arrange
to put the objects in particular order or position
to make the necessary plans and preparations for something to happen
start learning
Orgnizować, układać
Umieścić obiekty w określonej kolejności lub pozycji
Robić niezbędne plany i przygotowania do działania
Conclude
The report concluded that the drug was safe.
to decide something after studying all the information about it very carefully
start learning
zakończyć, dochodzić do wniosku, zawierać umowę
W raporcie doszęto do wniosku, że lek jest bezpieczny.
zdecydować o czymś po dokładnym przestudiowaniu wszystkich informacji na ten temat
Draw - Drew - drawn
A good teacher can draw the attention of the whole class
to produce a picture by making lines or marks, usually with a pen or pencil
start learning
Rysować, Przyciągac uwagę
Dobry nauczyciel potrafi przyciągnąć uwagę całej klasy
Tworzenie zdjęcia za pomocą linii lub znaków, zazwyczaj za pomocą długopisu lub ołówka

You must sign in to write a comment