unit. 2 cz. 3, unit 3 cz. 1

 0    70 flashcards    egzaminlegalenglish2
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
attribute something to someone
start learning
przypisywać coś komuś (np. autorstwo)
customer
There were no customers in the shop.
start learning
klient (sklepu)
W sklepie nie było klientów.
online service
start learning
dostęp internetowy do konta
company name
start learning
nazwa spółki, firma spółki
under the circumstances
start learning
w takich okolicznościach, w tych warunkach
savings
I spent all my savings on a new car.
start learning
oszczędności (np. całego życia)
Wydałem wszystkie oszczędności na nowy samochód.
be in default
start learning
nie dotrzymać zobowiązania, nie dotrzymać płatności
outstanding amount
start learning
suma zaległa, kwota do zapłacenia, kwota zadłużenia
be in credit
He is 25 dollars in credit.
start learning
mieć dodatnie saldo na koncie bankowym
On ma 25 dolarów na plusie na koncie.
exchange rate
Hold on, I don't do foreign exchange rates in my head.
start learning
kurs wymiany walut, kurs walutowy
Poczekaj, nie umiem przeliczać kursów walutowych w głowie.
deposit
I paid the deposit on my new flat.
start learning
zaliczka, wkład własny, kaucja
Wpłaciłem zaliczkę na moje nowe mieszkanie.
invoice
start learning
faktura
convenient
We had a convenient connection from Krakow to Berlin.
start learning
wygodny, praktyczny, poręczny
Mieliśmy wygodne połączenie z Krakowa do Berlina.
client details
start learning
dane klienta
facts of the case
start learning
stan faktyczny, fakty w sprawie, okoliczności sprawy
offer
start learning
oferta
acceptance
Knowledge and acceptance of what is coming are your best defense.
start learning
akceptacja, zaakceptowanie (czegoś, co zostało nam zaoferowane)
Wiedza i akceptacja tego, co ma przyjść to twoja najlepsza obrona.
offeror
start learning
oferent (ten kto składa oferte)
precedent
We are dealing here with a new precedent, which will only be tested in the future.
start learning
precedens
Mamy tutaj do czynienia z nowym precedensem, który zostanie przetestowany dopiero w przyszłości.
offeree
start learning
oblat (adresat oferty)
legal agreement / contract
start learning
kontrakt, umowa
obliged
start learning
zobligowany
unconditionally
start learning
bezwarunkowo
no good
start learning
nieprzydatny, niewłaściwy
parties to a contract
start learning
strony (umowy)
courts of first instance
start learning
sąd pierwszej instancji
common law / case law / judge made law
start learning
prawo zwyczajowe
civil law
start learning
prawo kodyfikowane
statute law
start learning
prawo stanowione
recorded
start learning
zapisany
binding
Signing this contract will make it binding.
start learning
wiążący, obowiązujący
Podpisanie tej umowy uczyni ją wiążącą.
distinguishable
This red colour is distinguishable from other red colours.
start learning
odróżnialny, różniący się
Ten czerwony kolor jest odróżnialny od innych czerwonych kolorów.
ratio decidendi
start learning
motyw rozstrzygnięcia (danej sprawy)
obiter dictum
start learning
uwaga mimochodem, opinia incydentalna
source of law
start learning
źródło prawa
body of laws
start learning
zbiór przepisów prawnych (np. kodeks)
pronouncement
As governor of Jamaica, I make my first pronouncement.
start learning
wygłoszenie, orzeczenie wyroku
Jako gubernator Jamajki, wygłaszam swoje pierwsze oświadczenie.
principle of law / rule of law
start learning
zasada prawna
factor
Many factors contributed to this decision.
start learning
czynnik
Wiele czynników przyczyniło się do tej decyzji.
relevant
start learning
istotny, znaczący, ważny
invoice
start learning
faktura
subject of a contract
start learning
przedmiot umowy
object
He looked at objects laid out in front of him.
start learning
przedmiot, obiekt
On spojrzał na rozłożone przed nim przedmioty.
amendment
This law requires an amendment.
start learning
poprawka, nowelizacja
Ta ustawa wymaga nowelizacji.
proposal
He got furious and rejected my proposal.
start learning
propozycja, oferta
On się wściekł i odrzucił moją propozycję.
value
Why is the dollar decreasing in value?
start learning
wartość
Dlaczego dolar traci na wartości?
lapse
My membership in this club has already lapsed.
start learning
wygasnąć
Moje członkostwo w tym klubie już wygasło.
counter-offer
start learning
kontroferta
reject
I have to reject this candidate, she is too old.
start learning
odrzucać (np. kandydata o pracę)
Muszę odrzucić tę kandydatkę, jest za stara.
revoke / withdraw an offer
start learning
wycofać ofertę
forbearance
start learning
zobowiązanie powstrzymania się od czegoś w przyszłości, zobowiązanie do zaniechania
reciprocal
start learning
obopólny (np. szacunek), wzajemny (np. o tolerancji)
gain a benefit
We don't want to gain benefits at the expense of our partners.
start learning
odnieść korzyść, uzyskać korzyść
Nie chcemy odnosić korzyści kosztem naszych partnerów.
suffer a detriment
start learning
ponieść szkodę, uszczerbek, krzywdę
elect
start learning
wybrać
chamber
British Parliament consists of two Chambers.
start learning
izba (w parlamencie)
Parlament Wielkiej Brytanii składa się z dwóch izb.
legislation
The Minister of Justice claims that the Polish legislation requires a reform.
start learning
ustawodawstwo / prawodawstwo
Minister sprawiedliwości twierdzi, że polskie ustawodawstwo wymaga reformy.
Statute / Act of Parliament
I think that the new statute will serve as an example in other parliaments all over the world.
start learning
ustawa
Moim zdaniem nowa ustawa będzie służyła za przykład innym parlamentom na całym świecie.
general election
They have a majority in the Parliament after the last general election.
start learning
wybory powszechne
Oni mają większość parlamentarną po ostatnich wyborach powszechnych.
restriction
You can park your car here without time restrictions.
start learning
ograniczenie, restrykcja
Możesz tutaj parkować swój samochód bez ograniczeń czasowych.
liability
This company has been my liability from the start.
start learning
odpowiedzialność prawna
Ta firma była moją odpowiedzialnością prawną od początku.
terms of contract
start learning
Warunki umowy
terms
She accepted the terms of her contract.
start learning
warunki (np. umowy)
Ona zaakceptowała warunki umowy.
term
His term is on the home stretch.
start learning
kadencja, okres
Jego kadencja zbliża się ku końcowi.
term of the contract
start learning
termin obowiązywania umowy, okres obowiązywania umowy
third party
It is important that the negotiations be observed by a third party.
start learning
strona trzecia (np. nie biorąca udziału w postępowaniu), osoba postronna
Ważnym jest, żeby negocjacje były nadzorowane przez stronę trzecią.
jurisdiction
This area is out of my jurisdiction.
start learning
jurysdykcja
Ten obszar jest poza moją jurysdykcją.
condition
Have you read the condition?
start learning
warunek, klauzula, zastrzeżenie (w umowie)
Przeczytałeś klauzulę?
contrary
Contrary to popular belief, I don't just work for you.
start learning
sprzeczny, przeciwstawny
W przeciwieństwie do ogólnego przekonania, nie pracuję tylko dla ciebie.
non disclosure clause
start learning
klauzula poufności

You must sign in to write a comment