Unit 9. Hypothetical conditional: past.

 0    14 flashcards    pggrel
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
If he hadn't written Doctrinale, education would ave remained the same
start learning
Gdyby nie napisał Doctrinale, edukacja pozostałaby taka sama
If Galileo hadn't defended his theories, he would have been a free man
start learning
Gdyby Galileusz nie bronił swoich teorii, byłby wolnym człowiekiem
Life would have been totally different, if we hadn't invented it.
start learning
Życie byłoby zupełnie inne, gdybyśmy go nie wymyślili.
We wouldn't be in trouble now if she had kept her mouth shut at the meeting.
start learning
Nie bylibyśmy w tarapatach teraz jakby trzymał usta zamknięte na posiedzeniu.
We wouldn't have become the most imaginative of the animals if we had continued eating only plants
start learning
Gdybyśmy nadal jedli tylko rośliny, nie stalibyśmy się najbardziej pomysłowymi ze zwierząt
Machu Picchu would have remained unknown if Hiram Bingharr hadn't explored the Andes in Peru
start learning
Machu Picchu pozostałby nieznany, gdyby Hiram Bingharr nie zbadał Andów w Peru
If the "I love you" virus had been found earlier, forty-five million computers wouldn't have crashed in 2000
start learning
Gdyby wirus „Kocham cię” został wcześniej znaleziony, czterdzieści pięć milionów komputerów nie uległoby awarii w 2000 roku
The development of modern medicine would have been different if Alexander Fleming hadn't discovered penicillin
start learning
Rozwój współczesnej medycyny byłby inny, gdyby Alexander Fleming nie odkrył penicyliny
If John Lennon hadn't met Psul McCartney, they wouldn't have formed the Beatles
start learning
Gdyby John Lennon nie spotkał Psula McCartneya, nie stworzyliby Beatlesów
The invention of the mobile wouldn't have been possible if Alexander Graham Bell hadn't invented the telephone
start learning
Wynalezienie telefonu komórkowego nie byłoby możliwe, gdyby Alexander Graham Bell nie wynalazł telefonu
If the Nestor Film Company hadn't opened a film studio there in 1911, Hollywood would have remained a quiet town
start learning
Gdyby Nestor Film Company nie otworzył tam studia filmowego w 1911 roku, Hollywood pozostałoby spokojnym miastem
If Marcela hadn't got a new job, she wouldn't have bought her house
start learning
Gdyby Marcela nie znalazła nowej pracy, nie kupiłaby swojego domu
If he had continued to explore, he would probably have reached the Americas before Columbus and the Europeans
start learning
Gdyby kontynuował eksplorację, prawdopodobnie dotarłby do Ameryki przed Kolumbem i Europejczykami
Would China have created the next great empire if Chinese explorers had landed in the Americas first?
start learning
Czy Chiny stworzyłyby kolejne wielkie imperium, gdyby chińscy odkrywcy wylądowali najpierw w obu Amerykach?

You must sign in to write a comment