Wstęp do prawoznawstwa + prawo konstytucyjne, struktury, system, prawa człowieka + lekcja pokazowa

 0    150 flashcards    lazel
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Na mocy
start learning
By virtue of
usuwalny
start learning
removable
Związek zawodowy
start learning
Trade union
wynagrodzenie
start learning
remuneration
Zgodnego z godnością ich urzędu
start learning
Consistent with the dignity of their office
Ustrój i właściwość sądu
start learning
The organizational structure and jurisdiction as well as procedure of the courts
Postępowanie przyspieszone
start learning
summary judgement
Tryb doraźny
start learning
summary procedure
sprawowany
start learning
implemented
Wymiar sprawiedliwości
start learning
The administration of justice
Wydawać wyroki
start learning
pronounce judgments
wyraźny
start learning
explicit
rozumiany
start learning
implicit
Wykonywać czyjeś prawa
start learning
execute sb's rights
Polityka, strategia, plan działania na przyszłość
start learning
policy
Wszystko co związane z polityką
start learning
politics
Prowadzić politykę zagraniczna
start learning
Execute foreign politics
Wyłączna właściwość
start learning
Sole competency
Stanowisko (np. Polski)
start learning
Standpoint, perspective
Najwyższy przedstawiciel
start learning
Highest representative
niezasadny
start learning
unreasonable
uznać
start learning
Find sth
Zasadny
start learning
Reasonable
Sprawnie funkcjonujący
start learning
Efficient
Wymiar sprawiedliwości
start learning
Justice system
zapowiadać
start learning
promise
Strony postępowania
start learning
Party, parties
Postępowanie elektroniczne
start learning
Electronic Proceedings
elektronizacja
start learning
digitalization
Kiepsko wypadać
start learning
Perform poorly
dłużnik
start learning
debtor
wierzyciel
start learning
creditor
Sprawa upadłościowa (X2)
start learning
Bankruptcy/Insolvency case
wyodrębnić
start learning
distinguish
Gospodarczy, ekonomiczny
start learning
Economic
oszczędny
start learning
economical
Sprawy cywilne i gospodarcze
start learning
Civil or economic cases
Rozpatrywanie spraw (przez sąd)
start learning
hear a case
Pomoc prawna
start learning
Legal assistance
System sądownictwa
start learning
Judicial system
pełnomocnik
start learning
Holder of Power of Attorney
Radca prawny, adwokat
start learning
Legal counsel, advocate (na stronie radców prawnych, oni się tłumaczą jako attorney, ale się nie znają XD)
Osoba po studiach prawniczych
start learning
lawyer
Sejm i senat
start learning
Sejm (ew. Lower chamber of the polish parliament) i senat
W zakresie
start learning
within the scope of
poseł
start learning
Member of Sejm (Lower Chamber of the Polish Parliament0
Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych
start learning
Commandor of Military Forces
kierowanie ministerstwem
start learning
Administration of the ministers
powierzyć
start learning
to entrust
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
start learning
National Council of the Radio and Television
Najwyższa Izba Kontroli
start learning
Supreme Audit Office
Odpowiedzialny przed
start learning
Be liable before
w związku z zajmowanym stanowiskiem
start learning
In relation of the office held
spory
start learning
disputes
rozstrzygać(X2)
start learning
Settle, resolve
Przepisy prawa
start learning
legal provisions
centralne organy państwowe
start learning
central state authorities
wyrażony
start learning
expressed
orzekać w następujących sprawach
start learning
Rule in following cases
zgodność
start learning
Compliance
Terenowy organ administracji rządowej
start learning
Local administration unit of the government
aresztować
start learning
arrest
zatrzymanie
start learning
detention/ seizure
prawidłowy tok postępowania
start learning
correct course of the proceedings
Ująć kogoś na gorącym uczynku przestępstwa
start learning
seize sb red-handed
Zatrzymany (można do 48h)
start learning
detained
bez uprzedniej zgody sądu określonego w ustawie
start learning
Without prior consent of the court stipulated in a statutory act
pozbawiony wolności
start learning
deprived of liberty
pociągnięty do odpowiedzialności karnej
start learning
Criminally prosecuted
Umowa na czas nieoznaczony
start learning
Open-ended contract
na czas nieoznaczony
start learning
