Źródła prawa

 0    46 flashcards    mayaa
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Art. 87
start learning
Żródłami prawa stanowionego o charakterze powszechnie obowiązującym jest: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia oraz akty prawa miejscowego.
Art. 93
start learning
Źródłami prawa wewnętrznego są: uchwały RM< zarządzenia Prezesa RM oraz zarządzenia ministrów.
Co to są akty normatywne?
start learning
Akty normatywne to akty zawierające w sobie generalno-abstrakcyjne normy prawne. Generalne, bo adresowane do nieokr. z góry l. osób, abstrakc., bo okr. ogólnie, a nie konkretnie sposób postęp.
Co znaczy aspekt pozytywny i negatywny Konstytucji?
start learning
Aspekt pozytywny oznacza, że szereg norm musi być skonkretyzowany w astawach i innych aktach normatywnych. Aspekt negatywny, że wszystkei akty normatywne muszą być zgodne z Konstytucją.
Który art. Konstytucji reguluje tryb zmiany Konstytucji?
start learning
Art. 235 w rozdz. XII
Kto może przedłożyć projekt o zmianie Konstytucji?
start learning
Projekt o zmianie Konstytucji może przedłożyć 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat i Prezydent RP.
W drodze jakiego aktu zostaje zmieniona Konstytucja?
start learning
Konstytucja zostaje mieniona w drodze ustawy ichwalonej przez Sejm w jednakowym brzmieniu i następnie w terminie nie dłuższym niż 60 dni przez Senat.
Kiedy odbywa się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie Konstytucji?
start learning
Pierwsze czytanie tego projektu musi odbyć się w terminie nie dłuższym niż dni od przedłożenia projektu.
JAka większość jest potrzebna do zmiany Konstytucji?
start learning
Ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Sejmi większością co najmniej 2/3 ustawowej liczby posłów w obecności co najmniej polowy posłów. W S|enacie wymagana jest bezwzl=ględna większość głosów w ob. co najmniej połowy ust.l. sen.
Kiedy może odbyć się uchwalenie przez Sejm ustawy zmieniającej rozdziały I, II i XII Konstytucji?
start learning
Ustawa zmieniająca te rozdziały może być uchwalona nie wcześniej niż 60 dni od pierwszego czytania projetku tej ustawy.
W jakim trybie można przeprowadzić referendum dot. zmiany Konst.?
start learning
1/5ust.l. posłów, Senat i Prezydent w ciągu 45 dni od uchwalenia ustawy zmien. rozdział I, II lub XII Konst. mogą złożyć do Marszałka Sejmu wniosek o przepr. ref., które jest przeprowadzane w ciągu 60 dni od zł. wniosku.
CO dzieje się po uchwaleniu ustawy zmieniającej Konstytucję przez Senat?
start learning
Po uchwaleniu tej ustawy Marszałek Sejmu przedstawia Prezydentowi RP ustawę do podpisu. Prezydent podpisuje ją w ciągu 21 dni i zarządza publikację w Dzienniku Ustaw RP.
Co to są normy bezpośrednio wiążące a co to normy programowe?
start learning
Normy bezpośrednio wiążące w sposób w miarę jednoznaczny określają zachowanie adresata, a normy programowe wyznaczają jednynie ierunek działania organów państwowych.
Co to jest instytucja jako pewne postanowienia Konstytucji?
start learning
Instytucja to zespół powiązanych ze sobą norm dla realizacji jakiegoś celu.
Co należy rozumieć przez wykładnię przpisów Konstytucji?
start learning
Należy rozumieć przekłąd przepisów Konstytucji na określone normy postępowania, wnioskowanie z faktu obowiązywania jednej normy o obowiązywaniu innej na gruncie Konst., usuwania kolizji zgodnie z obow. zasadami egzegezy.
Co to jest instrumentalne uzasadnianie obowiązywania norm?
start learning
Instrumentalne uzasadnianie obowiązywania norm polega na tym, że dla realizacji celu C1 wynikającego z obowiązującej na gruncie Kont. normy N1 należy przyjąć obowiązywanie norm N2, N3 i N4.
Co oznacza wewnętrzna hierarchia norm konstytucyjnych?
start learning
Wewnętrzna hierarchia norm kontytucyjnych oznacza, że pprzy interpretacji przepisów Konst. szczególnie uwzględnia się przepisy o kluczowym znaczeniu dla ustawy zasadniczej zawarte w rozdz. I, II, a także w preambule.
Art. 178ust.1
start learning
Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji i ustawom.
Art. 91ust.2
start learning
Umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie mają pierwszeństwo przed ustawami jeżeli nie da się ich pogodzic z ustawami.
Jak sędzia w razie wątliwości może zinterpretować przepisy ustawy?
start learning
Sędziowie, w razie wątpliwości interpretują przepisy ustawy tak, abybyły zgodne z przepisami ustawy zasadniczej.
Co powinien zrobić sędzia jeżeli uzna, że któryś z przepisów ustawy jest niezgodny z Konstytucją?
start learning
W takim wypadku sędzia musi zgłosić się z prośbą o rozstrzygnięcie do TK. Sam nie może orzekać o niekonstytucyjności ustaw.
Co stosujemy w pierwszej kolejności - ustawę czy prawo stanowione przez organizację miezynarodową?
start learning
W pierwszej kolejności stosujemy prawo stanowione przez organizację międzynarodową.
Co to jest zasada wyłączności ustawy?
start learning
Zasada wyłączności ustawy oznacza, że niektóre kwestie mogą być uregulowane tylko w ustawie, należą do nich przede wszystkim sytuacja prawna jednostki oraz podstawowe elementy ustroju władz publicznych.
