Zdania - korepetycje

 0    44 flashcards    janzielinski1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Wszystkie moje spotkania są sztywne, nie mam dla ciebie czasu.
start learning
All of my appointments are fixed, I have no time for you.
Zdolności czytania Matthew są dalekie od wystarczających.
start learning
Matthew's reading skills are far from adequate.
Policja podkreśla znaczenie bezpieczeństwa.
start learning
The police emphasize the importance of security.
On jest członkiem ich organizacji od ponad dziesięciu lat.
start learning
He has been a member of their organization for over ten years
Wrocław jest moim miastem rodzinnym.
start learning
Wroclaw is my home town.
To jest najdłuższe ciągłe wydarzenie międzynarodowe
start learning
It is the longest continuous running international event.
Transmisja jest bez zakłóceń
start learning
The transmission is smooth.
Ta umowa zapewnia trzy tygodnie urlopu dla każdego.
start learning
This deal ensures three weeks of vacation for everyone.
Nie jestem na bieżąco - co się między nimi wczoraj wydarzyło?
start learning
I'm not up to speed - what happened between them yesterday?
Nie tylko przetrwaliśmy kryzys, ale nawet rozwinęliśmy naszą firmę.
start learning
We not only survived the crisis but even expanded our company.
On wyjął mąkę z kredensu.
start learning
He got the flour out of the cupboard.
Książka, o której mówiłem jest na moim kredensie.
start learning
That book I was telling you about, it's on my dresser.
Nikt jej nigdy nie zastąpi.
start learning
Nobody will ever replace her.
To nie jest nasze ostatnie pożegnanie.
start learning
This isn't our last farewell.
Jeżeli wypijesz za dużo, masz kaca, jest ci niedobrze i boli cię głowa następnego dnia.
start learning
If you drink too much, you have a hangover, you feel sick and your head aches the next day.
W tym regionie jest duże zapotrzebowanie na nasze usługi.
start learning
There is a high demand for our services in this region.
Moi rodzice nigdy nie wspierali moich decyzji.
start learning
My parents never fostered my decisions.
On wcisnął pedał gazu i samochód zaczął przyśpieszać.
start learning
He pushed the gas pedal and the car started accelerating.
Zmuszasz mnie do złamania tradycji naszego ludu.
start learning
You force me to break the custom of our people.
To jest ich przyzwyczajenie, żeby odbywać sjestę po obiedzie.
start learning
It's their custom to have a siesta after dinner.
To fraza idiomatyczna, nie można jej zrozumieć poprzez proste tłumaczenie.
start learning
It's an idiomatic phrase, you cannot understand it by simple translation.
Nie wiem, co znaczy to wyrażenie.
start learning
I don't know what this phrase means.
On wrobił nas do pomocy mu.
start learning
He's set us up into helping him.
On na zawsze pozostał skromnym mężczyzną.
start learning
He always remained a very humble man.
Pieniądze jej nie zmieniły; wciąż jest skromna i uczciwa.
start learning
Money hasn't changed her; she's still modest and honest.
Kostiumy w sztuce były pełne przepychu!
start learning
The costumes in the play were lavish!
W zamku znajdowało się osiemnaście ekskluzywnych jadalni
start learning
The castle had eighteen gilded dining rooms.
On powiedział głupi żart i zabrał mi apetyt.
start learning
He told a stupid joke and took away my appetite.
Wiele czynników przyczyniło się do tej decyzji.
start learning
Many factors contributed to this decision.
Czy mógłbyś to przez chwilę potrzymać?
start learning
Could you hold it for a moment?
Dyrektor departamentu przeprowadził tego ranka spotkanie.
start learning
The director of the department held a meeting this morning.
Ona położyła na oczach plasterki ogórka.
start learning
She put cucumber slices over her eyes.
Znam ludzi, którzy w ogóle nie jedzą drobiu.
start learning
I know people who don't eat poultry at all.
Rozkoszuj się smakiem naszych warzyw
start learning
Enjoy the flavour of our vegetables.
Firma opublikowała oświadczenie dotyczące przyczyny eksplozji.
start learning
The company issued a statement concerning the cause of the explosion.
Musisz wypełnić deklarację celną, kiedy przekraczasz granicę.
start learning
You have to fill out a customs declaration when you cross the border.
Nikogo nie było w domu, gdy on wrócił.
start learning
There was no one home when he returned.
Obiad będzie gotowy zanim wrócisz.
start learning
The dinner will be ready before you return.
Oglądając nagranie przemowy na taśmie, on pomyślał, że poszła nieźle.
start learning
Watching the tape of the speech, he thought it went well.
Chciałbym zrelacjonować jeden incydent, który uważam za istotny.
start learning
I would like to recount an incident that I find significant.
Wybrałem inną drogę, kiedy znów tam pojechałem.
start learning
I chose a different route when I went there again.
Kupiłem różne rodzaje piwa - chcesz spróbować niektórych z nich?
start learning
I bought different kinds of beer - do you want to try some of them?
Twoje akcje stanowią pogwałcenie naszej umowy
start learning
Your actions are a breach of our agreement.
On zostanie ukarany za tę ingerencję.
start learning
He will be punished for this interference

You must sign in to write a comment