For indeterminate term
na wniosek
start learning
upon the application of
powoływać (np. na stanowisko)
start learning
appoint
określać
start learning
Specify, stipulate, set forth, lay down
ustawa
start learning
Statutory acts, acts of law, law, laws, acts
Ustrój (sądu i państwa)
start learning
System (court and state)
Postępowanie sądowe
start learning
Court proceedings
dwuinstancyjne
start learning
two-instance
punkt
start learning
Section (następne - item)
Sądy militarne
start learning
Military Courts
Sądy administracyjne
start learning
Administrative courts
Sądy powszechne
start learning
Common courts
Sąd najwyższy
start learning
Supreme Court
sprawować
start learning
hold
Rzeczpospolita Polska
start learning
The Republic of Poland
Orzeczenia, wyroki
start learning
pass/make/issue ruling
władza
start learning
authority
niezależny
start learning
independent
odrębny
start learning
separate
Ustanawianie pojedynczych sądów
start learning
The process of setting up individual courts
obciążający
start learning
cumbersome
Stanowić krok milowy, punkt zwrotny
start learning
represents real progress
wykroczenie
start learning
Infraction, petty offense
zbrodnia
start learning
felony
Występek
start learning
Misdemeanor, minor crime
Rada bezpieczeństwa organizacji narodów zjednoczonych
start learning
The United Nations Security Council
Sąd jest właściwy do
start learning
Court has jurisdiction over
Międzynarodowy trybunał karny
start learning
International Criminal Court
Prawa człowieka
start learning
Human rights
Punkt zwrotny
start learning
landmark
Sporządzono, sporządzony
start learning
Prepared, done, drawn up (?), issued
trybunał
start learning
Tribunal
regulamin
start learning
rules
zadośćuczynienie
start learning
compensation
odrzucić
start learning
Dismiss on procedural grounds/for formal reasons
oddalać
start learning
Dismiss on substantive grounds/for substantive reasons
Wyrok jest prawomocny
start learning
Ruling is final and non-appealable
W terminie 3 miesięcy
start learning
Within the time limit of 3 months
Ponieść szkoda niematerialna
start learning
Suffer/sustain intangible damage/loss
zgodnie z
start learning
In respect of
Odsetki za opóźnienie
start learning
(late payment) interests (niepoliczalny)
Pozwane państwo
start learning
Responding state
Z punktu widzenia
start learning
Under, in accordance with, pursuant to
naruszenie
start learning
Violation, breach, infringement
W odniesieniu do
start learning
In relation to, regarding
skarga
start learning
complaint
jednogłośnie
start learning
unanimously
uznawać(X2)
start learning
Declare, find
Nie ma zdolności prawnej
start learning
Not have capacity to make legal acts
ubezwłasnowolniony
start learning
incapacitated
Wzruszyć bądź zmienić
start learning
Reappeal against or amend
Usunąć, uchylić
start learning
reappeal
Z późniejszymi zmianami
start learning
As amended
Tekst ujednolicony
start learning
Consolidated text
Dziennik Ustaw
start learning
Journal of Laws
współżycie
start learning
Sexual intercourse
Długotrwałe współżycie
start learning
Living as husband and wife
Sąd opiekuńczy
start learning
Family and Guardianship Court
dobro
start learning
Welfare
KPC (kodeks postępowania cywilnego)
start learning
Code of Civil Procedure
Wystąpić z powództwem
start learning
File a claim
powództwo
start learning
claim
W przypadku gdy
start learning
In the case of, In the event of
anulowanie
start learning
invalidation
W świetle prawa
start learning
In the light of law
alkoholizm
start learning
Alcohol abuse
narkomaństwo
start learning
Drug abuse
udzielić zgody
start learning
Grant consent
pomimo takiej przeszkody
start learning
Despite such impediment
potomstwo
start learning
Children
dzierżawa
start learning
Tenancy
najem
start learning
Lease
postępowanie nieprocesowe (wnioskodawca, uczestnicy)
start learning
non-contentious proceedings
postępowanie procesowe (powód, pozwany)
start learning
Contentious proceedings
Nie dotyczy
start learning
It is not applicable, It does not concern
krewni przez powinowactwo
start learning
relatives by affinity
powinowactwo
start learning
affinity
krewni przez pokrewieństwo
start learning
Relatives by consanguinity
pokrewieństwo
start learning
Consanguinity
krewny, powinowaty
start learning
Relative

You must sign in to write a comment