Co to jest rozporządzenie?
start learning
Rozporządzenie to akt normatywny wykonawczy w stosunku do ustawy wydany przez organy wskazane w Konstytucji RP, na podstawie szczególowego upowaznienia zawartego w ustawie i wcelu jej wykonania.
Wymień organy posiadające kompetencje do wydawania rozporządzeń.
start learning
Prezydent RP, RM, Prezes RM, minister kierujący dziłem adm. rządowej, przewodniczący określonych w ustawie komitetów, KRRiT.
Które rozporządzenia RM może uchylić?
start learning
RM może uchylić rozporządzenia wydawane przez ministrów i przewodniczących komitetów na wniosek Prezesa RM.
Co oznacza szczegółowe upoważnienie zawarte w ustawie?
start learning
Szczegółowe upowaznienie zawarte w ustawie oznacza, że ustawa musi wskazywać organ upowazniony do wydania rozporządzenia oraz materię, która ma byc w rozp. uregulowana. Materia ta musi być w pewnym stopniu uregulowana w ustawie, ale nie wyczerpująco.
Co to są upoważnienia blankietowe?
start learning
Upoważnienia blankietowe to upoważnienia okręślające treść rozporządzenia w sposób ogólny. Zakazane jest ich udzielanie.
W jakim celu wydawane są rozporządzenia?
start learning
Rozporządzenia są wydawane w celu wykonania ustawy.
Jaki jest jedyny akt wykonawczy powszechnie obowiązujący?
start learning
Jedynym wykonawczym aktempowszechnie obowiązującym jest rozporządzenie.
Co to jest zakaz subdelegacji?
start learning
Zakaz subdelegacji oznacza, że zakane jest przekazywanie przez organ swojej kompetencji do wydania roporządzenia organowi niższego rzędu.
Art. 234
start learning
Jeżeli w czasie stan wojennego sejm nie może zebrać się na posiedzenie Prezydent RP może na wniosek Rady Ministrów wydać rozporządzenie z mocą ustawy. Podlega ono zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Sejmu.
Art. 228ust.5
start learning
Rozporządzenia Prezydenta mogą wkraczać w prawa i wolności jednostki tylko w takim zakresie jaki jest niezbędny, powinny zawierać mecanizmy prawne zmierzające do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa.
Jakie jest miejsce rozporządzenia Prezydenta w hierarchii źródeł prawa?
start learning
Rozporządzenia Prezydenta mają moc równą ustawom, oznacza to, że mogą je zmieniać lub uchylać. Muszą być jednak zgodne z Kont. i umowami mdzn. rat. za zgodą wyr. w ust.
Czy zakres przedmiotowy rozporządzeń Prezydenta jest nieograniczony?
start learning
Zakres przedmiotowy rozporządzeń mocą ustawy jest ograniczony. Prezydent nie ma takiej swobody w stanowieniu prawa jak parlament.
Co dzieje sie jeżeli roporządzenie prezydenta nie zostanie zatwierdzone na najbliższym posiedzeniu Sejmu?
start learning
Jeżeli rozporządzenie Prezydenta nie zostanie zatwierdzone na najbliższym posiedzeni Sejmu to przestaje obowiązywać.
Kto wydaje akty prawa miejscowego?
start learning
Akty prawa miejscowego wydają terenowe organy administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego.
Co jest cechą charakterystyczną aktów prawa miejscowego?
start learning
Cechą charakterystyczną aktów prawa miejscowego jest to, że obowiązują tylko na obszarze działania organów, które je wydają.
Wymień organy i rodzaje aktów prawa wewnętrznego.
start learning
W Konstytucji zostały wymieniony trzy akty i zarazem trzy upowaznione podmioty: uchwały RM, zarządzenia Prezesa RM, zarządzenia ministrów. Katalog ten jest otwarty, akty mogą nosić inne nazwy, inny podmiot może także upoważnić ustawodawca zwykły.
Do wydania których aktów prawa wewnętrznego potrzebne jest upoważnienie ustawowe, do uchwał RM czy do zarządzeń?
start learning
Upoważnienie ustawowe jest konieczne do wydania zarządzenia, nie jest natomiast potrzebne Radzie ministrów do wydawania uchwał.
Do czego potrzebne są rządowi uchwały?
start learning
Za pomocą uchwał rząd może kierować całością podległych mu organów.
Opisz relację uchwała RM-ustawy.
start learning
Uchwała RM może regulować kwestie inne niż uregulowane w ustawie, ale nie może wkraczać w materię uregulowaną ustawowo.
Czy uchwała RM może być adresowania do podmiotów innych niż te podległe rządowi?
start learning
uchwała nie może byc adresowana do innych podmiotów, jeżeli jest należy ją uznać za niezgodną z Konstytucją.
W jakim celu wydawane są zarządzenia?
start learning
Zarządzenia Prezesa RM regulują funkcjonowanie całej administraji rządowej, zarządzenia ministrów - poszczególnymi jej działami.
Czy Konstytucja określa jak ma wyglądac upoważnienie do wydania zarządzenia?
start learning
Konstytucja nie określa szczegółowo jak ma wyglądać upoważnienie do wydania zarządzenia, tak jak to jest w przypadku rozporządzenia.
Co oznacza zasada bezpośredniego skutku?
start learning
Zasada bezpośredniego skutku oznacza, że normy prawa wspólnotowego mają pierwszeństwo przed normami prawa krajowego.

You must sign in to write a comment