zwroty do nauki

 0    46 flashcards    lufa015
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Ona dała mi swój adres
start learning
She gave me her address
Miło, że to zauważyłeś
start learning
It's nice that you noticed
Muszę iść do łazienki
start learning
I have to go to bathroom
Zapisz to na tablicy
start learning
Write it on the board
Ona była najpiękniejszą panną młodą jaką kiedykolwiek widziałem
start learning
She was the most beautiful bride I have ever seen
Przepraszam, czy to miejsce jest wolne?
start learning
Excuse me, is this seat Free?
Statek zatonął na środku oceanu
start learning
The ship sank in the middle of the ocean
Co robiłeś wczoraj?
start learning
What did you do yesterday?
Byłeś na paradzie?
start learning
Have you been to the parade?
Jak Ci minął weekend?
start learning
How was your weekend?
Czy jest to spokojna okolica?
start learning
Is it a quiet neighbourhood?
wyglądasz naprawdę dobrze w tym białym kapeluszu
start learning
you look really good in that white hat
Nie ma prawie żadnych pieniędzy
start learning
He's got hardly any money
To nie to samo
start learning
This is not the same
Dlaczego to tutaj zostawiłeś?
start learning
Why did you leave it here?
Chcesz ważyć?
start learning
Do you want to weigh?
Możesz naklejać naklejki
start learning
You can stick stickers
Co zwykle gotujesz w domu?
start learning
What do you usually cook at home?
Wczoraj zgubiłem portfel
start learning
I lost my wallet yesterday
Ona jest bardzo rozmowna i wesoła
start learning
She is very talkative and cheerful
Jakie nawyki miałeś ostatnio?
start learning
What habits have you had lately?
Obok mojego domu jest wysypisko śmieci
start learning
There is a rubbish dump next to my house
Czujemy się dużo lepiej
start learning
We feel much better
On jest jednym z najbardziej znanych amerykańskich pisarzy
start learning
he is one of the best known american writers
nigdy nie należy dotykać przewodów mokrymi rękami
start learning
you should never touch wires with wet hands
Od czasu do czasu
start learning
Occasionally/From time to time
Panda jest gatunkiem zagrożonym
start learning
The panda is an endangered species
Jedyna osoba, której mogę zaufać
start learning
The only person I can trust
W sobotę kupię tuzin jaj od rolnika
start learning
On Saturday I will buy a dozen eggs from a farmer
Zeszłej nocy byłem tak zmęczony, że poszedłem prosto do łóżka
start learning
I was so tired last night, that I went straight to bed
Dobrze że tutaj przyszedłem
start learning
It's good that I came here
Będę Cię sprawdzać co 3 minuty
start learning
I will check you every 3 minutes
Polecane książki były naprawdę bardzo interesujące
start learning
The recommended books were really very interesting
Nie łowiłem, kiedy znalazłem trochę pieniędzy
start learning
I wasn't fishing when I found some money
Moje sąsiedztwo jest porządne i podziwiane przez turystów
start learning
My neighborhood is decent and admired by tourists
Wczoraj przejeżdżałem przez granicę Polsko-niemiecką
start learning
Yesterday I traveled across the Polish-German border
W zeszłym tygodniu dostałem zaproszenie na wesele od sąsiadów
start learning
Last week I received an invitation to a wedding from my neighbors
Nie wiem jak to powiedzieć
start learning
I do not know how to say
Jak inaczej to powiedzieć?
start learning
How else to say it?
W jedną i w drugą stronę
start learning
One way and the other
przecież nie będę tam chodził i z powrotem
start learning
I won't go there and back
nawet nie wiem co to jest
start learning
I don't even know what it is
Czy mógłbyś mi pomóc?
start learning
Could you help me?
Kiedy nauczyłeś się angielskiego komunikatywnie?
start learning
When did you learn English communicatively?
Mogłem to wziąć, ale nie pozwolili mi
start learning
I could take it, but they wouldn't let me
To zależy od pogody i ciśnienia
start learning
It depends on the weather and pressure

You must sign in to write a comment