1. ROZMOWA REKRUTACYJNA - Powiedz mi o sobie i o swojej ostatniej pracy.

 0    15 flashcards    Karmelowa
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Mieszkam w Poznaniu, gdzie ukończyłam Uniwersytet Artystyczny tytułem licencjata w dziedzinie grafiki.
start learning
I live in Poznań, where I graduated from the University of Arts with a Bachelor's of Arts Degree in Graphic Design.
Moja wiedza akademicka dała mi podstawową wiedzę na temat sztuki tradycyjnej i cyfrowej.
start learning
My academic background has given me, basic knowledge about traditional and digital art.
Uzupełniłam swoją edukację pracą zdalną.
start learning
I complimented my education with freelance work
Wiedziałam, że to czego się nauczyłam na uniwersytecie to tylko dodatek, dlatego kontynuowałam naukę grafiki 3D i animacji samodzielnie oraz w trakcie warsztatów
start learning
I knew, that what I learned at the University is just addition, so I continued to learn 3D graphics and animation on my own, and during the workshops.
Dzięki temu miałam szczęście, aby dostać pierwszą prawdziwą pracę w branży gier od razu po studiach.
start learning
Thanks to that, I was lucky to get my first real job in the game industry, immediately after graduation.
Mam dwa i pół roku doświadczenia.
start learning
I have two and half years commercial experience.
Pracowałam nad trzema wydanymi tytułami, między innymi mmorpg, grą mobilną i grą PC.
start learning
I have worked on three shipped titles, including mmorpg, mobile and PC game.
Firma dla której obecnie pracuję to małe indi studio o nazwie Atomic Jelly.
start learning
The company that I currently work for, is a small indie studio named Atomic Jelly in Poznań.
Miałam szansę przyjrzeć się bliżej każdemu etapowi produkcji i brać udział w dyskusjach o projektach.
start learning
I had a chance to look closer at every stage of its development and have participated in discussions about the projects.
Do moich obowiązków zalicza się rigowanie, kij frajm animejszyn, a także reżyserowanie i nagrywanie sesji mołszyn kapczer używając kamery kinekt, czyszczenie surowych plików mokapu, retargeting, dodawanie propów i podstawowa implementacja w silniku anril.
start learning
My duties include: rigging, key-framed animation as well as directing and recording motion capture session using Kinect camera, cleaning up raw mocap data, retargeting adding props and basic implementation in Unreal Engine.
Praca nad nisko budżetowym rozwiązaniem zmusiła mnie do poprawy mojego łorkfloł.
start learning
Working on a low budget solution forced me to improve my workflow.
Każdy z pracowników musi planować swoją prace.
start learning
Each employee has to plan their own work.
Nauczyło mnie to jak być bardziej samozdyscyplinowanym, jak wyznaczać priorytety i planować zadania.
start learning
It has taught me how to become more self-disciplined, and how to set my priorities, and schedule my tasks
Teraz pracujemy nad trailerem do nowego projektu.
start learning
Now we are working on a trailer for a new project.
Jestem odpowiedzialna za generowanie postaci w programie Adobe Fuse, przygotowanie animacji kij frejmd oraz dostosowywania animacji mołszyn kapczer, tworzenia animatików.
start learning
I’m responsible for generating characters in Adobe Fuse, preparing hand-keyed animation and adjust motion capture data, creating animatics.

You must sign in to write a comment