Związki komunalne

 0    14 flashcards    mayaa
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Jakie znasz regulacje prawne mówiące o możliwości zrzeszania się jednostek samorządu terytorialnego?
start learning
EKSL i art. 172 Konstytucji
Co to jest związek komunalny?
start learning
Związek komunalny jest podmiotem prawa publicznego powstałym na mocy uchwał rad tych jednostek, które chcą uczestniczyć w związku. Ma on osobowość prawną.
W jakim celu tworzy się związki komunalne?
start learning
Związki komunalne tworzy się w celu skuteczniejszego i efektywniejszego wykonywania zadań, które do tej pory były wykonywane osobno przez jednostki.
Jak wykonywane sa zadania w zwiąku komunalnym?
start learning
Zadania, jakie mają być wykonywane przez związek są wyznaczane w chwałach gmin. Od tej chwili wykonywane są komplementarnie, tzn. przy udziale środków obu jednostek. Zadania nie uwzględnione w uchwale nadal będą wykonywane indywidualnie.
Na jakich szczeblach można tworzyć związki komunalne?
start learning
Związki komunalne mogą tworzyć gminy-związki międzygminne i powiaty-związki powiatów.
Kiedy związek komunalny zyskuje osobowość prawną?
start learning
Związek komunalny zyskuje osobowośc prawną po jego zarejestrowaniu.
Czy może zaistnieć ustawowy obowiązek uczestniczenia w związku międzygminnym?
start learning
Ustawa przewiduje taką możliwość. Obowiązek taki miały gminy warszawskie do 2002r.
Co musi zawierać statut związku komunalnego?
start learning
Statut związku komunalnego musi zawierać nazwę i miejce jego siedziby, członków, czas istnienia, organy, zadanai, sposób przystąpienia, odstąpienia, likwidacji i in.
Zadania związku komunalnego.
start learning
Zadaniami zw. kom. mogą być zadania własne, oprócz wyraźnie określonych w upoważnieniu ustawowym, np. stan. aktów prawa msc. Dyskusyjną jest kwestia czy zadania zlecoce mpgą być przek.zw. kom.Zw. może też zawierać porozumienia z in. jedn. sam. ter. i adm. rząd.
Czy związkowi międzygminnemu i międzypowiatowemu mogą zostać przekazane kompetencje do wydawania decyzji administracyjnych?
start learning
Związkowi międzygminnemu i międzypowiatowemu mogą być przekazane kompetencje do wydawania decyzji administracyjnych.
Co jest organem stanowiącym i kontrolnym związku międzygminnego?
start learning
Organem stanowiącym i kontrolnym związku komunalnego jest zgromadzenie, w skład którego wchodzą wójtowie poszczególnych gmin. A więc organ stanowiący tworzą organy, które w jednostce są organami wykonawczymi. Wójtów mogą zastępować zastępcy, ewent. radni.
Co jest organem stanowiącym i kontrolnym związku międzypowiatowego?
start learning
Organem stan. i kontr. zwiąku międzypowiatowego jest zgromadzenie, w skład którego wchodzi po 2 przedtsawicieli każdego powiatu.
Jak podejmowane są uchwały na zgromadzeniach?
start learning
Uchwały na zgromadzeniach są podejmowane bezwzględną większością głosów. Członkom zgrom. przysługuje prawo do pisemnego sprzeciwu wopbec uchwały. Wstrzymuje sie wtedy jej wykonywanie i rozpatruje sprawę ponownie.
Co jest organem wykonawczym związku komunalnego?
start learning
Organem wykonawczym związku komunalnego jest zarząd związku, którego członkowie są wybierani przez zgromadzenie spośród członków zgromadzenia. Możliwy jest wybór członków spoza zgromadzenia.

You must sign in to write a comment