2 rozdział

 0    32 flashcards    prawoznawstwo
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
proces powstawania prawa
start learning
złożony proces społeczny w rezultacie którego kształtują się albo zostają ukształtowane normy prawne o określonej treści obowiązujące w określonej grupie społecznej.
fakty prawotwórcze
start learning
fakty tworzące prawo
rodzaje faktów prawotwórczych
start learning
1. Stanowienie 2. umowa 3. kształtowanie się prawa zwyczajowego 4. precedens prawotwórczy.
źródła prawa
start learning
są to zarówno fakty prawo tworzące (np stanowienie ustawy) oraz rezultaty tych faktów (ustawy)
źródła poznania prawa
start learning
oznacza każdy dokument lub inną formę przekazu z których czerpiemy informację o prawie.(np. komentarz do ustawy)
prawo zwyczajowe
start learning
Jego kształtowanie się jest długotrwałe i skomplikowane. W społeczności musi wykształcić się powszechnie akceptowany w niej zwyczaj postępowania w określony sposób i przekonanie, że postępowanie to jest wyznaczone przez jakąś wiążącą normę (zwyczajową).
norma prawa zwyczajowego
start learning
norma zwyczajowa staje się normą prawa zwyczajowego gdy jakiś organ państwa (np. sąd) rozstrzygając jakąś konkretną sprawę uczyni podstawą tego rozstrzygnięcia normę zwyczajową.
akt uznania normy (usankcjonowanie zwyczaju)
start learning
czynność podjęcia przez organ państwa decyzji na podstawie normy zwyczajowej
zwyczaje
start learning
naleźy odróżnić je od prawa zwyczajowego. Są to powszechne nawyki określonego zachowania w określonych sytuacjach, które wykształcily się w jakiejś grupie społecznej i nie są uznawane przez organy państwa za wiążące
kompetencja prawotwórcza (prawodawcza)
start learning
upoważnienie do stanowienia prawa przyznawane na ogół przez akty normatywne najwyższej rangi (konstytucje)
stanowienie prawa (np. stanowienie ustawy przez parlament)
start learning
to czynność konwencjonalna kompetentnego organu państwa poprzez którą organ ów "żąda" aby normy o ukształtowanej przez niego treści były realizowane. Jest to zatem akt kreujący normy prawne.
współtanowienie prawa
start learning
jest to szczególny przypadek stanowienia prawa który polega na tym że akt stanowienia jest dokonywany przez co najmniej dwa podmioty. (np. dwóch ministrów z których każdy jest wyposażony w kompetencje prawotwórcze.
umowa
start learning
umowa in Polish
w odróżnieniu od aktów stanowienia jako fakt prawotwórczy jest czynnością co najmniej dwustronną (podmioty zawierające umowę to strony), poprzez którą strony uczestniczące w umowie ustalają wiążące je normy generalne i abstrakcyjne.
krótka definicja umowy
start learning
jest to akt kreujący normy prawne i charakteryzuje się tym, że twórca tych norm jest zarazem ich adresatem.
precedens prawotwórczy
start learning
fakt prawotwórczy polegający na tym że jakiś organ państwa rozstrzyga określoną trudną sprawę, mimo że w obowiązującym systemie prawa brak jest podstaw do rozstrzygnięcia lub też podstawy te są niedostatecznie określone.
opinie uczonych prawników (tzw. doktryna prawnicza czy jurysprudencja)
start learning
nie są uznawane za oficjalne źródło prawa, choć niewątpliwie wywierają istotny wpływ na jego tworzenie i interpretację. (były uważane za fakty prawotwórcze np. w staroż Rzymie)
pisane źródła prawa
start learning
zalicza sie do nich stanowienie i umowę.
niepisane źródła prawa
start learning
kształtowanie się prawa zwyczajowego i precedens prawotwórczy.
Co określa kto jest upoważniony tworzyć prawo (np. parlament)
start learning
Normy prawne. - określają zakres spraw które można regulować aktem normatywnym danego rodzaju, wyznaczają formy w jakich prawo może być tworzone (np. ustawa), regulują przebieg procesu prawodawczego.
Zamknięty system źródeł prawa w aspekcie podmiotowym lub przedmiotowym.
start learning
jeżeli w danym państwie prawo może być tworzone jedynie w formach wskazanych w konstytucji lub jedynie przez podmioty, które konstytucja do tego upoważnia.
Prawodawstwo autorytarne
start learning
Prawodawca autorytarny tworzy normy prawne, żąda ich realizowania, a posłuch dla nich wymusza siła.
Prawodawstwo demokratyczne
start learning
Obowiązują określone stosunkowo szczegółowe reguły tworzenia prawa oraz funkcjonują instytucje powołane do tego, by kontrolować, czy reguły te są respektowane (sądownictwo konstytucyjne)
przebieg procesu prawodawczego
start learning
przygotowanie projektów aktów normatywnych oraz procedurę ich uchwalania, a także ogłaszanie ustanowionych aktów.
Faza przygotowawcza procesu prawodawczego
start learning
rozpoczyna się od podjęcia przez określ. podmiot zamysłu by uregul. prawnie jakąś dziedzine spraw i obejmuje
Faza przygotowawcza procesu prawodawczego c.d
start learning
przygotowanie projektu a. norm, uzgod. go z różnymi podmiotami, jego krytyczną analizę oraz podjęcie decyzji o przedłożeniu projektu organowi, który ma kompetencje do jego ustanowienia.
Instytucje uczestniczące w procesie prawodawczym
start learning
a) instytucja której rolą jest inicjowanie prac prawodawczych b) instytucje przygotowującą projekt c) instytucja której powierza się zadanie
Fazy prac prawodawczych
start learning
Faza przygotowawcza oraz konwencjonalny akt stanowienia czy zawarcie umowy. Przy czym obie te fazy są współcześni uregulowane przez obowiązujące normy prawne.
Prawodawca faktyczny (prawodawca w ujęciu socjologicznym)
start learning
ludzie uczestniczący w procesie przygotowania i stanowienia aktów normatywnych oraz wywierających rzeczywisty wpływ na ukształtowanie treści tych aktów i nadanie im określonego kształtu redakcyjnego.
Prawodawca formalny (należy go odróżnić od prawodawcy w sensie socjologicznym
start learning
podmiot wyposażony w kompetencje prawodawcze (parlament, rząd, minister) i dokonujący konwencjonalnego aktu stanowienia, choć sam nie prowadzi wszystkich prac przygotowawczych (np. rząd nie redaguje tekstu rozporządzanie choć go uchwala)
Prawodawca
start learning
różni ludzie i ich zespoły: politycy, eksperci, legislatorzy(prawnicy przygotowani do opracowywania tekstów prawnych).
prawo inicjatywy ustawodawczej
start learning
rozumie się przez to kompetencje pewnych podmiotów (w RP np. Rady Ministrów) do dokonania czynności polegającej na przedłożeniu kompetentnemu organowi państwa projektu ustawy z takim skutkiem prawnym że
prawo inicjatywy ustawodawczej cg dalszy
start learning
organ ten jest zobowiązany do rozpatrzenia przedłożonego projektu i podjęcia decyzji w sprawie jego ustanowienia albo odrzucenia.

You must sign in to write a comment